Tìm hiểu ngân hàng nhà nước Việt Nam

13 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 17:46

Quá trình hình thành và phát triển NHNN Việt Nam cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành chính sách tiền tệ là gì? nghiệp vụ thị trường mở? nghiệp vụ cho vay chiết khấu? dự trữ bắt buộc là gì? ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NHĨM - LỚP: 43K22 Phạm Hữu Duy Bảo Nguyễn Tấn Cẩm Nguyễn Quang Phúc Đạt Nguyễn Thị Xuân Diệu Trần Văn Đông Lê Bá Minh Đồng Bùi Quang Đức Nguyễn Thị Trúc Xinh (Nhóm trưởng) GVHD: Hà Lê Hồng Ngọc Đà Nẵng, ngày 30 tháng năm 2019 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU .3 Đối tượng tìm hiểu: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Mục tiêu II PHẦN NỘI DUNG Quá trình hình thành phát triển NHNN Việt Nam 1.1 Nguồn gốc 1.2 Quá trình phát triển 1.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1951-1975 miền.3 1.2.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 1975 đến .4 Mô hình tổ chức .4 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn .6 3.1 Chức 3.2 Nhiệm vụ quyền hạn Cách thức hoạt động NHNN Việt Nam 4.1 Hoạt động phát hành tiền 4.2 Hoạt động tính dụng 4.3 Hoạt động mở tài khoản, quản lý tài khoản, cung ứng dịch vụ toán 4.4 Quản lí ngoại hối hoạt động ngoại hối 4.5 Thanh tra kiểm soát, xử lỹ vi phạm lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hoạt động ngân hàng .7 4.6 Các hoạt động khác NHNN Việt Nam Chính sách tiền tệ Các công cụ sử dụng để điều hành kinh tế .8 5.1 Chính sách tiền tệ .8 5.1.1 Nghiệp vụ thị trường mở 5.1.2 Dự trữ bắt buộc 5.1.3 Nghiệp vụ cho vay chiết khấu 5.2 Chính sách tài khóa 5.2.1 Chính sách tài khóa mở rộng 5.2.2 Chính sách tài khóa thu hẹp 10 III PHẦN CÂU HỎI 10 Trang 2/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm I PHẦN MỞ ĐẦU Đối tượng tìm hiểu: Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHNN Việt Nam ngân hàng trung ương Việt Nam trực thuộc Chính phủ Việt Nam, quan đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lí tiền tệ tham mưu sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam  Vị trí pháp lí: quan ngang phủ  NHNN Việt Nam pháp nhân  Trụ sở tại: 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội  Ngân sách (năm 2018): 899.137 triệu đồng  E-mail: webmaster@sbv.gov.vn  Website: www.sbv.gov.vn Mục tiêu Hiểu rõ NHNN Việt Nam nhiều khía cạnh:  NHNN Việt Nam hình thành phát triển nào?  Sử dụng mơ hình tổ chức chế vận hành NHNN thị trường tài chính?  Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn?  Áp dụng sách tiền tệ cơng cụ việc điều hành kinh tế? II PHẦN NỘI DUNG Quá trình hình thành phát triển NHNN Việt Nam 1.1 Nguồn gốc Cách mạng Tháng Tám thành cơng, ngày 2/9/1945, tình hình tài tiền tệ quyền cách mạng gặp vơ vàn khó khăn nguồn thu ngân sách q ỏi so với nhu cầu chi tiêu quyền… Ngày 3/2/1947, Nhà tín dụng sản xuất, tổ chức tín dụng nước ta thành lập với nhiệm vụ giúp vốn cho nhân dân phát triển sản xuất, hạn chế cho vay nặng lãi nông thôn Ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, với nhiệm vụ chủ yếu là: quản lý việc phát hành giấy bạc tổ chức lưu thông tiền tệ; quản lý Kho bạc Nhà nước; huy động vốn cho vay phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa; quản lý hoạt động kim dung biện pháp hành chính; quản lý ngoại hối Là bước ngoặc lịch sử trình phát triển hệ thống tiền tệ - ngân hàng Việt Nam 1.2 Quá trình phát triển Quá trình phát triển NHNN chia thành giai đoạn chính: Trang 3/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1951-1975 