HOÀN THIỆN kế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ và kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn hòa PHÁT

99 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUN NGÀNH: KẾ TỐN HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT VŨ THỊ QUÝ HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT VŨ THỊ Q CHUN NGÀNH: KẾ TỐN Mà NGÀNH: 8340301 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI - 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Phú Giang Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Thị Quý LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Viện Đại học Mở Hà Nội, Khoa đào tạo Sau Đại học, Khoa Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội giúp đỡ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình hữu ích việc cho ý kiến nhận xét suốt trình thu thập liệu từ Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới q Thầy/Cơ người hướng dẫn có nhiều ý kiến đóng góp, sửa chữa q báu q trình nghiên cứu luận văn tác giả Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt q trình hồn thành luận văn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Thị Quý v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh thu 1.1.2 Khái niệm phân loại chi phí kinh doanh 10 1.1.3 Kết kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2 Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 1.2.1 Chuẩn mực kế toán số 14 –Doanh thu thu nhập khác 14 1.2.2 Chuẩn mực kế tốn số 17-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.2.3 Chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho 17 1.2.4 Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung 17 1.3.1 Kế toán doanh thu thu nhập khác 19 1.3.2 Kế tốn chi phí 23 1.3.3 Kế toán kết kinh doanh 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT 32 2.1 Tổng quan Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 32 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần tập đồn Hòa Phát 33 2.1.3Đặc điểm tổ chức máy kế toán tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 39 2.2 Thực trạng kế tốn doanh thu Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 43 2.2.1 Nội dung doanh thu 43 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 44 2.2.3 Kế toán hàng bán bị trả lại 46 2.2.4Kế toán giảm giá hàng bán 47 2.2.5Kế toán chiết khấu thương mại 47 2.2.6 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 47 2.2.7 Kế toán thu nhập khác 48 2.3 Kế tốn chi phí Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa phát 48 2.3.1 Nội dung chi phí kinh doanh 48 2.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 49 2.3.3 Kế tốn chi phí bán hàng 50 2.3.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 52 2.3.5 Kế tốn chi phí tài 53 2.3.6 Kế tốn chi phí khác 53 2.4 Kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát… 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾTỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HỊA PHÁT 56 3.1 Thảo luận kết nghiên cứu thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 56 3.1.1 Ưu điểm 56 3.1.2 Những hạn chế nguyên nhân chủ yếu 58 3.2 Phƣơng hƣớng phát triển nguyên tắc hoàn thiện 59 3.2.1 Phương hướng phát triển Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát Hòa Phát 59 3.2.2 Các nguyên tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 60 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 62 3.4 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 67 3.5 Đóng góp đề tài nghiên cứu 70 3.6 Những hạn chế đề tài nghiên cứu gợi ý cho nghiên cứu tƣơng lai 70 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Nội dung đầy đủ TSCĐ Tài sản cố định GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản DT Doanh thu CP Chi phí KPCĐ Kinh phí cơng đồn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 10 NVL Nguyên vật liệu 11 CCDC Công cụ dụng cụ 12 BH Bán hàng 13 CPBH Chi phí bán hàng 14 CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 15 SXKD Sản xuất kinh doanh 16 HTK Hàng tồn kho 17 CP Cổ phần 18 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 19 MTV Một thành viên vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức sản xuất Thép 36 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 37 Sơ đồ 2.3 Tổ chức công ty thành viên 38 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ máy kế toán Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 40 Sơ đồ 2.5 Quy trình kế tốn theo hình thức sổ Nhật ký chung 41 Sơ đồ 2.6 Quy trình kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau Việt Nam gia nhập WTO môi trường kinh doanh Việt Nam cải thiện đáng kể, hội đồng thời mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp kinh tế Chính vậy, môi trường nay, Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát doanh nghiệp kinh tế nói chung thơng tin doanh thu, chi phí kết kinh doanh có vai trò quan trọng việc định kinh doanh doanh nghiệp đối tượng có lợi ích kinh tế liên quan bên doanh nghiệp Tuy nhiên, vào nghiên cứu Công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát, tác giả nhận thấy cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp nhiều bất cập, chưa thực đáp ứng yêu cầu quản lý điều kiện Xuất phát từ tầm quan trọng tính cấp thiết vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát” để làm đề tài luận văn thạc sỹ Tuy đề tài khơng có nhiều tác giả nghiên cứu, việc nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thuộc Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát chưa có tác giả thực Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuộc Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát nhằm mục tiêu nâng cao tính hữu ích thơng tin kế tốn hiệu lực quản lý tài cấp chủ thể, từ nâng cao sức cạnh tranh Công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Khi bàn vấn đề kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh cơng ty có nhiều đề tài nghiên cứu Các đề tài trước vào phân tích làm rõ lý luận chung kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh, làm rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân giải pháp nhằm nâng cao hiệu kế tốn doanh thu, chi phí kết nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp nghiên cứu năm Cụ thể, luận văn thạc sỹ “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị y tế địa bàn Hà Nội” tác giả Đào Thị Trang học Học viện Tài bảo vệ năm 2011, trình bày quy trình xử lý nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí kết kinh doanh đơn vị kinh doanh thiết bị y tế địa bàn Hà Nội Tuy nhiên, luận văn chưa phân tích chi tiết tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn phần hành doanh thu, chi phí kết kinh doanh chưa đánh giá phù hợp tổ chức ké toán đơn vị với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa giải pháp phù hợp Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế hoàn toàn khác biệt với doanh nghiệp thuộc Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát Hay luận văn tác giả Trần Thị Thái Đại học Kinh tế Quốc dân bảo vệ năm 2009 với đề tài “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty Thông tin di động Mobifone” sâu vào khảo sát thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty thơng tin di động Mobifone, đồng thời đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh mảng kế tốn tài kế tốn quản trị Ngồi ra, đề tài nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: Đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu, kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam”, luận án tiến sỹ tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, năm 2015 Luận án, hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nghiên cứu phân tích rõ quy định kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư hướng dẫn thực Sự phù hợp Chuẩn mực kế toán Việt Nam kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh với chuẩn mực kế toán quốc tế theo hai hướng kế tốn tài kế tốn quản trị Phụ lục số 5: Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp KKĐK (Nguồn: TT 200/2014/ TT – BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC) K/c TP tồn kho cuối kỳ TK 155, 157 TK 632 K/c TP tồn kho đầu kỳ TK 631 K/c giá vốn cuối kỳ Giá trị sản phẩm hoàn thành từ sản xuất kỳ TK 911 Phụ lục số 6: Sơ đồ 1.6 Kế tốn chi phí bán hàng (Nguồn: TT 200/TT – BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) TK 334,338 TK 641 CP NV bán hàng, quản lý TK 111, 138 Ghi giảm chi phí TK 152, 153 TK 911 CP VLDC K/c xđkqkd TK 214 CP KHTSCĐ TK 111,112, 331 CPDV mua Cp tiền khác TK 242, 241, 335 Thuế GTGT đầu vào CP phân bổ dần CP trả trước TK 511 TP, HH, DV tiêu thụ nội TK 133 Phụ lục số 7: Sơ đồ 1.7: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (Nguồn: TT 200/2014/ QĐ – BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC) TK 