Bài tập lớp Công Nghệ Phần Mềm

5 112 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:36

1. Khi có yêu cầu xuất một loại quạt máy nào đó từ các đại lý, bộ phận quản lý xuất sẽ kiểm tra số lượng quạt máy được yêu cầu trong kho. Nếu lượng quạt máy đủ đáp ứng thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất quạt máy cho đại lý. Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, tên người nhận, ngày xuất, các thông tin về quạt máy được xuất: tên quạt, đơn giá, số lượng xuất, loại quạt máy, thành tiền, tổng số tiền, chữ ký của người viết phiếu, người nhận và thủ trưởng đơn vị. Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ phiếu do Bộ công nghiệp phát hành, ngày phát hành và số hiệu phiếu. Một bản sao của phiếu xuất được hệ thống lưu lại. Nếu số lượng quạt máy không đủ để đáp ứng trên 23 số lượng yêu cầu thì thông báo từ chối xuất. Quạt máy từ các phân xưởng lắp ráp sẽ chuyển đến bộ phận nhập kho. Bộ phận này kiểm tra chất lượng quạt máy trước khi nhập kho. Nếu chất lượng đảm bảo, bộ phận này sẽ lập một phiếu nhập trên phiếu có ghi rõ tên số hiệu xưởng lắp ráp, tên người giao, các thông tin về quạt máy được nhập. Phiếu nhập được viết thành 2 bản, một bản giao cho xưởng lắp ráp, một bản lưu giữ lại sau khi quạt máy được chuyển vào kho. Hàng tháng một bộ phận sẽ thống kê lại lượng quạt máy xuất, thu tiền từ các đại lý. Bộ phận này cũng thống kê số lượng của từng loại quạt máy còn tồn trong kho sau đó làm báo cáo gửi cho bộ phận kế hoạch để lập kế hoạch sản xuất cho tháng sau. Ngoài ra hệ thống cần lưu trữ thông tin về các xưởng lắp ráp bao gồm số hiệu, số điện thoại, loại quạt lắp ráp...Các thông tin về quạt máy gồm có tên sản phẩm, đơn vị tính, đơn giá Bài tập lớn môn: Công nghệ phần mềm Bài tập số Khi có yêu cầu xuất loại quạt máy từ đại lý, phận quản lý xuất kiểm tra số lượng quạt máy yêu cầu kho Nếu lượng quạt máy đủ đáp ứng phận lập phiếu xuất để xuất quạt máy cho đại lý Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại lý, địa đại lý, tên người nhận, ngày xuất, thông tin quạt máy xuất: tên quạt, đơn giá, số lượng xuất, loại quạt máy, thành tiền, tổng số tiền, chữ ký người viết phiếu, người nhận thủ trưởng đơn vị Ngồi phiếu ghi rõ phiếu Bộ công nghiệp phát hành, ngày phát hành số hiệu phiếu Một phiếu xuất hệ thống lưu lại Nếu số lượng quạt máy không đủ để đáp ứng 2/3 số lượng yêu cầu thơng báo từ chối xuất Quạt máy từ phân xưởng lắp ráp chuyển đến phận nhập kho Bộ phận kiểm tra chất lượng quạt máy trước nhập kho Nếu chất lượng đảm bảo, phận lập phiếu nhập phiếu có ghi rõ tên số hiệu xưởng lắp ráp, tên người giao, thông tin quạt máy nhập Phiếu nhập viết thành bản, giao cho xưởng lắp ráp, lưu giữ lại sau quạt máy chuyển vào kho Hàng tháng phận thống kê lại lượng quạt máy xuất, thu tiền từ đại lý Bộ phận thống kê số lượng loại quạt máy tồn kho sau làm báo cáo gửi cho phận kế hoạch để lập kế hoạch sản xuất cho tháng sau Ngoài hệ thống cần lưu trữ thông tin xưởng lắp ráp bao gồm số hiệu, số điện thoại, loại quạt lắp ráp Các thơng tin quạt máy gồm có tên sản phẩm, đơn vị tính, đơn giá bán Trong thơng tin lưu trữ đại lý cần có thơng tin lượng hàng lấy, số tiền trả, số tiền nợ để đảm bảo khơng đại lý nợ số tiền cho phép Yêu cầu: Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức công việc hệ thống xử lý bán