Tạo động lực cho người lao động tại các trung tâm của trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương

108 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THÀNH CHUNG HÀ NỘI - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THÀNH CHUNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI THỊ HỒNG VIỆT HÀ NỘI - NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thành Chung i LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến Thầy, Cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu anh/chị đồng nghiệp Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập thơng tin nhƣ số liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Thị Hồng Việt dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp q báu q Thầy bạn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thành Chung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1.1 Đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 1.1.3 Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 1.2 Động lực tạo động lực cho ngƣời lao động 12 1.2.1 Khái niệm động lực số đo lƣờng động lực làm việc 12 1.2.2 Khái niệm vai trò tạo động lực cho ngƣời lao động 13 1.3 Nội dung tạo động lực cho ngƣời lao động đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 16 1.3.1 Tạo động lực thơng qua biện pháp kích thích tài 16 1.3.2 Tạo động lực thơng qua biện pháp kích thích phi tài 18 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực cho ngƣời lao động đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 21 1.4.1 Các yếu tố thuộc thân ngƣời lao động 21 1.4.2 Các yếu tố thuộc đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục 23 1.4.3 Các yếu tố thuộc môi trƣờng bên ngồi đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực giáo dục 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG I 27 iii CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢƠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG ƢƠNG 28 2.1 Khái quát Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Công Thương Trung ương 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công thƣơng Trung ƣơng 34 2.2 Thực trạng động lực làm việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng 39 2.2.1 Thực trạng ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng 39 2.2.2 Thực trạng động lực làm việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng 42 2.3.Thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công thƣơng Trung ƣơng 44 2.3.1 Thực trạng tạo động lực thông qua biện pháp kích thích tài 44 2.3.2 Thực trạng tạo động lực thông qua biện pháp kích thích phi tài 54 2.4 Đánh giá công tác tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng 67 2.4.1 Kết đạt đƣợc 67 2.4.2 Những hạn chế 68 iv 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 TIỂU KẾT CHƢƠNG II 71 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNGTRUNG ƢƠNG 72 3.1 Định hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động trung tâm Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Công Thương Trung ương 72 3.1.1 Mục tiêu phát triển nhà Trƣờng đến năm 2025 72 3.1.2 Phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 73 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động trung tâm Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Công Thương Trung ương 74 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tạo động lực thơng qua biện pháp kích thích tài 74 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tạo động lực thơng qua biện pháp kích thích phi tài 79 3.3 Một số kiến nghị 88 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Công thƣơng 88 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nƣớc 88 TIỂU KẾT CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CB-CNV Cán bộ, công nhân viên CCVC Công chức viên chức ĐTBD Đào tạo bồi dƣỡng ĐVSNCL Đơn vị nghiệp công lập DN Doanh nghiệp HTKT Hợp tác kỹ thuật KHTC Kế