NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

52 144 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 13:20

NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁPHOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬPBẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNHMỤC LỤCTrang bìa phụLời cam đoanMỤC LỤC1MỞ ĐẦU41. Tính cấp thiết của đề tài42. Mục đích nghiên cứu của đề tài53. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu54. Nội dung nghiên cứu của đề tài65. Phương pháp nghiên cứu66. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài67. Bố cục của luận văn7LỜI CẢM ƠN8Chương 19TỔNG QUAN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH91.1. Phần mềm ứng dụng trong thành lập bản đồ số địa chính91.1.1. Giới thiệu phần mềm MicroStation9a. Design File (Thiết kế File)10b. Seed File10c. Tổ chức dữ liệu trong MicroStation11d. Các chức năng trên thanh công cụ121.1.2. Giới thiệu phần mềm FAMIS13a. Chức nămg làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo14b. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính161.1.3. Giới thiệu phần mềm EMap18a. Chức nămg làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo19b. Chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính21c. Chức năng biên tập bản đồ địa chính.231.2. Quy trình thành lập bản đồ số địa chính241.2.1. Quy trình chung241.2.2. Giải thích quy trình241.2.2. Giải thích quy trình252.1. Đo chi tiết theo phương pháp toàn đạc282.1.1. Phương pháp tọa độ cực282.1.2. Phương pháp giao hội thuận302.1.3. Phương pháp dóng hướng31Chương 333THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH333.1. Cấu trúc dữ liệu333.1.1. File .raw của máy NiKon333.1.2. File .gt6 của máy TopKon333.1.3. File .dat được xử lý từ file đo trút của máy toàn đạc điện tử343.1.4. Cấu trúc file gốc .goc353.1.5. Cấu trúc file tọa độ .xyh353.1.6. Cấu trúc file sơ họa .sh353.1.7. Cấu trúc dữ liệu của một trạm máy theo ngôn ngữ Visual Basic363.2. Chức năng và giao diện của chương trình383.2.1. Dữ liệu tệp văn bản383.2.1.1. Giao diện chính383.2.1.2. Chức năng xử lý trị đo393.2.2. Dữ liệu đồ họa413.2.2.1. Giao diện chính413.2.2.1. Nhập dữ liệu trị đo43KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ46TÀI LIỆU THAM KHẢO47 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT *** PHÙNG MINH SƠN NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT *** PHÙNG MINH SƠN NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Chun ngành: Kỹ thuật Trắc địa Mã số: 60.52.85 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thùy Dương HÀ NỘI - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Tác giả Phùng Minh Sơn MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn LỜI CẢM ƠN Chương TỔNG QUAN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.1 Phần mềm ứng dụng thành lập đồ số địa .9 1.1.1 Giới thiệu phần mềm MicroStation .9 a Design File (Thiết kế File) 10 b Seed File 10 c Tổ chức liệu MicroStation 11 d Các chức công cụ 12 1.1.2 Giới thiệu phần mềm FAMIS .13 a Chức nămg làm việc với sở liệu trị đo .14 b Các chức làm việc với sở liệu đồ địa .16 1.1.3 Giới thiệu phần mềm EMap 18 a Chức nămg làm việc với sở liệu trị đo .19 b Chức làm việc với sở liệu đồ địa 21 c Chức biên tập đồ địa 23 1.2 Quy trình thành lập đồ số địa 24 1.2.1 Quy trình chung 24 1.2.2 Giải thích quy trình 24 1.2.2 Giải thích quy trình 25 2.1 Đo chi tiết theo phương pháp toàn đạc 28 2.1.1 Phương pháp tọa độ cực 28 2.1.2 Phương pháp giao hội thuận .30 2.1.3 Phương pháp dóng hướng 31 Chương 33 THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 33 3.1 Cấu trúc liệu 33 3.1.1 