tiết 5, 6 toán đại 8

6 40 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 09:58

Giáo án Toán 8 đại số theo chuẩn 3 cột áp dụng phương pháp nhóm và hợp tác. liên hệ gmail caongocmai44gmail.com để nhận nhiều tài liệu hơn nhéHoặc cần nhận giáo án theo chuẩn phương pháp mới liên hệ mình Gv Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh TUẦN Ngày soạn: 7/9/2019 Ngày dạy: 9/9/2019 Lớp 8B Tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Củng cố kiến thức đẳng thức : Bình phương tổng , bình phương hiệu , hiệu hai bình phương 2.Kĩ năng: - HS vận dụng thành thạo đẳng thức vào giải toán - Phát biểu tư logic , thao tác phân tích , tổng hợp 3.Thái độ: Giải tập cẩn thận, xác Đinh hướng phát triển lực: - Năng lực tính tốn - Năng lực hợp tác - Năng lực suy đoán II.CHUẨN BỊ: Thầy: Giáo án Phiếu HT Bảng phụ HS : Ôn cũ + làm BTVN III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: Kiểm tra: Gọi HS lên bảng viết đẳng thức (A+B)2 , (A-B)2 , A2 – B2 Luỵên tập: Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng +Cho HS giải tập 16 1) Bài 16/11 -Gọi HS lên bảng -HS1 giải a c a/ x2 +2x +1 = (x+1)2 -Cả lớp theo dõi ,nhận xét -HS1giải b d c/ 25a2 + 4b2 –20ab =(5a-2b)2 -GV nhận xét , sửa sai b/ 9x2 + y2 +6xy =(3x +y )2 (nếu có) nhận xét d/ x2 –x +1/4=x2 – 2.x.1/2 + (1/2)2 =(x-1/2)2 + Cho HS làm 18 -1HS lên bảng 2)Bài 18: Khôi phục đẳng -Gọi HS lên bảng - Cả lớp theo dõi nhận thức:a) x2 + 6xy + = ( +3y)2 -GV giúp số HS yếu xét x2 + 6xy + 9y2 = (x+3y)2 nhận dạng đẳng thức b) -10xy +25y2 = ( - )2 , xác định A x2-10xy + 25y2= (x-y)2 B – tìm hạng tử phải Bài tập thêm : tìm -1HS cho đề , HS khác Kết quả: -Gọi HS nêu đề tương điền vào chỗ trống a) 9x2-2xy+4y2=(3x-2y)2 tự , HS khác điền vào - HS trả lời b) x2+3x+9/4 =(x+3/2)2 chỗ trống +Cho HS giải 17 3)Bài 17 : -GV ghi đề : CM : Ta có : (10a+5) = 100a 100a.(a+1) +25 Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai (a+1)+25 -Hãy nêu cách chứng minh (GV ghi bảng, sửa sai có) -Vận dụng kết để tính: 252 =? 352 =? 652 =? 852 =? +Cho HS giải 20 GV ghi đẳng thức : x2+2xy+4y2 =(x+2y)2 Kết hay sai , giải thích GV lưu ý HS : trường hợp nhầm lẫn mà HS thường mắc phải +Cho HS giải 23 GV ghi đề : c/minh : (a+b)2 = (a-b)2 +4ab (a-b)2= (a+b)2- 4ab Cho HS làm theo nhóm Gọi đại diện lên bảng giải , GV kiểm tra số nhóm Cho HS nhận xét , GV đánh giá , sửa sai (nếu có) Để c/minh A=B có cách ? -Gọi HS tính phần áp dụng , GV ghi bảng -Với tập ta thấy biết tổng (hiệu) tích ta tìm hiệu (tổng) số – ta tìm số cho Trường THCS Giao Thanh HS trả lời HS trả lời nhanh HS suy nghĩ trả lời =100a2+100a+25 =(10a)2 +2.10a.5 +52 =(10a+5)2 252 = 625 352 = 1225 652 = 4225 852 = 7225 4) Bài 20 : Cách viết : x2+2xy+4y2=(x+2y)2 sai Vì : (x+2y)2=x2+2x2y +2y)2 =x2+4xy+4y2 5) Bài 23: a)Ta có : HS hoạt động nhóm (a-b)2+4ab =a2-2ab+b2+4ab đại diện lên bảng =a2+2ab+b2 = (a+b)2 thực Vậy(a+b)2= (a-b)2+4ab HS nhận xét b) (a+b)2 - 4ab=a2+2ab+b2- 4ab = = (a-b)2 Vậy(a-b)2= (a+b)2- 4ab Áp dụng HS trả lời miệng a)Với a+b=7, a.b=12 C1: Nếu có vế phức (a-b)2=72-4.12=1 tạp , ta thu gọn vế phức b)Với a-b=20,a.b=3 tạp (a+b)2=202+4.3=412 _ kết thu gọn vế đơn giản C2: Nếu có A-B=C A=B C3: Nếu có A=C C=B A=B HS làm phiếu học tập Hướng dẫn nhà: Giải tập 21,24,25/12 SGK Hướng dẫn 15a: Ta biến đổi : (a+b+c)2 = [(a+b)+c]2 Vận dụng đẳng thức (A+B)2 để tính với A=(a+b) , B=C Các câu b,c,d thực tương tự Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh IV RÚT KINH NGHIỆM Tiết §4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nắm