Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kì hạn của lãi suất

11 218 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 17:39

Cấu trúc rủi ro là gì? Rủi ro vỡ nợ?, rủi ro thanh khoản? thuế thu nhập? các lý thuyết của cấu trúc kì hạn đương cong lãi suất là gì? ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO CHỦ ĐỀ 2-3 TÌM HIỂU CẤU TRÚC RỦI RO VÀ CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NHĨM - LỚP: 43K22 Phạm Hữu Duy Bảo Nguyễn Tấn Cẩm Nguyễn Quang Phúc Đạt Nguyễn Thị Xuân Diệu Trần Văn Đông Lê Bá Minh Đồng Bùi Quang Đức Nguyễn Thị Trúc Xinh (Nhóm trưởng) GVHD: Hà Lê Hồng Ngọc Đà Nẵng, ngày 13 tháng năm 2019 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Mục lục A CẤU TRÚC RỦI RO CỦA LÃI SUẤT I Rủi ro vỡ nợ Khái niệm: Biểu II Rủi ro khoản .4 Khái niệm Biểu III Thuế thu nhập Khái niệm Biểu hiện: B CẤU TRÚC KÌ HẠN CỦA LÃI SUẤT .6 I Đường cong lãi suất .7 Khái niệm Đặc điểm II Lý thuyết kỳ vọng Khái niệm Đặc điểm III Lý thuyết thị trường phân cách Khái niệm Đặc điểm IV Lý thuyết phần bù khoản Khái niệm Đặc điểm Trang 2/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm I CẤU TRÚC RỦI RO CỦA LÃI SUẤT Khái niệm Đối với tài sản nợ cụ thể, lãi suất tài sản phụ thuộc vào việc rủi ro Các loại trái phiếu có kì hạn tốn lại có lãi suất hoàn vốn khác nhau, người ta thường so sánh mức độ rủi ro trái phiếu Sự khác gọi cấu trúc rủi ro lãi suất Do nguyên nhân sau:  Rủi ro khoản  Rủi ro vỡ nợ  Thuế thu nhập Đặc điểm Cấu trúc rủi ro lãi suất liên quan mức độ rủi ro khoản vay Rủi ro lớn mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro lúc đáo hạn Ví dụ trái phiếu cơng ty thường có mức lãi suất cao trái phiếu phủ, trái phiếu phủ an tồn đảm bảo rủi ro I Rủi ro vỡ nợ Khái niệm: Rủi ro vỡ nợ người vay đáp ứng nghĩa vụ trả nợ Vỡ nợ gây thua lỗ phần toàn phần đổi với khoản tiền cho vay.Đây thuộc tính trái phiếu ảnh hướng đến lãi suất Cụ thể, khả người phát hành trái phiếu khơng thực việc tốn lãi nợ gốc cho người nắm giữ trái phiếu đến thời hạn tốn Biểu Các cơng ty rơi vào tình trạng khả trả nợ, có rủi ro vỡ nợ, mức độ khác Trong giai đoạn kinh tế suy thoái, hoạt động cơng ty rơi vào tình trạng khó khăn rủi ro vỡ nợ cao Còn trái phiếu phủ khơng có rủi ro vỡ nợ phủ tăng thuế chí in tiền để trả khoản nợ họ Do trái phiếu phủ xem trái phiếu khơng có rủi ro vỡ nợ Khoảng cách lãi suất trái phiếu có rủi ro vỡ nợ với trái phiếu phủ có kỳ hạn gọi mức bù rủi ro Trang 3/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Hình Mơ hình cung cầu trái phiếu cơng ty trái phiếu phủ rủi ro vỡ nợ Giải thích: Ban đầu: hai trái phiếu có thuộc tính (rủi ro kì hạn tốn nhau) mức lãi xuất cân chúng ngang (iC1 = iG1), mức bù rủi ro Nếu khả vỡ nợ trái phiếu cơng ty tăng lên, lợi tức dự tính trái khốn giảm Do lợi tức giảm so với trái phiếu phủ, nên trái phiếu hấp