thiết kế cầu đúc hẫng cân bằng

71 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:52

Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Giới thiệu chung cầu đúc hẫng: Đặt vấn đề: Cơ sở tính toán giới hạn đề tài: CHƯƠNG 2: HẪNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CẦU ĐÚC Tổng quan sơ đồ tính toán: Tính đặc trưng hình học tiết diện theo giai đoạn thi công: 2.1 Công thức xác đònh đặc trưng hình học tiết diện nguyên: 2.2 Đặc trưng hình học tiết diện nguyên có xét đến giảm yếu 2.3 Tính giá trò cường độ, mun đàn hồi bê tông theo thời gian : 2.4 Tính đặc trưng hình học ứng với giai đoạn thi công : 10 Tính giá trò nội lực giai đoạn thi công: 12 Tính toán mát ứng suất giai đoạn thi công: 13 4.1 Giai đoạn đúc hẫng cân : Kiểm toán giai đoạn thi công : 13 24 5.1 Giai đoạn đúc hẫng cân : 24 5.2 25 Giai đoạn thi công đốt hợp long biên (chưa kéo cáp hợp long biên): 5.3 Giai đoạn tháo ván khuôn đoạn đúc đà giáo : 25 5.4 Giai đoạn hợp long nhòp (chưa kéo cáp hợp long giữa): 26 5.5 Giai đoạn hợp long nhòp (đã kéo cáp hợp long giữa): 26 Sự phân phối lại nội lực từ biến: 26 Kiểm toán trạng thái giới hạn sử dụng: 30 CHƯƠNG : NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ VỒNG VÁN KHUÔN BẰNG TÍCH PHÂN SỐ 33 Đặt vấn đề: 33 Biến dạng giai đoạn đúc hẫng: 33 2.1 Lý thuyết tính toán: 33 2.2 Biến dạng tải trọng thân: 35 Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân 2.3 Biến dạng tải trọng thi công đốt đúc hẫng : 40 2.4 Biến dạng cáp dự ứng lực đốt đúc hẫng : 41 2.5 Biến dạng xe đúc : 43 Biến dạng giai đoạn hợp long biên: 47 Kết luận: 49 CHƯƠNG 4: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH VÀ VÍ DỤ MẪU 50 Ngôn ngữ lập trình: 50 Cấu trúc chương trình: 50 2.1 Phần nhập số liệu : (Model) 51 2.2 Phần phân tích tính toán : (Analysis) 51 2.3 Phần xem giai đoạn thi công, sơ đồ tính (View) 51 2.4 Phần xuất kết tính toán(Result) 51 2.5 Phần hỗ trợ 52 Ví dụ mẫu chạy thử chương trình: 52 Khai báo liệu: 52 Khai báo cáp dự ứng lực: 54 Khai báo tải trọng : 54 Phân tích kết quả: 54 Một số kết chương trình : 55 Kết so sánh với Midas/Civil 7.01: 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐHGTVT TP.HCM 71 Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU ĐÚC HẪNG: Trong công đại hóa sở hạ tầng giao thông nước ta, đòi hỏi ngày phải cập nhập nhiều tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến giới công nghệ đúc đẩy, công nghệ đổ bê tông đà giáo di động MSS, công nghệ đúc hẫng, công nghệ lắp hẫng, công nghệ xây dựng cầu dây văng…, số đó, công nghệ đúc hẫng ứng dụng rộng rãi nước ta Nguyên lý phương pháp thi công hẫng mô tả sau : nhòp hình thành dựa việc thi công đốt dầm trụ phát triển hai phía Trọng lượng đốt dầm thi công tiếp theo, kể ván khuôn đà giáo đỡ đốt dầm trước Từng đốt dầm liên kết với phần thi công trước bó cáp ứng suất trước thân đốt dầm đủ cường độ theo dự kiến thiết kế Thực nối liên tục nhòp thông qua đốt hợp long (kể cánh hẫng với đoạn đổ chỗ đà giáo nhòp biên) Hình 1.1 Cầu Thanh Trì Hình 1.2 Vónh Tuy Một số công trình cầu thi công theo công nghệ đúc hẫng Việt Nam : • Cầu Vónh Tuy (Hà Nội) : sơ đồ nhòp 90+6x135+90 • Cầu Hiệp Thượng (Hải Dương) : sơ đồ nhòp 55+90+55 • Cầu Thủ Thiêm (Tp.Hồ Chí Minh) : sơ đồ nhòp 45+80+120+80+45 • Cầu Tô Châu (Kiên Giang) : sơ đồ nhòp 55+90+55 • Cầu Tạ Khoa (Hòa Bình) : sơ đồ nhòp 78+2x130+78 Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Hình 1.3 Mỹ Thanh Cầu đúc hẫng có đặc điểm hệ đà giáo phần lớn treo dầm luân chuyển nên tạo ưu điểm : giảm đáng kể khối lượng ván khuôn đà giáo, giới hóa thi công, cho phép triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, tăng suất lao động, không cản trở giao thông đường thủy, đường phía cầu thời gian thi công Kết cấu thích hợp phải xây dựng trụ cao vượt qua thung lũng sâu ĐẶT VẤN ĐỀ: Để xây dựng loại cầu này, việc nghiên cứu lý luận tính toán trở thành vấn đề đáng quan tâm Việc tính toán thiết kế cầu đúc hẫng công việc phức tạp công tác thiết kế cầu, đòi hỏi nhiều thời gian thông tin đầu vào toán phức tạp, khối lượng tính toán lớn Trước việc tính toán công trình cầu theo qui trình 79, đến thay qui trình 22TCN 272-05 với nhiều thay dổi đáng kể so với qui trình cũ, số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành nảy sinh trình thiết kế gặp nhiều khó khăn việc thiết lập chương trình tính toán cầu đúc hẫng cần thiết Hơn điều kiện tiếp cận nhiều với loại cầu này, việc làm đồ án thiết kế sau trường, đề tài cần thiết trình học tập nghiên cứu bạn sinh viên CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Cơ sở khoa học để tính toán cho loại cầu dựa qui trình 22 TCN 272-05 phương pháp tính toán sử dụng nay, tài liệu tham khảo với hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Matlab 7.6 Do thời gian thực đề tài ngắn không đủ để sâu nhiều loại sơ đồ kết cấu thay đổi phương pháp thi công, hạn chế mặt tài liệu tính toán cụ thể cho loại cầu theo qui trình nên đề tài đề cập đến kết cấu dầm liên tục nhòp, tiết diện hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Các nội dung tiến hành đề tài gồm có : Chương : Tổng quan đề tài Ý nghóa tính cấp thiết đề tài Chương : Nghiên cứu phương pháp tính toán cầu đúc hẫng Chương phân số : Nghiên cứu phương pháp tính toán độ vồng ván khuôn tích Chương : Cấu trúc chương trình hướng dẫn sử dụng Chương : Kết luận hướng phát triển chương trình Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CẦU ĐÚC HẪNG TỔNG QUAN VỀ SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN: Số liệu kích thước cầu, thông số vật liệu Tính toán đặc trưng hình học tiết diện theo giai đoạn thi công Tính toán nội lực giai đoạn thi công Tính toán mát ứng suất giai đoạn thi công Kiểm toán giai đoạn thi công Sự phân phối lại nội lực từ biến Tính toán mát ứng suất giai đoạn sử dụng Tổ hợp nội lực giai đoạn thi công Kiểm toán giai đoạn sử dụng Hình 2.1 sơ đồ tính toán Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân TÍNH CÁC ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA TIẾT DIỆN THEO CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG: Đường cong đáy dầm xác đònh theo phương trình bậc : y = ax + bx + c Thoâng qua tọa độ điểm mặt cắt đỉnh trụ mặt cắt nhòp, lấy điểm mặt cắt nhòp làm đỉnh parabol, bỏ qua đoạn hợp long đoạn nằm ngang Đường cong đáy dầm hộp xác đònh tương tự từ tọa độ điểm thuộc đáy mặt cắt đỉnh trụ mặt cắt nhòp, lấy điểm mặt cắt nhòp làm đỉnh parabol, bỏ qua đoạn hợp long đoạn nằm ngang 2.1 Công thức xác đònh đặc trưng hình học tiết diện nguyên: Diện tích : 10 28 ( xi+1 − x i )( y i + y i+1 ) − ∑ ( xi+1 − x i )( y i + yi+1 ) ∑ i =1 i =21 A= (2.1) Momen tónh dầm trục x : 10 x i +1 − x