Giao an sinh hoc 9 có ĐHPTNL

122 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:30

Giáo án sinh học 9 được soạn theo định hướng phát triển năng lực, chuẩn kiến thức kĩ năng, có liên hệ với các môn học, đầy đủ cả năm theo kiến thức kĩ năng của sở giáo dục đào tạo. Quý thầy cô có thể tham khảo và lựa chọn . Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Tuần Tiết Ngày soạn: 11/ 8/ 2019 DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHỦ ĐỀ: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN BÀI 1: MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nêu mơc đích, ý nghĩa, nhiệm vụ DTH - Trình bày phương pháp phân tích thể lai Men Đen - Hiểu số thuật ngữ, kí hiệu DTH Kỹ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức - Rèn kỹ liên hệ thực tế Thái độ: - Có ý thức vươn lên học tập, có niềm tin vào khoa học, vào thân Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn - Đèn chiếu ảnh chân dung Men đen, hình 1.2 Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Tại gà đẻ gà mà khơng đẻ vịt? Hiện tượng gọi gì? Ngành khoa học nghiên cứu tượng đó? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ GHI BẢNG ĐỊNH HƯỚNG TRÒ PHÁT TRIỂN NL 10 Hoạt động 1: I Di truyền học Phút GV: Hãy thử dự đoán xem - Di truyền tượng sinh mang tượng Tự học, tự giải đặc điểm giống bố mẹ di truyền sinh mang vấn đề Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư Trường THCS Trần Phú hay biến dị? đặc điểm HS: Suy nghĩ, trả lời từ GV khái giống bố mẹ, tổ quát thành khái niệm di truyền tiên biến dị - Biến dị GV: Thông báo: DT BD tượng tượng song song, gắn liền với sinh mang với Trình sinh sản Từ đặc điểm GV: Cho HS thử xác định nhiệm vụ, khác ý nghĩa DTH khác với bố mẹ, Liên hệ thân: tổ tiên nhiều GV phát phiếu học tập cho HS chi tiết u cầu hồn thành Bản thân Tính trạng Bố Mẹ học sinh Màu mắt Màu da Hình dạng tai Hình dạng mắt 10 HS: Hồn thành phiếu, Trình bày Phút trước lớp, tự rút đặc điểm di truyền, biến dị thân Hoạt động 2: GV: Cho HS xem ảnh chân dung Men đen, nói sơ lược tiểu sử, nghiên cứu Men đen GV: Nhấn mạnh phương pháp II Men đen nghiên cứu đọc đáo Men đen GV: Chiếu tranh H.1.2 cho HS quan Người đặt sát, nêu ưu điểm đậu Hà móng cho DTH Lan thuận lợi cho công tác nghiên (1822 - 1884) cứu Men đen GV: Có nhận xét đặc điểm Kết luận: Các 10 tính trạng cặp tính trạng? Phút Các nhóm thảo luận, Trình bày cặp có GV: Thống ý kiến tương phản với gọi nhóm HS tự rút kết luận cặp tính trạng Hoạt động GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu tương phản số thuật ngữ GV: Yêu cầu HS lấy thêm VD minh hoạ cho thuật ngữ Tính trạng: thân cao, thân thấp, xanh, vàng… Trang Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Cặp tính trạng tương phản: Thân cao - thân thấp Nhân tố di truyền: Quy định màu sắc hoa Khái niệm giống chủng: GV giới thiệu cách làm Menđen để có giống chủng tính trạng III Một số kí hiệu thuật ngữ DTH Một số thuật ngữ: - Tính trạng: đặc điểm hình thỏi, cấu tạo, sinh lớ thể Ví dụ: Mắt đen, hạt vàng, - Cặp tính trạng GV: Giới thiệu số kí hiệu tương phản: GV: Nêu cách viết công thức lai: mẹ hai trạng thái thường viết bên trái dấu x, bố biểu trái thường viết bên phải P: mẹ x bố ngược loại tính trạng Ví dụ: Hạt trơn hạt nhăn, - Nhân tố di truyền (gen) quy định tính trạng sinh vật Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa, - Giống chủng: giống có đặc tính di truyền đồng hệ sau giống hệ trước Một số kí hiệu: P (parentes): Thế hệ bố mẹ Dấu X kí hiệu phép lai G (gamete): Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Trường THCS Trần Phú Giao tử F (filia): Thế hệ ♀: Cá thể (giao tử) ♂: Cá thể (giao tử) đực Kết luận chung: SGK Củng cố: (4 Phút) - Lấy ví dụ cặp tính trạng tương phản người? Dặn dò: (1 Phút) - Học theo câu hỏi SGK - Đọc: "Em có biết?" - Đọc bài: "Lai cặp tính trạng" Tuần Trang Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Tiết Ngày soạn: 15/ 8/ 2019 BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Trình bày phân tích thí nghiệm lai cặp tính trạng Men đen - Nêu khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Phát biểu nội dung qui luật phân li giải thích qui luật theo quan điểm Men đen Kỹ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích số liệu kênh hình - Rèn kỹ liên hệ thực tế Thái độ: - Quan điểm vật biện chứng, tình yêu lòng tin vào khoa học Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Đèn chiếu hình 2.1 - Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Đậu Hà lan có cặp tính trạng tương phản nào? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Khi nghiên cứu đối tượng đậu Hà lan Men đen tiến hành nhiều thí nghiệm Một thí nghiệm giúp ơng tìm qui luật di truyền phép lai cặp tính trạng Vậy lai cặp tính trạng phép lai nào? Men đen phát biểu định luật sao? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG ĐỊNH HƯỚNG THẦY VÀ TRÒ PHÁT TRIỂN NL Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư Trường THCS Trn Phỳ *Hoạt động 1: (15) - G : dùng tranh phãng to H2.1 SGK ®Ĩ gií thiƯu vỊ sù thụ phấn nhân tạo hoa đậu Hà lan : ? Vì phải cắt bỏ nhị từ cha chÝn ë hoa? - H : dùa vµo H 2.2 để trả lời - G kẻ bảng yêu cầu HS lên điền tỉ lệ loại KH F2 vào ô trống - H: điền tỉ lệ vào ô trống - G: sử dụng Bảng giải để phân tích khái niệm: KH, tt trội, tt lặn - G: ? Em có nhận xét kết lai H2.2 bảng - H: + F1 xuất loại KH tt trội (của bố mĐ) + F2 xt hiƯn lo¹i KH → TØ lƯ tréi : lỈn - G: y/c H trình bày TNo Menđen - H : dựa vào H2.2 trình bày TNo lớp nhận xét, bổ sung Trang Thí nghiệm Menđen a- Các khái niệm T học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ - KiÓu hình: tổ hợp tính trạng thể - Tính trạng trội: tính trạng biểu F1 - Tính trạng lặn: tính trạng đến F2 đợc biểu b- Thí nghiệm - Lai giống đậu Hà Lan khác cặp tính trạng chủng tơng phản VD: P : Hoa đỏ x Hoa trắng F1 : Hoa đỏ F2 : Hoa đỏ : 1Hoa trắng ( KH có tỉ lệ trội: lặn) c- Nội dung luật phân li quy Giáo án sinh học - G : nhấn mạnh thay đổi giống làm mẹ kết thu đợc không thay đổi vai trò di trun nh cđa bè vµ mĐ - G : y/c H làm BT điền từ SGK/9 - H : điền từ - G : y/c H nhắc lại ND quy luật phân li - H : đọc lại ND quy luật * Hoạt động 2: (15) - G: giải thích quan niệm đơng thời Menđen di truyền hòa hợp - Nêu quan niệm Menđen giao tử khiết - G :y/c H làm BT mục SGK/9: + Tỉ lệ loại giao tử F1 tỉ lệ loại hợp tử ë F2? + T¹i F2 l¹i cã tØ lƯ đỏ: trắng? - H : quan sát H2.3 thảo luận nhóm xác định đợc: + G F1 : 1A : 1a Hỵp tư F2 cã tØ lƯ: 1AA : 2Aa : 1aa + V× kiĨu h×nh Aa biĨu kiểu hình trội giống hợp tử AA - G gi¶i thÝch thĨ Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư Năm học 2019 -2020 - Khi lai bè mĐ kh¸c cặp tính trạng chủng tơng phản F1 đồng tính tính trạng bố mẹ, F2 có phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình trội : lặn Menđen giải thích kết thí nghiệm Đỏ Trắng P: AA x aa G A a F1: Aa (§á) x Aa (§á) G A a A a F2: 1AA : Aa : aa đỏ: trắng - Theo Menđen : + Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định(gen) + Trong trình phát sinh giao tử có phân li cặp nhân tố di truyền + Các nhân tố di truyền đợc tổ hợp lại thụ tinh T hc, t gii vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Trường THCS