Phân tích báo cáo tài chính tại công ty luật TNHH bảo ngọc

153 29 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY LUẬT TNHH BẢO NGỌC TRẦN TRỌNG LINH HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY LUẬT TNHH BẢO NGỌC HỌC VIÊN: TRẦN TRỌNG LINH CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ NGÀNH: 8340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hồn tồn hợp lệ có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Trần Trọng Linh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn kết thúc khóa học, với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Viện Đại học Mở Hà Nội nói chung, Khoa Sau đại học – Viện Đại học Mở Hà Nội nói riêng tạo điều kiện cho tơi có mơi trường học tập tốt suốt thời gian tham gia học tập nghiên cứu Trường Tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới TS Nguyễn Xuân Thành giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu trực tiếp người hướng dẫn khoa học để tơi hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Đồng thời, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Kính mong dẫn góp ý thầy cô giáo, người trước, bạn đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu hồn thiện Tác giả Trần Trọng Linh MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .8 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .9 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm báo cáo tài 1.1.2 Ý nghĩa báo cáo tài 1.1.3 Các báo cáo hệ thống báo cáo tài kế tốn doanh nghiệp 1.2 Khái niệm, vai trò phân tích báo cáo tài 1.2.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài 1.2.2 Vai trò phân tích báo cáo tài 1.3 Phương pháp phân tích báo cáo tài 10 1.3.1 Phân tích theo chiều ngang 10 1.3.2 Phân tích theo chiều dọc 11 1.3.3 Phân tích xu hướng 11 1.3.4 Phân tích tỷ số 11 1.3.5 Phân tích hệ số tài 11 1.3.6 Phương pháp so sánh 12 1.3.7 Phương pháp Dupont 13 1.4 Nội dung phân tích báo cáo tài 15 1.4.1 Đánh giá khái qt tình hình tài 16 1.4.2 Phân tích cấu trúc tài 22 1.4.3 Phân tích lực nhu cầu toán 25 1.4.4 Phân tích khả tạo dòng tiền tình hình lưu chuyển tiền tệ 25 1.4.5 Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp 26 1.4.6 Phân tích rủi ro tài 32 1.5 Đặc điểm tình hình tài công ty Luật 33 1.5.1 Về tài sản, nguồn vốn 33 1.5.2 Về doanh thu, chi phí lợi nhuận 33 1.5.3 Về công nợ 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 35 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY LUẬT TNHH BẢO NGỌC .36 2.1 Tổng quan Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán 39 2.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài áp dụng công ty 42 2.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 42 2.4 Nội dung phân tích Báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc 44 2.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài 44 2.4.2 Phân tích cấu trúc tài 51 2.4.3 Phân tích lực nhu cầu toán 60 2.4.4 Phân tích khả tạo tiền tình hình lưu chuyển tiền tệ 63 2.4.5 Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp 66 2.5 Đánh giá tình hình tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc 80 2.5.1 Những ưu điểm 80 2.5.2 Những hạn chế tồn 81 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 82 TIỂU KẾT CHƯƠNG 84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CƠNG TY LUẬT TNHH BẢO NGỌC 85 3.1 Mục tiêu định hướng phân tích báo cáo tài nhằm nâng cao lực tài công ty đến năm 2025 85 3.1.1 Định hướng 85 3.1.2 Mục tiêu 86 3.2 Giải pháp hồn thiện phân tích tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc 87 3.2.1 Hồn thiện phân tích tài 87 3.2.2 Cải tiến quy trình phân tích 88 3.2.3 Chú trọng nội dung phân tích 90 3.2.4 Nâng cao chất lượng sở liệu phân tích 91 3.2.5 Nâng cao trình độ cán phân tích tài 92 3.3 Kiến nghị 92 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC BTC BTP CTCP DEL ĐKHĐ EBIT EPS GTGT KQHĐSXKD Luật Bảo Ngọc Luật Hồng Dương Luật Hồng Hà QĐ ROA ROE ROS TNHH TT VND Nội dung đầy đủ Báo cáo tài Bộ tài Bộ tư pháp Cơng ty cổ phần Đòn bẩy tài Đăng ký hoạt động Lợi nhuận trước thuế lãi vay Lợi nhuận cổ phiếu Giá trị gia tăng Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Luật TNHH Bảo Ngọc Công ty Luật TNHH Hồng Dương Công ty Luật TNHH Hồng Hà Quyết định Sức sinh lợi tài sản Sức sinh lợi vốn chủ sở hữu Sức sinh lợi doanh thu Trách nhiệm hữu hạn Thông tư Việt Nam Đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Tên bảng, sơ đồ Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 3.1 Nội dung bảng biểu, sơ đồ Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài Đánh giá khả toán Đánh giá khái quát khả sinh lợi Bảng phân tích cấu nguồn vốn Các tiêu đánh giá cấu trúc nguồn vốn Phân tích cấu tài sản Các tiêu đánh giá cấu trúc tài sản Các tiêu đánh giá mối quan hệ tài sản - nguồn vốn Bảng phân tích nhu cầu khả tốn Bảng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng phân tích hiệu sử dụng tổng tài sản Bảng phân tích hiệu sử dụng tổng tài sản theo mơ hình Dupont Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu theo mơ hình Dupont Phân tích hiệu sử dụng chi phí Bảng so sánh số tài cơng ty năm 2016 với công ty ngành Bộ máy công ty Bộ máy kế tốn cơng ty Quy trình phân tích diễn biến nguồn sử dụng tiền Trang 58 59 60 63 65 67 70 71 72 75 78 81 83 85 88 90 93 48 53 108 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế xã hội, xu tồn cầu hóa đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ Môi trường kinh tế thay đổi hàng ngày dẫn đến thay đổi hệ thống kế tốn Việt Nam hệ thống báo cáo tài khơng ngừng đổi để hồn thiện cho phù hợp với chuẩn mực chung kế toán Việt Nam nói riêng giới nói chung Hội nhập đẩy phát triển kinh tế lên kéo theo việc cơng khai thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp, điều khơng cần thiết cho nhà quản lý để hiểu đánh giá tình hình hoạt động tài cơng ty mà lưu tâm khách hàng, nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, quan hành nhà nước, người lao động – người trực tiếp nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty ngồi quan tâm đối thủ cạnh tranh Hơn để đứng vững thương trường, doanh nghiệp để bắt kịp đổi chóng mặt kinh tế việc thay đổi quản lý tài vấn đề cần quan tâm hàng đầu Bởi nhân tố ảnh hưởng hàng đầu đến sống doanh nghiệp, để hoạt động có hiệu nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt tín hiệu thị trường, xác định nhu cầu vốn, tìm kiếm huy động nguồn vốn để nhanh chóng đáp ứng, sử dụng hiệu hợp lý Muốn nhà quản lý cần nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến tình hình tài doanh nghiệp Điều thực sở phân tích tài doanh nghiệp Ngồi việc thường xuyên phân tích báo cáo tài giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tình hình tài để từ nhận định điểm mạnh, ... pháp phân tích báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Phân tích báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc cơng trình nghiên cứu riêng Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc. .. lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc Chương 3: Giải pháp nâng cao lực tài hồn thiện phân tích tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc CHƯƠNG... thực tiễn phân tích báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc ✓ Phạm vi nghiên cứu : • Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích báo cáo tài Cơng ty Luật TNHH Bảo Ngọc; Các báo cáo tài gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty luật TNHH bảo ngọc , Phân tích báo cáo tài chính tại công ty luật TNHH bảo ngọc

Từ khóa liên quan