Giao an tin 8 phuong 2015 2016

282 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 20:05

MÔN TIN HọC LớP Cả năm: 35 tuần x tiÕt/tuÇn = 70 tiÕt (Häc kú I: 18 tuÇn x tiÕt/tuÇn = 36 tiÕt ; Häc kú II: 17 tuÇn x tiÕt/tuÇn = 34 tiÕt) Ti Õ t Bài (Mục) th ứ Học kì I #1: Máy tính chơng trình máy tính(mục 1,2,3) #1: Máy tính chơng trình máy tính(mục 4) #2: Làm quen với chơng trình ngôn ngữ lập trình (mục 1,2,3) #2: Làm quen với chơng trình ngôn ngữ lập trình (mục 4,5) 5, Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo Pascal #3 Chơng trình máy tính liệu(mục 1,2) #3 Chơng trình máy tính liệu(mục 3,4) 9, Bài thực hành 2: Viết chơng trình để tính toán #4: Sử dụng biến chơng trình(mục 1,2) #4: Sử dụng biến chơng trình(mục 3,4) 3, Bài thực hành 3: Khai báo sử dụng biến Ôn tập Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Ti Õ t th ø 7, 2 2 9, Bµi (Mơc) KiĨm tra tiÕt Lun gâ phÝm nhanh víi phÇn mỊm Finger Break out #5: Tõ 1,2) #5: Tõ 3) #5: Tõ 4) #5: Từ 4) toán đến chơng trình(mục toán đến chơng trình(mục toán đến chơng trình(mục toán đến chơng trình(mục Bài tập Bài tập Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times(mục 1,2,3) Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (mục 4) #6: Câu lệnh điều kiện(mục 1,2,3) #6: Câu lệnh điều kiện(mục 4,5) Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Ti ế t th ø 3 1, 3 3, Bµi (Mơc) KiĨm tra thực hành (lấy điểm tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì 1(viết giấy) Trả kiểm tra học kì Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Học kì II 37 #7: Câu lệnh lặp (Mục 1, 2, 3) 38 #7: Câu lệnh lặp (Mục 4) 39, Bµi tËp 40 41, Bµi thùc hµnh 5: Sư dơng lƯnh lỈp 42 For to 43, Häc vẽ hình với phần mềm Geogeobra(mục 44 1, 2) Học vẽ hình với phần mềm Geogeobra(mục 45 3) 46, Học vẽ hình với phần mềm Geogeobra(mục 47 4) 48 #8: Lặp với số lần cha biết trớc(mục 1) 49 #8: Lặp với số lần cha biết trớc(mục 2,3) 50, Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While 51 52, Bµi tËp 53 54 KiĨm tra tiÕt (viết giấy) 55 Làm việc với dãy số(mục 1,2) 56 Lµm viƯc víi d·y sè(mơc 3) 57 Bµi tËp 58, Bµi thùc hµnh 7: Xư lÝ d·y sè chơng 59 trình Quan sát hình không gian với phần mỊm 60 Yenka (mơc 1, 2, 3) 61, Quan s¸t hình không gian với phần mềm 62, Yenka 63 (mục 4) 64 Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 (mơc 5) 65, 66 67, 68 69 70 KiĨm tra thực hành(lấy điểm tiết) Ôn tập Kiểm tra học kì II Trả kiểm tra học kì II Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Ngày giảng: Tiết 1: máy tính chơng trình máy tính A Mục đích - Biết ngời dẫn cho máy tính thực công việc thông qua lệnh - Biết chơng trình cách để ngời dẫn cho máy tính thực nhiều công việc liên tiếp cách tự động - Biết viết chơng trình viết lệnh để dẫn máy tính thực công việc hay giải toán cụ thể B Chuẩn bị - Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy chiếu - Học sinh: Xem trớc đến lớp, bút viết C Tiến trình dạy: 1, ổn định lớp: 1p 2, KiĨm tra bµi cũ: 3p ? Chơng trình máy tính gì? Học sinh trả lời, giáo viên nhận xét cho điểm 3, Nội dung dạy: 39p Hoạt động Hoạt động học giáo viên sinh Hoạt động 1: 9p Giới thiệu đến học sinh ngời lệnh Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 cho máy tính nh nào? Giáo viên yêu cầu 1, Con ngời lệnh cho học sinh đọc phần máy tính nh nào? SGK Giới thiệu lại để học sinh hiểu rõ * Lấy ví dụ mà em đợc làm quen từ - Để học sinh lÊy häc tin häc vÝ dơ vỊ c¸c lệnh - Máy tính mà ngời vật vô tri vô giác cho lệnh cho