File *.raw máy NiKon 33 3.1.2 File *.gt6 máy TopKon 33 3.1.3 File *.dat xử lý từ file đo trút máy toàn đạc điện tử 34 3.1.4 Cấu trúc file gốc *.goc 35 3.1.5 Cấu trúc file tọa độ *.xyh .35 3.1.6 Cấu trúc file sơ họa *.sh 35 3.1.7 Cấu trúc liệu trạm máy theo ngôn ngữ Visual Basic .36 3.2 Chức giao diện chương trình 38 3.2.1 Dữ liệu tệp văn 38 3.2.1.1 Giao diện 38 3.2.1.2 Chức xử lý trị đo .39 3.2.2 Dữ liệu đồ họa 41 3.2.2.1 Giao diện 41 3.2.2.1 Nhập liệu trị đo 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Đo chi tiết theo phương pháp tọa độ cực .28 Hình 2.2: Đo chi tiết theo phương pháp giao hội cạnh 30 Hình 2.3: Đo chi tiết theo phương pháp giao hội góc 31 Hình 2.4: Định điểm đoạn thẳng 32 Hình 2.5: Định đường vng góc qua đầu đoạn thẳng 32 Hình 3.1: Giao diện tệp văn 38 Hình 3.2: Xử lý liệu file đo trút 39 Hình 3.3: Xử lý liệu tệp bình sai .39 Hình 3.4: Tính tọa độ điểm chi tiết 40 Hình 3.5: Giao diện đồ họa 41 Hình 3.6: Cơng cụ vẽ 42 Hình 3.7: Chức hiểu thị 42 Hình 3.8: Chức nhập liệu trị đo 43 Hình 3.9: Chức nối tệp sơ họa 43 Hình 3.10: Chức giao hội thuận 44 Hình 3.11: Chức dóng hướng 44 Hình 3.12: Chức tạo tệp tọa độ tệp sơ họa 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc quản lý tài nguyên đất vấn đề quan trọng cấp thiết quốc gia, nhiệm vụ tất ngành, cấp Cơng tác Trắc địa, Địa đóng vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ Ngành Địa có vai trò quan trọng trách nhiệm to lớn đời sống kinh tế xã hội phải đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai lãnh thổ nước Đo vẽ Địa phần việc quan trọng trình xây dựng hồ sơ địa quản lý đất đai Trong năm gần cơng tác Địa đẩy mạnh phạm vi toàn quốc Cùng với phát triển không ngừng khoa học công nghệ có cơng nghệ số đo đạc đồ, ngành Địa có tay cơng cụ thuận lợi cho việc phát triển Trên sở phát triển ngành điện tử - tin học, máy tính số ngày mạnh, thiết bị đo, ghi tự động, loại máy in, máy vẽ kỹ thuật số có chất lượng cao khơng ngừng cải tiến Đi đơi với phát triển đời ngày nhiều phần mềm ứng dụng Các phần mềm đồ họa ngày hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu sử lý hình ảnh Trong phần mềm nhóm phần mền hỗ trợ cho việc thành lập đồ thiết kế vẽ kỹ thuật đặc biệt trọng, đồ số ngày phát triển Nhờ máy tính có khả lưu trữ khối lượng thông tin lớn, khả cập nhật, tổng hợp, phân tích thơng tin sử lý liệu đồ phong phú nên đồ số ngày ứng dụng rộng rãi phong phú nhiều so với đồ giấy truyền thống Việc sử dụng đồ số thuận lợi có hiệu kinh tế cao, ngành Trắc địa - Địa chủ yếu sử dụng kỹ thuật công nghệ để thành lập sử dụng đồ số công tác quản lý đất đai Hiện có nhiều phần mềm phục vụ cơng tác biên tập đồ địa như: Autocad, MicroStation, MapInfo, số phần mềm hỗ trợ quy trình biên tập đồ địa nhanh có hiệu phần mềm FAMIS (Tổng cục Địa chính), EMap (Công ty Tin học eK) chạy phần mềm MicroStation, CESMap chạy AutoCad số đơn vị sử dụng phần mềm riêng Từ tính cấp thiết thực tế nhận thấy tầm quan trọng vấn đề nêu trên, tác giả nghiên cứu thực đề tài “Nguyên cứu số giải pháp hồn thiện quy trình biên tập đồ địa chính” Mục đích nghiên cứu đề tài Với mục tiêu nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa số phần mềm đơn vị sản xuất, tác giả thực nghiệm xây dựng phần mềm hỗ trợ biên tập đồ địa Vì thời gian có hạn, phần mềm biên tập đồ tương đối hoàn thiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp để hồn thiện quy trình biên tập đồ địa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa - Nghiên cứu tập trung vào hai phần mềm thành lập đồ địa FAMIS EMap chạy phần mềm Microstation Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực nghiệm quy trình biên tập đồ 10 địa đơn vị sản xuất (XN CP Công nghệ GIS-MĐC) Nội dung nghiên cứu đề tài Đề tài gồm nội dung nghiên cứu sau: - Nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa theo phương pháp đo đạc trực tiếp ngồi thực địa (sử dụng máy toàn đạc điện tử) phần mềm FAMIS EMap - Đánh giá ưu nhược điểm hai phần mềm đưa phần mềm hỗ trợ quy trình biên tập đồ địa Phương pháp nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp tài liệu: + Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation, FAMIS, EMap + Nghiên cứu quy phạm thành lập đồ địa - Phương pháp thực nghiệm: Thử nghiệm phần mềm hỗ trợ quy trình biên tập đồ địa - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến góp ý giáo viên hướng dẫn, nhà khoa học, đồng nghiệp vấn đề nội dung luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Ý nghĩa khoa học: Luận văn nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa theo phương pháp đo đạc trực tiếp ngồi thực địa (sử dụng máy toàn đạc điện tử) đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình biên tập đồ địa 38 Chương THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 3.1 Cấu trúc liệu 3.1.1 File *.raw máy NiKon Cấu trúc trạm máy: ST,T41,,T42,,1.530,0.0000,0.0000 SS,1515,1.300,42.195,349.0241,89.1628,08:09:49,D SS,1516,1.300,42.308,349.4427,90.0427,08:10:09, SS,1517,1.300,37.75,346.4327,89.1747,08:11:16, SS,1518,1.300,10.528,143.1701,88.3011,08:13:30,M SS,1519,1.300,7.004,48.0101,86.1907,08:15:30,D Giải thích: - ST (bắt đầu trạm máy), T41 (điểm đặt máy) ,, T42 (điểm định hướng) ,, 1.530 (chiều cao máy), 0.0000 (đặt góc mở đầu), 0.0000 - SS (điểm chi tiết), 1515 (tên điểm), 1.300 (chiều cao gương), 42.195 (chiều dài cạnh đo), 349.0241 (góc bằng), 89.1628 (góc đứng), 08:09:49 (giờ đo), D (mã điểm) 3.1.2 File *.gt6 máy TopKon Cấu trúc trạm máy: STN BS B127,1.423, B123,1.214, 39 HD SS HD SS HD 0.00000,68.3060,-2.5520 1301,1.214,R 345.44200,19.8430,-0.8210 1302,1.214,R 341.22100,14.9600,-0.7140 Giải thích: - STN (bắt đầu trạm máy) B127 (điểm đặt máy), 1.423 (chiều cao máy), - BS (điểm định hướng) B123 (tên điểm định hướng), 1.214, (chiều cao điểm định hướng) - HD 0.00000 (đặt góc mở đầu), 68.3060 (chiều dài cạnh đo),-2.5520 (chênh cao) - SS (điểm chi tiết) 1301 (tên điểm), 1.214 (chiều cao gương), R (mã điểm) - HD 345.44200 (góc bằng), 19.8430 (chiều dài cạnh đo), -0.8210 (chênh cao) 3.1.3 File *.dat xử lý từ file đo trút máy toàn đạc điện tử Cấu trúc trạm máy: TRAM P51 1.467 P93 0.0000 1692 141.5255 18.785 -0.462 1.214 D 1693 212.2645 14.378 -1.730 1.214 R 1694 218.1105 18.326 -1.182 1.214 40 1695 279.5730 13.989 -0.716 1.214 R 3.1.4 Cấu trúc file gốc *.goc 1KV1 1187335.052 422234.971 26.213 1KV2 1187347.762 422092.557 21.334 1KV3 1187250.159 422084.166 18.939 1KV4 1187167.099 422074.370 19.132 1KV5 1187072.299 422052.475 17.854 Giải thích: 1KV5 (tên điểm) 1187072.299 (tọa độ X) 422052.475 (tọa độ Y) 17.854 (độ cao) 3.1.5 Cấu trúc file tọa độ *.xyh 12 10 1411958.185 508076.804 54.808 13 11 1411950.939 508047.081 56.405 14 12 1411932.126 508132.150 49.833 15 13R 1411906.992 508133.261 53.444 16 14 17 15R 1411894.002 508082.643 55.747 1411900.493 508105.896 51.905 Giải thích: 15 (số thứ tự điểm) 13R (tên điểm) 1411906.992 (tọa độ X) 508133.261 (tọa độ Y) 53.444 (độ cao) 3.1.6 Cấu trúc file sơ họa *.sh Ranh.MAU2 2R 4R 4R 41 Giải thích: - Ranh (lớp Ranh).MAU2 (màu đỏ) - 2R 4R (các điểm nối với nhau) Chương trình sử dụng màu bản: MAU1 (màu White), MAU2 (Red), MAU3 (Yellow), MAU4 (Green), MAU5 (Cyan), MAU6 (Blue), MAU7 (Magenta) 3.1.7 Cấu trúc liệu trạm máy theo ngôn ngữ Visual Basic - Dữ liệu điểm đo chi tiết: Type Point Name As String ‘tên điểm HA As Double ‘góc HD As Double ‘cạnh đo ZV As Double ‘chênh cao HT As Double ‘chiều cao gương Code As String ‘mã điểm End Type - Dữ liệu trạm máy: Type Station ST As String ‘điểm đặt máy ST_H As Double ‘chiều cao máy BS As String ‘điểm định hướng BS_H As Double ‘chiều cao điểm định hướng 42 StartAngle As Double ‘góc mở đầu NumPoints As Long ‘số điểm chi tiết trạm DS_Points() As Point ‘danh sách điểm chi tiết trạm End Type 43 3.2 Chức giao diện chương trình 3.2.1 Dữ liệu tệp văn 3.2.1.1 Giao diện Các chức như: mở tệp, ghi tệp, ghi tệp tên khác Hình 3.1: Giao diện tệp văn 44 3.2.1.2 Chức xử lý trị đo * Xử lý liệu file đo trút từ máy tồn đạc điện tử file *.dat Hình 3.2: Xử lý liệu file đo trút * Xử lý liệu từ tệp bình sai file *.goc Hình 3.3: Xử lý liệu tệp bình sai 45 * Tính tọa độ chi tiết từ file *.goc *.dat file tọa độ *.xyh Hình 3.4: Tính tọa độ điểm chi tiết 46 3.2.2 Dữ liệu đồ họa 3.2.2.1 Giao diện *Các chức như: mở tệp, ghi tệp, ghi tệp tên khác Hình 3.5: Giao diện đồ họa 47 * Cơng cụ vẽ bản: vẽ điểm, đường thẳng, đa giác, đường tròn Hình 3.6: Công cụ vẽ * Công cụ hiển thị hình: phóng to, thu nhỏ, trượt vẽ, hiển thị tồn hình phóng to theo cửa sổ Hình 3.7: Chức hiểu thị 48 3.2.2.1 Nhập liệu trị đo Chức nhập liệu trị đo: nhập liệu trị đo từ tệp *.goc *.dat từ tệp tọa độ *.xyh Hình 3.8: Chức nhập liệu trị đo 3.2.2.1 Xử lý liệu trị đo * Chức nối điểm theo tệp sơ họa Hình 3.9: Chức nối tệp sơ họa 49 * Xử lý điểm đo theo phương pháp giao hội thuận Hình 3.10: Chức giao hội thuận * Chức dóng hướng: theo phương pháp dóng thẳng hay dóng vng góc Hình 3.11: Chức dóng hướng 50 * Chức tạo tệp tọa độ *.xyh, tệp sơ họa *.sh theo tên điểm chi tiết Hình 3.12: Chức tạo tệp tọa độ tệp sơ họa 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận: - Luận văn xử lý file đo trút số máy toàn đạc điện tử sử dụng rộng rãi nước ta định dạng chuẩn file *.dat (theo phương pháp đo tọa độ cực) - Xử lý kết đo chi tiết theo file tọa độ gốc, file đo góc cạnh file sơ họa giải quy trình đo chi tiết tiến hành đồng thời với việc xây dựng lưới khống chế cấp (theo phương pháp đo góc cạnh lúc đầu lấy tọa độ gốc giả định) - Trao đổi liệu với phần mềm khác thông qua định dạng file *.dxf phần mềm AutoCad 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Quy phạm thành lập lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008, Hà Nội Hướng dẫn sử dụng MicroStation Phòng đồ họa Intergraph, 1997 Hướng dẫn sử dụng EMap Công ty Tin eK, 2005 Hướng dẫn sử dụng “Hệ thống phần mềm FAMIS & CADDB” Tổng cục Địa Hà Nội, 1997 Nguyễn Trọng San Các phương pháp Trắc địa đồ quản lý đất đai Đại học Mỏ - Địa chất, 1996 ... tác giả nghiên cứu thực đề tài Nguyên cứu số giải pháp hồn thiện quy trình biên tập đồ địa chính Mục đích nghiên cứu đề tài Với mục tiêu nghiên cứu quy trình biên tập đồ địa số phần mềm đơn... hỗ trợ biên tập đồ địa Vì thời gian có hạn, phần mềm biên tập đồ tương đối hoàn thiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp để hồn thiện quy trình biên tập đồ địa Đối... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT *** PHÙNG MINH SƠN NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Chun ngành: Kỹ thuật Trắc địa Mã số: 60.52.85 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, NGUYÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, TỔNG QUAN QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, b. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, c. Chức năng biên tập bản đồ địa chính., THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm