PPCT LOP 11 ....................

7 134 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT XN GIANG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN TIẾNG ANH KHỐI 11 (SÁCH THÍ ĐIỂM) Năm học 2017 – 2018 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG TỔ XÀ HỘI I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 105 tiết (37 tuần) Học kỳ 1: 54 tiết (19 tuần) Học kỳ : 51 tiết (18 tuần) HỌC KỲ I Bài Orientation & Revision Tổng số tiết Tiết theo PPCT Orientation & Revision 8 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 10 11 12 13 14 15 16 17 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 18 19 20 Review Unit : 1& A period Test Correct The 1st Test 21 22 23 24 25 26 27 28 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 29 30 Language Skills Unit : The generation Gap Unit : Relationships Review Unit : 1& A period Test Unit 3: Becoming Independent Review Unit :1,2,& Nội dung 31 32 33 34 35 36 37 38 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 39 40 A period Test Correct the 2nd Test 41 42 43 44 45 46 47 48 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 49 50 51 52 Language Skills Test yourself Revision 53 54 The first Term Test Correct the first Term test Unit :Caring for those in need A period Test Unit :Being Part of ASEAN Review : Unit & 2 The first term Revision The first Term Test SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG TỔ XÀ HỘI I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 105 tiết (37 tuần) Học kỳ 1: 54 tiết (19 tuần) Học kỳ : 51 tiết (18 tuần) HỌC KỲ II Bài Tổng số tiết Tiết theo PPCT 55 56 57 58 59 60 61 62 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 63 64 65 66 67 68 69 70 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 71 72 A period Test Correct The 3rd Test 73 74 75 76 77 78 79 80 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 81 82 Language Skills 83 Getting started Unit : Global Warming Unit : Further Education A period Test Unit 8: Our world heritage sites Review : Unit 6,7,& Nội dung Unit :Cities of the future A period Test Unit 10 :Healthy Lifestyle and longevity Review : Unit 9& 10 The second term Revision The second Term Test 84 85 86 87 88 89 90 Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 91 92 A period Test Correct the 4th Test 93 94 95 96 97 98 99 100 Getting started Language Reading Speaking Listening Writing Communication & Culture Looking back & Project 101 102 103 104 105 Language Skills Test yourself The second Term Test Correct the second Term Test SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG TỔ XÀ HỘI I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỰ CHỌN MƠN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 37 tuần/ 37 Tiết Học kỳ 1: 19 tuần = 19 tiết Học kỳ : 18 tuần = 18 tiết Week Period Content 1 Grammar : should / ought to / must /have to 2 Vocabulary about family /compound noun 3 Reading about generation gap 4 Grammar : Linking verb & cleft sentence 5 Vocabulary about relationships 6 Speaking : Asking for advice 7 Grammar : To V after Adj & N 8 Vocabulary about being independent 9 Speaking : Giving opinions 10 10 Review Unit 1-3 11 11 Grammar :The past simple & present perfect 12 12 Vocabulary about The disabled people 13 13 Reading about helping the disabled 14 14 Review Unit 3-4 15 15 Grammar :gerund & state verbs in continuous form 16 16 Vocabulary related to ASEAN 17 17 Speaking about ASEAN member states 18 18 Review Unit 4-5 19 19 The first Term Revision 20 20 Grammar : Perfect Gerund & perfect Particiles 21 22 21 22 Vocabulary related to Global Warming Reading about cause and effects of global warming 23 23 Grammar : The present perfect and the present perfect continuous 24 24 Vocabulary : Further Education 25 25 Writing an email 26 26 Grammar :Participle and To V 27 27 Vocabulary :World Heritage Sites in Viet nam 28 28 Speaking : Making Suggestions 29 29 Review Unit 6-8 30 30 Grammar :Question tags and Conitional Type 31 31 Vocabulary :City life in the future 32 32 Reading : The city of the future 33 33 Grammar :Reported speech with conditionals ,Inf &Gerund 34 34 Vocabulary :Healthy life and Longevity 35 35 Speaking : Giving Advice on body care 36 36 Review Unit 9-10 37 37 The second Term Revision ... ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 105 tiết (37 tuần) Học kỳ 1: 54 tiết (19 tuần) Học kỳ : 51 tiết (18 tuần) HỌC KỲ I Bài Orientation & Revision Tổng số tiết Tiết theo PPCT Orientation... TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 105 tiết (37 tuần) Học kỳ 1: 54 tiết (19 tuần) Học kỳ : 51 tiết (18 tuần) HỌC KỲ II Bài Tổng số tiết Tiết theo PPCT 55 56 57 58 59... TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG TỔ XÀ HỘI I KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỰ CHỌN MƠN TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP 11 KHỐI LỚP 11 Năm học 2017– 2018 Cả năm : 37 tuần/ 37 Tiết Học kỳ 1: 19 tuần = 19 tiết Học kỳ : 18 tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT LOP 11 ...................., PPCT LOP 11 ....................