Các dạng bài tập và lời giải môn .NET1

73 215 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:53

Bài 1: Đọc và in các phần tử mảng trong CBài 2: Cách in mảng theo chiều đảo ngược Bài 3: Tổng các phân tử trong mảngBài 6: In ra các phân tử duy nhấtChương 2: mảng 2 chiềuBài 1: Đọc và in mảng 2 chiềuChương 3: Chuỗi50Bài 10: Tìm kí tự xuất hiện nhiều nhất Contents Chương 1: Mảng chiều Bài 1: Đọc in phần tử mảng C# Bài 2: Cách in mảng theo chiều đảo ngược Bài 3: Tổng phân tử mảng Bài 4: Sao chép mảng Bài 5: Tìm số phân tử giống mảng .7 Bài 6: In phân tử .8 Bài 7: Trộn(ghép) mảng 10 Bài 8: Đếm số lần xuất cảu phân tử 12 Bài 9: Tìm phân tử lớn nhất, nhỏ .14 Bài 10: Chia mảng thành mảng chẵn, lẻ 15 Bài 11: Sắp xếp mảng tăng .16 Bài 12: Sắp xêp mảng giảm dần 18 Bài 13: Chèn phần tử vào mảng qua xếp 19 Bài 14: Chèn phần tử vào mảng chưa qua xếp 20 Bài 15: Xóa phần tử mảng 22 Bài 16: Tìm phần tử lớn thứ 23 Bài 17: Tìm phần tử nhỏ thứ 25 Chương 2: mảng chiều 27 Bài 1: Đọc in mảng chiều 27 Bài 2: Cộng ma trận 28 Bài 3: trừ ma trận 30 Bài 4: Nhân ma trận 32 Bài 5: Tìm ma trận chuyển vị 35 Bài 6: Các phần tử đường chéo 37 Bài 7: Tổng phân tử đường chéo phụ 38 Bài 8: In ma trận tam giác 40 Bài 9: In ma trận tam giác .42 Bài 10: Tìm định thức ma trận 43 Bài 11: Kiểm tra ma trận thưa 45 Bài 12: So sánh ma trận 46 Chương 3: Chuỗi 50 Bài 1: Nhập in chuỗi 50 Bài 2: Tìm độ dài chuỗi 50 Bài 3: Chia chuỗi thành kí tự riêng lẻ .51 Bài 4: In kí tự riêng lẻ theo chiều ngược lại 52 Bài 5: đếm số từ chuỗi 53 Bài 6: so sánh chuỗi 54 Bài 7: Đếm số chữ cái, số chữ số, số kí tự đặc biệt 56 Bài 8: Sao chép chuỗi .58 Bài 9: đêm số phụ âm, nguyên âm 59 Bài 10: Tìm kí tự xuất nhiều 60 Bài 11: Sắp xếp mảng kí tự tăng dần .61 Bài 12: Sắp xếp chuỗi 63 Bài 13: Lấy chuỗi từ chuỗi cho 64 Bài 14: Chuyển chữ hoa thahf thường ngược lại 65 Bài 15: Kiểm tra username pass 66 Bài 16: TÌm vị trí chuỗi chuỗi cho .68 Bài 17: Kiểm tra chữ hoa, chữ thường .69 Bài 18: đếm số lần xuất chuỗi 70 Bài 19: Chèn chuỗi vào trước 71 Chương 1: Mảng chiều Bài 1: Đọc in phần tử mảng C# using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int[] arr = new int[10]; int i; Console.Write("\nDoc va in cac phan mang C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap 10 phan tu mang:\n"); for (i = 0; i < 10; i++) { Console.Write("Phan tu - {0} : ", i); arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.Write("\nIn cac phan tu mang: "); for (i = 0; i < 10; i++) { Console.Write("{0} ", arr[i]); } Console.Write("\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 2: Cách in mảng theo chiều đảo ngược using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int i, n; int[] a = new int[100]; Console.Write("\nIn mang theo chieu dao nguoc C#:\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu giu mang: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang: \n", n); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } Console.Write("\nCac phan tu duoc luu giu mang la: \n"); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("{0} ", a[i]); } Console.Write("\n\nIn mang theo chieu dao nguoc: \n"); for (i = n - 1; i >= 0; i ) { Console.Write("{0} ", a[i]); } Console.Write("\n\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 3: Tổng phân tử mảng using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int[] a = new int[100]; int i, n, sum = 0; Console.Write("\nTim tong cac phan tu mang C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu tru vao mang: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang: \n", n); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } for (i = 0; i < n; i++) { sum += a[i]; } Console.Write("Tong cac phan tu mang la: {0}\n\n", sum); Console.ReadKey(); } } } Bài 4: Sao chép mảng using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int[] arr1 = new int[100]; //day la mang ban dau int[] arr2 = new int[100]; //day la mang int i, n; Console.Write("\nSao chep mang C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu giu mang: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang:\n", n); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); arr1[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } /* chep cac phan tu mang arr1 vao mang arr2.