Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

118 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN MAI HƯƠNG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN MAI HƯƠNG KHĨA: 2017 – 2019 QUẢN LÝ KHƠNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành : Quản lý đô thị cơng trình Mã số : 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS KTS ĐỖ THỊ KIM THÀNH XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN GS.TS NGUYỄN LÂN Hà Nội – 2019 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý thị cơng trình, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới: TS Đỗ Thị Kim Thành người hướng dẫn khoa học có trình độ cao kinh nghiệm hướng dẫn tác giả tận tình, trách nhiệm, khoa học hiệu Tập thể thầy, cô giáo giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với GS, PGS, TS công tác ngành tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu chuyên ngành Quản lý đô thị cơng trình suốt thời gian tác giả học tập trường UBND huyện Tứ Kỳ nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu để tác giả hồn thành Luận văn Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ động viên tinh thần cho tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Thạc sĩ Quản lý thị cơng trình Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN KTS Nguyễn Mai Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN KTS Nguyễn Mai Hương MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình minh họa, sơ đồ Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Nội dung nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Các khái niệm (Thuật ngữ) * Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG 1.1 Khái quát chung xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Vị trí, quy mơ, tính chất chức 1.1.3 Điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội khu vực 1.1.4 Nguồn lực phát triển chủ yếu 10 1.2 Đồ án quy hoạch chung đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 12 1.2.1 Giới thiệu chung 12 1.2.2 Các định hướng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị đồ án quy hoạch chung 14 1.3 Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo 15 1.3.1 Đặc điểm trạng không gian giao thông 15 1.3.2 Thực trạng kiến trúc cơng trình thị Hưng Đạo 19 1.3.3 Thực trạng hệ thống xanh, mặt nước 26 1.3.4 Thực trạng hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị đô thị Hưng Đạo 27 1.4 Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 29 1.4.1 Bộ máy hành quản lý 29 1.4.2 Thực trạng công tác quản lý xây dựng đô thị 33 1.5 Những vấn đề cần nghiên cứu 34 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1 Cơ sở pháp lý 37 2.1.1 Văn quy phạm pháp luật 37 2.1.2 Các văn pháp lý có liên quan 42 2.2 Cơ sở lý luận 45 2.2.1 Lý luận quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 45 2.2.2 Lý luận vai trò cộng đồng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 47 2.2.3 Phân tích chu trình quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan Đô thị Hưng Đạo 52 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo 56 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 56 2.3.2 Kinh tế, xã hội, Cơ sở hạ tầng môi trường 58 2.3.3 Chính sách, pháp luật 60 2.4 Một số học kinh nghiệm thực tiễn giới Việt Nam 61 2.4.1 Kinh nghiệm số nước giới 61 2.