miền a Hệ thống ngân hàng Việt Nam miên Bắc 1951-1975  Thời kỳ 1951-1954: Ngân hàng Quốc gia Việt Nam hoạt động độc lập hệ thống tài với chức phát hành tiền tệ, thu hồi tiền tài chính, quản lý Kho bạc Nhà nước nhằm tăng thu, tiết kiệm chi, thống quản lý thu chi ngân sách phát triển tín dụng ngân hàng nhằm phục vụ sản xuất lưu thơng hàng hóa  Thời kỳ 1955-1975: Ngân hàng quốc gia với nhiệm vụ củng cố thị trường tiền tệ, ổn định tiền tệ nhằm góp phần bình ổn vật giá, tạo thuận lợi cho công khôi phục kinh tế Ngày 26/10/1961: Hội đồng Chính phủ Nghị định số 171/CP đổi tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam b Hệ thống ngân hàng Việt Nam miền Nam 1951-1975 Sau Hiệp định Geneve, phủ Pháp ký loạt hiệp định, thức phá bỏ tình trạng hợp tiền tệ quan thuế ba nước Đông Dương, khẳng định nguyên tắc quốc gia quyền tự phát hành kiểm soát tiền tệ Sự phát triển ngân hàng miền Nam Việt Nam giai đoạn chia làm hai thời kỳ:  Thời kỳ 1955-1964: Người dân tiếp tục sử dụng ngân hàng người Anh, Pháp có chi nhánh Việt Nam  Thời kỳ từ 1965- 1975: Giai đoạn chuyển biến hoạt động Ngân hàng Việt Nam, tạo tiền đề điều kiện cho thời kỳ 1965-1972 phát triển rầm rộ Trong năm thời kỳ này, 18 ngân hàng thành lập Trước 4/1975, hệ thống ngân hàng miền Nam gồm ngân hàng trung ương, 32 ngân hàng thương mại với 180 chi nhánh, ngân hàng phát triển 60 ngân hàng nông thôn Hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 1975 đến Có thể chia làm thời kỳ: 1975- 1985 1986-1990 sau 1990  Thời kỳ 1975 -1985 + Ngân hàng Quốc gia Việt Nam quốc hữu hóa sáp nhập vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực nhiêm vụ thống tiền tệ nước  Thời kỳ 1986-1990: + Vào năm 1985-1986: Lạm phát cao dẫn đến lãi suất thực âm làm giảm tiết kiệm, thúc đẩy tích trữ đầu gia tăng nhu cầu vốn ngân hàng, đời sống nhân dân khó khăn Bên cạnh đó, tình trạng độc Trang 4/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm quyền hệ thống ngân hàng lại làm cho hệ thống Ngân hàng tài trì trệ + Thực thí điểm chế hạch tốn kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thành lập ngân hàng chuyên doanh, chuyển hẳng sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thành lập ngân hàng cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh ( Ngân hàng Cơng thương TP Hồ Chí Minh) Ngân hàng Nhà nước ban hành thể lệ chung tín dụng, tiền mặt, tốn… áp dụng thống tồn hệ thống ngân hàng  Thời kỳ sau 1990: Đổi mơ hình tổ chức hệ thống ngân hàng thành hệ thống ngân hàng cấp: + Tháng 5/1990, Hội đồng Nhà nước thông qua Pháp lệnh, thành lập hệ thống ngân hàng hai cấp: Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dung cơng ty tài thức chuyển sang chế hệ thống tài chính, Việt Nam hoạt động hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ cấp sang cấp Trong đó, cấp Ngân hàng Nhà nước thực thi nhiệm vụ Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, toán, ngoại hối Và cấp ngân hàng kinh doanh thuộc lính xự lưu thơng tiền, tín dụng, tốn ngoại hối dịch vụ ngân hàng toàn nên kinh tế quốc dân Định chế tài Ngân hàng phi ngân hàng thực như: Ngân hàng cổ phần, liên doanh, Qũy tín dụng nhân dân cơng ty tài + Từ 1991 đến giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều chuyển biến dần theo hướng hệ thống ngân hàng hai cấp đại.Luật NHNN 2010 có số thay đổi xác định rõ chức năng, nhiệm vụ NHNN thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng, khẳng định mối quan hệ chặt chẽ thực thi sách tiền tệ giám sát an tồn hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng Mơ hình tổ chức Căn Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 (Luật NHNNVN 2010), Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo mơ hình ngân hàng trung ương trực thuộc Chính phủ Trang 5/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Mơ hình NH trực thuộc phủ mơ hình NHTW nằm nội phủ chịu chi phối trực tiếp phủ nhân sự, tài đặc biệt định liên quan đến việc xây dựng Quốc hội Chính phủ Bộ Cơ quan ngang Bộ Ngân hàng Trung ương (Tài chính, Kế hoạch, Đầu tư, TM, CN.NN ) Các mục tiêu KT-XH Mơ hình NHNN phục thuộc Chính phủ thực sách tiền tệ Ưu điểm mơ hình trên:  Giúp phủ thống nhất, phối hợp đồng sách vĩ mơ, có sách tiền tệ ngân hàng, nhằm đạt mục tiêu kinh tế, xã hội chung  Đảm bảo giám sát thường xuyên phủ kịp thời can thiệp để đảm bảo hài hòa lợi ích, hạn chế tình trạng “lạm dụng” vai trò, vị trí thiếu hợp tác với phủ  Giúp phủ nắm tay nguồn lực tài ổn định, tập trung kinh tế để thực mục tiêu mà phủ đặc Nhược điểm:  Sự can thiệp mức phủ ngân hàng trung ương  Hoạt động phát hành tiền bị lạm dụng để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước Một số chế độ pháp lý hoạt động Ngân hàng nhà nước: Trang 6/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm  Xây dựng dự án tổ chức thực sách tiền tệ quốc gia  Hoạt động phát hành tiền  Hoạt động tín dụng ngân hàng  Hoạt động mở tài khoản, cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ  Hoạt động ngoại hối quản lý ngoại hối  Thanh tra, giám sát xử lý vi phạm lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng Các hoạt động khác NHNNVN Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 3.1 Chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi tắt Ngân hàng Nhà nước) quan ngang Bộ Chính phủ, Ngân hàng Trung ương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực chức năng:  Quản lý nhà nước tiền tệ  Hoạt động ngân hàng ngoại hối  Thực chức Ngân hàng Trung ương phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dụng  Cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ  Quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Ngân hàng Nhà nước Nhằm hướng tới mục tiêu:  Duy trì lạm phát thấp, ổn đinh  Đảm bảo tăng trưởng cao ổn định  Xây dựng, đảm bảo hệ thống tài vững mạnh  Ổn định lãi suất  Ổn định tỉ giá 3.2 Nhiệm vụ quyền hạn Ngân hàng Nhà nước thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ Chịu trách nhiệm giải trình: mặt pháp lí, trách nhiệm giải trình NHTW phải tương cứng với mức độ độc lập, đặc biệt độc lập sách nhân Trách nhiệm nghĩa vụ gắn liền với Trang 7/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm mục tiêu nhiệm vụ tổ chức này, cụ thể thực thi Chính sách tiền tệ ổn định hệ thống tài Cơng khai minh bạch: Tính minh bạch đo khả truyền đạt ý, nhờ giảm độ bất định mục tiêu sách nhận thức cơng chúng Vì NHTW tác động đến lãi suất ngắn hạn dài hạn (thơng qua việc phát tín hiệu sách tương lai vaf vật tác động đến kì vọng lạm phát) nên minh bạch giao tiếp hiệu NHTW với thị trường ảnh hưởng nhiều tới hiệu lực Chính sách tiền tệ Cách thức hoạt động NHNN Việt Nam 4.1 Hoạt động phát hành tiền a Nghiệp vụ đúc tiền : - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng đủ số lượng cấu tiền mặt cho kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thiết kế mệnh giá, kích thước, loại hoa văn, hình vẽ đặc điểm tiền giấy, tiền kim loại trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức việc in đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, tiêu hủy tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý tiền rách nát, hư hỏng, tiến hành thay thế, thu hồi tiền b Nghiệp vụ phát hành tiền : - Phát hành tiền nghiệp vụ cung ứng tiền vào lưu thông làm phương tiện toán - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan phát hành tiền nhà nước CHXHCNVN, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại 4.2 Hoạt động tính dụng a Cho vay : - Các hình thức cho vay : + Vay ngắn hạn hình thức tái cấp vốn Đối tượng cho vay: ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng ngân hàng Chủ thể cho vay: Ngân hàng nhà nước Việt Nam + Cho vay cứu Đối tượng cho vay: tổ chức tín dụng rơi tình trạng kiểm sốt đặc biệt Chủ thể cho vay: Ngân hàng nhà nước Việt Nam b Tạm ứng : Trang 8/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm - Là hình thức Ngân hàng nhà nước cho ngân sách nhà nước vay khoản vay ngắn hạn để khắc phục tình trạng thiếu hụt ngân quỹ theo định Thủ tướng Chính phủ 4.3 Hoạt động mở tài khoản, quản lý tài khoản, cung ứng dịch vụ toán Bao gồm hoạt động chủ yếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc mở tài khoản ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, tài quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc mở tài khoản cho TCTD nước NH nước ngoài, tổ chức tiền tệ, tài quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc mở tài khoản cho đối tượng sau: • Các TCTD • Kho bạc nhà nước • NH nước ngồi • Tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế 4.4 Quản lí ngoại hối hoạt động ngoại hối Xây dựng dự án luật, pháp lệnh dự án khác quản lý ngoại hối; ban hành văn pháp luật quảnlý ngoại hối theo thẩm quyền - Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối; Tổ chức điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng - Kiểm tra, tra việc thực qui định pháp luật quản lý ngoại hối, kiểm tra việc xuất, nhập ngoại hối - Kiểm soát hoạt động ngoại hối TCTD - Thực nhiệm vụ quyền hạn khác quản lý ngoại hối theo qui địng pháp luật 4.5 Thanh tra kiểm soát, xử lỹ vi phạm lĩnh vực kinh doanh tiền tệ hoạt động ngân hàng * Đối tượng mục đích tra ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: - Tổ chức hoạt động TCTD hoạt động ngân hàng cuả tổ chức khác - Góp phần đảm bảo an tồn hệ thống tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người gửi tiền, phục vụ việc thực sách tiền tệ quốc gia * Nội dung tra ngân hàng: - Phát ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền; Kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật tiền tệ, hoạt động ngân hàng Trang 9/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm - Kiến nghị biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng Quyền hạn Thanh tra Ngân hàng - Yêu cầu đối tượng bị tra bên có liên quan cung cấp tài liệu, chứng trả lời vấn đề liên quan đến nội dung tra - Lập biên tra kiến nghị biện pháp giải - Áp dụng biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm theo qui định pháp luật 4.6 Các hoạt động khác NHNN Việt Nam - Thu nhận cung cấp thông tin, phân tích dự báo tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ - Ký kết điều ước quốc tế lĩnh vực ngân hàng tiền tệ theo thẩm quyền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không góp vốn thành lập cơng ty góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng doanh nghiệp khác Cơng cụ sách tiền tệ Các công cụ sử dụng để điều hành kinh tế 5.1 Chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (chính sách lưu thơng tiền tệ) q trình quản lý cung tiền quan quản lý tiền tệ (ngân hàng trung ương), thường hướng