máy tính nên máy tính muốn - Chiếu phần cần làm việc đợc phải ghi để học sinh có theo sù chØ dÉn cđa thĨ ghi vµo vë ngêi - Vậy, ngời đa cho máy tính nhiều lệnh đó, máy tính lần lợt thực lệnh theo trình tự nhận đợc Hoạt động 2: 15p Phân tích ví dụ Rô-bốt quét nhà * Trong ví dụ 2, Ví dụ: Rô-bốt quét ta thấy Rô-bốt nhà thực theo - Học sinh tự đa phđúng trình tự mà ơng án mà Rô-bốt có chúng thể nhặt rác vàđa đợc ta đa vào thúng giác Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Trình chiếu mô hình Rô-bốt quét nhà để học sinh phân tích RÏ ph¶i bíc TiÕn bíc Nhặt rác Rẽ phải bớc * Phân tích; - Trên thực tế ta mô tả đợc Tiến cách Rôbớc bốt Bỏ rác Trình chiếu bvào thùng ớc để học sinh quan sát ghi chép Hoạt động 3: 15p Giới thiệu để học sinh thấy ví dụ viết thành chơng trình - Giả sử lệnh 3, Viết chơng trình: đợc viết lu lệnh cho máy tính tệp với làm việc tên "Hãy nhặt rác " Khi ta cần lệnh "Hãy nhặt rác", lệnh tệp điều khiển rôbốt tự động thực lần lợt lệnh nói - Việc viết Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 lệnh để điều khiển rô-bốt thực chất có nghĩa viết chơng trình Đó chơng trình máy tính * Chiếu chơng trình lệnh để học sinh quan sát làm quen bớc đầu với chơng trình Chơng trình H·y qt nhµ Cđng cè bµi häc: 2p - Nh chơng trình máy tính thực chất lệnh mà ngời viết nên để lệnh cho máy tính làm việc mà ngời yêu cầu Hớng dẫn nhà: 3p - Xem trớc phần để tiết sau làm quen - xem trớc phân tích tập để hiểu sâu nội dung học Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Ngày giảng: Tiết 2: máy tính chơng trình máy tÝnh A Mơc ®Ých - TiÕp tơc giíi thiƯu vỊ máy tính chơng trình máy tính - Biết ngôn ngữ dùng để viết chơng trình máy tính gọi ngôn ngữ lập trình - Biết vai trò chơng trình dịch B, Chuẩn bị - Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy chiếu - Học sinh: Xem trớc đến lớp, bút viết C, Tiến trình dạy: 1, ổn định lớp: 1p 2, KiĨm tra bµi cò: 3p ? Chơng trình máy tính gì? Học sinh trả lời, giáo viên nhận xét cho điểm 3, Nội dung dạy: 33p Hoạt động Hoạt động học giáo viên sinh Hoạt động 1: 13p Tại lại cần viết chơng trình Cho học sinh đọc 4, Tại cần viết chphần SGK ơng trình - Những công việc máy tính làm theo lệnh Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Họ tên: Lớp : Điểm Lời phê cô giáo Đề Câu : Khởi động phần mềm Suntimes Tìm đồ thời gian thủ đô Hà Nội Câu 2: Sử dụng phần mềm Gegeobra vẽ hình a Một tam giác ABC với số đo cạnh 3cm, 4cm, 5cm b Trên cạnh vẽ hình vuông có cạnh cạnh hình tam giác ABC Yêu cầu - Vẽ tam giác ABC vuông B AB=3cm, BC=4cm - Vẽ hình vuông cạnh tam giác ABC Câu Khởi động phần mềm Yenka vẽ hình sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 Ngày giảng Tiết 67: ôn tập A, Mục đích - Củng cố lại toàn kiến thức đợc học từ đến phần mềm học tập học kỳ - Thực làm trắc nghiệm Vận dụng vào để viết đợc chơng trình đơn giản Có kỹ thành thạo thực máy tính viết chơng trình máy tính B, Chuẩn bị - Giáo viên: Giáo án, máy tính điện tử, máy chiếu - Học sinh: Xem trớc đến lớp, bút viết C, Tiến trình dạy: 1, ổn ®Þnh líp 2, KiÓm tra cũ - Khụng 3, Nội dung dạy Hoạt động giáo viên Ôn tập củng Câu 1: Nêu cú pháp câu lệnh điều kiện Hoạt động học sinh cố kiến thức lý thuyết + Câu lệnh điều kiện dạng thiếu If dieukien then thuchiencv; Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 + Câu lệnh điều kiện dạng thiếu Câu 2: Nêu cú If dieukien then pháp câu lệnh thuchiencv1 else lặp thuchiencv2; Câu 3: Cú pháp For biendem:=giatridau câu lệnh lặp với to giatricuoi