i ) y i + y i +1 y i + y i +12 ( ∑ i =1 28 −2 ∑ ( x i +1 − x i ) y i + y i+1 y i + y i+12 i =21 ( Sx = ) ( (2.2) ) Momen quán tính trục x: Ix = 10 ∑ ( x i+1 − x i ) ( y i3 + y i+12 y i + y i+1.y i2 + y i+13 ) 12 i =1 (2.3) 28 −2 ∑ ( x i +1 − x i ) ( y i + y i +12 y i + y i +1 y i + y i +13 ) i =21 Trong đó: i, i+1… điểm gấp khúc tạo nên dầm hộp y 26 25 24 23 27 28 29 22 21 18 17 19 20 16 15 14 13 x 12 11 10 Hình 2.2 Cách đánh số mặt cắt Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Nhận xét : Cách đánh số thuận tiện cho việc lập trình tính toán tự động tìm đặc trưng hình học tiết diện, đơn giản cho kết xác cách chia nhỏ để tính Kết so sánh với việc tính toán phần mềm AutoCad 2007 cho kết xác 2.2 Đặc trưng hình học tiết diện nguyên có xét đến giảm yếu Vì trình thi công cầu đúc hẫng bao gồm nhiều giai đoạn nên đặc trưng hình học bò thay đổi liên tục giai đoạn thi công, thời điểm căng cáp đặc trưng hình học lại thay đổi đặc trưng hình học lại bò giảm yếu ống gen cáp dự ứng lực Diện tích tiết diện mặt cắt (i-i) có xét đến giảm yếu : capam capHLB capHLG A i −i = A − ∑ A gen − ∑ A gen − ∑ A gen (2.4) Trong : A i−i : diện tích tiết diện nguyên có xét đến giảm yếu ống gen mặt cắt xét (i-i) : diện tích tiết diện nguyên mặt cắt xét (i-i) A capam A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực chòu momen âm mặt cắt xét (i-i) capHLB : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long biên mặt cắt A gen xét (i-i) capHLG A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long mặt cắt xét (i-i) Momen tónh tiết diện mặt cắt (i-i) có xét đến giảm yeáu : capam capHLB capHLB Si −i = S − ∑ A gen d capam − ∑ A gen d psi psi −∑ A capHLG gen d (2.5) capHLG psi Trong : Si − i : momen tónh tiết diện nguyên có xét đến giảm yếu ống gen mặt cắt xét (i-i) S : diện tích tiết diện nguyên mặt cắt xét (i-i) Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân capam A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực chòu momen âm mặt cắt xét (i-i) capHLB A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long biên mặt cắt xét (i-i) capHLG A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long mặt cắt xét (i-i) : khoảng cách từ trọng tâm ống gen cáp âm, cáp HLB, cáp d cap psi HLG tới trọng tâm gốc tọa độ qui ước Momen quán tính tiết diện mặt cắt (i-i) có xét đến giảm yếu : capam I i − i = I − ∑ A gen d capam psi ( −∑ A capHLG gen ( d capHLG psi ) − ∑A ) capHLB gen ( d capHLB psi ) 2 (2.6) Trong : Ii−i : momen tónh tiết diện nguyên có xét đến giảm yếu ống gen mặt cắt xét (i-i) I : diện tích tiết diện nguyên mặt cắt xét (i-i) capam A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực chòu momen âm mặt cắt xét (i-i) capHLB : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long biên mặt cắt A gen xét (i-i) capHLG A gen : diện tích ống gen cáp dự ứng lực hợp long mặt cắt xét (i-i) d cap psi : khoảng cách từ trọng tâm ống gen cáp âm, cáp HLB, cáp HLG tới trọng tâm gốc tọa độ qui ước 2.3 Tính giá trò cường độ, mun đàn hồi bê tông theo thời gian : Vì cầu đúc hẫng trải qua nhiều giai đoạn thi công nên cường độ bê tông, môđun đàn hồi bê tông, tỉ số môđun đàn hồi theo thời gian khối khác Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Công thức xác đònh cường độ bê tông theo thời gian : fci' = t × fc' α + β.t (2.7) Trong : α, β : hệ số phụ thuộc vào loại ximăng cách bảo dưỡng t : tuổi bê tông thời điểm khảo sát tính theo ngày fc' : cường độ bê tông thời điểm 28 ngày fci' : cường độ bê tông thời điểm khảo sát Công thức xác đònh mun đàn hồi bê tông theo thời gian : E ci = 0.043 × γ1.5 × fci' (2.8) Trong : γ : khối lượng riêng bê tông fci' : cường độ bê tông thời điểm khảo sát Công thức xác đònh tỉ số mun đàn hồi cáp dự ứng lực bê tông : n psi = Ep E ci (2.9) Trong : Ep : mun đàn hồi cáp dự ứng lực E ci : mun đàn hồi bê tông 2.4 Tính đặc trưng hình học ứng với giai đoạn thi công : Vì thời điểm khác đặc trưng hình học tiết diện mặt cắt lại thay đổi, nên ứng với thời điểm căng cáp khác ta tính đặc trưng hình học tiết diện theo công thức sau : Diện tích :  j  A gi = A + n psi  ∑ A psi   i =1  Trường ĐHGTVT TP.HCM (2.10) Trang 10 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Xuất kết qủa file excel : Hình 2.43 Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 57 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Kết so sánh với Midas/Civil 7.01: Kiểm tra thời điểm đúc hẫng cân bằng: *Thời điểm : Xe đúc nằm khối (i-1) căng cáp khối i *So sánh ứng suất thớ mặt cắt 0-0 thời điểm kéo cáp chòu momen âm (thời điểm 1) với Midas Civil 7.01 Hình 2.44 Lấy ứng suất mặt cắt 0-0 ứng với giai đoạn căng cáp, thời điểm (lấy ứng suất thớ (cb3) Thời điểm Midas Matlab Tho duoi Tho duoi Căng cáp K1 Trường ĐHGTVT TP.HCM 0.0628 0.064 Căng cáp K2 -0.0963 -0.095 Căng cáp K3 -0.223 -0.213 Căng cáp K4 -0.523 -0.494 Căng cáp K5 -0.942 -0.884 Căng cáp K6 -1.45 -1.361 Căng cáp K7 -2.16 -2.03 Căng cáp K8 -2.99 -2.817 Trang 58 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Căng cáp K9 -4.05 -3.843 Hình 2.45 Trục tung biểu thò giá trò ứng suất Trục hoành biểu thò thời điểm căng cáp Nhận xét : Sự tiệm cận so với Midas Civil 7.01 lớn Giá trò lệch nhiều so với Midas Civil 7.01 thời điểm căng cáp K5 lệch khoảng 6.15%, giá trò lệch thời điểm căng cáp K2 lệch khoảng 1.34% Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 59 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân *Thời điểm : Xe đúc di chuyển đầu đốt I để đổ bê tông ướt đốt (i+1) Lấy ứng suất mặt cắt 0-0 ứng với giai đoạn căng cáp, thời điểm (lấy ứng suất thớ (cb3) với chương trình Matlab Hình 2.46 Thời điểm Trường ĐHGTVT TP.HCM Midas Matlab Tho duoi Tho duoi Căng cáp K1 -0.443 -0.438 Căng cáp K2 -0.559 -0.555 Căng cáp K3 -0.846 -0.834 Căng cáp K4 -1.25 -1.219 Căng cáp K5 -1.75 -1.692 Căng cáp K6 -2.46 -2.37 Căng cáp K7 -3.28 -3.16 Căng cáp K8 -4.23 -4.064 Căng cáp K9 -3.21 -2.989 Trang 60 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Hình 2.47 Trục tung biểu thò giá trò ứng suất Trục hoành biểu thò thời điểm căng cáp Nhận xét : Sự tiệm cận so với Midas Civil 7.01 lớn Giá trò lệch nhiều so với Midas Civil 7.01 thời điểm căng cáp K9 lệch khoảng 6.88%, giá trò lệch thời điểm căng cáp K2 lệch khoảng 0.71% Kiểm tra ứng suất giai đoạn thi công đúc đốt HLB (chưa kéo cáp HLB) : *Lấy ứng suất thớ (cb3) so sánh với chương trình Matlab Hình 2.48 Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 61 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Midas Matlab Tho duoi Tho duoi -3.21 -3.92075 11 -3.5 -5.46536 12 -5.57 -5.358 13 -5.64 -5.44588 14 -5.55 -5.37368 15 -5.17 -5.02286 16 -4.48 -4.38434 17 -3.48 -3.45194 