tới lãi suất mong muốn để đạt mục đích ổn định tăng trưởng kinh tế - kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đối, đạt tồn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế Chính sách mở rộng tăng cung tiền lên mức bình thường, nhằm khuyến khích đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo cơng ăn việc làm Chính sách thu hẹp (Thắt chặt tiền tệ): làm giảm lượng cung tiền lưu thông Khi lượng cung tiền vượt lượng cầu tiền, dễ dẫn đến lạm phát, mục tiêu thắt chặt tiền tệ nhằm giảm mức lạm phát Chính sách lưu thơng tiền tệ bao gồm việc thay đổi loại lãi suất định, trực tiếp hay gián tiếp thơng qua nghiệp vụ thị trường mở; quy định mức dự trữ bắt buộc; nghiệp vụ cho vay chiết khấu Nghiệp vụ thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở cơng cụ quan trọng sách tiền tệ Là hoạt động ngân hàng trung ương mua vào bán giấy tờ có giá phủ thị trường Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, ngân hàng trung ương tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng tổ chức tín dụng, từ điều tiết lượng cung ứng tiền tệ tác động đến Trang 10/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm lãi suất thị trường tỉ lệ trữ ngân hàng (Trong Nghiệp vụ thị trường mở phải có tham gia NHTW khơng có tham gia NHTW khối lượng tiền tệ nói chung khơng thay đổi) Đặc điểm nghiệp vụ thị trường mở: - Muốn tăng tiền lưu thơng NHTW mua lượng chứng khốn định Làm cho tiền dự trữ tiền gửi hệ thống NH tăng, làm tăng cung tiền, tăng tăng trưởng + Nếu chứng khoán NHTM bán cho NHTW làm cho dự trữ NHTM thừa ra, NHTM nhận tiền NHTW việc mua chứng khoán + Nếu NHTW mua chứng khốn từ cơng chúng bán cơng chúng chuyển tiền nhận từ bán chứng khốn vào tài khoản tiền gửi họ NHTM - Muốn giảm lượng tiền lưu thơng NHTW lượng chứng khoán định Tiền dự trữ tiền gửi hệ thống ngân hàng giảm, làm giảm cung tiền Giảm lạm phát + Nếu NHTM mua chứng khốn làm giảm bớt dự trữ + Nếu cơng chúng mua chứng khốn chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi NHTM cho NHTW làm giảm dự trữ NHTM - Hàng hóa nghiệp vụ thị trường mở: Tín phiếu kho bạc, thương phiếu, trái phiếu phủ… Dự trữ bắt buộc - Dự trữ bắt buộc ( hay tỷ lệ dự trữ bắt buộc) quy định NHNN về tỷ lệ tiền mặt tiền gửi mà NHTM bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính khoản Các ngân hàng giữ tiền mặt cao tỷ lệ trữ bắt buộc không phép giữ tiền mặt tỷ lệ Nếu thiếu hụt tiền mặt NHTM phải vay thêm tiền mặt, thường từ NHNN để đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc - Dự trữ bắt buộc tỷ lệ phần trăm tính tổng tiền gửi huy động mà NHTM không sử dụng để kinh doanh + Dự trữ bắt buộc tăng lên, ngân hàng thương mại dự trữ nhiều hơn, làm giảm sở tiền cung tiền + Dự trữ bắt buộc giảm, ngân hàng dự trữ lại, làm tăng sở tiền, tăng cung tiền - Mục đích dự trư bắt buộc: Trang 11/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm  Duy trì khả toán thường xuyên NHTM trường hợp đồng loạt rút tiền gửi, tránh tình trạng khủng hoảng ngân hang  Đảm bảo an toàn tiền gửi  Tạo lệ thuộc NHTM NHTW Nghiệp vụ cho vay chiết khấu Lãi suất chiết khấu, hay gọi lãi suất tái chiết khấu lãi suất mà ngân hàng Nhà nước đánh vào khoản tiền cho ngân hàng thương mại vay để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn bất thường ngân hàng - Quy định lãi suất chiết khấu cơng cụ sách tiền tệ nhằm điều tiết lượng cung tiền - Các ngân hàng thương mại phải tính tốn tỷ lệ tiền mặt tiền gửi để đáp ứng nhu cầu khách hàng họ có tỷ lệ tiền mặt tiền gửi an toàn tối thiểu Tỷ lệ quy định NHNN