hoạch tài KH & HTQT Khoa học hợp tác quốc tế NSNN Ngân sách nhà nƣớc NLĐ Ngƣời lao động TCHC Tổ chức hành TV Thƣ viện vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lƣợng ngƣời lao động trung tâm Trƣờng giai đoạn 20162018 39 Bảng 2.2: Kết khảo sát động lực làm việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 43 Bảng 2.3: Kết đánh giá thực công việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng giai đoạn 2016-2018 44 Bảng 2.4 Kết khảo sát ngƣời lao động trung tâm Trƣờng tiền lƣơng 46 Bảng 2.5: Mức khen thƣởng cho danh hiệu thi đua Trƣờng 497 Bảng 2.6 Kết khảo sát ngƣời lao động trung tâm Trƣờng tiền thƣởng 50 Bảng 2.7: Các khoản chi ngày lễ tết Trƣờng 51 Bảng 2.8: Mức chi hiếu hỷ, trợ cấp cho ngƣời lao động trung tâm 52 Bảng 2.9: Bảng kết khảo sát yếu tố công việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 55 Bảng 2.10: Kết đào tạo ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 58 Bảng 2.11 Kết khảo sát ngƣời lao động trung tâm Trƣờng công tác đào tạo 59 Bảng 2.12: Kết khảo sát ngƣời lao động trung tâm Trƣờng việc đánh giá thực công việc 62 Bảng 2.13: Số lƣợng ngƣời lao động trung tâm Trƣờng đƣợc đề bạt giai đoạn 2016 - 2018 64 Bảng 2.14: Kết khảo sát ngƣời lao động trung tâm Trƣờng môi trƣờng làm việc 66 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Trƣờng 34 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu theo giới tính ngƣời lao động trung tâm Trƣờng tính thời điểm 31/12/2018 40 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu theo độ tuổi ngƣời lao động trung tâm Trƣờng tính thời điểm 31/12/2018 41 Sơ đồ 2.4: Cơ cấu theo trình độ ngƣời lao động trung tâm Trƣờng tính thời điểm 31/12/2018 40 Sơ đồ 2.5: Thu nhập bình quân ngƣời lao động trung tâm Trƣờng giai đoạn 2016 - 2018 45 Sơ đồ 2.6: Kết khảo sát mức độ hài lòng phụ cấp ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 48 Sơ đồ 2.7: Kết khảo sát mức độ hài lòng chế độ phúc lợi ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 53 Sơ đồ 2.8: Kết khảo sát mức độ hài lòng hội thăng tiến ngƣời lao động trung tâm Trƣờng 65 viii kỹ Do tiến hành xác định nhu cầu đào tạo cần thu thập nhu cầu từ phía NLĐ, qua phần thỏa mãn nhu cầu học tập, tao động lực học tập làm việc cho họ - Xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn đối tượng đào tạo cách xác công bằng: Hiện tại, Trƣờng chƣa xây dựng tiêu chuẩn cụ thể làm để lựa chọn đối tƣợng cử đào tạo hình thức đào tạo nâng cao trình độ cho ngƣời lao động mà hồn tồn ngƣời lãnh đạo định, đơi cử luân phiên nhằm giải quyền lợi, ƣu tiên ngƣời lãnh đạo khóa đào tạo nƣớc nhiều dẫn đến đào tạo khơng xác, gây lãng phí, ngƣời lao động cảm thấy không đƣợc đối xử công Do vậy, Trƣờng cần tiến hành xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn đối tƣợng đào tạo dựa sở sau: - Mục tiêu, nội dung khóa đào tạo Ngƣời đƣợc lựa chọn cử đào tạo ngƣời có nhu cầu cần đào tạo kiến thức kỹ mà khóa học cung cấp để phục vụ cho công việc - Ƣu tiên đào tạo ngƣời có kết thực cơng việc tốt, có khả phát triển tƣơng lai - Bắt buộc ngƣời có kết làm việc thấp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc thiếu hụt kiến thức, kỹ mà bù đắp thơng qua khóa đào tạo nhằm cải thiện kết làm việc họ - Khi lựa chọn đối tƣợng cử học phải xem xét đến khả học tập họ Ví dụ nhƣ đào tạo ngoại ngữ ngƣời dƣới 45 lúc họ có khả tiếp thu - Xét duyệt cho ngƣời có nhu cầu nguyện vọng học tập mà việc đào tạo họ có tác dụng lớn Trƣờng - Đa dạng hóa phương pháp đào tạo nhằm tăng hứng thú hiệu học tập: Để đào tạo phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả, nhà Trƣờng 84 cần đa dạng hóa phƣơng pháp đào tạo, thích hợp với đối tƣợng nội dung đào tạo Mục tiêu việc đa dạng hoá phƣơng pháp đào tạo là: - Tận dụng tối đa nguồn lực, sở vật chất, có sẵn để đào tạo - Tiết kiệm chi phí đào tạo - Tạo mẻ đào tạo phù hợp với đối tƣợng, hứng thú, giúp NLĐ tiếp thu kiến thức cách dễ dàng Để đa dạng hoá phƣơng pháp đào tạo, ta khuyến khích phát triển biện pháp nhƣ phƣơng pháp hội nghị, hội thảo chun đề, ln chuyển cơng việc, trò chơi, tập tình huống… 3.2.2.