BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 KIẾN TRÚC CÀI ĐẶT DBMS

2 78 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 10:38

Bà̀ Th c Hành s Môn hoc : K̀ên truc va cà đ t DBMS M c tiêu: - Mirroring va log shipping CSDL m u: Pubs (đ c tao t scr̀pt instpubs.sql) Th c hiên mirroring: a Chuân b̀ CSDL: - Ch y script instpubs.sql instance th nhât (đ c chon lam principal server) đ t o DB Pubs, ch n mode recovery c a DB Full, sau đo th c h̀ên full backup - Restore backup instance th hai (đ c chon lam mirror server) v i t̀y ch n WITH NORECOVERY L u y DB đ c restore phà cung tên v ̀ DB ̀nstance th nhât b Th c h̀ên m̀rror̀ng - M propert̀es cua DB Pubs principal server, ch n trang M̀rror̀ng - Nhâp nut Configure Security, xuât h̀ên Configure Database Mirroring Security Wizard, s t o t đ ng ćc endpònt m ̀ server (principal mirror) - Th c h̀ên m̀rror va k̀êm tra kêt qua m̀rror server Th c hiên log shipping a Chuân b̀ th - - muc: T o th muc la tên cua s̀nh v̀ên t ̀ T:\ d̀ng làm th m c d̀ng chung (share) cho ca instance L u y ǵn ćc service account c a ćc instance đ c s dung th muc v ̀ quyên la read & write T o th m c ć tên Rest_Log t ̀ T:\ Th muc se ch a cac f̀le transact̀on log đ c copy t th muc dung chung, đ sau đ́ đ c restore vao secondary DB B̀i th c h̀nh môn Ki n tŕc & c̀i đ t DBMS b Kh ̀ đông SQL Server agent cac ̀nstance c Th c h̀ên log sh̀pp̀ng - Instance th nhât đ c dung lam primary server, ̀nstance th hà đ c d̀ng làm secondary server - DB Pubs ̀nstance th nhât đ c dung lam pr̀mary DB Trong luc xac lâp câu h̀nh cho log shipping s t o DB m ̀ ć tên abc secondary server làm secondary DB - M hôp thoà propert̀es cua pr̀mary DB, ch n trang Transact̀on Log shipping - anh dâu vao checkbox Enable this as a primary database in a log shipping configuration - X́c đ nh công v̀ c backup pr̀mary DB, quy đ nh 10 ph́t backup lân, x́a ćc f̀le backup c sau g̀ - X́c đ nh folder T:\ Rest_Log n ̀ ch a copy cua full backup đ Management Stud̀o restore DB abc secondary server - X́c đ nh công v̀ c copy secondary server, quy đ̀nh 10 ph́t copy lân, x́a ćc f̀le copy c sau g̀ - X́c đ nh công v̀ c restore vào secondary DB, quy đ̀nh 15 ph́t lân d K̀êm tra kêt qua secondary server B̀i th c h̀nh môn Ki n tŕc & c̀i đ t DBMS ... quy đ̀nh 15 ph́t lân d K̀êm tra kêt qua secondary server B̀i th c h̀nh môn Ki n tŕc & c̀i đ t DBMS
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 KIẾN TRÚC CÀI ĐẶT DBMS, BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 KIẾN TRÚC CÀI ĐẶT DBMS