tỷ lệ dự trữ bắt buộc phụ thuộc vào tình hình kinh doanh ngân hàng thương mại, dự trữ NHTM thường lớn dự trữ bắt buộc Khi tỷ lệ dự trữ tiền mặt thực tế ngân hàng thương mại giảm xuống đến gần tỷ lệ an tồn tối thiểu họ phải cân nhắc việc có tiếp tục cho vay hay khơng, buộc phải tính tốn số tiền thu từ việc cho vay với chi phí liên quan trường hợp khách hàng có nhu cầu tiền mặt cao bất thường: + Nếu lãi suất chiết khấu thấp lãi suất thị trường khuyến khích ngân hàng thương mại vay nhiều hơn, từ ngân hàng thương mại cho vay nhiều Làm tăng sở tiền, cung tiền, tăng tăng trưởng + Nếu lãi suất chiết khấu cao lãi suất thị trường, ngân hàng thương mại hạn chế vay từ ngân hàng NN, khiến NHTM phải dự trữ nhiều hơn, cho vay lại, làm giảm sở tiền, giảm cung tiền, giúp giảm tỉ lệ lạm phát, ổn định kinh tế 5.2 Chính sách tài khóa Chính sách tài khố nỗ lực phủ nhằm cải thiện tình hình kinh tế vĩ mô thông qua việc thay đổi chi tiêu phủ thuế Mặc dù sách tài khố ảnh hưởng đến tiết kiệm, đầu tư tăng trưởng kinh tế dài hạn, nhiên ngắn hạn, sách tài khố chủ yếu ảnh hưởng đến tổng cầu hàng hố dịch vụ Chính sách tài khóa mở rộng Chính phủ thực gia tăng chi tiêu tổng cầu tăng lớn lượng chi tiêu phủ tác động số nhân, làm kích thích tổng cầu kinh tế Giảm lãi suất để thu hút, khuyến khích tăng đầu tư, làm tăng cầu tiền Trang 12/13 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Chính sách tài khóa thu hẹp Lãi suất tăng lên, làm giảm chi tiêu đầu tư tạo áp lực đẩy tổng cầu xuống giảm chi tiêu phủ để giảm tổng cầu mức cân III PHẦN CÂU HỎI Vì ngân hàng nhà nước lựa chọn mơ hình Ngân hàng Trung ương phụ thuộc Chính phủ? Lựa chọn mơ hình phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sữ, điều kiện kinh tế thể chế trị nước Trong nước ta có kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa nên cần có tác động chủ thể bên ngồi khơng khác phủ Chính phủ dễ dàng phối hợp CSTT NHTW đồng với sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm đảm bảo mức độ liệu lượng tác động hiểu tổng thể sách mục tiêu vĩ mơ thời kì Mơ hình xem phù hợp với u cầu cần tập trung quyền lực để khai thác tiềm xây dựng kinh tế phát triển giảm thâm hụt ngân sách cho phủ Tạo niềm tin vào hệ thống ngân hàng Chính sách tiền tệ có nhiều ưu điểm mang lại lợi ích cho kinh tế, có bất cập khơng? Đối với cơng cụ, có bất cập riêng: Nghiệp vụ thị trường mở: Do thực thông qua quan hệ trao đổi nên phụ thuộc vào chủ thể khác tham gia thị trường mặt khác để cơng cụ hiệu cần phải có phát triển đồng thị trường tiền tệ, thị trường vốn Công cụ dự trữ bắt buộc: tính linh hoạt khơng cao việc tổ chức thực chậm, phức tạp, tốn kém, ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Thương mại Nghiệp vụ cho vay chiết khấu: hiệu cơng cụ phụ thuộc vào hoạt động cho vay NHTM, mặt khác mức lãi suất tái chiết khấu làm méo mó, sai lệch thơng tin cung cầu vốn thị trường Trang 13/13 ... đổi tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam b Hệ thống ngân hàng Việt Nam miền Nam 1951-1975... trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức việc in đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, tiêu hủy tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý tiền... 3.1 Chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi tắt Ngân hàng Nhà nước) quan ngang Bộ Chính phủ, Ngân hàng Trung ương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực chức năng:  Quản lý nhà nước tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tìm hiểu ngân hàng nhà nước Việt Nam

Từ khóa liên quan