NGUYÊN tắc THỂ lệ bầu cử

2 136 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 11:14

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN……………NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬBAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN……………Nhiệm kỳ 2019 2020Căn cứ Điều lệ Chi đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Chi đoàn của Đoàn TNCS HCM Trường THPT Thái Ninh, Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử để bầu uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn, như sau: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN…………… NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN…………… Nhiệm kỳ 2019 - 2020 Căn Điều lệ Chi đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Chi đoàn Đoàn TNCS HCM Trường THPT Thái Ninh, Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử để bầu uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn, sau: Việc bầu cử tiến hành hình thức bỏ phiếu kín Phiếu bầu Ban bầu cử phát theo mẫu quy định, có trí Ban chấp hành Chi đồn nhiệm kỳ 2019 - 2020 3.- Danh sách bầu cử in sẵn phiếu bầu, có ghi rõ họ tên (xếp theo thứ tự theo a, b, c… bảng chữ tiếng việt) - Số lượng bầu Đại hội biểu đ/c - Mỗi đại biểu thức phát 01 phiếu bầu phải tự tay ghi phiếu, bỏ phiếu vào hòm phiếu Nếu khơng đồng ý bầu danh sách bầu gạch ngang dòng chữ họ tên người phiếu bầu - Trường hợp ghi nhầm ghi không quy định, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác Phiếu bầu hợp lệ phiếu bầu không hợp lệ: a) Phiếu bầu hợp lệ: - Phiếu bầu Ban bầu cử phát - Phiếu bầu đủ thiếu số lượng Đại hội biểu thông qua b) Phiếu không hợp lệ gồm trường hợp sau: - Phiếu bầu cử thức nêu nguyên tắc, thể lệ bầu cử ban bầu cử không ban bầu cử phát - Phiếu khơng đóng dấu ban chấp hành theo quy định - Phiếu gạch hết tên danh sách bầu phiếu in sẵn - Phiếu bầu thừa số lượng đại hội biểu - Phiếu bầu ghi tên người danh sách bầu cử hội nghị thông qua - Phiếu bầu có đánh dấu riêng, gạch từ hai màu mực trở lên - Phiếu bầu bị rách rời, nhàu nát Các trường hợp phiếu bầu sau kiểm phiếu tính phiếu khơng gạch: - Phiếu bầu gạch họ, tên đệm, không gạch tên Người trúng cử phải đạt 1/2 (một phần hai) so với số phiếu ban bầu cử thu BAN BẦU CỬ ...BAN BẦU CỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc THỂ lệ bầu cử, NGUYÊN tắc THỂ lệ bầu cử