van chuyen cac chat qua mang sinh chat

34 121 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:25

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHÀ CANG TIẾT 10 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT SINH HỌC 10 Tác giả: GV Đặng Thị Tường Vân Tổ: Hóa- Sinh- Địa- TD Năm học :2013- 2014 Kể tên thành phần cấu trúc màng sinh chất chức màng sinh chất? Glicoprotein Colesteron Lớp kép photpholipit Protein xuyên màng Protein bám màng TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Vậy vận chuyển chất qua màng sinh chất có phương thức ? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Khái niệm: THÍ NGHIỆM Nước Thuốc tím VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT I VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Khái niệm: Quan sát sơ đồ, nhận xét vận chuyển nước chất hòa tan qua màng ( Nồng độ thấp ) ( Nồng độ cao ) SC? Chất hòa tan Chất hòa tan Khuếch tán Thẩm thấu Phân tử H2O Phân tử H2O ( Nồng độ thấp ) ( Nồng độ cao ) Màng sinh chất Khuếch tán chuyển động ngẫu nhiên phân tử từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp Thẩm thấu tượng nước(dung môi) Hiện tượng khuếch tán qua màng sinh chất từ nơi có khuếch tán gì, nước cao đến nơi nước thấp thẩm thấu gì? Quan sát video sau cho biết vận chuyển thụ động gì? TB hồng cầu TB thực vật MT đẳng trương MT nhược trương MT ưu trương VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT II Vận chuyển chủ động Sự hấp thụ glucozơ đào thải urê tế bào quản cầu thận Nước tiểu [urê] = 65 lần [glucozơ] =0,9g/l Máu [urê] = lần [glucozơ] = 1,2g/l Nhận xét nồng độ urê glucôzơ tế bào quản cầu thận? Màng TB quản cầu thận Theo dõi đoạn phim sau cho biết vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: Vận chuyển chủ động phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao tiêu tốn lượng VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Quan sát đoạn phim nhập bào – xuất bào + nghiên cứu mục III trang 49/SGK, hoàn thành phiếu học tập số 3? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO PHIẾU HỌC TẬP SỐ Phương thức Khái niệm Cơ chế Nhập Xuất bào bào VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ Phương thức Nhập bào Khái niệm Là phương thức tế bào đưa chất vào bên tế bào cách biến dạng màng sinh chất Cơ chế Màng sinh chất lõm vào bao bọc lấy đối tượng  nuốt đối tượng vào bên tế bào  liên kết với Lizoxom phân hủy nhờ enzim Nhập bào với giọt dịch  Ẩm bào Nhập bào với chất rắn  Thực bào Xuất bào Là phương thức vận chuyển chất tế bào cách biến dạng màng sinh chất Hình thành bóng xuất bào  liên kết với màng tế bào  màng tế bào biến dạng  xuất chất thải  Cả phương thức vận chuyển tiêu tốn lượng CỦNG CỐ Không biến dạng màng Vận chuyển chất qua màng } - Vận chuyển thụ động } - Vận chuyển chủ động Biến dạng màng Không tiêu tốn lượng - Nhập bào - Xuất bào Tiêu tốn lượng CỦNG CỐ * So sánh vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động? Điểm phân biệt Nguyên nhân Nhu cầu lượng Hướng vận chuyển Chất mang Kết Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động ĐÁP ÁN Điểm phân biệt Nguyên nhân Nhu cầu lượng Hướng vận chuyển Chất mang Kết Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Do chêch lệch nồng độ Do nhu cầu tế bào Không cần lượng Cần lượng Theo chiều građien nồng độ Không cần chất mang Đạt đến cân nồng độ Ngược chiều građien nồng độ Cần chất mang Không đạt đến cần nồng độ Sự vận chuyển thụ động chất qua màng A) Cần có lượng B) Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao C) Theo nguyên lí khuếch tán D) Chỉ xảy động vật không xảy thực vật ĐúngĐúng- nhấp nhấp chỗ chỗ bất kỳ để để tiếp tiếp tục tục Your Your answer: answer: Không Không đúng nhấp nhấp chỗ chỗ bất kỳ để để tiếp tiếp tục tục You did not this question You did not answer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The correct completely answer is: The correct completely answer is: Bạn cần lời hỏi Bạn cần trả trả lời câu câu hỏi trước trước khi tiếp tiếp tục tục Chấp nhận Xóa Chấp nhận Xóa Hiện tượng biến dạng màng sinh chất biến dạng màng sinh chất xảy theo kiểu A) Khuếch tán B) Thực bào C) Tích cực D) Thụ động ĐúngĐúng- nhấp nhấp chỗ chỗ bất kỳ để để tiếp tiếp tục tục Your Your answer: answer: Không Không đúng nhấp nhấp chỗ chỗ bất kỳ để để tiếp tiếp tục tục You did not this question You did not answer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The correct completely answer is: The correct completely answer is: Bạn cần lời hỏi Bạn cần trả trả lời câu câu hỏi trước trước khi tiếp tiếp tục tục Chấp nhận Xóa Chấp nhận Xóa DẶN DỊ * Giải thích tượng: + Tại rửa rau sống ta cho nhiều muối vào nước để rửa rau nhanh bị héo? + Tại ngâm măng khô, mộc nhĩ khô vào nước sạch, sau thời gian măng - mộc nhĩ trương to? + Tại muối dưa rau cải, lúc đầu rau bị quắt lại, sau vài ngày rau trương to? TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phần mềm hỗ trợ: Adobepresenter 7.0 Microsoft PowerPoint 2003 - SGK sinh học 10 NXB Giáo Dục - Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn sinh học lớp 10 NXB GD năm 2010 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0, hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint 2003 Chúc quý thầy cô giáo sức khỏe! Chúc em học tập tốt! ... màng sinh chất chức màng sinh chất? Glicoprotein Colesteron Lớp kép photpholipit Protein xuyên màng Protein bám màng TIẾT 10 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH. .. chất qua màng sinh chất có phương thức ? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN QUA MÀNG Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Nhập bào Xuất bào VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA. .. vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất? VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT II VẬN CHUYỂN CHỦ
- Xem thêm -

Xem thêm: van chuyen cac chat qua mang sinh chat, van chuyen cac chat qua mang sinh chat

Từ khóa liên quan