122 câu hỏi có đáp án môn Tiếng việt và soạn thảo văn bản chương trình EHOU

34 261 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:44

1 Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thơng qua kỳ họp chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hồ sơ dự án, dự thảo phải gửi đến đại biểu Quốc hội? Chọn câu trả lời: b Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị kỳ họp Quốc hội? Chọn câu trả lời: a Một, hai ba kỳ họp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến văn gửi Văn phòng Quốc hội chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội? Chọn câu trả lời: d Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Trên sở ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội có trách nhiệm gì? Chọn câu trả lời: a Chỉnh lý b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 50 Luật Ban hành VBQPPL 2008 c Tiếp thu d Nghiên cứu Chậm ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, hồ sơ dự án, dự thảo phải gửi đến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội? Chọn câu trả lời: a Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Dự thảo văn bản, tờ trình báo cáo thẩm tra dự án, dự thảo đăng tải Trang thông tin điện tử quan nào? Chọn câu trả lời: a Quốc hội Đáp án là: Quốc hội Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Đối với vấn đề quan trọng dự án, dự thảo vấn đề lớn có ý kiến khác Quốc hội làm theo đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội? Chọn câu trả lời: c Tiến hành biểu Đáp án là: Tiến hành biểu Vì: Theo quy định Khoản Điều 52 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Ngày thông qua luật, pháp lệnh, nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày d Ngày Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu thông qua luật, pháp lệnh, nghị Đáp án là: Ngày Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu thơng qua luật, pháp lệnh, nghị Vì: Theo quy định Điều 56 Luật Ban hành VBQPPL 2008 Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội thời hạn chậm ngày, kể từ ngày luật, pháp lệnh, nghị thông qua? Chọn câu trả lời: b Mười lăm ngày Đáp án là: Mười lăm ngày Vì : Theo quy định Khoản Điều 57 Luật Ban hành VBQPPL 2008 10 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ lập đề nghị xây dựng nghị định thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách gửi quan để tổng hợp trình Chính phủ? Chọn câu trả lời: d 11 Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Đáp án là: Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 12 Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị xây dựng nghị định văn thông qua Trang thông tin điện tử quan nào? Chọn câu trả lời: b Bộ, quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực Đáp án là: Bộ, quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực Vì: Theo quy định Khoản Điều 13 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 13 Tổ chức pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ thực nhiệm vụ Chọn câu trả lời: a Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ tổ chức họp với đơn vị thuộc bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ có tham gia đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ý kiến đề nghị xây dựng nghị định b Lập đề nghị xây dựng nghị định liên quan đến ngành, lĩnh vực quan phụ trách sở đề nghị đơn vị trực thuộc, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân vào yêu cầu đề nghị xây dựng nghị định c Chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị có liên quan chỉnh lý, hồn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ xem xét, định d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 14 Đơn vị chuẩn bị đề nghị xây dựng nghị định có nhiệm vụ gì? Chọn câu trả lời: a Tổ chức lấy ý kiến đơn vị liên quan đề nghị xây dựng nghị định b Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, hồn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định sở ý kiến góp ý gửi hồ sơ đề nghị đến tổ chức pháp chế để tổng hợp c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Đăng tải thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định báo cáo đánh giá tác động sơ văn 15 Trang thơng tin điện tử quan thời gian 20 (hai mươi) ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến Đề nghị xây dựng nghị định Chính phủ xây dựng dựa nào? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Quy định vấn đề cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật pháp lệnh c Quy định chi tiết thi hành luật, nghị Quốc hội; pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, định Chủ tịch nước d Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác thuộc thẩm quyền Chính phủ 16 Đề nghị xây dựng nghị định bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ gửi đến Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp chậm ngày năm trước? Chọn câu trả lời: d 01 tháng Đáp án là: 01 tháng Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 17 Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp gồm gì? Chọn câu trả lời: a Báo cáo đánh giá tác động sơ văn b Danh mục nghị định đề nghị đưa vào chương trình, bao gồm tên văn bản, quan chủ trì soạn thảo, thời gian dự kiến trình Chính phủ c Thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì : Theo quy định Khoản Điều 15 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 18 Tờ trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng nghị định, nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Những vấn đề có ý kiến khác b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định điểm a Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Ý kiến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ d Tiêu chí ưu tiên dự kiến chương trình 19 Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức họp có tham gia để góp ý kiến dự kiến chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Các chuyên gia, nhà khoa học c Đại diện bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ d Đại diện quan, tổ chức có liên quan 20 Trên sở đề nghị xây dựng nghị định bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan lập dự kiến chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: b Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 21 Dự kiến chương trình xây dựng nghị định thảo luận thông qua phiên họp quan nào? Chọn câu trả lời: c Chính phủ Đáp án là: Chính phủ Vì: Theo quy định Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 22 Dự kiến chương trình xây dựng nghị định thảo luận thơng qua phiên họp Chính phủ vào tháng năm trước? Chọn câu trả lời: a 10 Đáp án là:10 Vì: Theo quy định Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 23 Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm việc thực chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: a Đăng tải Trang thông tin điện tử Chính phủ nghị Chính phủ chương trình xây dựng nghị định b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 18 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo để bảo đảm tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo d Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp lập kế hoạch thực chương trình xây dựng nghị định 24 Bộ Tư pháp có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 41 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Tổ chức hội thảo nội dung văn thẩm định trước nhận hồ sơ thẩm định c Tổ chức nghiên cứu nội dung liên quan đến dự án, dự thảo d Tổ chức thẩm định dự án, dự thảo thời hạn; bảo đảm chất lượng báo cáo thẩm định 25 Hồ sơ dự thảo định Thủ tướng Chính phủ gửi thẩm định bao gồm gì? Chọn câu trả lời: a Dự thảo văn sau tiếp thu ý kiến góp ý; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo b Bản tổng hợp ý kiến quan, tổ chức, cá nhân dự thảo văn c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 43 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Bản ý kiến bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ 26 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 42 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan; thuyết trình dự án, dự thảo theo đề nghị Bộ Tư pháp c Cử đại diện có trình độ chun mơn phù hợp tham gia Hội đồng thẩm định họp thẩm định theo đề nghị Bộ Tư pháp d Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Bộ Tư pháp theo quy định 27 Bộ Tư pháp có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: a Mời đại diện quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan tham gia hoạt động thẩm định b Đề nghị quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự án, dự thảo cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 41 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Đề nghị bộ, quan quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ cử đại diện phối hợp thẩm định 28 Hội đồng thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ gồm thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 46 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thư ký Hội đồng c Văn phòng Chính phủ đại diện quan, tổ chức hữu quan d Các thành viên khác đại diện Bộ Tư pháp, chuyên gia, nhà khoa học 29 Ai thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ trường hợp quy định khoản Điều 36 khoản Điều 63 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: c Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 46 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Chủ nhiệm Văn phòng Chủ Tịch nước 30 Trong trường hợp có ý kiến khác bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ vấn đề lớn thuộc nội dung dự thảo nghị định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập họp gồm thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Đại diện quan thuộc Chính phủ có liên quan b Đại diện lãnh đạo quan chủ trì soạn thảo c Đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ, quan ngang d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 65 Luật Ban hành VBQPPL 2008 31 Chính phủ ban hành nghị để làm gì? Chọn câu trả lời: a Tất phương án Đáp án là: Tất phương án Vì: Đọc quy định Điều 14 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 b Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác thuộc thẩm quyền Chính phủ; c Quy định biện pháp cụ thể để thực sách kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tơn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền, nghĩa vụ công dân vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành Chính phủ; d Quy định chi tiết thi hành luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước; 32 Trong trường hợp quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội có ý kiến khác với ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo quan xem xét, định? Chọn câu trả lời: b Quốc hội Đáp án là: Quốc hội Vì: Theo quy định Khoản Điều 50 Luật Ban hành VBQPPL 2008 33 Tuỳ theo tính chất nội dung dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần? Chọn câu trả lời: a Một lần b Tất phương án Đáp án là: Tất phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 49 Luật Ban hành VBQPPL 2008 c Ba lần d Hai lần 34.Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến văn gửi Văn phòng Quốc hội chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội? Chọn câu trả lời: c Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 35 Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thơng qua kỳ họp chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hồ sơ dự án, dự thảo phải gửi đến đại biểu Quốc hội? Chọn câu trả lời: a Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 36 Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị phiên họp theo trình tự nào? Chọn câu trả lời: a Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận b Đại diện quan, tổ chức, cá nhân mời tham dự phiên họp phát biểu ý kiến c Đại diện quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra d Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình dự án, dự thảo Đáp án là: Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình dự án, dự thảo Vì: Vì theo quy định khoản Điều 49 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 37 Dự thảo văn bản, tờ trình báo cáo thẩm tra dự án, dự thảo đăng tải Trang thông tin điện tử quan nào? Chọn câu trả lời: c Quốc hội Đáp án là: Quốc hội Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 38 Chủ tịch nước ban hành văn để cơng bố luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội thời hạn chậm mười lăm ngày, kể từ ngày luật, pháp lệnh, nghị thông qua? Chọn câu trả lời: b Lệnh Đáp án là: Lệnh Vì: Theo quy định Khoản Điều 57 Luật Ban hành VBQPPL 2008 39 Đơn vị chuẩn bị đề nghị xây dựng nghị định có nhiệm vụ gì? Chọn câu trả lời: a Tổ chức lấy ý kiến đơn vị liên quan đề nghị xây dựng nghị định b Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định sở ý kiến góp ý gửi hồ sơ đề nghị đến tổ chức pháp chế để tổng hợp c Cả phương án d Quy định chi tiết thi hành luật, nghị Quốc hội; pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, định Chủ tịch nước 71 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ lập đề nghị xây dựng nghị định thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách gửi quan để tổng hợp trình Chính phủ? Chọn câu trả lời: a Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Đáp án là: Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 72 Kiến nghị xây dựng nghị định quan, tổ chức, cá nhân phải nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Sự cần thiết ban hành văn bản, dự kiến nội dung văn Đáp án là: Sự cần thiết ban hành văn bản, dự kiến nội dung văn Vì: Theo quy định Khoản Điều 13 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 73.Trong trường hợp hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định không bảo đảm yêu cầu thời hạn chậm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ có cơng văn đề nghị quan gửi hồ sơ hoàn thiện hồ sơ? Chọn câu trả lời: c Hai ngày Đáp án là: Hai ngày Vì : Theo quy định Khoản Điều 15 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 74 Cơ quan đề nghị hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thời hạn chậm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị Văn phòng Chính phủ? Chọn câu trả lời: b Mười ngày Đáp án là: Mười ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 15 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 75 Tờ trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng nghị định, nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Ý kiến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ b Tiêu chí ưu tiên dự kiến chương trình c Những vấn đề có ý kiến khác d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định điểm a Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 76 Trên sở ý kiến góp ý, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan chỉnh lý, hoàn thiện dự kiến chương trình xây dựng nghị định để trình Chính phủ? Chọn câu trả lời: b Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì : Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 77 Trong trường hợp cần thiết, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức họp có tham gia để góp ý kiến dự kiến chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: a Đại diện bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Các chuyên gia, nhà khoa học d Đại diện quan, tổ chức có liên quan 78 Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm việc thực chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: a Đăng tải Trang thông tin điện tử Chính phủ nghị Chính phủ chương trình xây dựng nghị định b Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo để bảo đảm tiến độ soạn thảo, chất lượng dự thảo c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 18 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp lập kế hoạch thực chương trình xây dựng nghị định 79 Trên sở kết phiên họp Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan hồn thiện nghị Chính phủ chương trình xây dựng nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành? Chọn câu trả lời: d Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 80 Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan nghiên cứu, tổng hợp đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng nghị định trình Thủ tướng Chính phủ định? Chọn câu trả lời: c Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 19 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 81 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo? Chọn câu trả lời: a Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Bộ Tư pháp theo quy định b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 42 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Cử đại diện có trình độ chun mơn phù hợp tham gia Hội đồng thẩm định họp thẩm định theo đề nghị Bộ Tư pháp d Cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan; thuyết trình dự án, dự thảo theo đề nghị Bộ Tư pháp 82 Bộ Tư pháp có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: a Đề nghị quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự án, dự thảo cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo b Đề nghị bộ, quan quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ cử đại diện phối hợp thẩm định c Mời đại diện quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan tham gia hoạt động thẩm định d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 41 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 83 Hồ sơ dự thảo định Thủ tướng Chính phủ gửi thẩm định bao gồm gì? Chọn câu trả lời: a Bản tổng hợp ý kiến quan, tổ chức, cá nhân dự thảo văn b Bản ý kiến bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ c Dự thảo văn sau tiếp thu ý kiến góp ý; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 43 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 84 Số lượng hồ sơ dự thảo định Thủ tướng Chính phủ gửi thẩm định bộ? Chọn câu trả lời: b 10 Đáp án là: 10 Vì: Theo quy định Khoản Điều 43 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 85 Hội đồng thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ gồm thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Văn phòng Chính phủ đại diện quan, tổ chức hữu quan b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 46 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Các thành viên khác đại diện Bộ Tư pháp, chuyên gia, nhà khoa học d Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thư ký Hội đồng 86 Ai thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ trường hợp quy định khoản Điều 36 khoản Điều 63 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: d Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 46 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 87 Trong trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, cần thiết, Bộ Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ có tham gia thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 45 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp c Đại diện quan chủ trì soạn thảo, chuyên gia, nhà khoa học d Đại diện quan, tổ chức có liên quan 88 Báo cáo thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ đóng dấu quan nào? Chọn câu trả lời: d Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì:Theo quy định Điều 48 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 89 Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định phối hợp với quan chỉnh lý dự thảo theo ý kiến Chính phủ? Chọn câu trả lời: a Bộ Tư pháp b Các quan có liên quan c Văn phòng Chính phủ d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 66 Luật Ban hành VBQPPL 2008 89 Trong trường hợp có ý kiến khác bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ vấn đề lớn thuộc nội dung dự thảo nghị định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập họp gồm thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ, quan ngang b Đại diện quan thuộc Chính phủ có liên quan c Đại diện lãnh đạo quan chủ trì soạn thảo d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 65 Luật Ban hành VBQPPL 2008 90 Ai ký ban hành nghị định Chính phủ, nghị liên tịch Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội, định Thủ tướng Chính phủ? Chọn câu trả lời: b Thủ tướng Chính phủ Đáp án là: Thủ tướng Chính phủ Vì: Theo quy định Khoản Điều 66; Khoản5 Điều 67; Khoản ĐIều 73 Luật Ban hành VBQPPL 2008 91 Cơ quan có trách nhiệm thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ? Chọn câu trả lời: a Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 67 Luật Ban hành VBQPPL 2008 92 Ai xem xét ký ban hành thông tư? d Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Đáp án là: Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Vì: Theo quy định Khoản Điều 68 Luật Ban hành VBQPPL 2008 93 Văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang phải ban hành thể thức, bảo đảm đầy đủ yếu tố nào? Chọn câu trả lời: a Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền b Tên loại văn bản, trích yếu nội dung văn c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 9; Điều 14; Điều 15 Thông tư 25/2011/TT-BTP Bộ Tư pháp ngày 27 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ văn quy phạm pháp luật liên tịch d Dấu quan ban hành văn bản; nơi nhận 94 Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị kỳ họp Quốc hội? Chọn câu trả lời: c Một, hai ba kỳ họp 95 Trong trường hợp quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội có ý kiến khác với ý kiến Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo quan xem xét, định? Chọn câu trả lời: b Quốc hội Đáp án là: Quốc hội Vì: Theo quy định Khoản Điều 50 Luật Ban hành VBQPPL 2008 96 Đối với dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án, dự thảo trình Quốc hội xem xét, thơng