dẫn, lượng cầu giảm, đường cầu dịch chuyển từ (DC1) xuống (DC2)  Lãi suất cân trái phiếu công ty tăng từ i C1 đến iC2 để thu hút người mua Đồng thời, lợi tức trái phiếu phủ hấp dẩn tính rủi ro giảm, nên lượng cầu tăng, đường cầu dịch chuyển từ (D G1) lên (DG2)  Lãi suất cân trái phiếu phủ giảm từ i G1 đến iG2 Khoảng cách lãi suất trái khốn cơng ty trái khốn phủ, tức mức bù rủi ro tăng từ đến mức (iC2 - iG2) Kết luận: Một trái khốn có rủi ro vỡ nợ ln ln có mức bỳ rủi ro dương, rủi ro vỡ nợ tăng đồng nghĩa với mức bù rủi ro tăng, hay nói lãi suất tăng Trang 4/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm II Rủi ro khoản Khái niệm Rủi ro khoản liên quan đến kha chuyển đổi thành tiền mặt tài sản tài Rủi ro khoản rủi ro lĩnh vực tài Rủi ro xảy ngân hàng thiếu ngân quỹ tài sản ngắn hạn mang tính khả thi để đáp ứng nhu cầu người gửi tiền người vay Thiếu ngân quỹ hiểu theo hai cách:  Hoặc thiếu dự trữ ngân hàng  Hoặc huy động nguồn vốn Biểu Khi tính khoản tài sản tăng lên so với tài sản khác nhu cầu loại tài sản tăng lên làm cho lãi suất giảm xuống Thông thường loại trái phiếu có thời gian đáo hạn, trái phiếu phủ có tính khoản cao chúng mua bán rộng rãi chi phí bán thấp Hình 2: Mơ hình cung cầu trái phiếu cơng ty trái phiếu phủ rủi ro khoản Giải thích: Ban đầu: hai trái phiếu có mức khoản nhau, lãi suất cân (iC1 = iG1) Trang 5/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Nếu trái phiếu cơng ty trở nên khoản, mua bán rộng rãi, cầu giảm, đường cầu dịch chuyển từ (DC1) xuống (DC2)  Lãi suất cân trái phiếu công ty tăng từ i C1 đến iC2 để thu hút người mua Trong đó, trái phiếu phủ khoản hơn, làm cho nhu cầu tăng, lượng cầu tăng, đường cầu dịch chuyển từ (DG1) lên (DG2)  Lãi suất cân trái phiếu phủ giảm từ i G1 đến iG2 Khoảng cách lãi suất trái khốn cơng ty trái khốn phủ, tức mức bù rủi ro tăng từ đến mức (iC2 - iG2) Kết luận: Một trái phiếu tài sản có rủi ro khoản cao (kém khoản) mức lãi suất lớn III Thuế thu nhập Khái niệm Thuế thu nhập thuế đánh vào thu nhập cá nhân pháp nhân Trong trường hợp đánh vào thu nhập cá nhân, gọi thuế thu nhập cá nhân Còn trường hợp đánh vào thu nhập pháp nhân, gọi thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v Khi thuế thay đổi tác động đến thu nhập, khả chi tiêu người tiêu dùng giá hàng hóa, tác động đến việc đầu tư tiết kiệm, dẫn đến lãi suất thay đổi Biểu hiện: Các nhà đầu tư quan tâm đến thu nhập sau thuế thu nhập trước thuế khoản đầu tư Vì dễ so sánh khả tạo lợi nhuận công ty với Trang 6/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Hình 3: Mơ hình cung cầu trái phiếu cơng ty trái phiếu phủ thuế thu nhập Giải thích Ban đầu: Hai loại trái phiếu không bị đánh nhau, lãi suất cân (i m1 = iT1) Nhưng trái phiếu phủ bị đánh thuế, dẫn đến lãi suất thực tế so với trái phiếu cơng ty, khiến cho trái phiếu công ty hấp dẫn