Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nhà bè (khóa luận tốt nghiệp đại học)

102 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NG N HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N – CHI NH NH NHÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NG N HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NG N HÀNG N NG NGHIỆP VÀ PH T TRIỂN N NG TH N – CHI NH NH NHÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NG VĂN TUẤN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i TĨM TẮT Trong bối cảnh, tình hình kinh tế vốn ln đóng vai trò quan trọng để hoạt động sản xuất, kinh doanh xã hội diễn Trong hệ thống ngân hàng thương mại kênh trung gian chủ yếu điều tiết nguồn vốn, phân phối lại lượng tiền lưu thông kinh tế Trong giai đoạn năm 2015 – 2017 kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực Tăng trưởng kinh tế năm 2015 phục hồi mức cao vòng năm 2011 – 2015 ; năm 2016 trải qua nhiều khó khăn với biến động lớn kinh tế toàn cầu có điểm sáng kỷ lục tăng trưởng doanh nghiệp mới, cán cân thương mại tăng, khép lại năm 2017 với số thống kê ấn tượng tổng sản phẩm nước tăng vượt tiêu đề ra, vốn đầu tư trực tiếp nước tăng, kim ngạch xuất tăng Mặt khác lĩnh vực ngân hàng, ngân hàng phải đối mặt việc gia tăng nguồn vốn theo chuẩn mực Basel II Trước diễn biến sinh động đó, đề tài nghiên cứu “Huy động vốn tạ n n n n pv t tr n n t n n ” đề tài cấp bách, cần thiết Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn (NHNo&PTNT) Việt Nam nói chung NHNo&PTNT Chi nhánh (CN) Nhà nói riêng nhằm gia tăng nguồn vốn có, giữ vị trí thị trường tăng tính cạnh tranh với ngân hàng khác Để thực đề tài này, khóa luận xác định rõ ràng mục tiêu tổng quát tìm giải pháp tăng trưởng huy động vốn NHNo&PTNT N Nhà mục tiêu cụ thể bao gồm: xác định nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn; giới thiệu sơ lược trình hình thành NHNo&PTNT N Nhà ; đánh giá thực trạng nghiệp vụ huy động vốn diễn từ năm 2015 đến năm 2017; nêu thuận lợi khó khăn ngân hàng Từ đề giải pháp cần thiết nâng cao hiệu hoạt động NHNo&PTNT Bài luận kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu bao gồm: quan ii sát, thu thập liệu, xử lý, phân tích số liệu, so sánh; tiến hành khảo sát thực tế thực trạng huy động vốn N No PTNT N Nhà sau thống kê xử lý kết để đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến huy động vốn ngân hàng mức độ hài lòng khách hàng yếu tố Tóm tắt chƣơng Trong chương 1, nghiên cứu chọn lọc đưa lý luận Ngân hàng Thương mại (NHTM) nói chung nghiệp vụ huy động vốn nói riêng NHTM có vai trò quan trọng việc điều tiết nguồn vốn kinh tế, mối liên hệ doanh nghiệp với thị trường, công cụ để Nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mơ, tạo liên kết tài quốc gia với tài quốc tế uy động vốn hoạt động ngân hàng sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ chủ thể kinh tế để thực hoạt động kinh doanh cho vay, đầu tư, Đối với ngân hàng, huy động vốn sở để ngân hàng tổ chức hoạt động kinh doanh, định quy mô tín dụng hoạt động khác ngân hàng, định lực toán đảm bảo uy tín ngân hàng, yếu tố định lực cạnh tranh ngân hàng ình thức huy động vốn N TM đa dạng, phân loại theo tiền gửi khách hàng, thời gian huy động, đối tượng khách hàng, giấy tờ có giá, loại tiền Mục đích phân loại để tối đa lượng tiền huy động, tăng hội đầu tư sinh lời, tăng tính cạnh tranh với ngân hàng khác Dựa sở đấy, khóa luận đưa số tiêu đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn đồng thời việc xác định nhân tố khách quan nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến huy động vốn NHTM quan trọng, nhân tố có thay đổi điều chỉnh tác động đến việc huy động vốn ngân hàng iii Bài viết cho biết trình hình thành, phát triển cấu tổ chức NHNo&PTNT CN Nhà Bè Tác giả phân tích rõ thực trạng huy động vốn NHNo&PTNT N Nhà giai đoạn 2015 – 2017 với tiêu khác