qua kỳ họp chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, hồ sơ dự án, dự thảo phải gửi đến đại biểu Quốc hội? Chọn câu trả lời: c Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 97 Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban Quốc hội có trách nhiệm tổ chức thảo luận, góp ý kiến văn gửi Văn phòng Quốc hội chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội? Chọn câu trả lời: c Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL 2008 98 Đối với vấn đề quan trọng dự án, dự thảo vấn đề lớn có ý kiến khác Quốc hội làm theo đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội? Chọn câu trả lời: d Tiến hành biểu Đáp án là: Tiến hành biểu Vì: Theo quy định Khoản Điều 52 Luật Ban hành VBQPPL 2008 99 Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị phiên họp theo trình tự nào? Chọn câu trả lời: d Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình dự án, dự thảo Đáp án là: Đại diện quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo thuyết trình dự án, dự thảo Vì: Vì theo quy định khoản Điều 49 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 100 Ngày thông qua luật, pháp lệnh, nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày Chọn câu trả lời: c Ngày Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu thông qua luật, pháp lệnh, nghị Đáp án là: Ngày Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu thông qua luật, pháp lệnh, nghị Vì: Theo quy định Điều 56 Luật Ban hành VBQPPL 2008 101 Đơn vị chuẩn bị đề nghị xây dựng nghị định có nhiệm vụ gì? Chọn câu trả lời: a Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định sở ý kiến góp ý gửi hồ sơ đề nghị đến tổ chức pháp chế để tổng hợp b Tổ chức lấy ý kiến đơn vị liên quan đề nghị xây dựng nghị định c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Đăng tải thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định báo cáo đánh giá tác động sơ văn Trang thơng tin điện tử quan thời gian 20 (hai mươi) ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến 102 Kiến nghị xây dựng nghị định quan, tổ chức, cá nhân phải nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: b Sự cần thiết ban hành văn bản, dự kiến nội dung văn Đáp án là: Sự cần thiết ban hành văn bản, dự kiến nội dung văn Vì: Theo quy định Khoản Điều 13 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 103 Đề nghị xây dựng nghị định Chính phủ xây dựng dựa nào? Chọn câu trả lời: a Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác thuộc thẩm quyền Chính phủ b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 14 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Quy định chi tiết thi hành luật, nghị Quốc hội; pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, định Chủ tịch nước d Quy định vấn đề cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật pháp lệnh 104 Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi kiến nghị xây dựng nghị định văn thông qua Trang thông tin điện tử quan nào? Chọn câu trả lời: c Bộ, quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực Đáp án là: Bộ, quan ngang quản lý ngành, lĩnh vực Vì: Theo quy định Khoản Điều 13 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 105 Trong trường hợp hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định khơng bảo đảm u cầu thời hạn chậm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ có cơng văn đề nghị quan gửi hồ sơ hồn thiện hồ sơ? Chọn câu trả lời: a Hai ngày Đáp án là: Hai ngày Vì : Theo quy định Khoản Điều 15 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 106 Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp gồm gì? Chọn câu trả lời: a Báo cáo đánh giá tác động sơ văn b Thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định c Danh mục nghị định đề nghị đưa vào chương trình, bao gồm tên văn bản, quan chủ trì soạn thảo, thời gian dự kiến trình Chính phủ d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì : Theo quy định Khoản Điều 15 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 107 Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đăng tải dự kiến chương trình xây dựng nghị định Trang thơng tin điện tử Chính phủ thời gian ngày để quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến? c Hai mươi ngày Đáp án là: Hai mươi ngày Vì: Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 108 Tờ trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng nghị định, nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Tiêu chí ưu tiên dự kiến chương trình b Ý kiến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định điểm a Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Những vấn đề có ý kiến khác 109 Trên sở ý kiến góp ý, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan chỉnh lý, hồn thiện dự kiến chương trình xây dựng nghị định để trình Chính phủ? Chọn câu trả lời: d Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì : Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 110 Trên sở đề nghị xây dựng nghị định bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ ý kiến góp ý quan, tổ chức, cá nhân, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan lập dự kiến chương trình xây dựng nghị định? Chọn câu trả lời: a Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 111 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ gửi đề nghị văn việc điều chỉnh chương trình xây dựng nghị định đến quan nào? Chọn câu trả lời: b Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Đáp án là: Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 19 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 112 Dự kiến chương trình xây dựng nghị định, nêu rõ nội dung gì? Chọn câu trả lời: a Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định điểm b Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL b Đánh giá tác động văn bản; thời gian dự kiến trình Chính phủ xem xét, thơng qua c Cơ quan đề nghị xây dựng nghị định; sách bản, nội dung văn d Tên văn bản; cần thiết ban hành; đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn 113 Trên sở kết phiên họp Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan hồn thiện nghị Chính phủ chương trình xây dựng nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành? Chọn câu trả lời: b Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 17 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 114 Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với quan nghiên cứu, tổng hợp đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng nghị định trình Thủ tướng Chính phủ định? Chọn câu trả lời: a Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 19 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 115 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo? Chọn câu trả lời: a Mời đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tham gia vào q trình soạn thảo dự án, dự thảo b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 42 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, định d Phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án, dự thảo sở ý kiến thẩm định để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 116 Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo? Chọn câu trả lời: a Cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan; thuyết trình dự án, dự thảo theo đề nghị Bộ Tư pháp b Gửi đầy đủ hồ sơ thẩm định đến Bộ Tư pháp theo quy định c Cử đại diện có trình độ chun mơn phù hợp tham gia Hội đồng thẩm định họp thẩm định theo đề nghị Bộ Tư pháp d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 42 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 117 Bộ Tư pháp có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo văn quy phạm pháp luật? Chọn câu trả lời: a Mời đại diện quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan tham gia hoạt động thẩm định b Đề nghị quan chủ trì soạn thảo thuyết trình dự án, dự thảo cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan đến dự án, dự thảo c Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 41 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL d Đề nghị bộ, quan quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ cử đại diện phối hợp thẩm định 118 Trong trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, cần thiết, Bộ Tư pháp tổ chức họp tư vấn thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ có tham gia thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Đại diện quan, tổ chức có liên quan b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 45 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL c Đại diện quan chủ trì soạn thảo, chuyên gia, nhà khoa học d Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp 119 Trong trường hợp hồ sơ thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng yêu cầu quy định, thời hạn chậm (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, quan đề nghị quan chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ? Chọn câu trả lời: b Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 44 Nghị định 24/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL 120 Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định phối hợp với quan chỉnh lý dự thảo theo ý kiến Chính phủ? Chọn câu trả lời: a Bộ Tư pháp b Văn phòng Chính phủ c Các quan có liên quan d Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Khoản Điều 66 Luật Ban hành VBQPPL 2008 121 Trong trường hợp có ý kiến khác bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ vấn đề lớn thuộc nội dung dự thảo nghị định Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ triệu tập họp gồm thành phần nào? Chọn câu trả lời: a Đại diện lãnh đạo quan chủ trì soạn thảo b Cả phương án Đáp án là: Cả phương án Vì: Theo quy định Điều 65 Luật Ban hành VBQPPL 2008 c Đại diện Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ, quan ngang d Đại diện quan thuộc Chính phủ có liên quan 122 Cơ quan có trách nhiệm thẩm định dự thảo định Thủ tướng Chính phủ? Chọn câu trả lời: d Bộ Tư pháp Đáp án là: Bộ Tư pháp Vì: Theo quy định Khoản Điều 67 Luật Ban hành VBQPPL 2008 ... trì soạn thảo dự án, dự thảo có trách nhiệm việc thẩm định dự án, dự thảo? Chọn câu trả lời: a Gửi dự thảo chỉnh lý văn tiếp thu giải trình đến Văn phòng Chính phủ b Gửi dự thảo chỉnh lý văn. .. dung gì? Chọn câu trả lời: a Tên văn bản; cần thiết ban hành; đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc soạn thảo văn b Cả phương án Đáp án là: Cả phương... gửi Văn phòng Chính phủ Bộ Tư pháp gồm gì? Chọn câu trả lời: a Báo cáo đánh giá tác động sơ văn b Danh mục nghị định đề nghị đưa vào chương trình, bao gồm tên văn bản, quan chủ trì soạn thảo,
- Xem thêm -

Xem thêm: 122 câu hỏi có đáp án môn Tiếng việt và soạn thảo văn bản chương trình EHOU, 122 câu hỏi có đáp án môn Tiếng việt và soạn thảo văn bản chương trình EHOU

Từ khóa liên quan