*/ for (i = 0; i < n; i++) { arr2[i] = arr1[i]; } /* in cac phan tu mang arr1 */ Console.Write("\nCac phan tu mang ban dau la:\n"); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("{0} ", arr1[i]); } /* in cac phan tu mang arr2 */ Console.Write("\n\nCac phan tu mang la:\n"); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("{0} ", arr2[i]); } Console.Write("\n\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 5: Tìm số phân tử giống mảng using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int[] arr1 = new int[100]; int i, j, n, bien_dem = 0; //day la bien dem Console.Write("\nTim so phan tu giong mot mang C#:\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu giu vao mang: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang:\n", n); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); arr1[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } /*Tim kiem cac phan tu giong nhau*/ for (i = 0; i < n; i++) { for (j = i + 1; j < n; j++) { /*Tang bien dem bien_dem tim thay phan tu giong nhau.*/ if (arr1[i] == arr1[j]) { bien_dem++; break; } } } Console.Write("\nSo phan tu giong mang la: {0}\n\n", bien_dem); Console.ReadKey(); } } } Bài 6: In phân tử using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int n, bien_dem = 0; int[] arr1 = new int[100]; int i, j, k; Console.Write("\nIn cac phan tu nhat cua mang C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu giu vao mang: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang:\n", n); for (i = 0; i < n; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); arr1[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); } /*kiem ta cac phan tu giong nhau*/ Console.Write("\nCac phan tu nhat duoc tim thay mang la: \n"); for (i = 0; i < n; i++) { bien_dem = 0; /*kiem tra cac phan tu giong truoc vi tri hien tai va tang bien_dem them neu tim thay.*/ for (j = 0; j < i - 1; j++) { /*tang bien dem tim thay phan tu giong nhau.*/ if (arr1[i] == arr1[j]) { bien_dem++; } } /*kiem tra cac phan tu giong sau vi tri hien tai va tang bien_dem them neu tim thay.*/ for (k = i + 1; k < n; k++) { /*tang bien dem tim thay phan tu giong nhau.*/ if (arr1[i] == arr1[k]) { bien_dem++; } } /*In gia tri cua vi tri hien tai mang - la gia tri nhat tro van chua gia tri ban dau cua no.*/ if (bien_dem == 0) { Console.Write("{0} ", arr1[i]); } } Console.Write("\n\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 7: Trộn(ghép) mảng using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { public static void Main() { int[] arr1 = new int[100]; int[] arr2 = new int[100]; int[] arr3 = new int[200]; int s1, s2, s3; int i, j, k; Console.Write("\nTron (ghep) hai mang C#.\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap so phan tu can luu giu mang arr1: "); s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap {0} phan tu vao mang arr1:\n", s1); for (i = 0; i < s1; i++) { Console.Write("Phan tu - {0}: ", i); arr1[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 10 } } Bài 8: Sao chép chuỗi using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str1; //khai bao mot chuoi int i, l; Console.Write("\nSao chep chuoi C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str1 = Console.ReadLine(); l = str1.Length; string[] str2 = new string[l]; //khai bao mot chuoi khac /* chep tung ky tu tu chuoi str1 sang chuoi str2*/ i = 0; while (i < l) { string tmp = str1[i].ToString(); str2[i] = tmp; i++; } Console.Write("\nIn chuoi ban dau: {0}\n", str1); Console.Write("In chuoi sao: {0}\n", string.Join("", str2)); 59 Console.Write("So ky tu da duoc chep: {0}\n\n", i); Console.ReadKey(); } } } Bài 9: đêm số phụ âm, nguyên âm using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str; //khai bao mot chuoi int i, len, nguyen_am, phu_am; Console.Write("\nDem so nguyen am, phu am chuoi C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str = Console.ReadLine(); nguyen_am = 0; phu_am = 0; len = str.Length; for (i = 0; i < len; i++) { if (str[i] == 'a' || str[i] == 'e' || str[i] == 'i' || str[i] == 'o' || str[i] == 'u' || str[i] == 'A' || str[i] == 'E' || str[i] == 'I' || 60 str[i] == 'O' || str[i] == 'U') { nguyen_am++; } else if ((str[i] >= 'a' && str[i] = 'A' && str[i] tan_suat[max]) max = i; } } Console.Write("Ky tu xuat hien nhieu nhat '{0}' va xuat hien {1} lan.\n\n", (char)max, tan_suat[max]); Console.ReadKey(); } } 62 } Bài 11: Sắp xếp mảng kí tự tăng dần using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str; //khai bao mot chuoi char[] arr1; char ch; int i, j, l; Console.Write("\nSap xep mang ky tu cua chuoi theo thu tu tang dan C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str = Console.ReadLine(); l = str.Length; arr1 = str.ToCharArray(0, l); for (i = 1; i < l; i++) for (j = 0; j < l - i; j++) if (arr1[j] > arr1[j + 1]) { ch = arr1[j]; arr1[j] = arr1[j + 1]; arr1[j + 1] = ch; } Console.Write("Sau sap xep, chuoi co dang: \n"); foreach (char c in arr1) 63 { ch = c; Console.Write("{0} ", ch); } Console.WriteLine("\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 12: Sắp xếp chuỗi using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string[] arr1; string temp; int n, i, j, l; Console.Write("\nSap xep chuoi C# - su dung Bubble Sort:\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap so chuoi can sap xep: "); n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); arr1 = new string[n]; Console.Write("Nhap {0} chuoi tu ban phim:\n", n); for (i = 0; i < n; i++) { arr1[i] = Console.ReadLine(); 64 } l = arr1.Length; for (i = 0; i < l; i++) { for (j = 0; j < l - 1; j++) { if (arr1[j].CompareTo(arr1[j + 1]) > 0) { //cach thuc trao doi gia tri temp = arr1[j]; arr1[j] = arr1[j + 1]; arr1[j + 1] = temp; } } } Console.Write("\nIn thu tu cac chuoi sau da sap xep: \n"); for (i = 0; i < l; i++) { Console.WriteLine(arr1[i] + " "); } Console.ReadKey(); } } } Bài 13: Lấy chuỗi từ chuỗi cho using System; namespace VietJackCsharp { 65 class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str; //khai bao mot chuoi char[] arr1; int pos, l, ln, c = 0; Console.Write("\nLay chuoi C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str = Console.ReadLine(); ln = str.Length; arr1 = str.ToCharArray(0, ln); Console.Write("Nhap vi tri bat dau de lay chuoi con: "); pos = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap dai cua chuoi con: "); l = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Chuoi thu duoc tu chuoi ban dau la: "); while (c < l) { Console.Write(arr1[pos + c - 1]); c++; } Console.Write("\n\n"); Console.ReadKey(); } } 66 } Bài 14: Chuyển chữ hoa thahf thường ngược lại using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str1; //Khai bao hai chuoi char[] arr1; int l, i; l = 0; char ch; Console.Write("\nChuyen chu hoa chu thuong va nguoc lai C#:\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str1 = Console.ReadLine(); l = str1.Length; arr1 = str1.ToCharArray(0, l); // chuyen chuoi mang ky tu Console.Write("\nSau chuyen doi, chuoi co dang: "); for (i = 0; i < l; i++) { ch = arr1[i]; if (Char.IsLower(ch)) // kiem tra ky tu thuong Console.Write(Char.ToUpper(ch)); // chuyen doi chu thuong chu hoa else Console.Write(Char.ToLower(ch)); // chuyen doi chu hoa chu thuong } Console.Write("\n\n"); 67 Console.ReadKey(); } } } Bài 15: Kiểm tra username pass using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string username, password; //khai bao hai chuoi int ctr = 0; Console.Write("\nKiem tra username va password C#:\n"); Console.Write("Mac dinh username va password la: vietjack va 1234\n"); Console.Write(" \n"); { Console.Write("Nhap username: "); username = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap password: "); password = Console.ReadLine(); if (username != "vietjack" || password != "1234") ctr++; else ctr = 1; 68 } while ((username != "vietjack" || password != "1234") && (ctr != 3)); if (ctr == 3) Console.Write("\nBan da nhap sai username va password qua lan Xin hay thu lai!\n\n"); else Console.Write("\nBan da nhap mat khau dung!\n\n"); Console.ReadKey(); } } } Bài 16: TÌm vị trí chuỗi chuỗi cho using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str1; //khai bao chuoi string chuoi_con; //khai bao chuoi can tim kiem Console.Write("\nTim vi tri chuoi C#:\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap mot chuoi: "); str1 = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap chuoi can tim kiem: "); chuoi_con = Console.ReadLine(); int vi_tri = str1.IndexOf(chuoi_con); 69 if (vi_tri < 0) Console.WriteLine("Khong tim thay chuoi chuoi da cho!\n"); else Console.WriteLine("Tim thay chuoi '{0}' chuoi '{1}' tai vi tri {2}", chuoi_con, str1, vi_tri); Console.ReadKey(); } } } Bài 17: Kiểm tra chữ hoa, chữ thường using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { Console.Write("\nKiem tra co phai la chu cai, sau kiem tra chu hoa chu thuong C#\n"); Console.Write(" \n"); Console.Write("Nhap mot ky tu: "); char ch = (char)Console.Read(); if (Char.IsLetter(ch)) { if (Char.IsUpper(ch)) { Console.WriteLine("\nKy tu vua nhap la chu hoa.\n"); } else { Console.WriteLine("\nKy tu vua nhap la chu thuong.\n"); 70 } } else { Console.WriteLine("\nKy tu vua nhap khong phai la chu cai.\n"); } Console.ReadKey(); } } } Bài 18: đếm số lần xuất chuỗi using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str1; //khai bao chuoi ban dau string chuoi_con; //khai bao chuoi can tim int strt = 0; int cnt = -1; int idx = -1; Console.Write("\nDem so lan xuat hien cua chuoi C#:\n"); Console.Write(" -\n"); Console.Write("Nhap chuoi ban dau: "); str1 = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap chuoi can tim: "); 71 chuoi_con = Console.ReadLine(); while (strt != -1) { strt = str1.IndexOf(chuoi_con, idx + 1); cnt += 1; idx = strt; } Console.Write("Chuoi '{0}' xuat hien " + cnt + " lan.\n", chuoi_con); Console.ReadKey(); } } } Bài 19: Chèn chuỗi vào trước using System; namespace VietJackCsharp { class TestCsharp { static void Main(string[] args) { string str1; //khai bao chuoi ban dau string chuoi_vi_tri; //khai bao chuoi can tim string chuoi_de_chen; //khai bao chuoi de chen int i; Console.Write("\nChuong trinh C# de chen chuoi truoc vi tri xuat hien lan dau \ncua chuoi khac mot chuoi ban dau:\n"); Console.Write(" \n"); 72 Console.Write("Nhap chuoi ban dau: "); str1 = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap chuoi de tim kiem vi tri: "); chuoi_vi_tri = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap chuoi de chen: "); chuoi_de_chen = Console.ReadLine(); i = str1.IndexOf(chuoi_vi_tri); // xac dinh vi tri xuat hien dau tien cua chuoi_vi_tri chuoi_de_chen = " " + chuoi_de_chen.Trim() + " "; //them khoang trang str1 = str1.Insert(i, chuoi_de_chen); Console.Write("Chuoi ket qua: {0}\n\n", str1); Console.ReadKey(); } } } 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập và lời giải môn .NET1, Các dạng bài tập và lời giải môn .NET1, Bài 17: Tìm phần tử nhỏ thứ 2, Bài 4: Nhân 2 ma trận, Bài 12: So sánh 2 ma trận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm