xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi sửu

1 79 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:44

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi SỬU(Tai mạng tương số)Thì làm ăn được khá giả, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Phải có con đỡ đầu mới khá.Người vợ e phải mạng bệnh tật. Phải tu nhân tích đức mới được trường thọDi đổi chỗ ở đôi ba lần mới yên.Trăng còn có khi tròn khi khuyếtTình đôi ta chỉ biết thủy chungNgàn năm mây ẩn bóng trong lòngNước trong trăng rọi, chung lòng sắt son BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi SỬU (Tai mạng tương số) Thì làm ăn giả, hết bĩ cực đến hồi thái lai Phải có đỡ đầu Người vợ e phải mạng bệnh tật Phải tu nhân tích đức trường thọ Di đổi chỗ đôi ba lần yên Trăng có tròn khuyết Tình đơi ta biết thủy chung Ngàn năm mây ẩn bóng lòng Nước trăng rọi, chung lòng sắt son
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi sửu, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi sửu