Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh

139 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH NGÔ VĂN PHÚ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH NGÔ VĂN PHÚ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIẾN HÙNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình xuất Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Ngô Văn Phú i ỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu đến học viên hoàn thành luận văn thạc s Quản trị inh doanh với đề tài: "Hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Thương mại Đào Thịnh" Trong trình học tập, nghiên cứu viết luận văn, đƣợc giúp đỡ thầy, cô giáo, tổ chức, đồng nghiệp quan tạo điều kiện vật chất, thời gian cung cấp tài liệu giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu thầy cô giáo, tổ chức, đồng nghiệp ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Tiến Hùng hết lòng hƣớng dẫn giúp đỡ tơi nhiều nghiên cứu khoa học thực hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn ! ii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN .i ỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý UẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1 Khái niệm chất hiệu kinh doanh 10 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 10 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh 11 1.1.3 Nâng cao hiệu kinh doanh 12 1.2 Vai trò, ý ngh a hiệu inh doanh 13 1.2.1 Vai trò hiệu kinh doanh 13 1.2.2 Ý ngh a hiệu kinh doanh 14 1.3 Yêu cầu phân tích hiệu kinh doanh hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh 15 1.3.1 Yêu cầu phân tích hiệu kinh doanh 15 1.3.2 Hệ thống tiêu hiệu sản xuất inh doanh 16 1.3.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu lao động 21 1.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 21 1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan 21 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan 28 1.5 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thƣơng mại ƣu Gia (có lực cạnh tranh tƣơng đƣơng) 32 1.5.1 Công ty TNHH iến trúc xây dựng Thƣơng mại Lƣu Gia (gọi tắt công ty Lƣu Gia) 32 1.5.2 Gợi ý Công ty CP đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh nâng cao hiệu kinh doanh 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 43 iii CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 44 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần đầu tư sản xuất thương mại Đào Thịnh 44 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CP đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 46 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 46 2.1.3 Tình hình inh doanh Công ty CP đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh 49 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 55 2.2 Thực trạng hệ thống tiêu hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2015 - 2017 57 2.2.1 Khả sinh lợi 57 2.2.2 Các số quản lý tài sản 62 2.2.3 Các số đánh giá toán 68 2.2.4 Chỉ số nợ 75 2.2.5 Chỉ tiêu sử dụng lao động 77 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh Công ty CP đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh giai đoạn 2015 - 2017 79 2.3.1 Mặt tích cực 79 2.3.2 Mặt hạn chế, bất cập 79 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế bất cập 83 TIỂU KẾT CHƢƠNG 86 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI ĐÀO THỊNH ĐẾN NĂM 2022 TẦM NHÌN 2025 87 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty đến năm 2022 - Tầm nhìn 2025 87 3.1.1 Thuận lợi hó hăn Cơng ty 87 3.1.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2022 - tầm nhìn đến năm 2025 88 iv 3.2 Quan điểm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty CP đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh 90 3.2.1 Nâng cao hiệu kinh doanh phải bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, lợi ích ngƣời lao động, lợi ích trƣớc mắt, lợi ích lâu dài 90 3.2.2 Nâng cao hiệu kinh doanh phải đảm bảo tính tồn diện hệ thống 91 3.2.3 Nâng cao hiệu kinh doanh phải đảm bảo thống nhiệm vụ trị, xã hội với nhiệm vụ kinh tế việc nâng cao hiệu kinh doanh 92 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh 92 3.3.1 Nhóm giải pháp tăng doanh thu 93 3.3.2 Nhóm giải pháp bƣớc đổi tài sản 94 3.3.3 Nhóm giải pháp giảm hàng tồn ho 95 3.3.4 Giải pháp tiết giảm chi phí 97 3.3.5 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 98 3.3.6 Giải pháp nâng cao chất lƣợng lao động 99 3.4 Điều kiện thực giải pháp 100 3.4.1 Tinh thần kinh doanh Ban Lãnh đạo 100 3.4.2 Tài để thực giải pháp 101 3.4.3 Nhân lực để thực giải pháp 102 3.4.4 Một số kiến nghị Nhà nƣớc 102 TIỂU KẾT CHƢƠNG 104 KẾT UẬN 105 TÀI IỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT CNTT : Công nghệ thơng tin CPH : Cổ phần hóa CPĐTSX & TM : Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại DNNN : Doanh nghiệp nhà nƣớc KTXD : Kiến trúc xây dựng NXB : Nhà xuất TM : Thƣơng mại TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định VNĐ : Việt Nam đồng vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tổng hợp số lƣợng nhân viên Công ty 49 Bảng 2.2: Nguồn vốn pháp định thời điểm năm 2017 nhƣ sau: 49 Bảng 2.3: Trích bảng tính phân bố khấu hao TSCĐ (đã làm tròn) 51 Bảng 2.4 Bảng kết hoạt động kinh doanh 55 Bảng 2.5: Tổng hợp khoản mục tài sản nguồn vốn Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh 57 Bảng 2.6 Doanh lợi sau thuế doanh thu 57 Bảng 2.7 Tỉ suất thu hồi tài sản 59 Bảng 2.8 Tỉ suất thu hồi vốn chủ sở hữu 69 Bảng 2.9 Vòng quay hàng tồn kho 71 Bảng 2.10 Vòng quay tài sản ngắn hạn 73 Bảng 2.11 Vòng quay tài sản cố định 75 Bảng 2.12 Vòng quay tổng tài sản 66 Bảng 2.13 Khả toán hành 68 Bảng 2.14 Khả toán nhanh 80 Bảng 2.15 Khả toán tức thời 82 Bảng 2.16 Khả toán tổng quát 84 Bảng 2.17 Chỉ số nợ 75 Bảng 2.18 Hệ số sử dụng lao động 77 Bảng 3.1 Dự kiến tiêu doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 89 Bảng 3.2 Phân loại tồn kho công ty 96 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty 46 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Kinh tế thị trƣờng việc tổ chức kinh tế xã hội dựa sở sản xuất hàng hóa Thị trƣờng ln ln mở hội kinh doanh cho doanh nghiệp, nhƣng đồng thời chứa đựng nguy đe dọa đến tồn phát triển doanh nghiệp Để doanh nghiệp đứng vững trƣớc quy luật cạnh tranh khốc liệt thị trƣờng, đòi hỏi doanh nghiệp ln phải thích nghi tìm hƣớng phù hợp với phát triển thị trƣờng nƣớc Để khẳng định vị kinh tế doanh nghiệp cần phải có kết kinh doanh hiệu Hiện nay, kinh tế Việt Nam đà hội nhập phát triển Trƣớc thách thức mới, doanh nghiệp muốn trụ vững phát triển phải tập trung vào biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Đó việc tổ chức lại quy trình kinh doanh nhằm mở rộng thị trƣờng, tăng cƣờng đầu tƣ ỹ thuật công nghệ cho kinh doanh, giảm chi phí, tăng doanh thu hàng năm từ nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu chí quan trọng để đánh giá lại tồn q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính vấn đề sống doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệu kinh doanh phạm trù có ý ngh a quan trọng doanh nghiệp, tiêu chất lƣợng tổng hợp Đánh giá hiệu kinh doanh q trình so sánh chi phí bỏ kết thu với mục đích đƣợc đặt dựa sở giải vấn đề kinh doanh: Kinh doanh gì? Kinh doanh nhƣ nào? Kinh doanh nhằm vào đối tƣợng nào? Do việc nghiên cứu xem xét vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh đòi hỏi tất yếu doanh nghiệp trình hoạt động kinh doanh Việc nâng cao hiệu kinh doanh tốn hó đòi hỏi doanh nghiệp phải trọng, vấn đề có ý ngh a quan trọng đến tồn phát triển PHỤ LỤC Giới thiệu công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thương mại Lưu Gia Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thƣơng mại Lƣu Gia (địa chỉ: số 26, Ngõ 9, Đƣờng Trần Phú, Phƣờng Liên Bảo, Thành phố V nh Yên, Tỉnh V nh Phúc) đƣợc thành lập từ ngày 05/11/2015 Tại thời điểm này, tình hình tiêu thụ hàng hóa nƣớc giảm nhiều ngành kin tế kỹ thuật gặp hó hăn, thị trƣờng bất động sản tình trạng đóng băng, ảnh hƣởng nặng nề tới ngành nghề thiết kế kiến trúc Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thƣơng mại Lƣu Gia hoàn thành kế hoạch kinh doanh Nhờ đó, 30 lao động Cơng ty đảm bảo có việc làm, thu nhập bình qn ngƣời lao động đạt triệu đồng/ tháng, có thƣởng tết tháng lƣơng thứ 13 Nguyên nhân giúp Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thƣơng mại Lƣu Gia đạt đƣợc kết từ nhân viên đến lãnh đạo Cơng ty ln phải tính tốn giải pháp kinh doanh, nhờ nhận thấy thị trƣờng nƣớc khó hăn, Cơng ty chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đáp ứng đƣợc yêu cầu khách hàng nƣớc ngồi Có thể nói, giải pháp quan trọng giúp Công ty thành công năm 2016, 2017 Khi nhận thấy tình hình thị trƣờng xây dựng nƣớc hó hăn, nhiều dự án phải đình trệ, chí có dự án chiếm dụng vốn khách hàng khơng có khả chi trả, Công ty chuyển hƣớng vào thị trƣờng nƣớc ngồi, có Myanmar Bhutan Khơng nhận thiết kế loại cửa kính vật liệu nhơm mà cơng ty chủ động tìm kiếm cơng trình trang trí nội thất, chủ động liên kết với số Công ty nƣớc để làm thủ tục để nhận thầu đơn hàng cung cấp sản phẩm trang trí mang đậm màu sắc dân gian Việt Nam, nhƣ: bàn ghế tre, bàn ghế mây, nón lá, … sản phẩm mây, tre khác Công ty thực thiết kế, cung cấp sản phẩm trang trí theo thiết kế tiến độ nên Cơng ty đƣợc khách hàng tốn sau hồn thành phần cơng việc Điều giúp Cơng ty có đƣợc nguồn lực tài ổn định để nâng cao chất lƣợng để giữ uy tín với hách hàng, giúp thƣơng hiệu Công ty gắn tâm trí đối tác nƣớc ngồi nƣớc Với nỗ lực không ngừng việc chuyển hƣớng inh doanh nƣớc ngồi, Cơng ty thành lập giai đoạn thị trƣờng gặp nhiều khó hăn nhƣng Cơng ty TNHH Kiến trúc xây dựng thƣơng mại Lƣu Gia doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Bảng kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thƣơng mại Lƣu Gia Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 3.600.000.000 7.300.000.000 9.100.000.000 Giá vốn hàng bán 3.203.673.634 6.100.000.000 7.800.000.000 Lợi nhuận gộp 396.326.366 1.200.000.000 1.300.000.000 Doanh thu HĐTC 8.834.184 0 Chi phí tài 0 240.084.212 105.000.000 150.000.000 579.854.459 1.095.000.000 1.150.000.000 STT Chỉ Tiêu Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận Thu nhập khác 0 Chi phí khác 0 10 Lợi nhuận khác 0 165.076.338 1.095.000.000 1.150.000.000 33.015.268 219.000.000 230.000.000 132.061.070 876.000.000 920.000.000 11 12 13 Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế ... trạng hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng mại Đào Thịnh (43 trang) Chƣơng 3: Định hƣớng phát triển giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất thƣơng... nghiên c u Đối tư ng nghiên cứu: Hiệu kinh doanh Doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: * Nội dung: Hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh Hiệu kinh doanh doanh nghiệp khái... tích hiệu kinh doanh Doanh nghiệp gì? * Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất Thƣơng mại Đào Thịnh nhƣ nào? (thông qua tiêu hiệu kinh doanh) - Mặt tích cực hiệu kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh , Hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại đào thịnh

Từ khóa liên quan