Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của fama french và thanh khoản trên thị trường chứng khoán việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

150 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG LOAN KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA-FRENCH VÀ THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG LOAN KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA-FRENCH VÀ THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ HỒ AN CHÂU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 05 năm 2018 Tác giả Nguyễn Phương Loan iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu dự kiến đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ THANH KHOẢN ĐẾN SUẤT SINH LỜI CỦA CỔ PHIẾU 2.1 Tổng quan mơ hình định giá cổ phiếu lý thuyết khoản 2.1.1 Tổng quan mơ hình định giá cổ phiếu 2.1.2.Lý thuyết khoản 10 2.2 Bằng chứng thực nghiệm tác động khoản đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu 13 Kết luận chương 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 20 3.1 Giả thiết nghiên cứu 20 3.2 Quy trình nghiên cứu 21 3.3 Mơ hình nghiên cứu 22 iv 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.5 Cách đo lường số có liên quan nghiên cứu 25 3.5.1 Cách đo lường Suất sinh lời trung bình danh mục cổ phiếu i khơng có rủi ro (Rit) 25 3.5.2 Cách đo lường lãi suất phi rủi ro (Rft) 26 3.5.3 Cách đo lường suất sinh lời trung bình thị trường (RMt) 26 3.5.4 Cách đo lường phần bù rủi ro quy mô (SMB), rủi ro giá trị (HML) rủi ro khoản (LMH) 26 3.6 Phương pháp ước lượng 27 3.6.1 Thống kê mô tả 27 3.6.2 Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (Pooled OLS) 27 3.6.3 Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát khả thi (General Least Square – GLS 28 3.6.4 Các kiểm định 29 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Thống kê mô tả 32 4.2 Phân tích đa cộng tuyến 33 4.3 Kiểm định phương sai sai số không đổi 33 4.4 Kiểm định tự tương quan 35 4.5 Kiểm tra tính bền vững mơ hình 35 4.6 Kết kiểm định độ phù hợp biến phương pháp GLS 37 4.6.1 Danh mục BH 37 4.6.2 Danh mục BL 38 4.6.3 Danh mục BM 39 v 4.6.4 Danh mục SH 40 4.6.5 Danh mục SL 41 4.6.6 Danh mục SM 42 4.7 Trả lời câu hỏi nghiên cứu 43 4.7.1 Tác động nhân tố khoản mơ hình ba nhân tố Fama-French kết hợp khoản 43 4.7.2 So sánh mơ hình CAPM, mơ hình nhân tố Fama-French mơ hình nhân tố Fama – French kết hợp khoản 45 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 52 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu kết luận 52 5.2 Hàm ý sách 53 5.2.1 Đối với nhà đầu tư 53 5.2.2 Đối với nhà quản lý doanh nghiệp 55 5.2.3 Đối với quan quản lý Nhà nước 56 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 58 Kết luận chương 60 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO viii PHỤ LỤC .xii PHỤ LỤC .xvii PHỤ LỤC xlvii vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt BE/ME CAPM GLS Từ tiếng Anh Book Equity/Market Equity Capital Assets Pricing Model General Least Square MC NYSE Market Capital New York Stock Exchange OTC Pooled OLS Over the counter Overall Least Square Nghĩa đầy đủ Tỷ số giá trị sổ sách giá trị thị trường Mơ hình định giá tài sản vốn Bình phương nhỏ tổng quát khả thi Vốn hóa thị trường Sở giao dịch chứng khốn New York Phi tập trung Bình phương nhỏ tổng quát vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến R it − R ft 35 Bảng 4.2: Phân tích đa cộng tuyến qua phương pháp phương sai phóng đại 36 Bảng 4.3: Kết Kiểm định phương sai sai số không đổi 37 Bảng 4.4: Kết Kiểm định tự tương quan 38 Bảng 4.5: Tổng hợp kết kiểm định danh mục 39 Bảng 4.6: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục BH 40 Bảng 4.7: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục BL 41 Bảng 4.8: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục BM 42 Bảng 4.9: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục SH 43 Bảng 4.10: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục SL 44 Bảng 4.11: Kết Kiểm định phương pháp GLS danh mục SM 45 Bảng 4.12: Tổng hợp số biến tương ứng với danh mục 46 Bảng 4.13: Kết Kiểm định mơ hình CAPM phương pháp GLS 48 Bảng 4.14: Kết Kiểm định mơ hình nhân tố Fama - French phương pháp GLS 49 Bảng 4.15: Tổng hợp số biến tương ứng với mơ hình 50 Bảng 4.16: Tổng hợp số R2 hiệu chỉnh tương ứng với mơ hình 51 Bảng 4.17: Giá trị hệ số hồi quy danh mục theo lý thuyết rủi ro lợi nhuận 