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá thực công việc Đánh giá thực công việc hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng tồn tổ chức Hoạt động đánh giá thực công việc xác định mức lao động mà viên chức thực đƣợc để phân phối lƣơng, sở có định khen thƣởng kỷ luật, đồng thời qua công tác đánh giá xem xét đƣợc lực, thành tích triển vọng viên chức, nhƣ viên chức, từ đƣa định nhân có liên quan Kết đánh giá có ảnh hƣởng đến tâm lý tình cảm ngƣời nên việc đánh giá khơng xác dẫn đến hậu không nhƣ mong muốn Việc đánh giá kết thực nhiệm vụ kỳ vào khối lƣợng, chất lƣợng, hiệu Trƣờng phần cơng việc phụ trách, theo nguyên tắc ngƣời giao việc trực tiếp ngƣời đánh giá xếp loại + Đối với Giám đốc trung tâm: kết đánh giá xếp loại kết đánh giá chung trung tâm, sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao trung tâm Ban giám hiệu định + Đối với Phó Giám đốc trung tâm : kết đánh giá xếp loại kết 85 mảng công việc đƣợc giao, Giám đốc trung tâm đánh giá 3.2.2.4 Tạo hội thăng ti n phát triển nghề nghiệp cho người lao động Nếu làm việc đơn vị mà thành tích họ khơng đƣợc cơng nhận, khơng đƣợc đánh giá khơng có hội thăng tiến, khơng đƣợc phát triển, dù có lƣơng cao họ chƣa gắn bó tâm huyết với tổ chức Một lãnh đạo giỏi ln có tinh thần cầu tiến Do đó, họ ln khát khao tìm kiếm hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp Nhà trƣờng nên vạch định hƣớng thăng tiến cho họ Với viên chức sau đào tạo đạt kết cao cơng việc Trƣờng nên quan tâm tạo hội thăng tiến hợp lý cách thăng chức hay giao cho họ việc làm tốt hơn, thử thách hơn, đòi hỏi trình độ trọng trách cao mà họ áp dụng kiến thức mới, đƣợc giao quyền nhiều Nhà Trƣờng cần tạo hội thăng tiến cho NLĐ có lực, đóng góp thời gian gắn bó lâu dài với Trƣờng, xây dựng lộ trình, hƣớng phấn đấu nghiệp Đây không biện pháp thu hút, giữ chân ngƣời tài mà có tác dụng kích thích, khích lệ ngƣời lao động, tiếp tục nâng cao lực thân để đáp ứng với đòi hỏi ngày cao cơng việc 3.2.2.5 Cải thiện môi trường làm việc Môi trƣờng làm việc ảnh hƣởng vô lớn tới tâm lý ngƣời lao động hiệu làm việc họ Trƣờng nên quan tâm đến giải pháp để tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi, thoải mái cho cán cơng nhân viên Trƣờng Nhìn chung, mơi trƣờng làm việc Trƣờng tạo đƣợc động lực cho toàn cán công nhân viên Song để ngƣời lao động nhƣ lực lƣợng viên chức Trung tâm Trƣờng cảm thấy hài lòng Trƣờng 86 cần trì tiếp tục có số biện pháp hồn thiện mơi trƣờng làm việc cho tất ngƣời lao động Trƣờng nói chung viên chức Trung tâm nói riêng Hầu hết, ngƣời lao động mong muốn làm việc môi trƣờng tốt dễ chịu, NLĐ cảm thấy thoải mái họ có đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp họ ln đƣợc tơn trọng Ban Giám hiệu tạo mơi trƣờng làm việc dễ chịu thông qua hoạt động nhƣ xây dựng bầu khơng khí làm việc thoải mái văn hóa doanh nghiệp lành mạnh nâng cao vị thế, vai trò ngƣời lao động hoạt động kích thích tâm lý sống tâm lý nghề nghiệp họ - Đƣa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng trung tâm - Bố trí nơi làm việc trung tâm thoáng mát, thuận tiện cho phối hợp, kết nối công việc đƣợc liên tục - Tôn trọng khác đặc điểm cá nhân ngƣời lao động - Tìm hiểu thêm mong đợi NLĐ lý họ định làm việc cho Trƣờng - Quan tâm đến gia đình NLĐ, tổ chức kiện cho gia đình họ tham gia giúp họ tìm hiểu thêm Trƣờng - Tổ chức kỳ nghỉ dã ngoại bữa liên hoan cho gia đình viên chức Bên cạnh đó, Trƣờng nên trọng việc thƣờng xuyên tổ chức hoạt động chăm lo tới đời sống văn hóa tinh thần cho ngƣời lao động nhƣ cho viên chức để họ hiểu rõ nhau: Tổ chức tham quan du lịch, đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, tổ chức chƣơng trình nhƣ chào mừng ngày 8/3, tết trung thu, tết thiếu nhi cho em CBCNV… 87 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Công thương Là ĐVSNCL lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Công Thƣơng Bộ nên tạo điều kiện mở rộng phạm vi, đối tƣợng đƣợc đào tạo định nhà Trƣờng thực thêm nhiều nội dung chƣơng trình dựa vị trí, chức năng, nhiệm vụ nhà Trƣờng Giúp nhà Trƣờng mở rộng mối quan hệ với đơn vị, doanh nghiệp ngồi ngành giúp đa dạng hóa đối tƣợng tuyển sinh, tăng nguồn thu lĩnh vực đào tạo, bồi dƣỡng nhà Trƣờng Có hình thức khen thƣởng, động viên kịp thời ngƣời lao động có thành tích lao động xuất sắc, thực đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao yếu tố vật chất tinh thần 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước Mặc dù chế độ tiền lƣơng Nhà nƣớc đƣợc cải tiến nhiều nhƣng nhiều bất cập, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời lao động Mức lƣơng tối thiểu thấp so với mặt xã hội Vì vậy, cần xây dựng đƣợc chế độ tiền lƣơng đãi ngộ thật hợp lý tinh thần quán triệt nguyên tắc tiền lƣơng phải tƣơng xứng với vị trí cơng việc, khuyến khích động viên đƣợc nhân tố tích cực, ngƣời có trình độ, lực giúp đảm bảo sống tối thiểu ngƣời lao động Thực tốt sách bảo hiểm xã hội, thất nghiệp có tác dụng động viên tinh thần cho ngƣời lao động giúp họ yên tâm, phấn khởi thực cơng việc Trong lĩnh vực bồi dƣỡng với kinh phí từ ngân sách nhà Nhà nƣớc mức chi Nhà nƣớc cần có điều chỉnh hợp lý từ nâng cao hiệu cơng tác tổ chức lớp từ ĐVSNCL lĩnh vực giáo dục 88 TIỂU KẾT CHƢƠNG Từ sở lý luận phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công thƣơng trung ƣơng, tác giả đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực cho NLĐ trung tâm Trƣờng Chƣơng đề xuất nhóm giải pháp lớn: (1) Hồn thiện công tác tạo động lực thông qua biện pháp kích thích tài chính; (2) Hồn thiện cơng tác tạo động lực thơng qua biện pháp kích thích phi tài Ngồi ra, chƣơng đề xuất đƣợc số kiến nghị với Bộ Công Thƣơng quan Nhà nƣớc để tăng tính khả thi cho giải pháp đề xuất 89 KẾT LUẬN Có thể nói rằng, nhân tố ngƣời yếu tố then chốt định đến tồn phát triển tổ chức Việc làm để tạo động lực cho ngƣời lao động vấn đề quan trọng, giúp nâng cao suất, chất lƣợng hiệu làm việc ngƣời lao động qua góp phần quan trọng vào thành cơng tổ chức Tạo động lực cho ngƣời lao động Trƣờng nói chung cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng đào tạo, Bồi dƣỡng cán Cơng Thƣơng Trung ƣơng nói riêng đòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới tồn phát triển Trƣờng Động lực ngƣời lao động khao khát tự nguyện thân nhằm phát huy nỗ lực để đạt đƣợc mục tiêu cá nhân mục tiêu trƣờng Để tạo động lực cho ngƣời lao động cần vận dụng hệ thống sách, biện pháp, thúc đẩy họ hài lòng với cơng việc mong muốn đƣợc đóng góp cho trƣờng Luận văn hệ thống hóa đƣợc sở lý luận tạo động lực cho ngƣời lao động đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục Dựa vào sở lý luận, luận văn phân tích đƣợc thực trạng tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng, từ rút tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng Trên sở hạn chế rõ luận văn đề xuất đƣợc giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng Tạo động lực cho ngƣời lao động vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn Mặc dù có cố gắng, phạm vi kiến thức có hạn, thời gian nghiên cứu khơng nhiều nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mọng nhận đƣợc ý kiến góp ý thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Trƣởng Bộ Công Thƣơng (2013), Quy t định 2788/QĐ-BCT Bộ Trưởng Bộ Công Thương ngày tháng năm 2013 việc quy định cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Trường Đào tạo, ồi dưỡng cán ộ Công Thương Trung ương, Hà Nội Luật số 58/2010/QH12 Quốc hội – Luật Viên chức Điều Bùi Quốc Bảo (2009), Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Huỳnh Chiến Công (2013), Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt nam Chi nhánh Đắ Lắ , Luận văn thạc sỹ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2010), Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 134 PGS TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, NXB Lao động – xã hội, 145 Hoàng Thị Hồng Lộc Nguyễn Quốc Nghi (2014), Xây dựng lý thuy t động lực làm việc hu vực công Việt Nam, viết đƣợc đăng Tạp chí Khoa học Trƣờng Đại học Cần Thơ, Cần Thơ Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2018), Quy ch chi tiêu nội ộ, Hà Nội Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2018), Quy ch thi đua hen thưởng, Hà Nội 10 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2016), Báo cáo t hoạt động năm 2016, Hà Nội 11 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng 91 (2017), Báo cáo t hoạt động năm 2017, Hà Nội 12 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2018), Báo cáo t hoạt động năm 2018, Hà Nội 13 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2016), Bảng Tổng hợp chất lượng Công chức, viên chức Trường Đào tạo, ồi dưỡng Cán ộ Công Thương Trung ương năm 2016, Hà Nội 14 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2017), Bảng Tổng hợp chất lượng Công chức, viên chức Trường Đào tạo, ồi dưỡng Cán ộ Công Thương Trung ương năm 2017, Hà Nội 15 Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung ƣơng (2018), Bảng Tổng hợp chất lượng Công chức, viên chức Trường Đào tạo, ồi dưỡng Cán ộ Công Thương Trung ương năm 2018, Hà Nội 16 Vũ Thị Uyên (2008), Các giải pháp nhằm tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước Hà Nội đ n năm 2020, Luận án tiến sỹ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 17 Nguyễn Hải Vân (2013), Hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ Bác sỹ Bệnh viện Ung ướu Hà Nội, Luận văn thạc sỹ trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TÀI LIỆU TỪ INTERNET http://www.moit.gov.vn http:/www.vitis.moit.gov.vn 3.http://tcnn.vn/news/detail/32502/Ve_dong_luc_lam_viec_cho_doi_ngu _can_bo_cong_chuc_vien_chuc_cua_Viet_Nam_hien_nayall.html https://vmptraining.com/giai-phap-tao-dong-luc-lam-viec-cho-can-bocong-chuc 92 PHỤ LỤC I PHIẾU KHẢO SÁT (Áp dụng cho người lao động trung tâm Trường) Kính chào anh/chị Hiện thực thu thập thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trung tâm Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Công Thương Trung ương Mong anh/chị vui lòng cung cấp số thông tin theo câu hỏi Tất thông tin anh/chị cung cấp giữ bí mật nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Phần 1: Thông tin chung STT Nội dung Thơng tin 1.Nam Giới tính 2.Nữ Sinh năm ………… 1.Sau đại học Trình độ 2.Đại học 3.………… Năm bắt đầu công tác Trƣờng ……………… 1.Không xác định thời hạn Loại hợp đồng 2.Xác định thời hạn Lƣơng/tháng …………… đồng Phụ cấp loại/tháng …………… đồng 1.Có Làm thêm ngồi 2.Khơng 1.Đã lập gia đình Tình trạng nhân 2.Độc thân 93 Phần 2: Đo lƣờng động lực làm việc ngƣời lao động Anh/chị lựa chọn mức độ đồng ý mà anh/chị cho cách đánh dấu X vào tƣơng ứng Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Rất đồng ý Bình thƣờng STT Mức đánh giá Nội dung 1 Anh/chị ln tích cực thực cơng việc đƣợc giao Anh/chị ln hồn thành cơng việc đƣợc giao với suất, chất lƣợng, hiệu cao Anh/chị có khả thích nghi với thay đổi cơng việc Anh/chị cố gắng cải tiến phƣơng pháp làm việc nhằm hiệu cao Anh/chị chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà Trƣờng Anh/chị ln muốn gắn bó lâu dài với Trƣờng Anh/chị hài lòng với cơng việc Phần 3: Đánh giá biện pháp kích thích tài phi tài nhà Trƣờng ngƣời lao động Xin khoanh tròn vào số sát với ý kiến anh/chị Hồn tồn khơng đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất đồng ý Bình thƣờng 94 STT Nội dung A Các biện pháp kích thích tài Về lương 1.1 Tiền lƣơng hợp lý công dựa kết thực công việc 1.2 Anh chị hài lòng với mức lƣơng nhận đƣợc 1.3 Anh/chị hài lòng với tính lƣơng Trƣờng Về thưởng 2.1 Tiêu thức xét khen thƣởng rõ ràng, hợp lý 2.2 Anh/chị hài lòng với mức thƣởng mà nhận đƣợc Về phụ cấp phúc lợi 3.1 Anh/ chị hài lòng khoản phụ cấp mà nhận đƣợc 3.2 Anh/chị hài lòng với phú lợi mà nhà Trƣờng cung cấp cho anh/chị B Các biện pháp kích thích phi tài Về vị trí cơng việc 1.1 Nhiệm vụ, trách nhiệm anh/chị đƣợc phân định cụ thể, rõ ràng 1.2 Công việc anh/chị thú vị đầy thử thách 1.3 Công việc phù hợp với khả sở trƣờng anh/chị 1.4 Khối lƣợng công việc anh/chị chấp nhận đƣợc 95 Mức đồng ý 1.5 Mức độ căng thẳng công việc anh/chị chấp nhận đƣợc 1.6 Anh/chị hài lòng với vị trí cơng việc Về đào tạo 2.1 Anh/chị đƣợc tham gia đầy đủ khóa đào tạo cần thiết để làm việc hiệu 2.2 Kỹ thức, kỹ đƣợc đào tạo phù hợp với công việc 2.3 Phƣơng pháp đào tạo phù hợp 2.4 Sau đƣợc đào tạo, kết thực công việc anh/chị đƣợc cải thiện rõ 2.5 Anh/chị hài lòng với cơng tác đào tạo Trƣờng Đánh giá thưc công viêc 3.1 Tiêu chuẩn đánh giá thực công việc rõ ràng hợp lý 3.2 Việc đánh giá thực cơng việc xác, công 3.3 Chu kỳ đánh giá thực công việc hợp lý 3.4 Anh/chị nhận đƣợc phản hồi kết đánh giá thực công việc 3.5 Kết đánh giá thực công việc đƣợc sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hoạt động quản lý 3.6 Anh/chị có hài lòng với cơng tác đánh giá 96 thực cơng việc Trƣờng Cơ hội thăng tiến Anh/chị hài lòng với hội thăng tiến mà lãnh đạo tạo cho anh/chị Về môi trường làm việc 5.1 Anh/chị nhận đƣợc hợp tác, giúp đỡ từ thành viên khác tổ chức để hoàn thành công việc 5.2 Ban Giám hiệu sẵn sàng lắng nghe tâm tƣ nguyện vọng, ý kiến anh/chị 5.3 Anh/chị hài lòng với mối quan hệ cá nhân với đồng nghiệp 5.4 Chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý 5.5 Không gian làm việc anh/chị phƣơng tiện, trang thiết bị làm việc đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc 5.6 Anh/chị hài lòng với điều kiện làm việc nhà Trƣờng Xin trân trọng cảm ơn ! 97 PHỤ LỤC II PHIẾU KHẢO SÁT (Áp dụng cho Ban Giám hiệu) Kính gửi Ơng/Bà Hiện tơi thực thu thập thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu tạo động lực cho người lao động trung tâm Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Cơng Thương Trung ương Mong anh/chị vui lòng cung cấp số thông tin theo câu hỏi Tất thông tin ông/bà cung cấp giữ bí mật nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ông/bà lựa chọn mức độ đồng ý mà anh/chị cho cách đánh dấu X vào tƣơng ứng: Hồn tồn khơng đồng ý Bình thƣơng Đồng ý Khơng đồng ý Rất đồng ý Mức đánh giá STT Nội dung Ngƣời lao động ln tích cực thực cơng việc đƣợc giao Ngƣời lao động ln hồn thành cơng việc đƣợc giao với suất, chất lƣợng, hiệu cao Ngƣời lao động có khả thích nghi với thay đổi công việc Ngƣời lao động cố gắng cải tiến phƣơng pháp làm việc nhằm hiệu cao Ngƣời lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà Trƣờng Ngƣời lao động muốn gắn bó lâu dài với nhà Trƣờng Ngƣời lao động hài lòng với cơng việc Xin trân trọng cảm ơn ! 98 ... TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƢƠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG ƢƠNG 28 2.1 Khái quát Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán Công Thương Trung ương ... PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƢỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƢỠNG CÁN BỘ CÔNG THƢƠNGTRUNG ƢƠNG 72 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động trung tâm. .. ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng cán Công Thƣơng Trung ƣơng 39 2.2.2 Thực trạng động lực làm việc ngƣời lao động trung tâm Trƣờng Đào tạo, bồi dƣỡng Cán Công Thƣơng Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại các trung tâm của trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương , Tạo động lực cho người lao động tại các trung tâm của trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương trung ương

Từ khóa liên quan