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 65 2.4.3 Bài học kinh nghiệm 68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÔ THỊ HƯNG ĐẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG 3.1 Quan điểm mục tiêu 70 3.1.1 Quan điểm 70 3.1.2 Mục tiêu 71 3.2 Nguyên tắc 71 3.3 Phân vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 72 3.4 Một số giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo 75 3.4.1 Quản lý quy hoạch không gian đô thị 75 3.4.2 Quản lý công trình kiến trúc 79 3.4.3 Quản lý xanh, mặt nước 81 3.4.4 Quản lý hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị đô thị 82 3.5 Giải pháp chế sách máy quản lý 85 3.5.1 Giải pháp bổ sung cơng cụ quản lý, hồn thiện hệ thống chế sách 85 3.5.2 Chính sách thu hút đầu tư huy động nguồn lực 87 3.5.3 Đổi máy quản lý 88 3.5.4 Các biện pháp để nâng cao lực quản lý đô thị 91 3.6 Giải pháp ứng dụng công nghệ đại công tác quản lý 93 3.6.1 Giải pháp quản lý thông qua ứng dụng công nghệ thông tin 93 3.6.2 Ứng dụng mạng xã hội vào quản lý đô thị 97 3.7 Giải pháp quản lý có tham gia cộng đồng 97 3.7.1 Huy động tham gia cộng đồng công tác quy hoạch 97 3.7.2 Huy động tham gia cộng đồng quản lý đầu tư, khai thác sử dụng 99 3.7.3 Huy động tham gia cộng đồng việc kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm 99 3.7.4 Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân việc quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 101 Kiến nghị 102 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA, SƠ ĐỒ Tên hình, sơ đồ Số hiệu Trang Hình 1.1 Quy hoạch phát triển khơng gian thị đến năm 2030 13 Hình 1.2 Hiện trạng vùng khơng gian xã Hưng Đạo 16 Hình 1.3 Kiến trúc cảnh quan bên đường tỉnh 391 18 Hình 1.4 Hệ thống đường giao thơng thơn Lạc Dục 18 Hình 1.5 Hiện trạng đường huyện 191 xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ 19 Hình 1.6 Đường trục thơn Ơ Mễ, Xn Nẻo 19 Hình 1.7 Khu trung tâm thị Hưng Đạo 20 Hình 1.8 Hiện trạng kiến trúc khu trung tâm 21 Hình 1.9 Hiện trạng kiến trúc cơng trình giáo dục 22 Hình 1.10 Đình Xuân Nẻo 23 Hình 1.11 Đình Lạc Dục 23 Hình 1.12 Đền Lạc Dục 24 Hình 1.13 Khơng gian cơng trình Đình Ơ Mễ bị xâm lấn 24 Hình 1.14 Chợ Mũ xây dựng xong –năm 2016 25 Hình 1.15 Chợ Mũ sau vào hoạt động cho thuê ki ốt – năm 2018 25 Hình 1.16 Các kiểu Nhà có kiến trúc từ năm 90 26 Hình 1.17 Các dạng nhà vườn, biệt thự xây 26 Hình 1.18 Nhà liền kề kết hợp thương mại dịch vụ 27 Hình 1.19 Nhà bị xuống cấp 27 Hình 1.20 Bộ mặt thị lơn xộn 27 Hình 1.21 Các điểm xanh mặt nước 28 Hình 1.22 Hiện trạng xanh đường phố 29 Hình 1.23 Hiện trạng trang thiết bị thị Hình 2.1 Cửa sổ Johari – ứng dụng nhằm tăng cường trao đổi, hiểu biết bên trình quản lý, thực quy hoạch đô thị 29 56 73 Hình 3.2 Khơng gian kiến trúc cảnh quan quy hoạch chung đô thị Hưng Đạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Vùng cơng trình cơng cộng Hình 3.3 Vùng xây dựng thị Hưng Đạo 75 Hình 3.4 Vùng xanh thể thao 75 Hình 3.5 Vùng dân cư hữu 76 Hình 3.6 Mơ hình khơng gian gắn kết 79 Hình 3.7 Mơ hình gắn kết khơng gian đệm 80 Hình 3.8 Vị trí lắp dựng biển quảng cáo, biển hiệu 84 Hình 3.9 Phương án thiết kế cảnh quan vỉa hè 85 Hình 3.1 74 92 Cần xây dựng máy gọn, mạnh, sạch, đại, có hiệu lực, lực hiệu phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị b) Đối với công tác thẩm định phê duyệt quy hoạch Quy hoạch xây dựng thị cơng tác có tính tổng hợp cao, sản phẩm đồ án quy hoạch hình ảnh thị xây dựng thời gian dài, phát bất cập, sai sót nội dung tư vấn đề xuất muộn gây lãng phí cho xã hội phải phá bỏ cơng trình, khơng gian thị chất lượng Chất lượng đồ án quy hoạch phụ thuộc vào lực cá nhân, tổ chức đơn vị tư vấn công tác thẩm định - Nâng cao lực cá nhân, đơn vị tư vấn lập quy hoạch + Sở Xây dựng tăng cường công tác đánh giá lực đơn vị tư vấn, thông báo công khai phương tiện thông tin để đơn vị lựa chọn + Tăng cường đội ngũ làm công tác quy hoạch Sở Xây dựng Trung tâm Quy hoạch thông qua công tác