hàng Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động hệ thống Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương(1621050779) Vũ Ngun Hồng(1621050840) Đỗ Đình Quỳnh(1621050461) Bài tập lớn môn: Công nghệ phần mềm Hãy vẽ sơ đồ luồng liệu để thực phân rã sơ đồ ngữ cảnh Bài làm I ) Phân tích thiết kế phần mềm quản lý kho bán hàng quạt máy 1) Xác định yều cầu chương trình 1.1) Quản lý doanh mục: -Cập nhập danh mục loại quạt máy -Cập nhập doanh mục đơn vị nhập, nhân viên nhập -Cập nhập doanh mục đơn vị xuất, nhân viên xuất 1.2) Quản lý nhập, xuất -Cập nhập phiếu nhập kho - Cập nhập phiếu xuất kho 1.3) Quản lý tồn kho - Cập nhập hàng hóa tồn kho -Thống kê mặt hàng quạt máy, loại hàng theo tháng, kỳ kinh doanh -Tổng hợp phát sinh xuất, nhập kỳ 1.4) Xuất báo cáo -Báo cáo doanh mục hàng hóa -Báo cáo hàng nhập kho quạt máy, tên quạt máy - Lập báo cáo xuất kho quạt máy, tên quạt máy - Lập báo cáo hàng tồn kho 1.5) Yêu cầu phi chức -Tạo them người dung -Tạo quyền phân quyền người dùng - Thực chức bảo mật II) Sơ đồ BFD mô tả chức công việc hệ thống xử lý bán hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương(1621050779) Vũ Ngun Hồng(1621050840) Đỗ Đình Quỳnh(1621050461) Bài tập lớn môn: Công nghệ phần mềm Sơ đồ BFD Quản lý kho bán quạt q Quản lý danh mục hàng Liệt kê danh sách loại quạt Phân nhóm, xác định khu vực cho loại quạt Báo cáo danh mục quạt Quản lý nhập kho Nhận, duyệt phiếu đề nghị nhập kho Nhận hàng, phân loại theo loại quạt Quản lý xuất kho Quản lí quạt tồn kho Nhận kiểm tra HĐBH Cập nhật quạt tồn kho Lập phiếu xuất kho Nhận hàng, phân loại theo loại quạt Vào số quạt xuất theo loại hàng Thống kê loại quạt theo tuần, tháng, quý, kì kinh doanh Lập báo cáo số quạt tồn kho Vào số quạt nhập theo loại quạt Lập báo cáo quạt xuất kho theo loại hàng Lập báo cáo quạt nhập kho Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương(1621050779) Vũ Nguyên Hoàng(1621050840) Đỗ Đình Quỳnh(1621050461) Bài tập lớn mơn: Cơng nghệ phần mềm III) Vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động hệ thống Yêu cầu thông tin, Khách hàng Đơn đặt hàng, phiếu nhập đơn đặt hàng hàng Nhà cung cấp Thơng tin hàng hóa, Thơng tin quạt máy , HĐBH Quản lý kho hàng phiếu xuất quạt Thông tin liên quan, Yêu cầu báo cáo, ý kiến phiếu nhập, phiếu xuất phản hồi Ban quản lý Các quan hệ khác Yêu cầu thông tin liên Báo cáo danh mục loại quạt, quan, phiếu đề nghị báo cáo xuất nhập kho nhập, xuất hàng, hóa đơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương(1621050779) Vũ Nguyên Hoàng(1621050840) Đỗ Đình Quỳnh(1621050461) Bài tập lớn mơn: Cơng nghệ phần mềm IV) Vẽ sơ đồ luồng liệu để thực phân rã sơ đồ ngữ cảnh Ban quản lý Yêu cầu báo cáoc Thông tin vềầuG hàng hóan vềGG Các phân hệ liên quan khác Quản lý danh mục hàng Thông tin hàng nhậpin Danh mục hàng hóa Quản lí nhập kho Quản lý quạt tồn kho Quản lý xuất kho Báo cáo cập nhật xuất kho, phiếu xuất số lượng Yêu cầu báo cáo Báo cáo hàng tồn kho Yêu cầu báo cáo Ban quản lí Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương(1621050779) Vũ Nguyên Hoàng(1621050840) Đỗ Đình Quỳnh(1621050461) Yêu cầu Yêu cầu báo cáo Các phan hệ liên quan khác Báo cáo hàng tồn kho hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớp Công Nghệ Phần Mềm, Bài tập lớp Công Nghệ Phần Mềm

Từ khóa liên quan