52 Bảng 4.18: Giá trị hệ số hồi quy danh mục kiểm định 53 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khoán thị trường giữ vai trò quan trọng hệ thống tài quốc gia Cổ phiếu số hàng hóa thị trường chứng khoán quan tâm đặc biệt nhà đầu tư Đây kênh đầu tư hấp dẫn bên cạnh kênh đầu tư lâu đời bất động sản, vàng hay ngoại tệ Bên cạnh việc mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận đáng kể thị trường chứng khốn ln tiềm ẩn rủi ro, biến động không ổn định Bên cạnh nhân tố vĩ mô nhân tố vi mô ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tính khoản cổ phiếu ngày nhà đầu tư thị trường chứng khốn quan tâm Bởi tính khoản cổ phiếu nhân tố quan trọng mà nhà đầu tư xem xét định đầu tư Giả sử người nắm giữ tay nhiều cổ phiếu tốt tính khoản khơng có khả đem lại lợi nhuận thật khơng, giá trị cổ phiếu thu nhập ảo, cổ phiếu quy đổi thành tiền, nguồn thu thật nhà đầu tư Trên giới, có nhiều nghiên cứu tìm mơ hình định giá cổ phiếu dựa mơ hình định giá điển hình CAPM hai nhà nghiên cứu Sharpe (1964) Lintner (1965) Fama French dựa mơ hình CAPM mở rộng thêm nhân tố để giải thích mà mơ hình CAPM chưa giải thích Fama French (1993) đưa thêm biến quy mô công ty giá trị cơng ty vào mơ hình để giải thích cho thay đổi lợi nhuận cổ phiếu Lischewski Voronkova (2012) xem xét đến biến quy mơ, giá trị cơng ty, tính khoản lên tỷ suất sinh lời cổ phiếu thị trường Một số nghiên cứu khác giới tác giả Amihud Mendelson (1986); Yakov Amihud (2002), … đưa nhân tố khoản vào nghiên cứu để xem xét mức độ tác động đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu Tại Việt Nam, mối quan hệ tỷ suất sinh lời cổ phiếu tính khoản nghiên cứu, nghiên cứu tập trung vào nội dung tìm mơ hình dự báo suất sinh lời cổ phiếu thích hợp thị trường chứng khốn Việt Nam (Vương Đức Hồng Quân Hồ Thị Huệ, 2008); mối quan hệ nhân giá cổ phiếu khối lượng giao dịch (Trương Đơng Lộc, 2009); mơ hình định giá tài sản hợp lý Việt Nam (Trần Viết Hoàng, Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Anh Phong, 2014); Thanh khoản cổ phiếu cấu trúc vốn doanh nghiệp (Võ Xuân Vinh Trần Thị Yến Duyên, 2015) Dựa tảng nghiên cứu trước đây, tác giả kiểm định lại mơ hình định giá cổ phiếu với liệu thu thập cập nhật từ giai đoạn năm 2010 đến năm 2016 thị trường chứng khoán Việt Nam Tên đề tài tác giả chọn “KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA-FRENCH VÀ THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” để làm đề tài nghiên cứu Trong viết này, tác giả sử dụng mơ hình nghiên cứu nhân tố Fama – French (1993) kết hợp với nhân tố khoản – Đã tác giả Trần Viết Hoàng, Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Anh Phong sử dụng nghiên cứu với tên đề tài: “Mơ hình định giá tài sản hợp lý Việt Nam” Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ tổng quát khả thi (General Least Square – GLS) để kiểm soát tượng tự tương quan tượng phương sai sai số thay đổi, phương pháp tác giả Võ Xuân Vinh Trần Thị Yến Duyên sử dụng thành cơng nghiên cứu với đề tài: “Thanh khoản cổ phiếu cấu trúc vốn doanh nghiệp” 1.2 Câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu Bài nghiên cứu trả lời câu hỏi sau: Thứ nhất, nhân tố khoản có tác động đến suất sinh lời cổ phiếu công ty niêm yết Việt Nam không? Mức độ chiều hướng tác động nào? 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 3.52% 8.40% -1.62% -1.00% -1.45% -6.33% 0.55% -2.46% 1.80% -7.00% -3.54% 2.42% -0.37% 1.60% 1.53% 2.32% -0.62% 0.87% -0.57% -6.20% -0.35% 0.52% 1.49% -0.63% -0.82% 2.51% -0.76% 2.72% -0.22% -0.45% 0.15% 0.09% 0.08% 0.32% 0.01% 0.14% -0.03% 0.37% 0.23% -0.16% 0.01% -0.09% 0.22% 0.45% 0.00% -0.02% 0.04% -0.08% 0.06% -0.27% -0.09% 0.52% -0.16% 0.22% -0.02% 0.09% -0.17% -0.47% 0.13% 0.03% 0.07% 0.04% 0.02% 0.19% 0.25% 0.35% 0.15% -0.11% 0.06% -0.08% 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 10.01% 1.94% -4.58% 3.92% -4.27% 8.25% 3.35% 1.15% -3.13% -0.12% 5.30% -7.98% -4.58% 3.07% -2.75% -5.16% 0.05% -3.06% 3.35% 2.34% 0.55% -1.13% 1.65% -0.83% -4.03% -5.16% -0.43% -0.11% 0.20% -0.22% 0.20% -0.42% -0.19% -0.07% 0.12% -0.07% -0.30% 0.39% 0.20% 0.25% 0.21% -0.20% 0.11% 0.12% -0.08% 0.06% -0.14% -0.15% -0.02% -1.02% -0.25% -0.20% -0.56% -0.12% 0.14% -0.17% 0.29% -0.46% -0.19% -0.03% 0.14% 0.02% -0.32% 0.37% 0.14% lxxiv MƠ HÌNH SL STT 𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 3.75% -0.19% -3.99% -4.63% -5.15% 0.09% -2.48% 