đào tạo hợp tác với nước + Khuyến khích hội nghề nghiệp tổ chức buổi hội thảo khoa học, nâng cao mở rộng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp + Thực việc thi tuyển ý tưởng quy hoạch - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: + Phát huy vai trò Hội nghề nghiệp như: Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hội Xây dựng, Hội Cầu đường… phản biện chuyên ngành cho UBND tỉnh trước đưa định cuối vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị địa bàn tỉnh + Thành lập hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch đô thị với cấu bao gồm quan chức quản lý nhà nước, quyền địa phương hội nghề nghiệp có liên quan + Trong trình thẩm định, quan thẩm định dùng chi phí 93 thẩm định để th tư vấn độc lập thẩm tra toàn phần tính tốn kinh tế - kỹ thuật đồ án quy hoạch đô thị Công việc thực khắc phục việc thiếu số lượng yếu lực quan chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định đồ án quy hoạch đô thị cấp tỉnh Hải Dương 3.6 Giải pháp ứng dụng công nghệ đại công tác quản lý 3.6.1 Giải pháp quản lý thông qua ứng dụng công nghệ thông tin Với công tác quy hoạch quản lý đô thị, ứng dụng CNTT&TT góp phần đổi tồn diện quy trình thực phương thức trao đổi cập nhật thông tin quy hoạch, tạo đột phá công tác thiết kế quản lý đô thị theo quy hoạch, hướng tới mục tiêu phát triển quản lý thị đồng hồn thiện gắn với tiết kiệm nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững Trong số công cụ kỹ thuật khai thác ứng dụng phần công tác quy hoạch quản lý thị nơng thơn, liệt kê bật hệ thống công cụ nghiên cứu triển khai ứng dụng bao gồm: Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems - GIS): hệ thống thông tin liệu đối tượng địa lý quy chiếu không gian thời gian thống Hệ thống thông tin địa lý (GIS) bao gồm liệu, phần cứng phần mềm, máy tính cứng thủ tực (procedures) thiết kế để thu nhận, quản lý, tìm kiếm, phân tích, tổ hợp hiển thị liệu khơng gian có chất lượng quy chiếu vào hệ thống thống nhằm giải toán quản lý quy hoạch phức tạp Công cụ GIS giúp thu thập số liệu sở khu vực để xử lý trình bày theo hình thức đồ GIS giúp so sánh liệu khác trình bày liên hệ mơ hình 94 bảng, sở đồ GIS giúp xử lý liệu khác để kiểm chứng vấn đề kịch quy hoạch khác Trong quản lý đô thị, GIS nghiên cứu ứng dụng thể rõ phần phương pháp quản lý thị có hiệu quản lý giảm giá thành cách tối ưu hóa trùng lặp, phát triển phần mềm phối hợp, hợp lý hóa lưu trữ liệu; Các dịch vụ cải tiến phục vụ cho quản lý nhà nước sản phẩm dịch vụ mới, cải tiến tiến trình thơng tin; Các dịch vụ cải tiến phục vụ công cộng; Gia tăng nguồn thu cách chia sẻ thông tin Sơ đồ 3.3 Ứng dụng GIS quy hoạch - xây dựng Chi phí đầu tư ban đầu lớn, với tư cách công cụ cho nhà quản lý, GIS công cụ bổ sung hữu hiệu, đặc biệt 95 yêu cầu mục đích sử dụng cuối cân nhắc kỹ “lập trình” (Programmed in) giai đoạn đầu Hệ thống thông tin quản lý (MIS): MIS nội dung hệ thống hỗ trợ quản lý, cung cấp cho nhà quản lý (người sử dụng đầu cuối) sản phẩm thông tin nhằm hỗ trợ cho nhu cầu định hàng ngày MIS cung cấp nhiều dạng báo cáo đồ thị cho nhà quản lý Ngày nay, hệ thống thông tin cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ cho nhà quản lý đề định hiệu chúng gọi hệ thống hỗ trợ quản lý (Management Support Systems - MSS) Hệ thống hỗ trợ quản lý hình thành từ khái niệm MIS, phát triển từ năm 60 kỷ trước, MIS thuật ngữ thơng dụng lên quan đến cơng nghệ máy tính lý thuyết hệ thống tiến trình xử lý liệu Khái niệm MIS phát triển sở nhằm giúp cho việc sử dụng máy thính có hiệu Các khái niệm MIS cần nhận thức thước đo tính hiệu hiệu hệ thống thông tin tổ chức