số lần cha biết thuchiencv; trớc While dieukien Câu 4: Cách khai thuchiencv; báo biến mảng? Cách truy cập biÕn m¶ng? Var tenbienmang:array[giatr idau giatricuoi] of kieudulieu; Truy cËp vào phần tử mảng ta thực nh sau: Câu 5: Cách khởi Tenbienmang[giatri] động phần mềm Ví dụ: Muốn truy cập Geogebra vào phần tử thứ mảng b ta thực nh Câu 6: Màn hình sau: b[7] làm việc Câu 7: Giới thiệu Kích đúp chuột vào biểu tợng chơng trình Geogebra Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 công cụ Câu 8: Nêu cách khởi động phần mềm Yenka hình Gồm phần: Phần bảng chọn Phần công cụ Phần thể đối tợng Câu 9: Tạo hình không gian đặc tính, Quan sát đối tợng đtính chất ợc giới thiệu lại hình đợc thay hình đổi Kích đúp chuột vào biểu tợng chơng trình Yenka hình Quan sát cách thực để chuẩn bị cho thực hành Củng cố: - Giáo viên hệ thống lại toàn nội dung học - Yêu cầu học sinh nhắc lại Hớng dẫn nhà: - Học theo sách giáo khoa ghi, Ôn lại kiến thức học luyện viết, làm làm lại nhiều lần Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo án Tin học 8: 2017- 2018 - Học kĩ lí thuyết, viết chơng trình tính tông 100 số tự nhiên, N số tự nhiên - Làm tập lại, - Đọc để sau học Ngày giảng Tiết 68: ôn tập I/ Mục tiêu: - Củng cố lại toàn kiến thức đợc học từ đến phần mềm học tập học kỳ - Thực làm trắc nghiệm Vận dụng vào để viết đợc chơng trình đơn giản - Có kỹ thành thạo thực máy tính viết chơng trình máy tính II/ Chuẩn bị: - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan - Đọc tài liệu nhà trớc III Tiến trình lên lớp: Tổ chức KiĨm tra - KiĨm tra sù chn bÞ cđa học sinh Bài mới: Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động Ôn tập kiến thức liên quan đến Pascal Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Giáo ¸n Tin häc 8: 2017- 2018 C©u 9: Sau thực đoạn chơng trình j:= 0; for i:= to j:=j+2; giá trị in hình là? a) b) c) d)10 Câu 10: §Ĩ tÝnh tỉng S=1+3 + + + n; em chọn đoạn lệnh: a) for i:=1 to n c) f if ( i mod 2)=0 or i:=1 to n then S:=S + 1/i; if ( i mod 2) < > then S:=S + i; b) for i:=1 to n d) f if ( i mod 2)=0 or i:=1 to n then S:=S + i if ( i mod 2)=0 then Else S:= S + I; S:=S + i; Câu 11: Để tính tổng S=1/2+1/4 + 1/6 + +1/ n; em chọn đoạn lệnh: a) for i:=1 to n c) for i:=1 to n if ( i mod 2)=0 if ( i mod 2) < > then S:=S + 1/i; then S:=S + i; b) for i:=1 to n d) for i:=1 to n if ( i mod 2)=0 if ( i mod 2)=0 then then S:=S + 1/i S:=S +1/ i Else S:= S + 1/i; Else S:=S-1/i; C©u 12: §Ĩ tÝnh tỉng S=1+1/3 + 1/5 + +1/ n; em chọn đoạn lệnh: a) for i:=1 to n c) for i:=1 to n if ( i mod 2)=1 if ( i mod 2) =0 then then S:=S + 1/i; S:=S + 1/i; b) for i:=1 to n d) for i:=1 to n if ( i mod 2)=0 if ( i mod 2)=0 then Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Phợng Trờng THCS Thị Trấn Yên Lạc Gi¸o ¸n Tin häc 8: 2017- 2018 then S:=S + 1/i S:=S + i; Else S:= S + 1/; C©u 13: Để đếm có số lẻ nhỏ hay n ; em chọn đoạn lệnh: a) for i:=1 to n c) for i:=1 to n if ( i mod 2)< if ( i mod 2) =0 >0 then S:=S + 1; then S:=S + 1; b) for i:=1 to n d) for i:=1 to n if ( i mod 2)=0 if ( i mod 2)=0 then S:=S + i ; then S:=S + i; Câu 14: Để tính tổng S=1+2+3+ 4+ + + n; em chọn đoạn lệnh: a) s:=0; i:=0; a) s:=0; i:=0; While i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tin 8 phuong 2015 2016, Giao an tin 8 phuong 2015 2016, Hướng dẫn sử dụng, Một số chức năng khác, Tính đúng sai của các điều kiện, Tạo hình không gian, Khám phá, điều khiển các hình không gian, Một số chức năng nâng cao

Mục lục

Xem thêm