Bai 1 thong tin va tin hoc

23 116 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 17:04

Chương I: Làm quen với tin học máy tính điện tử Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC Nội dung học 21 22 23 Click totin addlàTitle Thông gì? Click to add Title Hoạt động thơng tin người Click to addtin Title Hoạt động thông tin học Cho em biết thơng tin gì? Tờ báo Trống trường Đài Đèn giao thơng 1.THƠNG TIN LÀ GÌ Thơng tin nhỉ? Thơng tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, kiện…) người 2.HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN CỦA CON NGƯỜI Thơng tin có vai trò quan trọng sống người Chúng ta khơng tiếp nhận mà lưu trữ, trao đổi, xử lí thơng tin Ví dụ: sách - phương tiện lưu trữ phổ biến thông tin 2.HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI - Tiếp nhận thơng tin Hoạt - Xử lí thơng tin - Lưu trữ thông tin động thông tin - Truyền thông tin Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ truyền (trao đổi) thông tin gọi chung hoạt động thông tin Hoạt động thông tin người diễn nhu cầu thường xuyên tất yếu Có thể nói hành động, việc làm người gắn liền với hoạt động thông tin cụ thể Trong hoạt động thông tin, xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng Mục đích xử lí thơng tin đem lại hiểu biết cho người, sở mà có kết luận định cần thiết Thông tin trước xử lí gọi thơng tin vào, thơng tin nhận sau xử lí gọi thơng tin Việc tiếp nhận thơng tin để tạo thơng tin vào cho q trình xử lí Việc lưu trữ, truyền thông tin làm cho thông tin hiểu biết tích luỹ nhân rộng Tiếp nhận thơng tin Thơng tin vào XỬ LÍ Thơng tin MƠ HÌNH Q TRÌNH XỬ LÍ THƠNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TIN HỌC -Để quan sát trời, nhà thiên văn học có quan sát mắt thường khơng? Hay sử dụng dụng cụ gì? - Dụng cụ giúp em quan sát tế Kính hiển vi bào mơn sinh học? Mở rộng khả Kính thiên văn Nhờ phát triển tin học, máy tính khơng cơng cụ trợ giúp tính tốn t mà hỗ trợ người nhiều lĩnh vực khác sống Bài tập Câu 1: Thông tin giúp cho người: (A) Nắm quy luật tự nhiên trở nên mạnh mẽ (B) Hiểu biết sống xã hội xung quanh (C) Biết tin tức kiện xảy giới (D) Tất khẳng định Đáp án Đáp án D Câu 2: Dữ liệu lệnh nhập vào nhớ máy tính là: (A) Dữ liệu lưu trữ (B) Thông tin vào (C) Thông tin (D) Thơng tin máy tính Đáp án Đáp án B Câu 3: Nghe tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có mưa”, em xử lý thông tin định (thông tin ra)? (A) Đi học mang theo áo mưa (B) Ăn sáng trước đến trường (C) Mặc đồng phục (D) Hẹn bạn Trang học Đáp án Đáp án A Câu 4: Công cụ làm để hỗ trợ người hoạt động thơng tin: (A) Ống nhòm (B) Máy đo huyết áp (C) Kính lúp (D) Chiếc nơ buộc tóc Đáp án Đáp án D Câu 5: Hoạt động thông tin người không diễn nào? (A) Tập trung làm việc (B) Tập bơi (C) Đã chết (D) Ngủ say Đáp án Đáp án C Câu 6: Em nấu nồi cơm Hãy xác định thơng tin cần xử lí: (A) Kiểm tra gạo thùng không (B) Nước cho vào nồi đủ chưa (C) Bếp nấu chuẩn bị sẵn sàng chưa (D) Tất thông tin Đáp án Đáp án D Câu 7: Hãy điền cụm từ giới ; đem lại Vào vị trí thiếu Thơng tin ………… hiểu biết về………….xung quanh người Đáp án Câu 8: a) Em nêu số ví dụ thơng tin mà người thu nhận mắt (thị giác) b) Em nêu số ví dụ thơng tin mà người thu nhận tai (thính giác) Câu 9: a) Em nêu số ví dụ thơng tin mà người thu nhận mũi (khứu giác) b) Em nêu số ví dụ thơng tin mà người thu nhận lưỡi (vị giác) Câu 10: Em nêu số ví dụ thơng tin mà người thu nhận cách tiếp xúc (xúc giác) Hãy trả lời câu hỏi sau Click vào ... thơng tin Ví dụ: sách - phương tiện lưu trữ phổ biến thơng tin 2.HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN CỦA CON NGƯỜI - Tiếp nhận thơng tin Hoạt - Xử lí thơng tin - Lưu trữ thông tin động thông tin - Truyền thơng tin. .. Đài Đèn giao thơng 1. THƠNG TIN LÀ GÌ Thơng tin nhỉ? Thơng tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, kiện…) người 2.HOẠT ĐỘNG THƠNG TIN CỦA CON NGƯỜI Thơng tin có vai trò quan trọng... thông tin, xử lý thơng tin đóng vai trò quan trọng Mục đích xử lí thơng tin đem lại hiểu biết cho người, sở mà có kết luận định cần thiết Thơng tin trước xử lí gọi thơng tin vào, thơng tin nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 thong tin va tin hoc, Bai 1 thong tin va tin hoc, HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI, HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TIN HỌC