hai lý do: MIS nhấn mạnh đến hướng quản lý (Management Orientation) công nghệ thông tin công tác quản lý Mục tiêu hệ thơng tin máy tính (Computer Based Information Systems - CBIS) phải hỗ trợ cho công tác định quản lý, khơng phải q trình xử lý số liệu nói chung MIS nhấn mạnh đến khung hệ thống (System Framework) nên dùng cho ứng dụng hệ thống thông tin Các ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý phải xem xét hệ thống thơng tin máy tính (CBIS) có quan hệ hợp đơn tác vụ xử lý liệu độc lập 96 Sơ đồ 3.4 Ứng dụng MIS quản lý Việc cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc định quản lý tất cấp quản lý nhiệm vụ phức tạp nhìn chung gồm dạng: Hệ thống hỗ trợ quản lý gồm Hệ thống thông tin điều hành - Hệ thống hỗ trợ định - Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống hỗ trợ hoạt động: Hệ thống tự động văn phòng - Hệ thống xử lý - Hệ thống điều khiển giao dịch Sơ đồ 3.5 Ví dụ đơn giản hệ thống thông tin quản lý xanh đô thị Với ứng dụng hữu dụng công tác quản lý đặc biệt quản lý không gian kiến trúc cảnh quan, áp dụng bước loại ứng dụng: Ứng dụng MIS hỗ trợ cho cơng tác quản lý ứng dụng GIS hỗ trợ tổng quát công tác quy hoạch phát triển đô thị bền vững Hiện nay, UBND tỉnh Hải Dương đạo Sở Thông tin truyền thông kết hợp với sở ngành triển khai lập Hệ thống GIS địa bàn tỉnh 97 Hải Dương Bước đầu, dự kiến triển khai lập đồ số GIS địa bàn, tổng hợp quy hoạch, tiêu cho tất thị tồn tỉnh Hải Dương Đây công cụ quản lý hữu hiệu cho công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Để giải pháp hiệu hỗ trợ công tác quản lý, UBND cấp huyện, thành phố thị xã phối hợp với Sở Xây dựng sở ngành tỉnh, rà soát lập đồ số tồn hệ thống thị tỉnh Đồng thời phải nâng cao công tác ứng dụng cơng nghệ thơng tin, đầu tư hệ thống máy tính, mạng cho địa phương làm sở vật chất phù hợp triển khai đồng 3.6.2 Ứng dụng mạng xã hội vào quản lý đô thị: Với ý tưởng ngồi cán bộ, cơng chức xã, huyện người dân thành viên đắc lực công tác quản lý thị Chính quyền thị thơng qua ứng dụng điện thoại di động như: Facebook, Zalo, Life 360 để người dân phản ánh trực tiếp vi phạm trật tự đô thị địa bàn thông qua trang “ Quản lý đô thị Hưng Đạo” Cán trật tự đô thị, trật tự xây dựng tiếp nhận thông báo từ người dân, với liệu vị trí vi phạm hiển thị đồ Life 360 hình ảnh liên quan gửi kèm qua Zalo, làm để báo cáo lãnh đạo UBND xã có định xử lý trực tiếp phối hợp với đội trật tự đô thị xuống trường giải Đây cách làm tạo đồng thuận cộng đồng, nâng cao ý thức người dân công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị vệ sinh mơi trường 3.7 Giải pháp quản lý có tham gia cộng đồng Sự tham gia cộng đồng vào q trính quản lý kiến trúc cảnh quan diễn nhiều hình thức đa dạng phong phú, tập trung vào số giải pháp cụ thể sau: 3.7.1 Huy động tham gia cộng đồng công tác quy hoạch a) Trong giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch 98 Nhiệm vụ quy hoạch bắt buộc phải tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực lập quy hoạch trước trình quan có thẩm quyền phê duyệt b) Trong giai đoạn lập phê duyệt đồ án quy hoạch - Xác định mục tiêu đồ án: Cộng đồng dân cư với hỗ trợ chuyên gia quy hoạch thống mục tiêu, mục đích cụ thể đồ án dự án cần đạt - Đánh giá trạng: Để thu thập liệu, số liệu cộng đồng dân cư cần thông qua hoạt động như: Tổ chức hội nghị, nói chuyện khu dân cư; vấn thông qua đại diện cộng đồng (trưởng khu, hội, đoàn thể); phát phiếu điều tra xã hội học - Xây dựng tiêu chí đánh giá khả thực đồ án: Huy động tham gia cộng đồng với nhà quy hoạch trao đổi, thảo luận xây dựng tiêu chí đánh giá khả đạt mục tiêu đồ án, nguồn lực