334,338 TK 642 CP NV bán hàng, quản lý TK 111, 138 Ghi giảm chi phí TK 152, 153 CP VLDC TK 911 K/c xđkqkd TK 214 CP KHTSCĐ TK 352 TK 111,112, 331 CPDV mua Cp tiền khác TK 133 Hồn nhập dự phòng phải trả TK 242, 241, 335 Thuế GTGT đầu vào TK 229 CP phân bổ dần,CP trả trước Hoàn nhập TK 229, 352 dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng CP phải trả Phụ lục số 8: Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí khác (Nguồn: TT 200/2014/ TT – BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC) TK 214 TK 211, 213 TK 811 Giá trị hao mòn TK 111, 112, 331 Giá trị lại TK 133 Thuế gtgt đầu vào TK 333 Chi phí lý nhượng bán Bị phạt thuế, truy thu thuế TK 111, 112 Bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế TK 111, 112, 141 Các khoản chi phí khác phát sinh TK 911 K/C cuối kỳ chi phí khác Phụ lục số 9: Sơ đồ 1.9 Kế toán xác định kết kinh doanh (Nguồn: TT 200/2014/ TT – BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC) TK 632 TK 511 TK 911 K/c GVHB K/c doanh thu TK 515 TK 635 K/c chi phí tài K/C DTTC TK 711 TK 641,642, 811 K/C thu nhập khác Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, chi phí khác TK 4212 K/C lỗ TK 821 Kết chuyển CP thuế thu nhập DN K/c lãi Phụ lục 10: Sổ tài khoản 511 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2016 Chứng từ Ngày Diễn giải TK đối ứng Phát sinh nợ … 1311 911 1311 911 1311 911 1311 911 … … Phát sinh có Số Dƣ đầu kỳ … 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 05/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 … … HT01 HT02 HT04 HT05 HT06 HT07 HT08 HT09 … … Thép tròn c45 - 0320 Thép tròn c45 - 0321 Thép góc 40x40x3 Thép góc 40x40x3 Thép mạ 0.8mm x 1000 Thép mạ 0.8mm x 1000 -PADT - Tiền thuê vận thăng T7 -KCDT - Tiền thuê vận thăng Cng phỏt sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … 21.554.294.546 21.554.294.546 5.075.173.113 5.075.173.113 2.362.290.000 2.362.290.000 36.200.000 36.200.000 … 1.029.755.643.882 … 1.029.755.643.882 Phụ lục 11: Sổ tài khoản 515 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 515 – Doanh thu tài Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Chứng từ Phát sinh nợ Phát sinh có … … Số Ngày Dƣ đầu kỳ … … 05/12/2016 bk 05/12/2016 bk 19/12/2016 bk … -NH BIDV SGDI tr¶ l·i tiỊn gưi cã kú h¹n sè 12017123966 -NH BIDV SGDI trả lãi tiền gửi có kỳ hạn số 12017197369 -NH VP Bank tr¶ l·i TKTGTT 25/12/2016 bk 28/12/2016 … 1121 16.666.667 1121 35.833.333 1121 3.605 -NH BIDV SGDI tr¶ l·i TKTGTT T12/2016 1121 2.294.507 bk -NH Techcombank HN tr¶ l·i TKTGTT 1121 28 30/12/2016 bk 1121 35.833.333 30/12/2016 XH76 -NH BIDV SGDI trả lãi tiền gửi có kỳ hạn số 12017147452 BN Chi phí-Lãi tiền gửi Ngân hàng quý 4/2016 1368 6.717 … … … … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … 3.666.244.816 … 3.666.244.816 Phụ lục 12: Sổ tài khoản 711 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 711 – Thu nhập khác Năm 2016 Chứng từ Ngày Diễn giải Đơn vị tính: Đồng TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số Dƣ đầu kỳ … 19/04/2016 19/04/2016 19/04/2016 26/04/2016 26/04/2016 11/05/2016 … 468 469 469 HT08 HT08 573 Đặng Lê Quang-Nộp tiền mua hồ sơ thầu số 12 Hà Hồng Minh-Nộp tiền mua hồ sơ thầu số 12 Hà Hồng Minh-Nộp tiền mua hồ sơ thầu số 12 -PADT - Bán máy cán nguội 800H2 -PADT - B¸n m¸y cán nguội 800H2 Phạm Đình Chung-Nộp tiền mua CCDC lý theo HĐ 1504/CT2 ngµy 15/4/2016 (BX PhiÕu thu 552) … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … 1111 911 1111 911 1311 1111 … … … 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.445.000.000 3.445.000.000 20.988.091 … 18.344.774.367 … 18.344.774.367 Phụ lục 13: Sổ tài khoản 632 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 632 – Giá vốn Năm 2016 Chứng từ Ngày Số Diễn giải TK đối ứng Phát sinh nợ Dƣ đầu kỳ … 19/12/2016 19/12/2016 19/12/2016 21/12/2016 21/12/2016 23/12/2016 … … H32 H33 H33 1410 1410 H34 … … Thép ray QU 70 Thộp U30 Thộp U30 Bùi Ngọc Thởng-Thanh toán tiền sơn cẩu tháp QTZ125 Bùi Ngọc Thởng-Thanh toán tiền sơn cẩu th¸p QTZ125 Xà gồ thép 45mmx15mmx78 … … 911 1541 911 1541 911 1541 … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ Ngƣời lập biểu Phát sinh có … … 13.668.539.776 5.457.327.345 5.457.327.345 58.022.000 58.022.000 2.750.580.909 … … 916.025.774.574 916.025.774.574 Kế toán trƣởng Phụ lục 14: Sổ tài khoản 