1 tiết làm thầy lớp

13 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 10:54

powerpoint một tiết làm thầy XIN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 222 CUỘC THI TIẾT LÀM THẦY Lớp giảng dạy : 9A2 Lớp giảng dạy : 6A2 Kim Ngân Nguyên Thảo CHỦ ĐỀ : NHẬN THỨC MINI GAME TÔI LÀ AI ? Phổ Biến Game + Họ tên thân + Ưu điểm + Khuyết điểm + Sở Thích + Ghét BẮT ĐẦU VÀO BÀI HỌC 1/ Đọc truyện 2/ Hoạt động nhóm câu truyện 3/ Hoạt động nhóm đánh giá thân 4/ Tổng kết rút học 1/ ĐỌC TRUYỆN N Ê S C Ố N O C A Ủ C Ỏ V CÁI 2/ HOẠT ĐỘNG NHĨM Nhóm : bạn Nhóm : bạn Nhóm : bạn Nhóm : bạn Nhóm : Cách tự bảo vệ ốc sên Nhóm : Khi hiểu giá trị vỏ ốc , ốc sên có ghen tị với lồi vật khác khơng ? Nhóm : Em rút sau đọc câu truyện Nhóm : Em có nên xấu hổ gia đình , dòng họ khơng ? Vì ? 3/ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN Nhóm 1,2 : Mỗi bạn ghi điểm bạn thấy hài lòng thân Nhóm 3,4 : Mỗi bạn ghi điểm bạn thấy thân cần cố gắng 4/ TỔNG KẾT BÀI HỌC 1/ Tự nhận thức ? Tự nhận thức thân có nghĩa bạn có hiểu biết xác thân mình, bao gồm ưu điểm khuyết điểm bạn, tư niềm tin bạn, cảm xúc động lực thúc đẩy bạn đời 2/ Làm để nâng cao khả tự nhận thức 1/ Nhìn nhận thân cách khách quan 2/ Viết nhật kí 3/ Viết mục tiêu , kế hoạch tương lai bạn 4/ Thực tự phê bình thân ngày 5/ Ln tự hào việc tốt thân làm gia đình mang đến cho bạn dù hay nhiều Thank you for listening ... 2/ Làm để nâng cao khả tự nhận thức 1/ Nhìn nhận thân cách khách quan 2/ Viết nhật kí 3/ Viết mục tiêu , kế hoạch tương lai bạn 4/ Thực tự phê bình thân ngày 5/ Luôn tự hào việc tốt thân làm. .. khơng ? Vì ? 3/ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN Nhóm 1, 2 : Mỗi bạn ghi điểm bạn thấy hài lòng thân Nhóm 3,4 : Mỗi bạn ghi điểm bạn thấy thân cần cố gắng 4/ TỔNG KẾT BÀI HỌC 1/ Tự nhận thức ? Tự nhận thức thân... Khuyết điểm + Sở Thích + Ghét BẮT ĐẦU VÀO BÀI HỌC 1/ Đọc truyện 2/ Hoạt động nhóm câu truyện 3/ Hoạt động nhóm đánh giá thân 4/ Tổng kết rút học 1/ ĐỌC TRUYỆN N Ê S C Ố N O C A Ủ C Ỏ V CÁI 2/ HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 tiết làm thầy lớp, 1 tiết làm thầy lớp