3.41% 6.46% 10 -5.36% 11 -3.48% 12 -3.23% 13 -4.21% 14 -1.75% 15 3.18% 16 8.76% 17 3.14% 18 6.87% 19 -3.64% 20 6.33% 21 7.77% 22 -1.73% 23 -1.61% 24 -6.59% 25 -6.73% 𝑹𝑴𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -0.63% 0.16% 1.65% -1.86% -2.80% 1.15% 0.53% -0.28% -0.44% -2.36% 0.82% -0.79% -0.07% 2.57% 1.67% -0.82% -2.12% 1.95% -0.08% 1.74% 2.49% -3.93% -0.74% -2.34% 3.76% 𝑹𝑺𝑴𝑩𝒕 2.36% -0.91% 0.55% 0.87% 1.27% 0.68% -1.26% 1.94% -2.68% 1.88% 1.21% 0.74% 2.05% -3.31% -1.31% 0.89% -1.04% -1.27% 1.89% -3.17% -3.56% 1.08% 0.77% 3.01% 3.48% 𝑹𝑯𝑴𝑳𝒕 -3.37% -0.69% -1.29% -1.46% -1.69% 0.01% -0.91% 1.31% 2.10% -1.46% -1.12% -0.89% -1.43% -0.56% 1.22% 2.95% 1.31% -1.84% -1.54% 1.30% 2.61% -0.51% -0.53% -1.94% -2.37% 𝑹𝑳𝑴𝑯𝒕 STT 𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -2.43% 180 0.76% -0.67% 181 -1.01% -0.78% 182 3.81% -1.03% 183 -0.45% -1.28% 184 -0.54% -0.61% 185 0.18% 1.17% 186 -0.52% -1.78% 187 0.47% 2.60% 188 9.61% -2.30% 189 15.62% -1.67% 190 -0.39% -1.30% 191 -8.04% -2.07% 192 1.94% -0.29% 193 3.35% 1.24% 194 6.67% 4.08% 195 3.48% 1.16% 196 -3.98% -2.93% 197 3.33% -2.02% 198 3.64% 2.30% 199 0.42% 3.69% 200 -0.76% -0.54% 201 3.68% -0.79% 202 1.76% -2.88% 203 2.43% -3.53% 204 7.76% 𝑹𝑴𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -6.26% -3.06% 0.55% -0.23% 2.34% 3.11% 0.00% 2.33% -0.16% -2.51% -2.74% -2.07% 2.76% 0.69% 2.72% 0.27% 0.98% -6.23% 1.15% -0.01% 9.32% -5.01% 3.42% 6.83% 2.78% 𝑹𝑺𝑴𝑩𝒕 0.33% -0.21% 1.13% 0.58% -0.07% -1.34% -0.09% 0.22% 3.91% 5.17% -0.07% -2.53% -0.97% -0.92% -3.75% -0.61% -1.44% 1.33% 0.76% 0.72% -0.53% 0.76% 0.67% -0.95% -3.54% 𝑹𝑯𝑴𝑳𝒕 0.33% -0.29% 1.26% -0.10% -0.13% 0.54% -0.14% -0.10% 3.24% 6.22% -0.07% -2.45% -0.97% 1.17% 2.87% 1.10% -1.41% 1.34% 0.10% 0.62% -0.57% 1.29% 1.05% 0.77% 2.50% 𝑹𝑳𝑴𝑯𝒕 0.48% -0.43% 1.65% -0.15% -0.52% 1.35% 0.08% -0.55% -3.91% -4.98% 0.09% 2.48% -0.64% 1.10% 3.79% 0.49% 1.29% -1.17% -1.90% -0.12% 0.60% -1.01% -0.21% 0.75% 3.84% lxxv 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 4.05% 1.57% 10.68% 0.63% -23.18% -3.70% 5.12% 17.02% -3.56% -0.29% 7.70% -11.41% -1.13% 6.70% 15.69% 11.62% 7.37% -4.58% 3.21% 2.39% 0.18% 1.42% 0.90% -3.50% -0.02% -0.40% -5.47% -1.36% 2.91% 0.48% -0.21% -0.25% 1.17% 1.18% -1.84% 1.23% 2.35% 0.73% 4.34% -1.87% 1.66% -0.50% -0.96% -0.53% 0.81% 0.14% 0.25% 3.63% 1.34% -0.80% 2.33% -5.82% -2.64% -0.98% 2.52% -1.59% -1.91% -0.67% -5.16% -1.58% 11.52% 1.76% -2.50% -8.56% 1.39% 0.30% -3.40% 5.68% 0.28% -3.87% -7.50% 2.05% -3.75% -1.55% 1.12% 0.11% 0.08% -1.13% 0.32% 1.84% -1.04% 0.13% -1.20% -0.44% 1.36% 2.08% 0.32% 0.60% 3.60% 5.17% 0.24% 0.64% -6.98% -10.80% -1.20% -1.76% 1.68% 2.48% 5.64% 8.48% -1.01% -1.62% -0.33% -0.32% 2.46% 3.12% -3.89% -5.80% -0.18% -0.26% 2.27% 3.87% 5.32% 7.55% 3.73% -2.24% 2.46% 3.71% -1.65% -2.34% 1.06% 1.61% -0.98% -0.57% 0.16% 0.19% -0.90% -0.64% 0.35% 0.52% 1.64% 1.08% -1.03% -1.00% -0.08% -0.13% -1.77% -2.66% -0.41% -0.97% 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 -4.97% -0.46% 2.83% 2.79% -14.17% -0.32% 2.19% -0.43% 6.82% 7.31% -4.98% 13.20% -3.37% -1.41% -3.78% -0.94% -4.84% -4.91% -5.26% 2.43% -1.17% 3.24% -4.75% 5.12% 1.38% 2.06% -3.86% -5.76% 1.66% 1.70% 1.19% 2.40% -2.33% -1.20% 1.57% -2.16% -2.00% -0.60% 0.39% 2.18% -2.70% -0.06% 1.38% -2.89% 1.28% -4.48% -5.09% 1.48% 2.43% -0.29% -1.63% 2.59% -1.05% -1.97% -3.69% 1.03% 2.18% 0.39% -0.64% -1.26% 7.11% 0.06% -1.49% -0.47% -3.53% -3.68% -0.12% -6.67% -1.06% -0.65% -1.32% -0.58% -1.53% 0.92% 2.77% 0.79% -0.33% 1.21% -1.86% 1.42% 0.56% 0.88% -0.21% -1.85% -1.62% -0.07% -0.45% -0.75% 6.99% -0.04% -1.49% -0.47% -3.53% -3.68% 0.09% -5.12% -0.99% -0.42% -0.74% -0.34% -1.71% -0.95% 2.77% 0.83% 0.84% 1.16% -1.51% 1.43% 1.98% 0.76% -1.21% -1.85% -2.41% -0.25% -0.82% -1.02% 4.68% -0.06% -1.31% 0.04% -2.34% -2.47% 1.49% -2.89% -1.52% -0.63% -0.72% -0.46% 1.77% -1.05% 2.02% 1.43% 0.68% 1.40% 1.48% -1.38% 1.91% 1.14% 0.15% 0.91% lxxvi 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 2.20% 5.95% 10.85% -8.68% -0.70% -2.25% -13.26% -1.68% 2.13% 0.32% 9.37% -1.59% -2.40% 1.53% -1.11% -3.42% -1.52% 0.57% 4.41% 4.03% 1.39% -0.34% -4.56% -2.94% 1.47% -0.70% -0.30% 1.32% 1.16% -1.75% -3.77% -1.41% -0.17% -1.30% 2.24% 0.89% -0.08% 1.66% 2.84% -1.90% 1.38% -1.57% 3.08% 1.40% -5.81% -4.59% -0.59% -2.98% -0.95% -0.29% 1.10% 5.09% 0.12% 1.78% 0.70% 0.96% 0.91% -3.19% -5.77% 4.27% -0.10% 1.89% -4.36% -0.69% -1.17% -0.80% -0.07% -0.38% -1.19% 0.02% 0.12% 1.58% -0.17% -0.55% 1.45% 1.83% 1.43% 0.38% -1.41% 0.26% 0.53% -0.47% -0.53% 0.07% 0.70% 2.03% 3.73% -2.77% -0.10% 0.30% -4.35% -1.49% -1.15% -0.83% 3.16% -0.50% -1.37% 0.57% -0.33% 1.80% -0.02% -0.14% 1.46% 1.90% 1.42% 0.37% -1.49% 0.86% 0.57% 0.67% 0.73% 0.07% 1.02% 3.06% 5.58% -4.18% -0.12% -0.08% -6.54% -1.90% -0.73% -0.33% 4.28% -0.43% -1.78% -0.59% -0.12% 1.31% 0.28% -0.35% 1.99% 2.34% 1.59% 0.29% -0.19% 0.33% 0.72% 0.57% 0.79% 0.28% 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 0.08% 3.34% 2.76% -4.37% -12.01% 17.93% -2.47% -0.50% -2.14% 3.98% -2.82% -5.27% -2.50% 3.31% 5.77% 2.60% 0.83% -0.69% 1.42% 1.80% -0.50% -0.11% 2.46% 0.92% -0.35% -5.45% 2.39% -4.76% 0.08% -2.28% -0.53% -3.17% -8.25% 2.96% -0.29% -0.05% 2.68% 4.02% -1.68% -0.08% 2.51% -2.52% 4.50% 1.04% 4.95% -3.21% 4.51% 7.24% 4.09% -0.61% -0.72% -4.99% -0.19% -5.45% 1.46% -2.28% 0.08% 1.18% -0.24% -0.90% -4.09% 6.00% -0.76% -0.41% -0.51% 1.33% 1.12% -2.03% 1.08% 1.66% 1.39% 0.88% 0.33% -0.05% 0.39% -0.25% 0.01% 0.24% 0.91% -0.19% -0.11% 1.76% 0.52% -0.68% 0.08% 1.19% -0.11% -0.75% -4.20% 6.01% -0.58% -0.47% -0.92% 1.32% -0.69% 2.77% 1.63% -3.09% -1.39% -0.52% -0.75% -0.17% -0.64% 0.25% -0.09% 0.37% -1.07% -0.62% 0.13% 1.88% 0.30% -0.22% 0.12% -0.98% -0.86% 1.35% 3.62% -6.03% 0.64% 0.28% 0.14% -1.45% -1.02% 1.93% 1.24% -1.61% -0.46% -0.05% -0.58% -0.19% -0.36% 0.60% 0.23% 0.36% -0.66% -0.44% 0.11% 1.01% 0.88% -0.96% lxxvii 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 -2.78% 4.44% 1.31% 2.59% 2.95% 10.75% -2.46% 9.69% -1.12% 0.36% -1.05% 0.22% -3.47% 0.16% 2.88% -2.58% 1.09% 0.24% 0.60% 5.20% -3.62% -0.09% -3.06% -3.75% 0.54% -3.31% 11.70% 4.69% 0.13% 2.80% 1.20% -1.32% -2.51% -0.49% 2.88% 1.49% -4.14% -3.24% -1.47% -2.46% 1.17% 1.74% 3.44% -4.01% 2.42% -1.49% 4.31% 1.05% 1.03% 3.90% -7.36% -3.24% -0.31% -2.22% -2.73% 1.06% 1.66% 2.24% 1.45% -1.33% -0.24% 3.40% -1.34% -4.74% -0.49% -0.44% 0.02% -0.06% -0.33% 0.07% 0.99% -0.35% 0.49% 0.11% 0.10% -2.36% 2.63% -0.29% -0.94% 1.14% 0.26% -1.15% 3.73% 1.96% -0.49% 2.25% 1.44% -0.65% 0.79% 3.41% -0.78% -4.73% -0.57% -0.44% -0.15% 0.00% -1.13% 0.03% 0.99% -0.35% 0.49% 0.11% 0.75% 1.73% -1.17% -0.29% -0.94% 1.18% -0.10% -1.15% 3.89% 1.96% -0.92% 3.01% 0.52% -0.20% -1.06% -3.62% 1.32% -3.11% -0.72% -0.46% 0.03% 0.10% 0.27% 0.08% -1.05% 0.82% 0.68% -0.12% 0.85% 2.62% -1.70% -0.29% -1.96% 0.59% -1.43% -0.91% 5.85% 2.76% 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 -3.94% -0.05% 1.24% -2.53% 6.18% 0.02% 0.25% -1.75% -1.43% 1.82% 1.62% -2.19% 1.85% 2.63% 2.46% -2.95% -0.15% 0.22% 4.46% -0.52% 1.03% -0.30% -1.49% 4.79% 0.54% -6.33% -3.72% -0.57% -0.83% -3.83% -0.87% -1.29% 2.46% -2.64% -1.76% -4.17% -3.32% -4.48% 4.82% 11.03% 0.58% 1.69% -1.65% -4.71% -2.02% -0.57% -2.63% -1.70% -1.39% -0.65% 0.19% 0.65% 11.78% -16.57% -6.26% -0.94% -1.23% 0.15% 0.48% 0.81% 2.05% 0.94% 0.18% 0.55% -0.45% 0.78% 0.62% 0.77% 0.64% -0.54% -2.93% 0.60% 0.50% -0.23% -2.56% -1.29% 0.32% 0.16% -0.25% -1.69% 0.21% -1.65% -0.98% 1.16% 1.80% -0.18% -0.72% -0.52% 2.14% 0.09% -0.25% 0.55% -0.73% -1.01% -0.08% -0.49% 0.70% 0.95% 0.91% 0.30% -0.54% 0.45% 1.29% 0.21% 0.42% 0.31% 0.15% 0.79% -0.39% -1.08% -1.14% -0.07% 1.23% -0.15% -0.48% -0.95% 3.24% -0.94% -0.17% 0.51% -0.84% -0.58% 0.23% -0.72% 1.05% 1.36% 1.42% -0.15% -0.52% 0.53% 2.23% 0.18% 0.65% 0.30% -0.06% 1.63% -0.26% -2.09% -1.72% -0.13% lxxviii 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 0.12% -2.49% 5.23% -2.75% 0.44% -2.38% 0.35% 9.32% 0.77% -3.00% 2.42% -3.27% 0.37% 1.00% -0.68% 1.53% 0.30% -1.19% -0.42% -1.69% 1.59% -2.10% -3.72% -0.34% 7.79% -11.53% -1.62% 2.65% 0.87% -1.84% -0.55% -2.22% 1.20% 0.84% -3.71% -0.62% -2.00% 1.77% 3.44% 0.52% -0.78% 2.77% -1.51% 1.19% -0.45% 2.06% 1.00% 0.26% -0.19% 2.87% -0.84% 2.31% 2.54% -5.73% -3.31% 1.37% 0.68% -0.97% 1.78% -0.94% -0.27% -1.18% 0.86% 3.15% 0.16% -0.96% -0.10% 0.53% -0.72% 0.35% -0.05% -0.84% -0.22% 0.15% 0.04% -0.29% 1.27% 2.69% -1.37% -0.76% 1.36% -3.77% -0.38% -1.39% 0.73% -1.00% 1.76% -0.93% -0.28% -1.17% 0.86% 3.15% 0.28% -0.96% -0.11% 1.57% -0.72% 0.36% -0.05% 0.15% -0.31% 0.49% -1.08% -0.26% 1.27% 2.70% -1.37% -0.76% 1.36% -3.18% -0.38% -1.39% 0.77% -1.43% 2.75% -1.37% -0.19% -1.88% 0.95% 4.64% 0.34% 0.80% 0.31% 1.04% -0.17% -0.36% 0.05% 0.43% -0.24% 0.32% -1.08% -0.51% 1.56% 2.37% 0.87% -0.57% 2.68% -5.08% -0.63% -0.93% 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 1.44% -2.44% -5.90% 1.09% -4.63% -1.19% 2.78% 2.68% -3.62% -4.44% -8.90% -3.75% 0.51% 2.91% -0.37% -4.89% -4.84% 4.54% -1.13% 0.03% 1.05% 6.28% 4.33% -10.54% -3.89% -4.29% 2.29% -6.26% 3.38% 2.10% -0.78% -1.08% 0.82% -1.87% 0.64% -1.72% 2.50% -3.00% -8.87% -2.07% 3.93% -1.16% 5.35% -0.96% 0.42% -0.78% -2.65% 8.40% 0.44% 3.30% 1.89% -6.08% 1.39% -1.51% 1.56% -3.65% -0.30% 1.51% 2.37% -0.71% 1.65% -0.70% 0.95% -0.05% 0.68% 1.94% 2.34% 0.84% 0.43% 1.04% 0.59% -0.65% 2.26% 0.43% -0.36% 0.96% -0.75% -3.03% -0.27% 0.63% -0.34% 2.58% -2.10% -1.12% 1.08% -1.91% -1.85% 0.45% 0.79% 0.36% 1.01% 0.45% -0.30% -0.26% 2.87% -1.19% -0.35% 1.08% 0.21% -0.05% -1.54% 1.60% 0.11% -0.26% 0.87% 1.83% -0.06% -0.37% -1.25% -1.08% 1.25% -1.85% 1.36% -2.28% -2.79% 0.68% 0.05% 0.20% 1.51% 0.94% -0.87% -0.94% 1.43% -1.79% 0.22% 1.46% 0.18% -0.82% -2.25% -0.72% -0.20% -0.23% 1.06% 2.98% 0.80% -2.09% -1.91% -2.36% 1.79% -2.86% lxxix 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 0.04% -3.09% 3.28% -6.79% -0.37% 0.74% 2.33% -3.06% -1.10% 9.42% 0.71% 10.47% -0.97% -0.76% 1.66% -1.11% -2.22% 3.00% 0.16% -0.05% -1.50% -9.77% 7.49% 4.53% -8.19% -4.81% 3.04% 2.59% -1.00% -4.74% 3.19% -1.23% -3.08% 2.46% 2.45% -2.69% 1.85% 2.28% 1.56% 0.35% 4.52% 2.30% 1.69% -0.14% -0.32% -0.17% -1.26% 0.32% 0.41% 1.72% -1.44% 0.53% -1.13% 0.88% -0.48% 1.13% -0.10% 1.38% -2.02% 2.96% 0.13% -1.06% -0.94% 1.04% -0.50% -2.08% -1.50% -5.17% 1.54% -0.43% 0.01% -1.15% 1.35% -1.06% -0.10% -0.98% 1.56% 4.51% -4.49% -1.10% -2.68% 1.11% 0.77% 0.89% -0.10% -0.84% -2.01% 2.98% -0.16% -1.05% 0.72% 1.03% -0.28% -2.00% -1.51% -5.17% 1.51% -0.11% 0.60% -1.10% 1.34% -1.41% -0.08% -0.95% -0.77% 4.52% -4.42% 1.36% -2.64% -2.02% 1.06% -0.28% -0.06% -1.36% -1.68% 2.21% -0.20% -0.91% 1.08% 0.96% -0.44% -0.41% -0.33% -3.40% 0.36% -0.26% -0.01% -1.81% 1.40% -0.89% -0.09% -0.04% -1.42% 3.71% -3.15% 2.14% -3.00% -2.73% 1.58% 0.17% 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 0.12% -2.57% 8.20% 3.48% -0.71% -1.59% 0.60% -12.76% 0.88% -2.24% -1.10% -6.63% 0.29% 4.19% -0.53% -2.79% -2.40% -0.77% 1.04% -3.39% 5.46% -2.79% -2.31% -4.57% -4.05% 0.88% 2.75% 13.57% -0.86% 1.50% -0.41% 0.95% -2.34% -0.27% 7.70% -7.39% -1.86% -5.17% -1.08% -3.09% -0.58% 1.88% -2.24% -5.16% -1.31% 0.21% 2.41% -2.81% 3.40% -5.16% -0.65% -5.07% -5.52% 1.42% 3.49% 0.48% -0.76% 0.76% -4.32% 0.83% -0.81% 0.14% 0.12% -2.59% 0.15% 0.12% -0.07% -2.10% 0.24% 1.21% -0.41% -0.48% -0.23% -0.03% 0.14% 0.44% -2.49% -0.48% 0.91% -0.95% 2.80% 0.21% -1.43% -6.09% 0.18% 0.46% 2.97% 1.08% -0.17% 0.48% -0.48% -2.07% -0.89% -0.26% 0.66% 0.61% 0.17% 0.67% 0.17% 0.39% -0.80% -0.54% 0.38% -1.03% 1.94% 0.39% -0.48% -1.37% -1.07% 0.00% 1.11% 4.91% 0.25% 0.47% 4.19% 1.63% -0.40% 0.73% 2.05% -4.13% -0.75% -0.49% 0.51% -0.24% 0.13% 1.46% 0.02% -0.13% -1.04% 0.03% 0.48% -1.38% 3.18% -0.13% -0.84% -3.68% -3.50% 0.13% 1.35% 7.16% lxxx 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 7.98% 3.50% -1.53% 5.98% 3.02% -2.14% -0.42% 3.87% -0.19% -0.14% 6.71% -6.08% 2.23% -0.86% 1.53% 2.32% -0.62% 0.87% -0.57% -6.20% -0.35% 0.52% 1.49% -0.63% -0.82% 2.51% -0.76% 2.72% 1.65% 1.22% -0.41% 2.05% 0.83% -0.43% -0.93% 1.30% 0.26% -0.86% 2.30% -1.69% -1.19% -1.41% 1.71% 1.22% -0.40% 2.05% -1.34% -0.30% -0.93% 1.35% -0.21% -0.75% 2.26% -1.61% 0.82% -1.69% 3.06% 1.83% -1.71% -1.41% -0.83% -0.63% 0.08% -1.41% 0.26% -0.77% -0.60% 1.97% 1.22% -1.80% 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 12.24% 8.21% 2.13% 0.73% -8.16% 11.67% 4.54% 0.86% 3.71% -4.06% -1.77% -9.40% -2.79% -0.12% 3.07% -2.75% 0.05% -3.06% 3.35% 2.34% 0.55% -1.13% 1.65% -0.83% -4.03% -5.16% -6.76% -2.41% -2.17% -0.30% -2.33% 3.87% -0.84% -0.55% 1.35% -1.60% 0.60% -0.40% -0.48% 4.11% 2.84% 0.95% -0.01% -2.55% 4.01% 0.39% -0.17% 1.13% -1.04% -0.67% -2.91% 0.39% 6.17% 4.24% 1.32% 0.27% -3.88% 6.13% 1.10% -0.61% -0.81% -1.65% -1.04% -2.58% -0.13% lxxxi MƠ HÌNH SM STT 𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -1.93% 1.68% -5.73% -6.49% -7.55% -1.00% 3.32% 3.04% -2.89% 10 -2.61% 11 -1.44% 12 -0.60% 13 2.72% 14 10.81% 15 2.03% 16 -2.47% 17 4.75% 18 3.78% 19 -3.70% 20 4.89% 21 3.84% 22 1.50% 23 -2.26% 24 -2.47% 25 -6.02% 𝑹𝑴𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -0.63% 0.16% 1.65% -1.86% -2.80% 1.15% 0.53% -0.28% -0.44% -2.36% 0.82% -0.79% -0.07% 2.57% 1.67% -0.82% -2.12% 1.95% -0.08% 1.74% 2.49% -3.93% -0.74% -2.34% 3.76% 𝑹𝑺𝑴𝑩𝒕 0.14% -0.15% 0.45% 0.57% 0.06% 0.09% -0.23% -0.27% 0.29% -0.17% 0.12% 0.02% -0.25% -0.76% -0.20% 0.24% -0.39% -0.31% 0.35% -0.17% -0.41% -0.13% 0.22% 0.25% 0.43% 𝑹𝑯𝑴𝑳𝒕 0.31% 0.03% 0.23% 0.77% 0.37% 0.06% 0.10% 0.68% 0.67% 0.94% 0.15% 0.21% 0.72% -1.46% -0.41% -0.11% -0.06% 0.25% 0.82% -0.58% -0.49% -1.02% 0.17% 0.26% 0.70% 𝑹𝑳𝑴𝑯𝒕 STT 𝑹𝒊𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -0.24% 180 -8.54% 0.00% 181 -0.33% -0.08% 182 -1.76% -0.96% 183 0.05% -0.01% 184 7.26% 0.22% 185 6.60% 0.21% 186 -4.45% 0.49% 187 6.08% -0.39% 188 -0.45% 0.09% 189 -0.76% 0.18% 190 -11.20% -0.28% 191 2.55% 0.17% 192 1.07% 1.39% 193 -1.00% 0.13% 194 9.14% 0.22% 195 0.61% -0.41% 196 2.72% -0.41% 197 -6.83% -0.37% 198 11.10% 0.18% 199 -16.43% -0.25% 200 9.00% 0.86% 201 -7.39% -0.15% 202 9.27% 0.25% 203 0.05% 0.40% 204 4.38% 𝑹𝑴𝒕 − 𝑹𝒇𝒕 -6.26% -3.06% 0.55% -0.23% 2.34% 3.11% 0.00% 2.33% -0.16% -2.51% -2.74% -2.07% 2.76% 0.69% 2.72% 0.27% 0.98% -6.23% 1.15% -0.01% 9.32% -5.01% 3.42% 6.83% 2.78% 𝑹𝑺𝑴𝑩𝒕 -0.63% 0.20% 0.14% 0.13% -0.65% -0.63% 0.10% -0.36% 0.02% -0.10% -0.96% 0.01% 0.08% 0.00% 0.98% -0.13% 0.43% -0.33% 0.75% 1.40% 0.72% -0.60% 0.65% -0.11% 0.39% 𝑹𝑯𝑴𝑳𝒕 1.24% -0.12% 0.02% -0.20% 0.49% 0.19% -0.13% 0.33% 0.11% 0.12% 1.85% -0.08% -0.19% 0.17% -1.79% -0.18% -0.41% 0.65% -1.51% -0.92% -1.25% 1.03% -1.11% 0.35% -0.74% 𝑹𝑳𝑴𝑯𝒕 0.58% 0.03% 0.02% 0.06% -0.52% 0.12% 0.18% 0.68% 0.06% 0.03% 0.79% -0.19% -0.09% 0.01% -0.66% 0.21% -0.18% 0.38% -0.79% 1.16% -0.65% 0.45% -0.66% 0.11% -0.32% lxxxii 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 6.83% -0.74% 5.28% 12.75% -0.17% 2.23% 6.00% -1.44% 1.54% 1.44% 1.89% -2.19% 1.51% -3.47% 3.23% 0.50% 2.20% 6.55% 2.27% 1.95% 4.43% 2.02% 0.50% -8.04% -3.92% -2.19% -2.07% 0.70% 2.91% 0.48% -0.21% -0.25% 1.17% 1.18% -1.84% 1.23% 2.35% 0.73% 4.34% -1.87% 1.66% -0.50% -0.96% -0.53% 0.81% 0.14% 0.25% 3.63% 1.34% -0.80% 2.33% -5.82% -2.64% -0.98% 2.52% -1.59% -0.54% 0.09% -0.44% -1.17% -0.02% -0.22% -0.53% 0.16% -0.13% -0.11% -0.15% 0.18% -0.10% 0.22% 0.40% -0.06% -0.28% -0.54% 0.40% -0.18% -0.41% -0.11% -0.21% 0.65% 0.33% 0.28% 0.19% -0.09% -0.50% -0.59% -0.03% 0.10% -0.21% -0.52% 0.22% -0.14% 0.10% -0.08% -0.10% -0.02% 0.18% 0.34% -0.81% -0.08% -0.02% 0.36% -0.84% 0.03% 0.21% 0.08% -0.33% -0.10% -0.25% 0.08% -0.16% 0.04% -0.08% -0.40% 0.10% -0.22% 0.08% -0.16% -0.28% 0.09% 0.06% 0.04% 0.06% 0.10% -0.11% 0.24% -0.20% -0.05% -0.15% -0.44% -0.15% -0.14% -0.31% -0.12% -0.16% 0.56% 0.30% 0.23% 0.16% -0.08% 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 -0.60% -0.28% 2.50% 1.34% -2.03% -0.90% 3.46% -5.17% -5.61% -4.83% -3.37% 5.29% 0.49% 0.15% -0.39% -5.77% 2.59% -1.01% -2.85% -5.18% 6.44% 3.87% -4.60% 15.04% 1.58% 3.28% -1.37% 0.14% 1.66% 1.70% 1.19% 2.40% -2.33% -1.20% 1.57% -2.16% -2.00% -0.60% 0.39% 2.18% -2.70% -0.06% 1.38% -2.89% 1.28% -4.48% -5.09% 1.48% 2.43% -0.29% -1.63% 2.59% -1.05% -1.97% -3.69% 1.03% 0.02% 0.21% -0.06% 0.12% -0.26% -0.09% 0.31% -0.50% -0.61% -0.35% -0.58% 0.43% -0.02% 0.22% 0.11% -0.25% 0.30% -0.43% -0.11% -0.75% 0.71% 0.56% -0.47% 1.24% 0.04% 0.45% -0.76% 0.07% 0.34% -0.06% 0.13% -0.47% 0.45% 0.14% -0.65% 0.67% 0.96% 0.55% 0.91% -0.62% -0.02% -0.31% -0.14% 0.52% -0.58% 0.51% 0.00% 1.22% -1.19% -0.94% 0.92% -2.39% -0.37% -1.03% 0.01% -0.21% -0.27% -0.15% -0.18% 0.12% 0.13% 0.06% -0.26% 0.20% 0.26% 0.28% 0.22% -0.40% -0.05% -0.04% 0.03% 0.37% -0.20% 0.10% 0.18% 0.34% -0.46% -0.31% 0.31% -1.03% 0.09% -0.29% 1.00% 0.02% lxxxiii 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 1.67% -0.13% -0.98% 6.71% -2.56% 0.19% -6.22% 1.44% 8.40% 0.21% 4.04% 3.06% 1.08% 0.99% -0.92% -1.97% 0.71% -3.43% 3.74% 0.42% 7.99% 0.61% 1.15% 0.06% -1.19% -0.13% -4.54% -1.10% 1.16% -1.75% -3.77% -1.41% -0.17% -1.30% 2.24% 0.89% -0.08% 1.66% 2.84% -1.90% 1.38% -1.57% 3.08% 1.40% -5.81% -4.59% -0.59% -2.98% -0.95% -0.29% 1.10% 5.09% 0.12% 1.78% 0.70% 0.96% -0.14% 0.02% 0.10% -0.64% 0.23% 0.00% 0.52% 0.00% -0.72% -0.03% -0.38% -0.30% -0.11% -0.06% 0.02% 0.12% 0.45% 0.22% -0.34% -0.03% -0.71% -0.01% -0.12% -0.01% 0.05% 0.01% 0.40% 0.12% -0.21% -0.17% -0.11% 0.45% -0.24% 0.01% -0.29% -0.03% 0.58% -0.07% -0.08% 0.18% -0.15% -0.02% 0.00% -0.11% 0.30% -0.15% 0.29% -0.08% 0.52% -0.02% 0.01% -0.09% -0.02% 0.11% 0.89% 0.02% -0.04% 0.05% 0.07% -0.48% 0.19% 0.07% 0.29% -0.06% -0.61% -0.16% -0.26% -0.19% 0.10% -0.04% 0.04% 0.28% 0.60% 0.23% -0.26% -0.04% -0.49% 0.09% -0.06% -0.02% 0.04% 0.00% -0.75% 0.04% 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 2.74% -4.60% -2.59% -2.69% -15.41% 9.97% 5.85% 6.87% 12.94% 8.30% 3.82% 1.52% 3.99% -0.02% 5.60% 2.57% 7.46% 6.06% 2.41% 7.60% 2.88% 1.97% 2.16% 1.86% 0.67% -2.71% 5.23% -2.08% 0.08% -2.28% -0.53% -3.17% -8.25% 2.96% -0.29% -0.05% 2.68% 4.02% -1.68% -0.08% 2.51% -2.52% 4.50% 1.04% 4.95% -3.21% 4.51% 7.24% 4.09% -0.61% -0.72% -4.99% -0.19% -5.45% 1.46% -2.28% -0.11% -0.30% -0.34% -0.09% -0.64% -0.07% 0.46% -0.29% 1.01% 0.44% 0.56% 0.02% 0.10% 0.24% -0.37% 0.26% 0.43% 0.75% 0.15% 0.55% 0.27% 0.00% -0.04% -0.36% 0.20% 0.00% 0.09% 0.09% 0.26% 0.17% 0.40% 0.40% 0.35% 0.45% -0.34% 0.55% -2.29% -0.69% 0.04% 0.18% -0.45% -0.18% 0.05% -0.36% -1.13% -1.30% -0.28% 0.39% -0.54% 0.10% -0.37% -0.90% 0.30% 0.03% -0.03% -0.22% -0.17% 0.00% 0.06% 0.23% 0.95% -0.65% -0.43% -0.48% -0.81% -0.55% -0.33% -0.10% -0.21% -0.13% -0.33% -0.22% -0.47% -0.48% -0.01% 0.93% -0.21% 0.09% -0.25% -0.20% 0.35% 0.10% 0.50% 0.00% lxxxiv 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 0.76% 2.85% -0.20% -1.31% -2.42% -1.44% 1.56% 1.92% -4.04% -0.30% 2.06% 0.13% 0.26% 0.17% 1.07% -2.92% -0.47% 2.90% -1.06% 1.38% -4.20% 8.37% -6.07% -1.06% 5.18% -1.30% 1.56% 4.22% 0.13% 2.80% 1.20% -1.32% -2.51% -0.49% 2.88% 1.49% -4.14% -3.24% -1.47% -2.46% 1.17% 1.74% 3.44% -4.01% 2.42% -1.49% 4.31% 1.05% 1.03% 3.90% -7.36% -3.24% -0.31% -2.22% -2.73% 1.06% -0.09% -0.26% 0.21% -0.07% 0.18% 0.03% -0.15% -0.19% 0.24% 0.05% -0.24% -0.09% 0.32% 0.19% -0.22% 0.20% -0.16% -0.08% 0.14% -0.04% 0.37% -0.75% -0.05% -0.09% -0.20% 0.06% 0.23% 0.17% -0.28% 0.09% -0.25% -0.02% -0.12% 0.00% -0.17% 0.02% -0.02% -0.15% 0.10% 0.37% 0.10% 0.07% 0.01% 0.10% 0.12% 0.12% -0.01% 0.05% -0.19% -1.49% -0.28% -0.13% 0.34% -0.11% 0.13% 0.26% 0.26% -0.14% 0.02% -0.11% 0.14% -0.16% 0.05% -0.13% 0.23% -0.05% -0.19% -0.34% -0.30% 0.09% 0.18% 0.16% 0.13% -0.01% 0.14% -0.09% 0.19% 1.22% -0.10% 0.06% -0.01% -0.03% -0.29% 0.35% 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 -0.41% -5.22% -3.59% -4.24% 1.21% 0.27% -0.88% -6.38% -0.45% -4.64% 3.11% 8.84% -0.59% 4.17% -1.83% -4.95% -1.96% 0.50% 6.51% 0.06% 1.25% -1.86% 2.32% 3.85% 8.95% -11.79% -4.52% 12.20% -0.83% -3.83% -0.87% -1.29% 2.46% -2.64% -1.76% -4.17% -3.32% -4.48% 4.82% 11.03% 0.58% 1.69% -1.65% -4.71% -2.02% -0.57% -2.63% -1.70% -1.39% -0.65% 0.19% 0.65% 11.78% -16.57% -6.26% -0.94% 0.03% -0.05% 0.08% 0.02% 0.13% -0.20% -0.07% 0.62% 0.03% -0.10% -0.07% 0.53% 0.00% 0.38% 0.01% -0.32% 0.07% -0.02% 0.83% 0.05% -0.01% -0.02% 0.22% -0.03% 0.70% -0.44% -0.39% 1.33% -0.10% -0.18% 0.10% 0.20% -0.43% 0.03% 0.00% -0.40% 0.12% -0.28% 0.06% -0.76% 0.17% 0.18% -0.23% 0.22% -0.14% -0.26% -1.52% -0.13% -0.05% 0.05% 0.01% 0.02% 0.24% -0.38% -0.08% 0.84% -0.04% -0.26% -0.15% -0.08% -0.27% -0.20% 0.15% 0.39% 0.02% 0.02% -0.11% 0.13% 0.07% -0.19% 0.00% 0.00% 0.05% 0.25% -0.55% 0.14% -0.08% -0.03% 0.20% -0.07% -0.10% 0.03% -0.20% -0.88% lxxxv 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 2.92% -2.73% 0.54% -5.05% 3.18% 0.39% -4.82% 7.68% 1.36% 3.94% 1.21% 2.91% 9.82% 10.82% 0.22% -1.56% 4.78% 2.06% 7.17% 0.88% 0.16% 6.37% -1.73% 0.82% 1.27% -4.70% -0.45% -0.58% 0.87% -1.84% -0.55% -2.22% 1.20% 0.84% -3.71% -0.62% -2.00% 1.77% 3.44% 0.52% -0.78% 2.77% -1.51% 1.19% -0.45% 2.06% 1.00% 0.26% -0.19% 2.87% -0.84% 2.31% 2.54% -5.73% -3.31% 1.37% -0.39% -0.03% 0.11% 0.16% 0.20% -0.08% 0.37% -0.12% -0.22% -0.23% -0.11% -0.27% -0.15% -0.24% -0.16% -0.31% 0.28% -0.07% 0.53% -0.15% 0.00% 0.12% 0.18% 0.18% -0.24% 0.04% 0.17% 0.01% -0.33% -0.16% 0.04% -0.22% 0.01% -0.04% -0.44% 0.37% 0.19% 0.14% 0.11% 0.17% 0.67% 0.70% 0.25% -0.07% 0.40% 0.16% -1.06% 0.01% -0.05% 0.38% 0.19% -0.07% 0.17% 0.00% -0.31% 0.18% -0.37% -0.11% -0.05% 0.11% 0.21% -0.05% 0.35% 0.04% -0.12% -0.27% -0.07% -0.25% 0.19% 0.10% -0.03% -0.29% 0.56% 0.01% -0.52% -0.15% 0.04% 0.35% 0.30% -0.09% -0.13% 0.27% -0.09% 0.10% 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 1.72% -1.50% -7.03% -1.73% 2.24% -5.83% 1.23% 3.62% -0.24% -2.78% -9.58% -5.08% 0.42% 0.92% 2.90% -3.70% 0.44% -3.29% -0.37% 2.78% 6.34% 8.57% 4.26% -12.66% -1.43% -4.61% 0.02% -5.12% 3.38% 2.10% -0.78% -1.08% 0.82% -1.87% 0.64% -1.72% 2.50% -3.00% -8.87% -2.07% 3.93% -1.16% 5.35% -0.96% 0.42% -0.78% -2.65% 8.40% 0.44% 3.30% 1.89% -6.08% 1.39% -1.51% 1.56% -3.65% 0.14% 0.27% -0.47% -0.08% 0.21% 0.23% 0.04% 0.34% 0.16% -0.05% -0.24% 0.14% -0.17% 0.39% -0.35% 0.08% 0.12% 0.21% -0.03% 0.07% 0.26% -0.37% -0.03% -0.14% -0.01% 0.14% -0.03% -0.01% 0.14% -0.07% -0.08% 0.24% -0.56% 0.12% -0.04% -0.05% 0.02% -0.03% -0.08% -0.11% 0.03% 0.04% 0.12% 0.20% 0.06% 0.05% 0.10% 0.12% 0.00% -0.03% 0.12% 0.12% 0.11% -0.15% -0.20% -0.06% 0.17% 0.33% -0.33% 0.03% -0.20% 0.40% -0.04% 0.23% 0.20% 0.06% -0.51% -0.05% -0.16% 0.48% -0.15% -0.01% -0.06% 0.14% 0.08% 0.29% 0.03% -0.12% -0.17% 0.27% -0.21% 0.03% 0.13% 0.03% lxxxvi 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 -0.78% -10.45% 4.64% -1.78% -0.94% 0.65% 0.21% -9.42% -0.83% 12.00% 5.54% 5.38% 0.94% 3.43% 3.62% -1.44% 1.47% 2.08% -1.04% 2.94% 0.50% 3.08% -0.14% 3.80% -2.85% 4.31% 0.23% 0.05% -1.00% -4.74% 3.19% -1.23% -3.08% 2.46% 2.45% -2.69% 1.85% 2.28% 1.56% 0.35% 4.52% 2.30% 1.69% -0.14% -0.32% -0.17% -1.26% 0.32% 0.41% 1.72% -1.44% 0.53% -1.13% 0.88% -0.48% 1.13% -0.36% 0.49% -0.39% -0.08% -0.03% -0.39% 0.00% 0.79% 0.02% 0.12% -0.34% -0.14% 0.22% -0.41% 0.42% 0.09% 0.04% -0.23% -0.03% -0.43% -0.04% -0.06% 0.01% -0.03% 0.21% -0.07% -0.24% 0.33% 0.23% -0.16% 0.42% 0.01% -0.01% 0.24% 0.01% -0.64% 0.11% 0.62% 0.16% 0.37% -0.26% 0.36% -0.76% -0.01% 0.06% 0.17% 0.10% 0.43% 0.08% -0.05% -0.02% 0.27% -0.11% 0.16% 0.28% -0.50% -0.10% 0.54% -0.26% -0.06% -0.01% -0.10% -0.02% 0.55% 0.13% 0.49% -0.39% 0.04% 0.04% -0.25% -0.28% 0.06% 0.02% -0.16% 0.07% -0.20% -0.10% -0.19% 0.01% 0.10% 0.25% -0.03% -0.04% -0.01% 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 -2.40% -2.00% 4.79% 3.58% -0.37% 0.90% 8.42% -9.47% -4.65% -6.39% 1.37% -5.47% 4.62% 2.80% -2.25% -3.62% 5.60% 2.63% -4.74% -4.12% 7.90% 0.23% -6.42% -9.71% 3.45% -1.24% 3.45% -4.74% -0.86% 1.50% -0.41% 0.95% -2.34% -0.27% 7.70% -7.39% -1.86% -5.17% -1.08% -3.09% -0.58% 1.88% -2.24% -1.31% 0.21% 2.41% -5.16% -2.81% 3.40% -0.65% -5.07% -5.52% 1.42% 3.49% 0.48% -5.16% 0.10% 0.16% -0.50% -0.35% 0.77% -0.25% 0.19% -0.03% 0.01% -0.16% 0.25% -0.18% 0.56% -0.18% 0.02% -0.11% 0.66% 0.54% 0.30% 0.09% 0.33% -0.14% 0.17% 0.18% 0.00% -0.02% -0.11% 0.30% -0.02% 0.09% 0.48% -0.05% 0.90% -0.24% 0.11% -0.11% -0.24% -0.17% 0.20% -0.05% -0.03% 0.00% -0.07% -0.07% 0.39% -0.03% -0.09% -0.21% 0.51% 0.13% -0.07% -0.19% 0.01% -0.11% 0.08% -0.09% 0.13% -0.06% -0.49% -0.05% 0.18% 0.15% -0.09% 0.03% -0.25% 0.20% -0.13% 0.02% 0.01% -0.05% -0.09% 0.03% 0.71% -0.08% 0.18% 0.10% 0.27% -0.15% -0.06% -0.02% -0.18% 0.08% 0.12% 0.18% lxxxvii 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 5.50% 7.31% -0.38% 1.67% -3.42% -6.34% 2.15% -1.40% -2.06% 1.00% -4.19% 4.01% -0.64% 5.16% 1.53% 2.32% -0.62% 0.87% -0.57% -6.20% -0.35% 0.52% 1.49% -0.63% -0.82% 2.51% -0.76% 2.72% 0.03% -0.46% -0.24% 0.08% -0.28% -0.28% -0.21% 0.00% -0.50% 0.26% 0.18% -0.21% -0.06% 0.00% -0.33% 0.22% 0.32% -0.20% 0.51% 0.68% 0.19% -0.02% 0.72% -0.41% 0.14% 0.05% 0.06% 0.19% -0.40% -0.53% 0.01% -0.14% 0.20% 0.39% -0.18% -0.06% 0.17% -0.30% 0.14% -0.34% 0.01% 0.06% 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 -5.83% 9.60% 7.86% 12.34% -1.74% 7.07% 7.94% -0.91% -3.98% 3.55% 0.61% -2.40% -4.74% -0.12% 3.07% -2.75% 0.05% -3.06% 3.35% 2.34% 0.55% -1.13% 1.65% -0.83% -4.03% -5.16% 0.16% -0.23% -0.15% -0.20% -0.04% 0.13% -0.60% 0.03% 0.14% 0.04% 0.06% 0.00% 0.30% -0.11% 0.07% 0.14% 0.77% 0.11% -0.12% -0.04% -0.12% 0.06% -0.02% -0.13% 0.12% -0.09% 0.06% -0.36% 0.04% 0.25% -0.28% 0.53% -0.12% 0.04% -0.07% 0.54% -0.01% 0.04% 0.18% lxxxviii ... 2010 đến năm 2016 thị trường chứng khoán Việt Nam Tên đề tài tác giả chọn “KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA-FRENCH VÀ THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM để làm đề tài... động nhân tố khoản mơ hình ba nhân tố Fama-French kết hợp khoản 43 4.7.2 So sánh mơ hình CAPM, mơ hình nhân tố Fama-French mơ hình nhân tố Fama – French kết hợp khoản 45 Kết. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG LOAN KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH KẾT HỢP BA NHÂN TỐ CỦA FAMA-FRENCH VÀ THANH KHOẢN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của fama french và thanh khoản trên thị trường chứng khoán việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của fama french và thanh khoản trên thị trường chứng khoán việt nam (luận văn thạc sĩ kinh tế)

Từ khóa liên quan