Trần Phú §H, thể DH KG quy định KH thể Menđen giải thích kết thí nghiệm phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tơng phản thông qua trình phát sinh giao tử thụ tinh - G y/c H đọc KL SGK Củng cố (3) - Nêu khái niệm thể §H, DH, KG, KH - Ph¸t biĨu néi dung quy luật phân li Hớng dẫn (1) - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Làm BT ( GV hớng dẫn HS cách quy ớc gen viết sơ đồ lai) Trang Giỏo ỏn sinh hc Tuần Tiết Năm học 2019 -2020 Ngày soạn: 20/ 8/ 2019 BÀI 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (Tiếp theo) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Hiểu, Trình bày mơc đích, nội dung ứng dụng phép lai phân tích - Giải thích điều kiện nghiệm ĐLPL, biết ý nghĩa định luật sản xuất - Phân biệt di truyền tội hồn tồn trội khơng hồn tồn Kỹ năng: - Phát triển kỹ phân tích, so sánh - Rèn kỹ liên hệ thực tế Thái độ: - Có tình u lòng tin vào khoa học, ý thức lao động sản xuất Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan, - Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập III/ CHUẨN BỊ: Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư Trường THCS Trần Phú Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Đèn chiếu hình SGK trang 12 Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) 1/ Phát biểu nội dung qui luật phân li? 2/ Viết sơ đồ lai giải thích qui luật phân li Men đen? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Trong kết lai cặp tính trạng Men đen xuất kiểu hình trội Làm để biết cá thể chủng, cá thể không? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG KIẾN ĐỊNH HƯỚNG THẦY VÀ TRÒ THỨC PHÁT TRIỂN NL 20 Hoạt động III Lai phân tích Phút GV yêu cầu HS nghiên Một số khái niệm cứu thông tin - Kiểu gen : tổ hợp Tự học, tự giải Nêu tỉ lệ loại hợp tử toàn gen tế vấn đề F2 thí nghiệm bào thể Menđen? - Thể đồng hợp: kiểu Sáng tạo Từ kết GV phân gen chứa cặp gen gồm - Tư tích khái niệm: kiểu gen tương ứng giống - Xác định mối gen, thể đồng hợp, thể dị (AA, aa) liên hệ hợp - Thể dị hợp: kiểu gen Hãy xác định kết chứa cặp gen gồm gen phép lai sau: tương ứng khác P: Hoa đỏ x Hoa trắng (Aa) AA aa P: Hoa đỏ x Hoa trắng Aa aa Kết lai ta kết luận đậu hoa đỏ P chủng hay không chủng? Điền từ thích hợp vào trống (SGK - trang 11) 1- Trội - KG 3- Lặn - Đồng hợp Lai phân tích Khái niệm lai phân tích? Là phép lai cá thể GV: Nêu; mơc đích mang tính trạng trội cần Tự học, tự giải phép lai phân tích nhằm xác định kiểu gen với vấn đề xác định kiểu gen cá cá thể mang tính trạng thể mang tính trạng trội lặn Sáng tạo Trang 10 CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Thấy hoạt động người làm biến đổi môi trường Kỹ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế Thái độ: - Có ý thức bảo vệ môi trường Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Đặt - giải vấn đề, hợp tác nhóm, đàm thoại III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Máy chiếu H.53.1 - 3, bảng phụ 53.1 SGK Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Đọc trước nhà, kẻ bảng 53.1 IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) Không, thu thu hoạch thực hành Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Trong hệ sinh thái người đóng vai trò tác nhân độc lập Vậy, người có mối quan hệ với môi trường? GV: Giới thiệu chương, b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 15 Hoạt động 1: I Tác động người tới Phút GV: Nêu câu hỏi: môi trường qua thời kỳ Từ người xuất trái phát triển xã hội đất trải qua thời kỳ xã hội - Xã hội nguyên thuỷ: Con nào? người biết sử dụng lửa, gần Quan hệ sản xuất suất lao vụ cháy nhiều cánh rừng động thời kỳ diễn biến lớn nào? - Xã hội nụng nghiệp: Con Cùng với phát triển đó, người người trồng trọt, chăn nuôi, chặt Trang 108 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 tỏc động tới mơi trường? Ngồi mặt tiêu cực đó, cong người cải tạo mơi trường nào? GV: Chiếu hình 53.1 - 3, yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi HS tiến hành thảo luận, thống ý kiến Đại diện nhóm Trình bày HS tự rút kết luận cần thiết phá rừng lấy đất canh tác chăn thả gia súc làm thay đổi đất tầng nước mặt - Xã hội cơng nghiệp: Con người sản xuất máy móc, thị hố ngày tăng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới mơi trường: giảm diện tích rừng tăng nguy ô nhiễm môi trường - Tuy nhiên, hoạt động người còng góp phần cải tạo môi trường, hạn chế bệnh dịch tạo nhiều hệ sinh thái trồng trọt, chăn nuôi II Tác động người làm suy thối mơi trường tự nhiên Kết luận: Hoạt động chặt phá rừng bừa bói gần chỏy rừng dẫn đến nhiều hậu nghiêm trọng gây xãi mũn đất, lũ lụt, hạn hán, làm giảm lượng nước ngầm, giảm lượng mưa, khí hậu thay đổi, giảm đa dạng sinh học, cân sinh thái,… 10 Hoạt động Phút GV: Yêu cầu HS liên hệ thực tế, nghiên cứu thông tin, hoàn thành tập trang 159 SGK Lưu ý: hoạt động người dẫn đến nhiều hậu HS: Thảo luận nhóm, hồn thành tập Các nhóm trao đổi đáp án, đến thống - a - a, h - a, b, c, d, e, g, h - d - a, b, c, d, e, g, h - a, b, c, d, e, g, h - a, b, c, d, e, g, h GV: Hoạt động chặt phá rừng bừa bói gần chỏy rừng dẫn đến nhiều hậu nghiêm trọng Theo em 10 hậu gì? Phút Hoạt động GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, III Vai trò người liên hệ thực tế, thực lệnh trang việc cải tạo môi trường 160 SGK - Các biện pháp chính: SGK - Một số biện pháp HS đưa - HS đọc kết luận chung SGK ra: + Tìm kiếm sử dụng nguồn nguyên liệu Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 109 Trường THCS Trần Phú + Phát triển công nghệ chế tạo vật liệu Kết luận chung: SGK Củng cố: (4 Phút) - Em làm để bảo vệ môi trường địa phương? - Làm tập SGK Dặn dò: (1 Phút) - Học, trả lời câu hỏi SGK - Đọc 54, sưu tầm tranh ảnh ONMT, kẻ bảng 54.1 - Trang 110 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Tuần 30 Tiết 57 Ngày soạn:29/ 03/ 2017 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (Tiếp theo) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Thấy hiệu cần thiết phải phát triển bền vững Kỹ năng: - Phát triển kỹ quan sát, phân tích, liên hệ thực tế Thái độ: - Có ý thức bảo vệ mơi trường Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Đặt - giải vấn đề, hợp tác nhóm, đàm thoại III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Máy chiếu H.55.1 - Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Đọc trước nhà, kẻ phiếu học tập, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) ONMT gì? Trình bày nguyên nhân tác nhân gây ONMT? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Trước tình hình ONMT ngày trở nên nghiêm trọng vấn đề toàn cầu Bản thân Cá nhân , tổ chức, quốc gia giới phải làm để bảo vệ sống mình? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 35 Hoạt động 3: III Hạn chế ONMT Phút GV: Yêu cầu HS nhóm thảo luận Các biện pháp hạn chế ONMT biện pháp hạn chế ô nhiễm mơi - Khơng khí: trường theo phân cơng giáo + Có qui hoạch tốt hợp lý viên xây dựng khu cơng nghiệp HS: Các nhóm thảo luận, đại diện khu dân cư nhóm trình bày, nhóm khác nhận + Tăng cường xây dựng Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 111 Trường THCS Trần Phú xét, bổ sung công viên, vành đai xanh để hạn GV: Nhận xét, bổ sung, chốt kiến chế bụi, tiếng ồn thức + Cần lắp đặt hệ thống lọc Ngun nhân gây nhiễm khơng khí bụi xử lý khí độc trước (Hoặc nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thải môi trường thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm + Sử dụng nguyên liệu chất rắn) - Nguồn nước: Xây dựng hệ Hậu quả: thống cấp thải nước đô Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi thị, khu công ngiệp để nguồn trường nước thải không làm nhiễm Bản thân em làm để góp phần nguồn nước Xây dựng hệ hạn chế ô nhiễm môi trường? thống xử lý nước thải HS: Trả lời, hs khác bổ sung - Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo GV: Cho HS hoàn thành bảng 55 vệ thực vật: tăng cường các SGK biện pháp học, sinh học để HS : Điền nhanh kết vào bảng 55 tiêu diệt sâu hại kẻ sẵn vào tập - Hạn chế ô nhiễm chất thải GV: Thông báo đáp án rắn: Cần quản lý chặt chẽ a, b, d, e, i, l, n, o ,p chất thải rắn, ý tới biện g,k,l pháp phân loại, tái sử dụng chất c, d, e, g, i, k, l, m, o thải rắn làm nguyên liệu sản c, d, e, g, k, l, m, n xuất g, k, l, n - Tóm lại, muốn hạn chế g, k ONMT quốc gia phải có g, k, l hợp tác chặt chẽ cơ cấu g, i, k, o, p phát triển kinh tế hợp lý, bền GV: Mở rộng: có bảo vệ mơi vững trường khơng bị nhiễm hệ tương lai sống bầu khơng khí lành, bền vững Nêu phương pháp hạn chế ONMT mà quốc gia cần ý thực hiện? Vì phải tiến hành biện pháp trên? GV: Chốt kiến thức - HS đọc kết luận chung SGK Kết luận chung: SGK Củng cố: (4 Phút) - Theo em phát triển bền vững? - Vì quốc gia cần phải phát triển bền vững? Dặn dò: (1 Phút) - Học, trả lời câu hỏi SGK - Đọc 56 - 57, tìm hiểu mơi trường địa phương chuẩn bị SGK Trang 112 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Tuần 35 Tiết 67 Ngày soạn: 23/ 04/ 2017 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỒN CẤP I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh học nhóm sinh vật, đặc điểm nhóm thực vật nhóm động vật - Học sinh nắm tiến hoá giới động vật, phát sinh, phát triển thực vật Kỹ năng: - Biết vân dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống - Rèn kĩ tư lí luận, chủ yếu kĩ so sánh tổng hợp, hệ thống hoá II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, giảng giải - Tổ chức hoạt động nhóm III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn - Máy chiếu bút - Có in sẵn nội dung bảng 64.1 đến 64.5 - Tờ giấy khổ to có in sẵn nội dung bảng 64.4 Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: Không Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai Đa dạng sinh học Hoạt động 1: Đa dạng sinh học TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 25 Hoạt đông I Đa dạng sinh học Phút GV : Chia lớp thành nhóm, giao Nội dung bảng kiến thức việc cho nhóm y/c hs hồn thành nơi dung bảng HS: Các nhóm thực theo yêu cầu GV GV: Cho đại diện nhóm trình bày cho nhóm khác bổ sung thêm Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 113 Trường THCS Trần Phú GV: Nhận xét, bổ sung thêm dẫn chứng thông báo nội dung đầy đủ bảng kiến thức Bảng 64.1: Đặc điểm chung vai trò nhóm sinh vật: Các nhóm Đặc điểm chung Vai trò SV Virut - Kích thước nhỏ (12- 50 phần triệu Khi ký sinh, thường gây milimets) bệnh - Chưa có cấu tạo tế bào, chưa phải dạng thể điển hình, ký sinh bắt buộc Vi - Kích thước nhỏ bé (1-> vài nghìn - Trong thiên nhiên khuẩn milimet) đời sống người: phân - Có cấu trúc tế bào chưa có nhân hủy chất hữu cơ, hồn chỉnh ứng dụng cơng - Sống hoại sinh ký sinh (Trừ nghiệp số tự dưỡng) - Gây bệnh cho sinh vật khác ô nhiễm môi trường Nấm - Cơ thể gồm sợi không màu, - Phân hủy chất hữu số đơn bào (nấm men), co quan thành chất vô