huy động từ cộng đồng để thực dự án đầu tư… - Lựa chọn phương án: cần huy động tham gia cộng đồng để trao đổi, đóng góp nhằm lựa chọn phương án tốt, phù hợp với mục tiêu đề án nhu cầu nguyện vọng cộng đồng Đồng thời tạo đồng thuận cao việc triển khai thực quy hoạch từ khâu chọn phương án - Đánh giá giải pháp thực hiện: Đánh giá ưu, nhược điểm giải pháp lựa chọn giải pháp tối ưu như: tính khả thi đồ án, chi phí để thực phương án, lợi ích thu từ phương án, ảnh hưởng tích cực tiêu cực tác động giải pháp triển khai - Tham gia định lựa chọn phương án giải pháp: Cộng đồng bàn bạc, định chọn phương án giải pháp thực Giải pháp lựa chọn phải đa số thành viên cộng đồng thống 99 3.7.2 Huy động tham gia cộng đồng quản lý đầu tư, khai thác sử dụng a) Quản lý đầu tư xây dựng Cộng đồng dân cư cử người đại diện tham gia với quan chức quyền địa phương để triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo quy chế quản lý, thiết kế đô thị quy hoạch duyệt b) Quản lý khai thác sử dụng Người dân tham gia với quyền địa phương quan chức việc quản lý, bảo vệ, tu bảo dưỡng kiến nghị sửa chữa cơng trình Trong trình khai thác sử dụng, người dân chủ động có đề xuất, tham gia với quyền điều chỉnh, bổ sung hạng mục cơng trình cơng trình để khai thác tối đa kiến trúc cảnh quan đô thị 3.7.3 Huy động tham gia cộng đồng việc kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm Trong thực tế, vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị xã Hưng Đạo diễn phức tạp, đặc biệt vi phạm xây dựng không phép Muốn giảm thiểu vi phạm cần phải xây dựng ý thức bảo vệ kiến trúc cảnh quan đô thị thành nếp sống người dân Hưng Đạo Ngoài xử lý kiên quyền việc huy động cộng đồng việc kiểm tra, giám sát, phát xử lý trường hợp vi phạm quan trọng Để huy động cộng đồng hiệu quả, cần có giải pháp cụ thể sau: - Xây dựng “Quy ước văn hóa - văn minh thị Hưng Đạo” có nội dung quản lý Khơng gian kiến trúc cảnh quan theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị - Thực tốt quy chế dân chủ sở có công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan thị 100 - Phát huy vai trò Chi bộ, tổ dân phố việc tham gia thực quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thường xun có liên hệ với quyền địa phương phạm vi tổ dân phố Tích cực tham gia vận động, tuyên truyền người dân tự giác chấp hành giảm thiểu hành vi vi phạm thơng qua họp chi bộ, tổ dân phố - Chính quyền địa phương thường xuyên phát động phong trào thi đua, xây dựng mơ hình tự quản tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng điển hình để nhân rộng địa bàn - Thường xuyên có sách khen thưởng, phê bình kịp thời cộng đồng dân cư 3.7.4 Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân việc quản lý kiến trúc cảnh quan thị Trong q trình quản lý kiến trúc cảnh quan thị yếu tố dân trí cộng đồng dân cư khu vực quản lý quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc thực quy hoạch Đối với đô thị Hưng Đạo thị cơng nghiệp việc nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết người dân cần thiết Một số giải pháp sau: - Khơi dậy ý thức, trách nhiệm tinh thần tự giác, tích cực tham gia việc lập, phê duyệt quản lý quy hoạch thị nói chung gìn giữ, phát huy giá trị khơng gian kiến trúc cảnh quan thị nói riêng - Hỗ trợ đầu tư hạ tầng thông tin liên lạc hệ thống loa cơng cộng, truyền hình, internet để người dân thuận lợi việc tiếp cận tìm hiểu thơng tin - Tun truyền hình ảnh công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường nếp sống văn minh đô thị gắn với tập quán văn hóa dân tộc nơi cơng cộng khu dân cư 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị nội dung hoạt