đẳng thức : Lập phương tổng , lập phương hiệu - Biết vận dụng đẳng thức để giải tập Kĩ năng: Rèn luyện kỹ tính tốn , cẩn thận Thái độ: Giải tập cẩn thận, xác Đinh hướng phát triển lực: - Năng lực tính tốn - Năng lực hợp tác - Năng lực suy luận II.CHUẨN BỊ: GV: Giáo án Phấn màu HS : Giải tập nhà + Học thuộc đẳng thức (A+B)2 , (A-B)2 , A2 – B2 III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: Hoạt động GV HĐ1: Lập phương tổng GV : Ta rút gọn (a+b) (a+b)2 = (a+b)3 (a+b)3 = a3+3a2b+3ab3+b3 Với a,b số tuỳ ý , đẳng thức - GV giới thiệu tổng quát với A B biểu thức tuỳ ý ta có (A+B)3 = A3+3A2B+3AB2+B3 GV giới thiệu cách gọi tên đẳng thức ghi bảng Hãy phát biểu đẳng thức lời -Cho HS thực phần áp dụng HS làm vào Gọi HS lên bảng tính u cầu HS trình bày cách làm sau giải , xác định rõ A,B cách áp dụng GV nhận xét , sửa sai (nếu có) Hoạt động HS HS thực Ghi bảng 4)Lập phương tổng : ?1(a+b)(a+b)2 = (a+b)3 (a+b)3 = a3+3a2b+3ab3+b3 ghi Với A, B tuỳ ta có: (A+B)3 = A3+3A2B+3AB3+B3 (4) - HS phát biểu lời - HS làm vào - HS lên bảng a) A=x , B =1 A=2x , B =y ?2 *Áp dụng : a) Tính : (x+1)3 = =x3+3x21+3x.13+13 =x3+3x2+3x+1 b)Tính : (2x+y)3 = (2x)3+3.(2x)2y + 3.2x.y2+y3 =8x3+12x2y+6xy2+y3 HĐ2: Lập phương hiệu: - Cho HS làm ?3 Giáo án Đại số HS làm 5)Lập phương hiệu: ?3 Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai Tính [a+(-b)]3 (với a,b số tuỳ ý ) Gọi HS lên bảng thực , GV kiểm tra số HS Cho HS nhận xét Ta có : a+(-b) = a-b (a-b)3 = ? GV giới thiệu tổng quát với A,B tuỳ ý cách gọi tên đẳng thức - Hãy phát biểu đẳng thức (5) lời - Cho HS làm phần áp dụng Cả lớp làm a,b : gọi 2HS lên bảng giải , yêu cầu trình bày cách giải , xác định A,B GV lưu ý HS thường xác định B sai VD: a) B= -1/3 b) B= -2y HS thực câu c phiếu học tập nhóm GV kiểm tra kết nhóm Chọn đại diện nhóm trình bày giải nhóm Cho HS nhận xét Trường THCS Giao Thanh HS đối chiếu với làm cho nhận xét HS trả lời Với A,B tuỳ ý , ta có (A-B)3 = A3-3A2B+3AB2-B3 (5) HS phát biểu lời Cả lớp làm HS lên bảng giải a) A=x , B= 1/3 b) A=x , B= 2y - HS thực theo nhóm phiếu h tập .1 đại diện nhóm trình bày giải Các nhóm so sánh kết ,nhận xét Kq : 1),3) 2),4),5) Sai Nhận xét: (A-B)2 = (B-A)2 (A-B)3 = -(B-A)3 ?4 *Áp dụng : a)Tính: (x-1/3)3 =x3-3.x2.1/3 +3.x.(1/3)2+(1/3)3 = x3-x2+x/3+1/27 b)Tính: (x-2y)3 =x3-3.x2.2y3 +3.x.(2y)2+(2y)3 =x3-6x2y+12xy2+8y3 HĐ3:Củng cố : Cho HS nhắc lại HĐT HS trả lời học GV lưu ý HS xđ dấu HĐT (a-b)3; khắc sâu cho HS : dấu âm đứng trước luỹ thừa bậc lẻ b Hướng dẫn nhà: - Học thuộc lòng đẳng thức học - Giải tập 26,27,28,29 /14 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giao Thanh, ngày tháng 09 năm 2019 TM tổ chuyên môn Trần Thị Lan Anh Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 ... = 62 5 352 = 1225 65 2 = 4225 85 2 = 7225 4) Bài 20 : Cách viết : x2+2xy+4y2=(x+2y)2 sai Vì : (x+2y)2=x2+2x2y +2y)2 =x2+4xy+4y2 5) Bài 23: a)Ta có : HS hoạt động nhóm (a-b)2+4ab =a2-2ab+b2+4ab đại. .. b,c,d thực tương tự Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc Mai Trường THCS Giao Thanh IV RÚT KINH NGHIỆM Tiết §4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) Giáo án Đại số Năm học 2019-2020 Gv Cao... =x3+3x21+3x.13+13 =x3+3x2+3x+1 b)Tính : (2x+y)3 = (2x)3+3.(2x)2y + 3.2x.y2+y3 =8x3+12x2y+6xy2+y3 HĐ2: Lập phương hiệu: - Cho HS làm ?3 Giáo án Đại số HS làm 5)Lập phương hiệu: ?3 Năm học 2019-2020 Gv Cao Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 5, 6 toán đại 8, tiết 5, 6 toán đại 8