GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ MÔN LÝ 10

42 157 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 13:54

GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ MÔN LÝ 10,11,12 Ngày soạn: 10/9/2019 Tuần:5, Tiết:9 Bài CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa của chuyển đợng tròn đều Nêu được ví dụ thực tế về chủn đợng tròn đều - Viết ct tính tốc đợ dài được hướng của vectơ vận tốc - Viết ct nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số - Viết được cơng thức liên hệ giữa tốc đợ dài tốc đợ góc Về kĩ năng: - Giải các BT đơn giản về cđ tròn đều Về thái độ: - Tích cực tư tìm hiểu kiến thức Định hướng phát triển lực a Năng lực hình thành chung : Năng lực giải vấn đề Năng lực thực nghiệm Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết b Năng lực chuyên biệt môn vật lý : - Năng lực kiến thức vật lí - Năng lực trao đổi thông tin - Năng lực cá nhân của HS II PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Về phương pháp: - Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với đàm thoại nêu vấn đề - Sử dụng phương pháp thí nghiệm biểu diễn Về phương tiện dạy học - Giáo án, sgk, thước kẻ, đồ dùng dạy học,… III CHUẨN BỊ: a Chuẩn bị GV: - Đồng hồ (kim quay); động b Chuẩn bị HS: - Ơn lại kiến thức học có liên quan IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số của hv & ổn định trật tự lớp, ghi tên những hv vắng mặt vào SĐB: Kiểm tra cũ: Hoạt ðộng GV Hoạt ðộng HV - Nêu cc ðãòc ðiêỊm ca sýò rõi týò do? - Viêìt cơng thýìc tiình vâòn tơìc & qung ðýõÌng ði - HV lên bảng trả lời ðýõòc cuÒa sýò rõi tự Bài mới: HOẠT ÐỘNG 1: Khởi ðộng (5’) Mục tiêu: HS biết ðýợc các nội dung cõ của học cần ðạt ðýợc, tạo tâm cho học sinh ði vào tìm hiểu Phýõng pháp dạy học:Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn ðề; Ðịnh hýớng phát triển nãng lực: giải vấn ðề, nãng lực hợp tác - Trong thýòc têì chuỊn HS nghe ðịnh hýớng nợi Bài 5: ðơòng ca cc vâòt râìt dung CHUYỂN ÐỘNG ða daòng & phong ph TRỊN ÐỀU (Tiết 1) Vâòt chuỊn ðơòng võìi qu ðaòo l ðýõÌng thãỊng goòi l chuỊn ðơòng thãỊng, vâòt chuỊn ðơòng võìi qu ðạo l ðýõÌng cong goòi l chuỊn ðơòng cong Mơòt daòng ðãòc biêòt ca chuỊn ðơòng cong ð l chuỊn ðơòng trn ðều Chng ta cng nghiên cýìu bi mõìi HOẠT ÐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu:Viết ct tính tốc ðợ dài ðýợc hýớng của vectõ vận tốc chuyển ðộng tròn ðều - Viết ðýợc ct nêu ðýợc ðõn vị ðo tốc ðợ góc, chu kì, tần số của chủn ðợng tròn ðều - Viêìt ðýõòc cơng thýìc liên hêò giýÞa tơìc ðơò di v tơìc ðơò gc Phýõng pháp dạy học:Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn ðề Ðịnh hýớng phát triển nãng lực:giải vấn ðề, nãng lực hợp tác CH2.1: Caìc em - TýÌng c nhân ðoòc I Ðiònh nghiÞa ðoòc SGK rơÌi cho SGK rơÌi tr lõÌi: ChuỊn ðơòng trn biêìt chuỊn ChuỊn ðơòng trn ChuỊn ðơòng trn l chuỊn ðơòng nhý thêì no l chuỊn ðơòng c ðơòng c qu ðaòo l ðýõÌng ðýõòc goòi l qu ðạo l mơòt ðýõÌng trn chuỊn ðơòng ðýõÌng trn Tơìc ðơò trung biÌnh trn? Cho viì duò? - VD: ðiêỊm chuỊn ðơòng trn ðâÌu cnh quaòt,… CH2.3: Nhý thêì - Hv ðoòc SGK rơÌi no ðýõòc goòi l tr lõÌi chuỊn ðơòng ChuỊn ðơòng trn ðêÌu trn ðêÌu? Ðn: ChuỊn ðơòng trn ðêÌu l chuỊn ðơòng c qu ðaòo trn v c tơìc ðơò trung biÌnh moòi cung trn l nhý CH3.1:Tốc ðợ trung bình có ðặc trýng cho tính cð nhanh hay chậm của chất ðiểm mợt vị trí hay mợt thời ðiểm không? Tại sao? CH3.2:Trong cð thẳng, ðại lýợng vật lý ðặc trýng cho tính cð nhanh hay chậm của chất ðiểm mợt vị trí hay một thời ðiểm? - Ðể phân biệt với loại tốc ðộ khác ngýời ta gọi ðó tốc ðộ dài CH3.3: Vậy theo ðịnh nghĩa chuyển ðộng tròn ðều tốc ðợ dài các thời ðiểm khác nhau, vị trí khác có giống khơng? CH3.4: Hãy nêu các ðặc ðiểm của vectõ vận tốc chuyển ðộng thẳng ðều chuyển ðộng thẳng biến ðổi ðều ? - Dự ðoán các ðặc ðiểm ðó của vectõ vận tốc chủn ðợng tròn ðều GVGT: Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ MÔN LÝ 10, GIÁO ÁN DẠY THEO CHỦ ĐỀ MÔN LÝ 10