động quản lý nhà nước quyền quan chức chuyên môn cấp từ trung ương tới sở Đây nhiệm vụ khó, phức tạp đòi hỏi quan tâm Đảng, nhà nước quyền tác động ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội, quyền lợi ích hợp pháp người dân, ảnh hưởng đến an ninh trị, trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế huyện Tứ Kỳ nói chung thị Hưng Đạo nói riêng Ngồi ra, cơng tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị tác động trực tiếp đến mặt đô thị, sở tạo dựng đô thị phát triển bền vững Qua đề tài luận văn này, tác giả thực số nội dung sau: Đề tài luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ Qua đưa nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn tới mặt tồn hạn chế Đề tài luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Đề tài luận văn đề xuất số giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, bao gồm: + Giải pháp phân vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan + Giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị + Giải pháp chế sách máy quản lý + Giải pháp ứng dụng công nghệ đại công tác quản lý + Giải pháp quản lý có tham gia cộng đồng 102 Kiến nghị + UBND huyện cần đạo UBND xã đơn vị liên quan khẩn chương hồn thiện cơng cụ quản lý làm sở quản lý theo quy định + Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm cho cơng tác lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị lạp quy chế quản lý + Những cơng trình cơng cộng nằm trục đường chính, mang ý nghĩa quan trọng cần phải tổ chức thi tuyển phương án thiết kế công trình + Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm xây dựng + Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán cấp làm công tác quản lý xây dựng đặc biệt cán cấp xã phường + Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân kiến trúc đô thị, cảnh quan đô thị môi trường đô thị để người dân chung tay bảo vệ, gìn giữ phát huy nét đặc trưng khu vực + Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng phát triển đô thị * Tài liệu tham khảo: Tiếng Việt Bộ Xây dựng (2013), Hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị, Thông tư số 06/2013/TT-BXD, Hà Nội Bộ Xây dựng (2010), Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, Thông tư số 19/2010/TT-BXD, Hà Nội Bộ Xây dựng (2008), Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD quy hoạch xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ (2008), Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân cấp xã lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng, Thông tư liên lịch số 20/2008/TTLTBXD-BNV, Hà Nội Chính phủ (2002), Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, Quyết định số 112/2002/QĐ-TTG, Hà Nội Chính phủ (2010), Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, Nghị định số 378/2010/NĐ-CP, Hà Nội Hàn Tất Ngạn (2000), Kiến trúc cảnh quan, NXB Xây dựng Đào Văn Hà (2017), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan Khu đô thị Tuệ Tĩnh thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội Đặng Đình Lương (2017), Quản lý khơng gian kiến trúc cảnh quan phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội 10 Đỗ Hậu (2008), Quy hoạch xây dựng đô thị với tham gia cộng đồng, NXB xây dựng, Hà Nội 11 Đỗ Hậu (2012), Bài giảng Quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội 12 Kim Quảng Quân (2000), Thiết kế đô thị, NXB Xây dựng 13 Lê Trọng Bình (2006), Luật sách quản lý xây dựng thị, NXB Xây dựng, Hà Nội 14 Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB xây dựng, Hà Nội 15 Nguyễn Tiến Hóa (2009), Quy hoạch xây dựng chế sách thống quản lý quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội, Viện