cơ, dùng sinh sản mũ nấm, sinh sản chủ yếu làm thuốc, thức ăn hay bào tử chế biến thực phẩm - Sống dị dưỡng (Ký sinh hoại - Gây bệnh hay độc hại sinh) cho sinh vật khác Thực - Cơ thể gồm quan sinh dưỡng (thân, - Cân khí oxi vật rễ, lá) sinh sản (Hoa, quả, hạt) cacsbonnic, điều hũa khớ - Sống tự dưỡng (Tự tổng hợp chất hữu hậu cơ) - Cung cấp nguồn dinh - Phần lớn khơng có khả di động dưỡng, khí thở, chỗ ở,… - Phản ứng chậm với kích thích từ bảo vệ mơi trường bên sống cho SV khác Động - Cơ thể gồm nhiều hệ quan - Cung cấp nguồn dinh vật quan: vận động, tuần hồn, hơ hấp, tiêu dưỡng, nguyên liệu hóa, sinh sản … dùng vào việc - Sống dị dưỡng nghiên cứu hỗ trợ cho - Có khả di chuyển người - Phản ứng nhanh với kích thích từ - Gây bệnh hay truyền bên bệnh cho người Bảng 64.2: Đặc điểm nhóm thực vật Các Đặc điểm nhóm thực vật Trang 114 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 Tảo - Là TV bậc thấp, gồm thể đơn bào đa bào, tế bào có diệp lục, chưa có rễ, thân, thật - Sinh sản sinh dưỡng hữu tính, hầu hết sống nước Rêu - Là TV bậc cao, có thân, cấu tạo đơn giản, chưa có rễ thức, chưa có hoa - Sinh sản bào tử, TV sống cạn phát triển môi trường ẩm ướt Quyết - Điển hình dương xỉ, có rễ, thân, thật có mạch dẫn - Sinh sản bào tử Hạt trần - Điển hình thụng, có cấu tạo phức tạp: thõn gỗ, có mạch dẫn - Sinh sản hạt nằm lộ lỏ noón hở, chưa có hoa Hạt kín - Cơ quan sinh dưỡng có nhiều dạng rễ, thân, lá, có mạch dẫn phát triển - Có nhiều dạng hoa, (có chứa hát) Bảng 64.3: Đặc điểm mầm hai mầm Đặc điểm Cây Một mầm Cây Hai mầm - Số mầm - Một - Hai - Kiểu rễ - Rễ chùm - Rễ cọc - Kiểu gân - Hình cung song - Hình mạng - Số cánh hoa song - - - Kiểu thân - Thân gỗ, thân cỏ, thân - Thân cỏ (Chủ yếu) leo, Bảng 64.4: Đặc điểm lớp ĐVCXS Lớp Đặc điểm Cá Sống hoàn toàn nước, bơi vay, hơ hấp mang, có vũng tuần hoàn, tim ngăn chứa máu đỏ thẫm, thụ tinh ngoài, ĐV biến nhiệt Lưỡng Sống nước cạn, da trần ẩm ướt, di chuyển chi, hơ hấp cư phổi da, có vũng tuần hoàn, tim ngăn, tâm thất chứa máu pha, thụ tinh ngồi, sính sản nước, nũng nọc phát triển qua biến thỏi, ĐV biến nhiệt Bũ sát Chủ yếu sống cạn, da vảy sừng khơ, cổ dài, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất( trừ cá sấu) máu ni thể máu pha, có quan giao phối, thụ tinh trong: trứng có màng dai có vỏ đá vơi bao bọc, giàu nn hồng, ĐV biến nhiệt Chim Mình có lụng vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh: phổi có mạng ống khí, có túi tham gia vào hơ hấp, tim có ngăn, máu tươi ni thể, trướng lớn có đá vơi, ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố mẹ, ĐV nhiệt Thú Mình có lụng mao bao phủ: phân hóa thành nanh, cửa, hàm, tim ngăn, nóo phát triển, đặc biệt bán cầu nóo tiểu nóo, có tượng thai sinh nuôi sữa mẹ, ĐV Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 115 Trường THCS Trần Phú hàng nhiệt TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ 14 Hoạt đơng Phút GV: Y/c hs hồn thành BT ở sgk (T 192, 193) HS: Các nhóm thực theo yêu cầu GV GV: Cho nhóm thảo luận để trả lời GV: Nhận xét thông báo đáp án GV y/c hs lấy ví dụ đại diện cho ngành động vật thực vật Sơ đồ phát sinh giới thực vật NỘI DUNG KIẾN THỨC II Sự tiến hóa thực vật động vật Phát sinh phát triển thực vật Sự tiến hóa giới động vật 1d; 2b; 3a; 4e; 5c; 6i; 7g; 8h Củng cố: (4 Phút) - Yêu cầu HS hệ thốn kiến thức bảng - Nhận xét ý thức học làm Dặn dò: (1 Phút) - Hồn thiện bảng chưa xong - Ơn tấp tiết nội dung 65 Tuần 36 Tiết 69 Ngày soạn: 30/ 04/ 2017 TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỒN CẤP (Tiếp theo) Trang 116 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức - Học sinh hệ thống hố kiến thức sinh học tồn cấp THCS Kỹ - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống - Rèn kĩ tư lí luận, chủ yếu kĩ so sánh tổng hợp, hệ thống hoá II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, giảng giải - Tổ chức hoạt động nhóm III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Nội dung bảng chuẩn bảng 65.1 -> 65.4 Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: Không Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 25 Hoạt động V Di truyền biến dị Phút GV: Chia lớp thành nhóm thảo luận nội dung bảng 66.1- SGK HS: Thảo luận nhóm, đại diện hs lên bảng trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét, bổ sung thêm dẫn chứng GV nhấn mạnh khắc sâu kiến thức bảng 66.1 66.3 (Kiến thức bảng) GV: Yêu cầu hs phân biệt đột biến cấu trúc NST đột biến số lượng NST, nhận biết dạng ĐB Bảng 66.1: Các chế tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng Cấp phân tử: ADN → ARN → Prôtêin Tính đặc thù prơtêin ADN nhân đơi - phân li - tổ hợp Bộ NST đặc trưng Cấp tế bào: NST Nguyên phân - giảm phân - thụ loài giống bố mẹ tinh Bảng 66.2: Các quy luật di truyền (HS tự điền bảng) Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 117 Trường THCS Trần Phú Quy luật di truyền Phân li Nội dung Giải thích Phân li độc lập Di truyền giới tính Di truyền liên kết Bảng 66.3: Các loại biến dị Khái niệm Sư tổ hợp lại gen P tạo hế hệ lai kiểu hình khác P Những biến đổi cấu trúc số lượng ADN NST ,khi biểu hịên thành kiểu hình thể đột biến Những biến đổi kiểu hình gen ,phát sinh trình phát triển cá thể ảnh hưởng môi trường Phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen giảm phân thụ tinh Tác động nhân tố mt thể vào ADNvà NST Ănh hưởng điều kiện môi trường không biến đổi kiểu gen Xang tính cá biệt ngẫu nhiên, có lợi hại dt nlà nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống Bảng 66.4: Các loại đột biến (HS tự điền bảng) Đột biến cấu trúc Đột biến gen NST Mang tính đồng loạt, định hướng có lợi ,k dt được, đảm bảo cho thích nghi thể Ngun nhân Tính chất vai trò Xuất với tỉ lệ không nhỏ, nguyên liệu cho chọn giống tiến hoá Đột biến số lượng NST Khái niệm Các dạng đột biến TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 14 Hoạt động Phút GV: Yêu cầu HS giải thích sơ đồ hình 66 sgk (T197) Trang 118 NỘI DUNG KIẾN THỨC VI Sinh vật môi trường Giữa môi trường cấp độ tổ chức thể thường xuyên có tác động qua lại Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 HS: Chú ý lắng nghe Các cá thể loài tạo nên đặc GV: Chữa cách cho hs thuyết trưng tuổi, mật độ…có mối minh sơ đồ bảng quan hệ sinh sản  Quần thể HS: Lên bảng trình bày Nhiều quần thể khác lồi có quan GV: Tổng kết ý kiến hs hệ dinh dưỡng đưa nhận xét đánh giá nội dung chưa Kiến thức bảng hoàn chỉnh để bổ sung GV lưu ý: HS lấy ví dụ để nhận biết quần thể, quần xã với tập hợp ngẫu nhiên Hình 66 Sơ đồ mối quan hệ cấp độ tổ chức sống môi trường Bảng 66.5 Đặc điểm quần thể, quần xã hệ sinh thái Quần thể Quần xã Hệ sinh thái bao gồm cá bao gồm QT bao gồm QX khu Khái thể loài, thuộc cá loài khác vực sống (Sinh cảnh) niệm sống khu nhau, sống nó, SV vực định, k gian xác ln có tương tác thời điểm định, có mối quan lẫn với cấc định ,giao phối tự hệ sinh thái mật nhân tố k sống tạo với tạo thiết với thành hệ thống hoàn hệ chỉnh tương đối ổn định Có đặc trưng có T/C có nhiều mối quan hệ, Đặc điểm mật độ tỉ lệ giới số lượng vàg quan trọng tính, thành phần thành phần lồi, măt dd thơng qua chuỗi tuổi cá thể có ln có khống lưới TĂ Dòng mối quan hệ sinh chế tạo nên cân lượng hệ ST dược thái hỗ trợ hoắc SH số vận chưyển qua bậc cạnh tranh, số lượng lượng cá thể Sự d d chuỗi Tă: cá thể biến thay thể SVSX → SV tiêu thụ Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 119 Trường THCS Trần Phú động có k theo nhaucủa qx theo → SV phân giải chu kì, thường thơi gian diễn thể điều chỉnh mức sinh thái cân Dặn dò: (4 Phút) - Yêu cầu HS hệ thống kiến thức bảng - Nhận xét ý thức học làm Dặn dò: (1 Phút) - Hồn thiện bảng chưa xong - Ơn tấp tiết nội dung 66 GIÁO ÁN SINH HỌC 6,7,8,9 LIÊN HỆ Maihoa131@gmail.com TRỌN BỘ CẢ NĂM * Đà GIẢM TẢI THEO PHÂN PHỐI MỚI * SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI + Thiết lập chuẩn Fone Times Neu Roma + Trình tự bước soạn theo hướng dẫn Bộ Giáo dục + Ngày soạn vào CN Thứ hàng tuần năm 2015-2016 + Các tiết kiểm tra có ma trận (mất buổi song tiết) Trang 120 Giáo án sinh học Năm học 2019 -2020 + Giáo ngắn gon, không rườm rà, thiết lập in hai mặt bạn việc in ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………….…… * NGỒI RA CỊN SOẠN GIẢNG CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG TRÊN MÁY CHIẾU POWER POINT THEO U CẦU CỦA CÁC THẦY CƠ * CĨ CÁC VIDEO DẠY MẪU XẾP LOẠI XUẤT SẮC TẤT CẢ CÁC MÔN, CÁC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH CÙNG CÁC TƯ LIỆU LIÊN QUAN VỀ CÁC CUỘC THI GIÁO VIÊN GIỎI CŨNG NHƯ HỌC SINH GIỎI * CÓ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỚI NHẤT THEO YÊU CẦU MỚI NHẬN VIẾT SKKN THEO TÊN ĐỀ TÀI CỦA THẦY CƠ Liên hệ Maihoa131@gmail.com (có làm tiết trình chiếu thao giảng máy chiếu cho giáo viên dạy mẫu, sáng kiến kinh nghiệm theo yêu cầu) * Giáo án SINH HOC 6,7,8,9 đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ * Tích hợp đầy đủ kỹ sống chuẩn năm học * Giảm tải đầy đủ chi tiết CÓ CẢ CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG, CÁC VIDEO DẠY MẪU HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP * Liên hệ: Maihoa131@gmail.com * Giáo án SINH HOC đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ Giáo án THCS (Chương trình Giáo Dục THCS) - Giáo án THCS SKKN tham gia biên soạn gần 20 giáo viên mơn nhóm trưởng, tổ trưởng mơn, khối lớp có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Nhằm hỗ trợ giáo viên khơng có thời gian soạn giáo án, Chúng xin giới thiệu giao án THSC soạn sẳn Gv: Vũ Thị Quỳnh Thư 121 Trường THCS Trần Phú SKKN đạt kết cao năm qua - Giáo án chúng tơi tích hợp tất phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ giáo viên trình giảng dạy, đặc biệt giáo viên trường chưa có kinh nghiệm - Giáo án cập nhật lúc để đáp ứng nhu cầu giáo viên (Giáo án có nhiều mẫu mới, giáo viên liên hệ Maihoa131@gmail.com để chi tiết) Áp dụng từ ngày 29 - -2015 - Giáo án THSC soạn đầy đủ theo chương trình giảng dạy, nêu chưa phù hợp với chương trình giảng dạy địa phương dễ dàng chỉnh sữa dạy chương trình SGK Mọi chi tiết xin liên hệ cô maihoa131@gmail.com Trang 122 ... giao tử khả tổ hợp tự A a với B b 15 -> tạo loại giao tử có Phút tỉ lệ ngang GV: Nêu tiếp câu hỏi: Giải thích F2 lại có 16 tổ hợp? Do kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực loại giao tử nên F2 có. .. aaBb + F2 có tỉ lệ kiểu hình 9: 3:3:1 Tổng tỉ lệ kiểu hình 16 tương ứng với 16 tổ hợp tử + 16 tổ hợp giao tử F kết thụ tinh loại giao tử đực với loại giao tử Các loại giao tử có xác suất ngang = 1/... gen cá cá thể mang tính trạng thể mang tính trạng trội lặn Sáng tạo Trang 10 Giáo án sinh học 15 Phút Năm học 20 19 -2020 + Nếu kết phép lai đồng tính cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an sinh hoc 9 có ĐHPTNL, Giao an sinh hoc 9 có ĐHPTNL