18 -1.98 -2.04244 19 -0.633 -0.72926 20 0.154 Ứng suất thớ so với tính tay Hình 2.49 Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 62 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Kiểm tra giai đoạn tháo ván khuôn đoạn đúc đà giáo : *Lấy ứng suất thớ so với Midas : Hình 2.50 Trường ĐHGTVT TP.HCM Midas Tinhtay Mặt cắt Tho duoi Tho duoi 0-0 -0.743 -3.92075 1-1 -3.78 -4.31175 2-2 -3.8 -4.01329 3-3 -3.4 -3.97085 4-4 -3.01 -3.7838 5-5 -2.77 -3.31185 6-6 -2.47 -2.61721 7-7 -2.1 -1.74661 8-8 -1.6 -0.59661 9-9 -0.725 0.177775 10-10 0 Trang 63 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân 11-11 -1.22 -5.4332 12-12 -5.16 -5.18554 13-13 -4.89 -5.12993 14-14 -4.66 -4.8585 15-15 -4.48 -5.70065 16-16 -4.25 -6.51584 17-17 -3.97 -7.28993 18-18 -3.81 -7.79124 19-19 -3.09 -8.46188 20-20 -2.06 -8.44211 21-21 -1.1 -8.2905 22-22 -1.3 -5.4112 23-23 -1.23 -3.6422 24-24 -0.75 -2.5155 25-25 0.176 -2.3708 Hình 2.51 Tung độ biểu thò giá trò ứng suất Hoành độ biểu thi mặt cắt Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 64 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Nhận xét : Sự tiệm cận so với Midas Civil 7.01 mặt cắt nhòp lớn Có chênh lệch tính toán mô hình cáp Midas không thống Kiểm tra giai đoạn hợp long nhòp (chưa kéo cáp HLG) *Lấy ứng suất thớ (cb3) Midas so với tính tay : Hình 2.52 Trường ĐHGTVT TP.HCM Midas Tinhtay Thớ Thớ 0-0 -4.11E+00 -4.82462 1-1 -5.66E+00 -5.43095 2-2 -5.81E+00 -5.30937 3-3 -5.89E+00 -5.38717 4-4 -5.82E+00 -5.31208 5-5 -5.44E+00 -4.94586 6-6 -4.75E+00 -4.27802 Trang 65 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Trường ĐHGTVT TP.HCM 7-7 -3.78E+00 -3.32003 8-8 -2.33E+00 -1.8686 9-9 -9.77E-01 -0.54961 10-10 0.00E+00 11-11 -3.48E+00 -6.56671 12-12 -5.45E+00 -6.55836 13-13 -5.41E+00 -6.68684 14-14 -5.16E+00 -6.61602 15-15 -5.83E+00 -7.69686 16-16 -6.54E+00 -8.73354 17-17 -7.22E+00 -9.65419 18-18 -7.66E+00 -10.1786 19-19 -8.41E+00 -10.6525 20-20 -8.56E+00 -10.185 21-21 -8.43E+00 -9.64771 22-22 -5.03E+00 -6.31659 23-23 -3.19E+00 -4.16235 24-24 -2.04E+00 -2.77689 25-25 -1.89E+00 -2.37082 Trang 66 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Hình 2.53 Tung độ biểu thò giá trò ứng suất Hoành độ biểu thò mặt cắt Nhận xét : Sự tiệm cận so với Midas Civil 7.01 mặt cắt nhòp lớn Có chênh lệch tính toán mô hình cáp Midas không thống Kiểm tra giai đoạn hợp long nhòp ( dỡ xe đúc, tải trọng thi công ) *Lấy ứng suất thớ (cb3) Midas so với tính tay : Hình 2.54 Trường ĐHGTVT TP.HCM Midas Tinhtay Thớ Thớ 0-0 -3.34E+00 -3.94565 1-1 -4.67E+00 -4.33606 2-2 -4.46E+00 -4.00789 3-3 -4.23E+00 -3.92713 Trang 67 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Trường ĐHGTVT TP.HCM 4-4 -4.34E+00 -4.17477 5-5 -4.21E+00 -4.24722 6-6 -4.60E+00 -4.8696 7-7 -7.58E+00 -6.33215 8-8 -9.00E+00 -7.97856 9-9 -9.25E+00 -10.1676 10-10 -8.47E+00 -11.1461 11-11 -2.73E+00 -5.46371 12-12 -4.26E+00 -5.33698 13-13 -4.05E+00 -5.38566 14-14 -3.63E+00 -5.24016 15-15 -4.09E+00 -6.24845 16-16 -4.62E+00 -7.2443 17-17 -5.18E+00 -8.18175 18-18 -5.61E+00 -8.80714 19-19 -6.55E+00 -9.48183 20-20 -7.07E+00 -9.30638 21-21 -7.26E+00 -8.98917 22-22 -4.06E+00 -5.79925 23-23 -2.44E+00 -3.77707 24-24 -1.63E+00 -2.57821 25-25 -1.89E+00 -2.37082 Trang 68 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Hình 2.55 Tung độ biểu thò