641 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 641 – Chi phí bán hàng Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Chứng từ Ngày Phát sinh nợ Phát sinh có Số Dƣ đầu kỳ 31/12/2016 H20 -K/c chi phÝ qu¶n lý T12/2016 911 31/12/2016 H74 CP bán hàng Thep tron D36 3311 Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ 14.282.760.150 14.282.760.150 14.282.760.150 14.282.760.150 Phụ lục 15: Sổ tài khoản 642 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Cơng ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Chứng từ Ngày Phát sinh nợ Phát sinh có … … Số Dƣ đầu kỳ … … … … TT794 Đinh Thị Yến-Thanh toán tiền điện tháng 11.2016 TT795 Đinh Thị Yến-Thanh toán tiền xăng tháng 12.2016 141 37.240.820 141 78.069.825 141 15.006.600 30/12/2016 TT805 Trịnh Hoàng Hân-Thanh toán tiền tiếp khách TT808 Đỗ Quý Trọng-Thanh toán tiền làm khung khen 141 4.275.000 30/12/2016 TT809 Đỗ Quý Trọng-Thanh toán tiỊn tiÕp kh¸ch 141 67.598.000 … … … 52.337.209.690 52.337.209.690 30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016 … … … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ Phụ lục 16: Sổ tài khoản 635 Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC Cơng ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 635 – Chi phí tài Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Chứng từ Ngày Phát sinh nợ Phát sinh có … … Số Dƣ đầu kỳ … … … 01/12/2016 bk -NH Vietinbank NTL thu l·i vay NH T11(TK: 21411-1369071) 1121 8.497.369 01/12/2016 bk -NH Vietinbank NTL thu l·i vay NH T11(TK: 21411-1364601) 1121 9.489.224 01/12/2016 bk -NH Vietinbank NTL thu l·i vay NH T11(TK: 21411-1349213) 1121 9.572.003 01/12/2016 bk -NH Vietinbank NTL thu l·i vay NH T11(TK: 21411-1362315) 1121 10.571.563 … … … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … … … … 14.155.732.542 14.155.732.542 Phụ lục 17: Sổ tài khoản 811 Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Chứng từ Ngày Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 811 – Chi phí khác Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số Dƣ đầu kỳ … … … -Nép tiỊn th ®Êt PNN Nh mỏy Hng Yờn -Nộp tiền thuế đất PNN Nh mỏy 18/01/2016 bk Hng yờn Đinh Thị Yến-Thanh toán tiền nộp 22/01/2016 57 phạt vi phạm HC PCCC Đinh Thị Yến-Thanh toán tiền nộp 22/01/2016 57 phạt vi phạm HC PCCC 25/04/2016 GTS -Giảm TS máy cỏn ngu i 18/01/2016 bk 25/04/2016 GTS -Giảm TS máy cỏn ngu i 31/08/2016 H40 Trích trớc tiền phạt chËm nép th 31/08/2016 H40 TrÝch tríc tiỊn ph¹t chËm nép thuÕ … … … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … 1121 … … 1.570.816 911 1111 1.570.816 7.000.000 911 2112 7.000.000 3.440.247.150 911 3388 3.440.247.150 12.507.063.375 911 … 12.507.063.375 … … 34.032.063.075 34.032.063.075 Phụ lục 18: Sổ tài khoản 911 Công ty cổ phần tập đồn Hòa Phát Cơng ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Chứng từ Ngày Mẫu số: S31-DN theo TT số 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN (TRÍCH) Tài khoản: 911 – Xác định kết kinh doanh Năm 2016 Diễn giải TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số Dƣ đầu kỳ … … … … … … 31/12/2016 HT43 -PADT – 31/12/2016 HT44 -PADT - TiỊn ®iƯn T10,T11 5112 7.396.883.038 5112 7.046.463 31/12/2016 HT45 -PADT - TiỊn níc T8-T12 31/12/2016 HT49 -PADT - TiỊn ®iÖn T6,T7,T10,T11 5112 29.232.085 5112 22.718.291 31/12/2016 HT50 -PADT - Tiền thuê nhà T7-T9 5112 88.480.000 31/12/2016 HT50 -Đ/C Doanh thu thộp U30 31/12/2016 HT51 -PADT - Tiền thuê nhà T10-T12 5112 5112 130.336.364 31/12/2016 HT66 -KCDT – Thép Hộp c45x30 5117 15.210.817.547 … … … Cộng phát sinh kỳ Dƣ cuối kỳ … … … 1.059.865.593.927 1.059.865.593.927 30.581.693.876 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DOANH THU Mặt hàng Tổng doanh thu Giảm trừ Doanh thu ... pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 62 3.4 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần. .. giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP... sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát Chương 3: Thảo luận kết nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN kế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ và kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn hòa PHÁT , HOÀN THIỆN kế TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ và kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN tập đoàn hòa PHÁT

Từ khóa liên quan