hơn, lượng cầu tăng, đường cầu dịch chuyển lên từ Dm1 đến Dm2  Lãi suất cân trái phiếu công ty tăng từ i m1 đến im2 để thu hút người mua Trái phiếu phủ hấp dẫn hơn, lượng cầu giảm, đường cầu dịch chuyển xuống từ DT1 đến DT2  Lãi suất cân trái phiếu phủ giảm từ i T1 đến iT2 Khoảng cách lãi suất trái khốn cơng ty trái khốn phủ, tức mức bù rủi ro tăng từ đến mức (iT2 – iT2) Kết luận: Khi tiền lãi cho vay lãi trái phiếu miễn thuế thu nhập người sở hữu hưởng tồn số tiền lời thu Trường hợp thuế thu nhập đánh vào khoản lợi nhuận khiến cho lãi suất tăng lên, nhiên tiền lãi thực số tiền lời nhận giảm phần Cơng thức: Yat =Ybt x (1 – T) Trong : Yat : Lãi suất sau thuế Ybt : Lãi suất trước thuế T : Thuế suất thuế thu nhập Trang 7/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm B CẤU TRÚC KÌ HẠN CỦA LÃI SUẤT Khái niệm Khi xem xét loại trái phiếu lại có kỳ hạn khác nhau, lãi suất trái phiếu kỳ hạn khác gọi cấu trúc kỳ hạn lãi suất Đặc điểm Để diễn giải ảnh hưởng kỳ hạn lên lãi suất yếu tố rủi ro không đổi, người ta xây dựng đồ thị gọi đường cong lãi suất Cụ thể giải thích theo ba lí thuyết :  Lí thuyết kì vọng cho hình dạng đường cong lãi suất tn theo kì vọng lãi suất  Lí thuyết thị trường phân cách giải thích nhà đầu tư người vay có nhu cầu khác điều làm cho điều kiện cung cầu thay đổi theo kì đáo hạn  Lí thuyết phần bù khoản cho chứng khốn có kỳ đáo hạn ngắn có tính khoản cao khơng phải chào bán với lãi suất cao chứng khốn có kì hạn dài I Đường cong lãi suất Khái niệm Đường cong lãi suất đồ thị mo tả mối quan hệ lãi suất kì hạn cơng cụ nợ Đồ thị thường bắt đầu với mức lãi suất kì hạn thấp mà mở rộng theo thời gian, thường đến kì hạn 30 năm  Đường cong hướng lên: Lãi suất ngắn hạn nhỏ lãi suất dài hạn  Nằm ngang: Lãi suất ngắn hạn lãi suất dài hạn  Đường cong hướng xuống: lãi suất ngắn hạn lớn lãi suất dài hạn 2.Đặc điểm  Lãi suất trái phiếu kì hạn khác có xu hướng biến động chiều với  Khi lãi suất ngắn hạn thấp, đường cong lãi suất thường đường dốc lên, lãi suất ngắn hạn cao đường cong lãi suất thường có hình dạng dóc xuống  Trên thực tế, đường cong lãi suất có xu hướng dóc lên Trang 8/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm II Lý thuyết kỳ vọng Khái niệm Lý thuyết kỳ vọng cho lãi suất ngắn hạn nhân tố để dự đốn lãi suất dài hạn, hay lãi suất dài hạn có nghĩa lãi suất ngắn hạn kì vọng tương lai Đặc điểm Lãi suất trái phiếu dài hạn trung bình lãi suất ngắn hạn dự tính thời gian tồn trái khốn dài hạn i n ,t  i1,t  i1e,t 1  i1e,t    i1e,t  n  n Giải thích thay đổi hình dạng đường cong lãi suất + Nếu đường cong lãi suất dốc lên lãi suất ngắn hạn kì vọng gia tăng + Nếu đường cong lãi suất dốc xuống lãi suất ngắn hạn kì vọng sụt giảm + Nếu đường cong lãi thẳng lãi suất ngắn hạn trì khơng thay đổi III Lý thuyết thị trường phân cách Khái niệm Lý thuyết thị trường phân