giá trò ứng suất Hoành độ biểu thi mặt cắt Nhận xét : Sự tiệm cận so với Midas Civil 7.01 mặt cắt nhòp lớn Trong tính tay cáp dự ứng lực hợp long tính gần cách thay lực tập trung đặt ụ neo, cách làm gần bỏ qua độ cong cáp Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 69 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH Nội dung nghiên cứu bước hoàn thành nhiệm vụ giao.Nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp tính toán cầu đúc hẫng chương Nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp tính toán độ vồng tích phân số chương Từ lý luận dựa nguyên lý học toán học, tài liệu tham khảo em có số điều chỉnh tính toán để làm cho kết xác (cụ thể chương 2) đưa lý thuyết tính toán độ vồng ván khuôn phương pháp tích phân số (chương 3)-phương pháp tiện cho việc lập trình tự động Chương trình tính thể tính trực quan phần đồ họa xem giai đoạn thi công, xuất biều đồ momen uốn, import liệu từ file excel có sẵn xuất kết ứng suất sang file excel Kết thu so sánh với Midas/Civil 7.01 cho thấy sai số Trong điều kiện tiếp xúc nhiều loại cầu thực tế làm việc hay làm đồ án tốt nghiệp, đề tài góp phần quan trọng việc học tập nghiên cứu tính toán bạn sinh viên Đây sở cho hướng phát triển tính toán loại cầu nhiều đề tài khác nghiên cứu cách tính loại cầu thi công phân đoạn Các hướng mà chương trình phát triển thêm: Hoàn thiện phần phân tích tónh Đưa thêm số mặt cắt ngang khác tính toán, điều chỉnh giai đoạn thi công Hoàn thiện đồ họa vẽcáp dự ứng lực Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 70 Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Bài giảng chuyên đề môn học cầu bê tông ThS.Mai Lựu.Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM [2] Cầu bêtông cốt thép đường ôtô Tập 1, Tập2 GS TS Lê Đình Tâm Nhà xuất Xây Dựng [3] Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà Nhà xuất Giao Thông Vận Tải [4] Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường Đỗ Minh Duy [5] Mô hình hóa phân tích kết cấu cầu với Midas/Civil Tập 1, Tập Trần Ngọc Linh Nhà xuất Xây Dựng [6] Nghiên cứu ảnh hưởng tượng từ biến kết cấu dầm liên tục bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng điều kiện khí hậu Việt Nam Luận văn thạc só Nguyễn Duy Liêm [7] Prestressed Concrete Dr Edward G.nawy [8] Thiết kế dầm hộp bêtông ứng suất trước đúc hẫng KS Đinh Quốc Kim Nhà xuất Giao Thông Vận Tải [9] Ứng dụng Matlab tính toán kỹ thuật Nguyễn Hoài Sơn, Đỗ Thanh Việt, Bùi Xuân Lâm Nhà xuất Đại học quốc gia Tp.HCM Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang 71 ... đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân 2.3 Biến dạng tải trọng thi công đốt đúc hẫng : 40 2.4 Biến dạng cáp dự ứng lực đốt đúc hẫng : 41 2.5 Biến dạng xe đúc : 43 Biến dạng giai đoạn hợp long biên: 47 Kết... trình thiết kế gặp nhiều khó khăn việc thiết lập chương trình tính toán cầu đúc hẫng cần thiết Hơn điều kiện tiếp cận nhiều với loại cầu này, việc làm đồ án thiết kế sau trường, đề tài cần thiết. .. cho loại cầu theo qui trình nên đề tài đề cập đến kết cấu dầm liên tục nhòp, tiết diện hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân Trường ĐHGTVT TP.HCM Trang Chuyên đề: Thiết kế cầu đúc hẫng cân Các
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế cầu đúc hẫng cân bằng, thiết kế cầu đúc hẫng cân bằng

Từ khóa liên quan