nghiên cứu đào tạo kinh tế tài chính, Trang 18 – 20 16 Nguyễn Tố Lăng, Tài liệu giảng dạy quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà nội 17 Nguyễn Tố Lăng, Quản lý đô thị nước phát triển, NXB Xây dựng 18 Nguyễn Thị Thanh Thủy (1997), Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị, NXB Xây dựng 19.OCHI TAKEO (JICA) (2012) Các đề xuất quản lý quy hoạch đô thị 20 Phạm Tuấn Anh (2006), Giải pháp bảo tồn khai thác giá trị cảnh quan kiến trúc truyền thống làng ngoại thành Hà Nội tác động thị hóa (lấy làng Ninh Hiệp làm ví dụ nghiên cứu), Luận văn thạc sĩ kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 22 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 23 Tạ Quốc Cường (2017), Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan làng La Cả- Quận Hà Đông – thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ quản lý thị cơng trình, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 24 Tiêu chuẩn Việt Nam: Quy hoạch xây dựng đô thị TCVN 4449-1987, NXB Giao thông vận tải 25 UBND Tỉnh Hải Dương (2016), Quyết định 2111/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 26 UBND tỉnh Hải Dương (2016) Hồ sơ thuyết minh, Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch; Bản vẽ quy hoạch chung xây dựng đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 27 Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 28 Viện Quy hoach đô thị nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng (2009), Tạp chí quy hoạch Xây dựng, số năm 2009 29 Viện Quy hoach đô thị nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng (2014), Tạp Chí Quy hoạch xây dựng số 70 năm 2014 30 Viện kiến trúc, quy hoach đô thị nông thôn (2010), Tài liệu hội thảo khoa học Cải tạo Quy hoạch đô thị bền vững, hội thảo Viện kiến trúc, quy hoach đô thị nông thôn - Đại học Lund (Bỉ) Tiếng Anh 31 Kenvin Lynch (1960), The Image of the City, The MIT PRESS, Masschusets 32 Alexander Garvin (1995), The American City: What Works and What Doesn't 33 Rajjan Man Chitrakar, Douglas C Baker and Mirko Guaralda (2017), “Emerging challenges in the management of contemporary public spaces in urban neighbourhoods”, International Journal of Architectural Research, Volume 11 - Issue - March 2017 34 3rd International Conference on Smart Data and Smart Cities, 4–5 October 2018, Delft, The Netherlands (2018) 35 Liu Yuting, He Shenjing, Wu Fulong & Webster and Chris (2010) “Urban villages under China’s rapid urbanization: unregulated assets and transitional neighbourhoods”, Habitat International 36 Vladimir Ondrejicka, Maros Finka, Milan Husar, Lubomir Jamecny (2017), “Urban Space as the Commons - New Modes for Urban Space Management”, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017) IOP Publishing 37 Daninelle Labbé & Julie Anne Boudreau (2014), “Local integration experiments in the new urban areas of hanoi”, South East Asia Research 38 Charles Landry (2012), " The creative city: A toolkit for urban innovators”, London, Earthscan ... huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương CHƯƠNG II: Cơ sở khoa học quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương CHƯƠNG III: Đề xuất giải pháp quản lý không gian, kiến trúc. .. Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Ranh giới đô thị Hưng Đạo vùng lân cận - Phạm vi nghiên cứu: + Đô thị Hưng Đạo (xã Hưng Đạo) nằm phía Bắc huyện. .. Phân vùng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan 72 3.4 Một số giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Hưng Đạo 75 3.4.1 Quản lý quy hoạch không gian đô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan