kế hoạch dạy học môn công nghệ 6 (năm học 2018 2019)

7 228 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 10:06

kế hoạch dạy học công nghệ 6 năm 20182019 tương tự cho 20192020 . và thay công văn căn cứ 1106 năm 2019 ngày 692019..Có vấn đề cần giải đáp và thắc mắc thìliên hệ nhận tài liệu giáo án liên quan qua mail sau caongocmai44gmail.com nhé CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG GD&ĐT GIAO THỦY TRƯỜNG THCS GIAO THANH Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2018-2019 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP I CĂN CỨ Căn công văn số:1106 /SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2019 Sở GDĐT việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Thời lượng: Học kì I: 19 tuần; Học kì II: 18 tuần Tuần (Theo năm học) Số thứ tự tiết dạy 1 Tên chủ đề/ Chuyên đề/ Bài học (số tiết) Mở đầu (tổng tiết) May mặc gia đình (Tổng 14 tiết) May mặc gia đình May mặc gia đình May mặc gia đình May mặc Tiêu đề cụ thể tiết dạy (tiêu đề học nội dung với chủ đề/chuyên đề; tiêu đề mục/chương/phần …với học) Bài mở đầu Bài 1: Các loại vải thường dùng may mặc (Mục I, phần 1, 2) Bài 1: Các loại vải thường dùng may mặc (tiếp) ( Mục I phần + Mục II) Bài 2: Lựa chọn trang phục (Mục I) Bài 2: Lựa chọn trang phục (tiếp) (Mục II) Bài 3: Thực Hành: Lựa chọn Định hướng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngơn Phương pháp/Hình thức/Kĩ thuật tổ chức dạy học Điều chỉnh/ ghi - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ Bài 2: - Dạy học dựa (I.1.a, giải vấn I.2.a không đê dạy) - Dạy học hợp tác 10 gia đình May mặc gia đình May mặc gia đình May mặc gia đình May mặc gia đình 11 May mặc gia đình 12 May mặc gia đình 13 May mặc gia đình 14 May mặc gia đình 15 May mặc gia đình 9 16 17 18 10 19 Trang Trí nhà (Tổng 15 tiết) Trang Trí nhà trang phục (Mục I, II) Bài 3: Thực Hành: Lựa chọn trang phục (tiếp) (Mục I, II) Bài 4: Sử dụng bảo quản trang phục Bài 5:Thực hành: Ôn số mũi khâu bản (Mục I, II) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Mục I, Mục II phần 1) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật.( Mục II phần 2) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Mục II phần 3) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Mục II phần 3) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Mục II phần 3) Bài 7: Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (Mục II phần 4) Ôn tập chương I Ôn tập chương I (tiếp) Kiểm tra thực hành Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý gia đình (Mục I, mục II phần 1) Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá - Năng lực triển khai cơng nghệ theo nhóm nhỏ - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN) - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác Bài (2.1.c, giới thiệu để học sinh (Chọn nội dung 6,7 thay sản phẩm khác) 20 Trang Trí nhà 21 11 Trang Trí nhà 22 23 12 24 Trang Trí nhà Trang Trí nhà Trang Trí nhà 25 13 Trang Trí nhà 26 Trang Trí nhà 27 14 28 15 29 Trang Trí nhà Trang Trí nhà 30 31 16 32 17 33 Trang Trí nhà Trang Trí nhà Trang Trí nhà gia đình (tiếp) (Mục II phần 2, 3) Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý gia đình (Mục I) Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lý gia đình (tiếp) (Mục II) Bài 10: Giữ gìn nhà sẽ, ngăn nắp Bài 11: Trang trí nhà số đồ vật (Mục I, II) Bài 11: Trang trí nhà số đồ vật (tiếp) (Mục II, III) Bài 12: Trang trí nhà số cảnh hoa (Mục I, Mục II phần 1) Bài 12: Trang trí nhà số cảnh hoa (tiếp) (Mục II phần 2) Bài 13: Cắm hoa trang trí (Mục I, II) Bài 13: Cắm hoa trang trí (tiếp) (Mục III) Kiểm tra tiết Bài 14: Thực hành cắm hoa (Mục I) Bài 14: Thực hành cắm hoa (tiếp) (Mục II) Bài 14: Thực hành cắm hoa (tiếp) (Mục III) - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá - Năng lực tiêu dùng kinh doanh - Năng lực triển khai cơng nghệ theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN) - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN 34 18 19 35 36 Trang Trí nhà Bài 14: Thực hành cắm hoa (tiếp) (Cắm hoa dạng tự do) Ôn tập chương II Kiểm tra học kỳ I * HỌC KỲ II Tuần (Theo năm học) Thứ tự tiết dạy 37 Chủ đề/chuyên đề môn học, chủ đề dạy học tích hợp liên mơn Tiêu đề cụ thể tiết dạy (tiêu đề học nội dung với chủ đề/chuyên đề; tiêu đề mục/chương/phần …với học) Nấu ăn gia đình (Tổng 21 tiết) Nấu ăn gia đình Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lý (Mục I phần 1, 2, 3) Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lý (tiếp) (Mục I phần 4, 5, 6, 7) Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lý (tiếp) (Mục II, III) Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm (Mục I) Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm (tiếp) (Mục II, III) Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng chế biến ăn (Mục I) Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng chế biến ăn (tiếp) (Mục II) Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm (Mục II phần 1) Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm (tiếp) (Mục II phần 2) 38 39 40 Nấu ăn gia đình Nấu ăn gia đình Nấu ăn gia đình 41 Nấu ăn gia đình 42 Nấu ăn gia đình 43 Nấu ăn gia đình 44 Nấu ăn gia đình 45 Định hướng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS - Năng lực hợp tác - Năng tự giải vấn đê - Năng lực tự học - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kĩ thuật - Năng lực sáng tạo - Năng lực đánh giá Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học Ghi (Nội dung điều chỉnh giảm tải có) - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ Bài 18: Dạy mục II-1.Trộn dầu dấm HIỆU TRƯỞNG Giao Thanh, ngày 20 tháng năm 2018 Tổ/nhóm trưởng ... khai cơng nghệ theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN) - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN... hợp tác theo nhóm nhỏ - Dạy học theo tinh thần mơ hình trường học (VNEN) - Dạy học dựa giải vấn đê - Dạy học hợp tác Bài (2.1.c, giới thiệu để học sinh (Chọn nội dung 6, 7 thay sản phẩm khác)... 19 35 36 Trang Trí nhà Bài 14: Thực hành cắm hoa (tiếp) (Cắm hoa dạng tự do) Ôn tập chương II Kiểm tra học kỳ I * HỌC KỲ II Tuần (Theo năm học) Thứ tự tiết dạy 37 Chủ đề/chuyên đề môn học, chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch dạy học môn công nghệ 6 (năm học 2018 2019), kế hoạch dạy học môn công nghệ 6 (năm học 2018 2019)