cách xem xét lãi suất trái phiếu kỳ hạn khác hình thành từ thị trường có kỳ hạn khác tách biệt với nhau, lãi suất kỳ hạn không ảnh hưởng tới lãi suất kỳ hạn khác Lý thuyết giả thiết quan sát thị trường nhà đầu tư Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu có kỳ hạn tốn trùng với kỳ hạn đầu tư họ, họ nhận khoản lãi chắn từ việc nắm giữ trái phiếu Mặt khác, nhà đầu tư thường ưu tiên nắm giữ trái phiếu ngắn hạn so với trái phiếu dài hạn, điều làm cho lãi suất trái phiếu ngắn hạn thấp lãi suất trái phiếu dài hạn Lý thuyết thị trường phân đoạn giải thích trái phiếu dài hạn có lãi suất cao lãi suất trái phiếu ngắn hạn lại khơng giải thích lãi suất kỳ hạn khác lại biến động với Trang 9/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm Đặc điểm Hạn chế rủi ro nhà đầu tư trái phiếu kì hạn khác hàng hóa khơng thể thay dược cho Giải thích việc đường cong lãi suất thường dốc lên Các nhà đầu tư thường có xu hướng sử dụng trái phiếu có kì hạn ngắn để giảm thiểu rủi ro trái phiếu dài hạn Chính mà giá trái hiếu ngắn hạn cao giá trái phiếu dài hạn IV Lý thuyết phần bù khoản Khái niệm Lý thuyết khẳng đinh lãi suất dài hạn không phản ánh giả định nhà đầu tư lãi suất tương lai mà bao gồm chi phí cho việc nắm giữ trái phiếu dài hạn gọi phần bù khoản phần bù kỳ hạn Phần bù bù đắp cho nhà đầu tư chịu rủi ro cộng thêm vào việc tiền họ bị chiếm dụng khoảng thời gian dài hơn, bao gồm giá cao Đặc điểm Trái phiếu kì hạn khác tài sản thay cho Và nhà đầu tư ưa thích nắm giữ trái phiếu ngắn hạn, người vay dài hạn phải trả mức lãi suất cao để nhà đầu tư sẵn lòng nắm giữ trái phiếu dài hạn Có nghĩa thời gian đáo hạn lớn lớn phần bù khoản lớn Bởi phần bù kì hạn nên lãi suất trái phiếu dài hạn có xu hướng cao lãi suất trái phiếu ngắn hạn, đường cong lãi suất dốc lên  Giải thích đặc điểm Về mặt tốn học, lí thuyết phần bù khoản mơ tả sau: i n ,t  i1,t  i1e, n 1  i1e,t    e1e,t  n  n  LP2 Trong đó: in,t : Lãi suất dài hạn n : Số kì hạn LP2: mức bù kì hạn Các lãi suất thay đổi chiều với lãi suất ngắn hạn tương lai tăng lên làm mức lãi suất dài hạn liên quan tăng lên Trang 10/11 Học phần Thị trường định chế Tài Lớp 43K22-Nhóm  Giải thích đặc điểm Câu hỏi Vì trái phiếu phủ có rủi ro vỡ nợ =0? Vì phủ tăng thuế chí in tiền để trả khoản nợ họ Do trái phiếu phủ xem trái phiếu khơng có rủi ro vỡ nợ ln có khả tốn Vì thực tế, đường cong lãi suất có xu hướng dốc lên? Khi lãi suất ngắn hạn thấp khiến cho lãi suất ngắn hạn kì vọng cao, dẫn đến lãi suất dài hạn cao  Lãi suất ngắn hạn < lãi suất dài hạn Đường cong hướng lên Vì lí thuyết thị trường phân cách khơng giải thích đặc điểm 1&2 đường cong lãi suất? Trang 11/11
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kì hạn của lãi suất, Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kì hạn của lãi suất, II. Rủi ro thanh khoản

Từ khóa liên quan