Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế việt nam

168 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:34

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS., TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i TÓM TẮT Việt Nam quốc gia phát triển nên cần nguồn vốn lớn để xây dựng sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển Tuy nhiên, Việt Nam có thâm hụt ngân sách cao, tỷ lệ thu nhập, tỷ lệ tiết kiệm dự trữ ngoại hối thấp dẫn đến không đủ nguồn lực đầu tư cho phát triển Vì vậy, nguồn vốn vay bên nguồn lực quan trọng để bù đắp thiếu hụt để phát triển đất nước, góp phần bắt kịp với nước khu vực giới Tuy nhiên, vay nước nhiều có giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao hàng năm Chính phủ phải dành gần 25% ngân sách để trả nợ? Dòng vốn nước ngồi tác động đến đầu tư, tiêu dùng thương mại tăng trưởng kinh tế nước vay? Nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2016 nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi nêu Nghiên cứu xem xét tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam phương pháp định lượng sở sử dụng ước lượng MIDAS Kết nghiên cứu cho thấy tác động tích cực nợ nước ngồi đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn nghiên cứu Ngoài ra, biến số độ mở kinh tế, tỷ lạm phát tác động đến tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượngVECM để xem xét, đánh giá tác động ngưỡng nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Kết cho thấy tồn ngưỡng nợ nước giai đoạn nghiên cứu Đây sở quan trọng để đưa khuyến nghị sách cơng tác quản lý, sử dụng nợ nước Việt Nam tương lai Tóm lại, nghiên cứu chứng thực nghiệm để minh chứng tác động tích cực nợ nước ngồi q trình phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn đổi Bằng chứng thực nghiệm sở để đưa khuyến nghị sách cho nhà quản lý, hoạch định sách vấn đề để sử dụng hiệu nguồn vốn nợ nước đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia tương lai ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Xuân Trường, nghiên cứu sinh khóa 18 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, sinh ngày 11/03/1977 Phú Yên, quê qn Bình Định, cơng tác khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi xin cam đoan luận án Tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, mã số 9.34.02.01, người hướng dẫn khoa học PGS., TS Lê Phan Thị Diệu Thảo, công trình nghiên cứu riêng tơi, khơng chép tài liệu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan nêu TP.Hồ Chí Minh, ngày 25/02/2019 Tác giả Nguyễn Xuân Trường iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức để tơi hồn thành chun đề luận án Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học, PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Cơ tận tình bảo, hướng dẫn, động viên suốt thời gian thực luận án Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè khoa Kinh tế quốc tế trường Đại học Ngân hàng TP.HCM động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận án này, đặc biệt cô Phạm Thị Tuyết Trinh Hạ Thị Thiều Dao có nhiều góp ý để hồn thiện luận án Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn để hồn thành luận án TP.Hồ Chí Minh, ngày 25/02/2019 Nguyễn Xuân Trường iv MỤC LỤC Trang TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1.Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Câu hỏi nghiên cứu 1.4.Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.5.Phương pháp nghiên cứu 1.6.Điểm luận án 1.7.Ý nghĩa luận án 1.8.Kết cấu nghiên cứu 10 1.9.Kết luận chương 11 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 12 2.1.Lý thuyết nợ nước 12 2.1.1.Khái niệm 12 2.1.2.Phân loại nợ nước 13 2.1.3.Các số đo lường nợ nước 14 2.1.4.Khung nợ bền vững IMF WB 17 2.1.5 Ngưỡng nợ nước 19 v 2.2.Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 21 2.2.1.Khái niệm 21 2.2.2 Các mơ hình tăng trưởng kinh tế 22 2.3.Tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 28 2.4.Nghiên cứu thực nghiệm tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 35 2.4.1.Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ tuyến tính 35 2.4.2.Các nghiên cứu thực nghiệm quan hệ phi tuyến tính 43 2.5.Kết luận chương 50 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 3.1 Phương pháp nghiên cứu 52 3.1.1 Phương pháp phân tích dựa mơ hình MIDAS 52 3.1.2 Phương pháp phân tích dựa mơ hình VECM 55 3.2 Mơ hình nghiên cứu 57 3.2.1 Mơ hình tổng quát tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo dạng tuyến tính 57 3.2.2 Mơ hình tổng qt tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo dạng phi tuyến 59 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 60 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 61 3.5 Quy trình nghiên cứu 62 3.5.1 Mơ hình MIDAS 62 3.5.2 Mô hình VECM 63 3.6 Kết luận chương 66 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 68 4.1 Khái quát thực trạng nợ nước Việt Nam 68 4.1.1 Phân tích khái quát nợ nước 68 4.1.2 Phân tích theo nguồn tài trợ 72 4.1.3 Phân tích theo hiệu sử dụng nợ vay 76 4.1.4 Phân tích theo khả trả nợ 78 vi 4.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 80 4.3 Phân tích thực nghiệm tác động tuyến tính nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 87 4.3.1 Thống kê mô tả biến số mơ hình nghiên cứu 87 4.3.2 Phân tích hồi quy mơ hình tuyến tính 89 4.3.3 Thảo luận kết nghiên cứu 93 4.4 Phân tích thực nghiệm tác động phi tuyến nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 94 4.4.1 Thống kê mô tả biến số mơ hình nghiên cứu 94 4.4.2 Phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 96 4.4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 108 4.5 Kết luận chương 109 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 110 5.1 Kết luận 110 5.2 Khuyến nghị sách nợ nước ngồi 111 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 117 5.4 Kết luận chương 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 PHỤ LỤC 12 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Thuật ngữ tiếng Anh Diễn giải ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển châu Á Asean The Associatin of Southeast Asian Nation Hiệp hội nước Đơng Nam Á Consultant Group Nhóm tư vấn nhà tài trợ DAC Development Assistance Committee Ủy ban Hỗ trợ Phát triển DSF Debt Sustainability Framework Khung nợ bền vững chung FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ICOR Incremental Capital Output Ratio Hệ số đầu tư tăng trưởng (hệ số sử dụng vốn) IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GSO General Statistics Office Tổng cục Thống kê Việt Nam HIPCs Heavily Indebted Poor Countries Các quốc gia nghèo có gánh nặng nợ cao MIDAS Mixed-Data Sampling Mơ hình liệu hỗn hợp Official Development Assistance Viện trợ phát triển thức Organization for Economic Cooperation Tổ chức Hợp tác Phát triển & Development Kinh tế Not available Khơng có liệu NHNN The State Bank of Vietnam Ngân hàng Nhà nước NSNN Council of Mutual Economic Assistance Ngân sách Nhà nước NPV Net Present Value Giá trị ròng SEV Council of Mutual Economic Assistance Hội đồng Tương trợ Kinh tế Vector Error Correction Model Mơ hình vectơ hiệu chỉnh sai số World Bank Ngân hàng Thế giới CG ODA OECD NA VECM WB viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Ngưỡng gánh nặng nợ theo khung nợ bền vững chung 17 Bảng 2.2 Ngưỡng tới hạn nợ nghiêm trọng theo sáng kiến HIPC 18 Bảng 2.3 Phân loại quốc gia theo mức độ nợ nước 18 Bảng 2.4 Mức ngưỡng nợ dựa theo tiêu chuẩn HIPCs 19 Bảng 2.5 Tóm tắt nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế 47 Bảng 3.1 Kỳ vọng biến số mơ hình nghiên cứu 61 Bảng 4.1 Cam kết nhà tài trợ cho Việt Nam giai đoạn 1993-2014 69 Bảng 4.2 Nợ nước ngồi quốc gia khu vực Đơng Nam Á năm 2016 71 Bảng 4.3 Chủ nợ song phương đa phương Việt Nam 72 Bảng 4.4 Qui mô dự án vay ưu đãi ODA 73 Bảng 4.5 Phát hành trái phiếu quốc tế Việt Nam 74 Bảng 4.6 Hệ số ICOR Việt Nam 76 Bảng 4.7 Hệ số ICOR quốc gia châu Á 77 Bảng 4.8 Các ngưỡng nợ nước Việt Nam theo chuẩn WB & IMF 78 Bảng 4.9 Ngưỡng nợ nước Việt Nam giai đoạn 2011-2016 80 Bảng 4.10 Kiều hối giai đoạn 1993-1997 82 Bảng 4.11 Vốn đầu tư nước vào Việt Nam giai đoạn 1988-1996 83 Bảng 4.12 Tỷ lệ đầu tư/GDP nước châu Á giai đoạn 2006-2008 85 Bảng 4.13 Lạm phát tăng trưởng GDP bình quân 86 Bảng 4.14 Thống kê mô tả chuỗi liệu nghiên cứu 88 Bảng 4.15 Kiểm định nghiệm đơn vị phương pháp ADF 90 Bảng 4.16 Phương trình MIDAS 91 Bảng 4.17 Thống kê mô tả chuỗi liệu nghiên cứu 94 Bảng 4.18 Kiểm định nghiệm đơn vị phương pháp ADF 97 Bảng 4.19 Bậc trễ tối ưu mơ hình VECM 98 ... nghiệm tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Chương cung cấp sở lý thuyết nợ nước ngoài, ngưỡng nợ nước tăng trưởng kinh tế thông tin nghiên cứu thực nghiệm tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh. .. xét tác động tuyến tính phi tuyến tính nợ nước đến tăng trưởng kinh tế sau: (i) Nợ nước ngồi có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam hay khơng? Nếu có, mức độ tác động nợ nước đến tăng trưởng. .. tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế dài hạn Đối với biến nợ nước ngoài, tỷ lệ nợ nước ngoài/ GDP tăng 1% làm GDP tăng 0.99% Đồng thời, độ mở kinh tế tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế việt nam , Tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế việt nam

Từ khóa liên quan