bao gồm: quy mô nguồn vốn huy động, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động, cấu nguồn vốn huy động Số vốn huy động qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng số nguồn vốn, cho thấy tầm quan trọng nguồn vốn huy động từ dân cư, xã hội Vốn huy động năm N Nhà tăng trưởng ổn định, tiền gửi có kỳ hạn ln khách hàng ưa chuộng hẳn so với tiền gửi khơng kỳ hạn Trong cơng tác huy động vốn huy động từ dân cư phần huy động chiếm phần lớn chiếm 89% qua năm, điều thể thiếu cân công tác huy động vốn đối tượng với Để làm rõ thực trạng huy động vốn CN Nhà Bè, viết tiến hành khảo sát thực thơng qua phiếu khảo sát với câu hỏi có/ không, chấm điểm yếu tố liên quan đến dịch vụ huy động vốn theo thang điểm từ đến (với thứ tự hồn tồn khơng đồng ý, khơng đồng ý, đến bình thường, đồng ý cuối hoàn toàn đồng ý) thấy mức độ hài lòng khách hàng ngân hàng nhận xét yếu tố ảnh hưởng nhiều yếu tố ảnh hưởng thấp Qua khảo sát nhận thấy uy tín tiêu chí quan trọng lãi suất huy động ảnh hưởng khách hàng đến gửi tiền CN Nhà Bè Sự biến động tình hình huy động vốn năm qua lý giải việc chịu ảnh hưởng từ nhiều khía cạnh khác nhau, xuất phát từ bên lẫn bên ngân hàng Thơng qua việc phân tích thực trạng kết khảo sát, khóa luận sử dụng nhân tố khách quan nhân tố chủ quan để phân tích SWOT NHNo&PTNT CN Nhà Bè Trong đó, khóa luận ngân hàng có hội trị - pháp lý, kinh tế, vị trí địa lý, cơng nghệ Bên cạnh thách thức ngân hàng cần đối mặt bối cảnh kinh tế – trị - xã hội như: dân số, văn hóa – xã hội, cạnh tranh ngân hàng, thiếu hiếu khách hàng Về phía iv NHNo&PTNT CN Nhà Bè nói riêng có điểm mạnh bật như: uy tín ngân hàng, mạng lưới giao dịch, sách Marketing, chiến lược kinh doanh, … Tuy nhiên ngân hàng có số điểm yếu tồn hình thức huy động, dịch vụ cung ứng, lãi suất, … Phân tích SWOT phải xác định cụ thể, xác để làm sở cho việc đề giải pháp hữu hiệu Tóm tắt chƣơng Nhằm nâng cao hiệu huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung, đồng thời khắc phục hạn chế tồn đọng NHNo&PTNT CN Nhà Bè, nghiên cứu nêu định hướng thời gian tới ngân hàng, đề xuất số giải pháp hình thức huy động vốn, sách Marketing, dịch vụ cung ứng, lãi suất, nhân sự, công nghệ Các biện pháp có tác dụng đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, tăng trưởng huy động vốn NHNo&PTNT CN Nhà Bè, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, ngày hoàn thiện máy nhân sự, phát triển công nghệ theo kịp với thời đại, giúp NHNo&PTNT trì vị trí tăng cạnh tranh với ngân hàng nước nước Từ kiến nghị đến NHNo&PTNT Việt Nam để thực đồng bộ, phát triển huy động vốn toàn hệ thống, giúp ngân hàng ngày lớn mạnh uy tín thị trường Kết luận Huy động vốn hoạt động ngân hàng, thông qua hoạt động ngân hàng tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư cho vay Thời gian qua NHNo&PTNT N Nhà có nỗ lực, áp dụng nhiều biện pháp công cụ cần thiết để thu hút nguồn vốn từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp Chi nhánh trọng nâng cao dịch vụ huy động vốn, thay đổi phong cách chuyên nghiệp hơn, quảng bá thương hiệu, … tạo nên uy tín, tin tưởng với khách hàng, ngày hài lòng tiếp tục sử dụng dịch vụ CN Nhà Bè v ABSTRACT In any the economic situation, which had always played an important role for the manufacturing operations, business in society is taking place In that commercial banking system is one of the intermediate channels mainly regulate the redistribution of resources, the amount of money circulating in the economy In the period the year 2015-2017 Vietnam economy has many positive transformation Economic growth in the year 2015 to recover at the highest level within years 2011-2015; the year 2016 through numerous difficulties with the big fluctuations of the global economy but still the bright spot of new business growth record, balance of trade increase, and closing the year 2017 with the impressive statistics such as the number of products in the domestic rises beyond just heading out, foreign direct investment increased, the export turnover increased On the other hands for the banking sector, banks are facing increasing funding under the Basel II standards Therefore, the research “Mobilizing at Agribank Nha Be Branch” is urgent and necessary subject for Agribank Vietnam in general and Agribank Nha Be branch in particular aims to increase current capital, keeping their own position on the market and increasing competition with other banks To make this topic, thesis clearly identified the overall goal is to find solutions to increase financing of the Agribank Nha Be branch and specific goals include: identifying the factors influencing mobilization of capital; introduce process of Agribank Nha Be branch; assessment of the status of professional mobilization takes place in the year from 2015 to 2017; the advantages and disadvantages of the bank From that set out the necessary solutions improve the performance of the Agribank The essay incorporates use of research methods including: observation, data collection, processing, data analysis, comparison; in which the actual survey conducted about the reality of raising capital of Agribank Nha Be branch statistics and then processing the results to assess the extent of the influence factors to the bank's mobilizing and the level of satisfaction of clients for with that element vi Summary of Chapter In Chapter 1, research article has been selective and taken the basic argument about Commercial banks in general and specialized mobilizing capital in particular Commercial banks have a critical role in regulating the economy, capital is the relation between the enterprises with the market, tools for the State to regulate the macro economy, create the link between national financial background with finance background International Capital mobilization is banking operations using temporary idle capital from the subject in the economy to perform business activities such as lending, investing, For the bank, capital mobilization is the basis for the bank organizes all activities business, decided the scale of credit and other operations of the bank, the payment capacity decisions and ensure the credibility of the bank, also is one of the decisive factors for the competitiveness of the bank Forms of capital mobilization of diverse commercial bank, it is classified according to customer deposits, term, customer objects, Certificate of Deposit, currency The purpose of classification is to maximize the amount of money mobilized, rising the investment opportunities, increasing competition with other banks Based on the facilities, locking the comment given some target performance reviews mobilize capital at the same time determining the objective factors and the subjective factors influencing mobilization of vital Commercial banks because when these factors change or adjustment will impact the bank's mobilizing Summary of Chapter The article said the process of development, as well as the structure of the Agribank Nha Be branch The author has analyzed suspended financing at the Agribank Nha Be branch in the period 2015 - 2017 with the various criterias including: mobilized scale, sources of growth capital, mobilized structure Total in financing vii capital over the years occupied large number in total capital, shows the importance of the mobilized from the population, the society The annual mobilization of capital Agribank Nha Be branch grew steadily, in which term deposits favored customers over that non-term deposits In the work of the financing mobilized from the population is mobilized and occupied up to 89% from over the years, this represents a lack of balance in financing woes among the objects together To make better than the reality of raising capital in Agribank Nha Be branch, the post conducted a survey carried through with the survey votes Yes/No questions, the grading factors related to financing services according to the scale from to (with the order is totally disagree, disagree, to normal, agreed and eventually completely agree) to indicate the level of satisfaction of the customer with the Bank and the remarks were the most influential factors and factors of influence Through the survey found credibility is the most important criteria and interest rates raised to influence at least for customers when to deposit money at Nha Be branch The volatility of the situation to mobilize capital in the last years can be interpreted by the influences from many different aspects, from inside and outside the Bank Through the analysis of status and survey results, theses have used the objective factors and the subjective factors to SWOT analysis of Agribank Nha Be branch In particular, the thesis indicates banks are having the opportunity of legal-political, economic, technological, geographical location Next to that is the challenge the bank needs to face in the context of the political-economic-social current as: population, social-cultural, the competition between the banks, the lack of hospitality The Agribank Nha Be branch in particular has featured such as the prestige banking, trading networks, policy marketing, business strategy, However, the bank still has some weaknesses still exist in the form of mobilization, supply services, interest, SWOT analysis must be specified exactly, specifically to make the basis for devising effective solutions viii Summary of Chapter In order to improve the efficiency of capital mobilization in particular and operations in general, while overcoming the restrictions of outstanding Agribank Nha Be branch, the research has showed the directions of the bank in the future, suggests some solution about the forms of capital mobilization, marketing policies, services, interest rates, personnel, technology The measures have the effect of pushing more aggressively about service quality, raising mobilizing of Agribank Nha Be branch, to better respond to the needs of clients, increasingly streamlined, technology development to keep up with the times, helping maintain current position for Agribank and increased competition with the domestic and foreign banks From which recommendations to Agribank Vietnam to implement sync, developed the mobilization of capital throughout the system, help more banks on a large and powerful on the market The conclusion Mobilizing capital is one of the main activities of the bank, through the activity of banks will create capital catering to investment and lending activities Over time, Agribank Nha Be branch has made efforts and applied many measures and tools necessary to attract capital from the community and businesses The branch focuses on raising capital mobilization services, changing the professional style, promoting the brand name, etc It has created prestige, trust with customers, increasingly satisfied and continue to use the service at Nha Be branch 65 phương xu phát triển kinh tế NHNo&PTNT có định hướng huy động vốn thời gian tới: Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, đặc biệt huy động vốn kỳ hạn 12 tháng để nâng cao khả cạnh tranh thị trường Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn hoạt động có chi phí thấp, ổn định tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cho vay, đầu tư sản phẩm dịch vụ Tích cực đẩy mạnh biện pháp huy động vốn nhằm trì ổn định mở rộng nguồn vốn huy động Tăng cường huy động tiền gửi không kỳ hạn để cấu nguồn vốn cân Cụ thể cá nhân để phục vụ tốt cho công tác huy động vốn Củng cố nâng cao phong cách chất lượng phục vụ, giải vấn đề cơng việc nhanh chóng nhằm thu hút khách hàng Tiếp tục phát huy sách chăm sóc, quan tâm khách hàng đặc biệt khách hàng có nguồn tiền gửi lớn ổn định Thường xuyên nắm bắt biến động lãi suất huy động cho vay thị trường để kịp thời có chiến lược điều chỉnh lãi suất cho cạnh tranh với ngân hàng khác đảm bảo lợi nhuận 3.2 Giải pháp phát triển huy động vốn Ngân hàng N ng nghiệp Ph t triển N ng th n CN Nhà 3.2.1 Giải pháp hình thức huy động vốn Đối với hoạt động ngân hàng đa dạng hoá biện pháp tăng cường hiệu hoạt động phân tán rủi ro Bởi lẽ công cụ tiền gửi mà ngân hàng đưa có đặc điểm riêng nhằm làm cho chúng phù hợp với nhu cầu dân cư tổ chức kinh tế việc tiết kiệm toán Hiện kinh tế huyện Nhà Bè ngành nông nghiệp chiếm phần lớn nên sản phẩm dịch vụ truyền thống NHNo&PTNT đáp ứng nhu cầu khách hàng Tuy nhiên tương lai huyện Nhà Bè phát triển, cơng cụ tiền gửi truyền thống khơng đáp ứng họ chuyển sang T TD khác nơi có sản phẩm đa dạng lợi ích nhiều Do ngân hàng nên xem xét đưa sản phẩm phù hợp với khách hàng địa bàn 66 Ngân hàng nên xem xét phân loại đối tượng khách hàng để có hình thức huy động phù hợp Cụ thể trẻ em 15 tuổi có sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ước mơ; 15 có sản phẩm tiền gửi tiết kiệm vị thành niên; đối tượng người có thu nhấp có tiền gửi tiết kiệm phát tài; đối tượng gia đình có tiền gửi tiết kiệm hạnh phúc… Ngân hàng tăng nguồn vốn trung, dài hạn cách cho đời tiền gửi tiết kiệm có mục đích như: tiết kiệm tích lũy du lịch, tiết kiệm tích lũy nhân thọ, tiết kiệm tích lũy bất động sản… 3.2.2 Giải pháp Marketing Với phương châm “N No PTNT mang phồn thịnh đến với khách hàng” nên Marketing thương hiệu NHNo&PTNT ngày trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam đặc biệt nông dân, nông thôn Với phương châm “N No PTNT mang phồn thịnh đến với khách hàng” Bộ phận Marketing NHNo&PTNT CN Nhà Bè thực tốt vai trò Ngân hàng cần tăng cường động viên khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đến với biện pháp quảng cáo có phát hình ảnh, băng rơn thêm việc phân phát tờ rơi phương pháp gần gũi, tốn chi phí … ác phương thức quảng bá thu hút khách hàng, giúp họ biết ngân hàng có dịch vụ gì, chương trình khuyến để đến sử dụng hưởng lợi ích CN Nhà Bè nên tiếp tục trì chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà vào dịp Tết, sinh nhật nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền vào quà tri ân đến họ, cho thấy quan tâm, chăm sóc ngân hàng 3.2.3 Giải pháp dịch vụ cung ứng Sự thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh NHTM phụ thuộc nhiều vào mức độ uy tín Khi ngân hàng thực có uy tín, tạo lòng tin với khách hàng khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng cách thường xuyên liên tục Một yếu tố để nâng cao uy tín ngân hàng với khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng Mỗi ngân hàng có sách chất lượng phục vụ khác tạo nên văn hóa riêng, sắc riêng 67 cho ngân hàng, để có uy tín giữ vị trí cao thị trường làm hài lòng khách hàng NHNo&PTNT CN Nhà Bè nên thực việc sau: Mở rộng dịch vụ:  Tiền gửi cá nhân: Nguồn tiền nhàn rỗi địa phương lớn Đây hình thức huy động vốn chiếm phần tỷ lệ cao tổng nguồn vốn Để thu hút hiệu nguồn vốn NHNo&PTNT CN Nhà Bè cần phân loại khách hàng theo độ tuổi, loại hình sản phẩm để phục vụ tận tình, phù hợp tâm ý người cho dù khách hàng khó tính nhằm giữ chân họ  Tiền gửi doanh nghiệp: Số tiền khách hàng doanh nghiệp gửi vào ngân hàng thường lớn song thời gian ngắn Ngân hàng cần khuyến khích doanh nghiệp gửi thời gian lâu với số tiền lớn chương trình khuyến hấp dẫn, phục vụ tận nơi doanh nghiệp, thực u cầu họ nhanh chóng, an tồn  Dịch vụ tiền gửi toán: Theo định hướng tăng cường tốn khơng tiền mặt mà qua tài khoản NHNN NHNo&PTNT CN Nhà Bè phải mở rộng mối quan hệ với công ty, quan làm việc địa bàn hướng họ đến việc sử dụng tài khoản để trả lương, chuyển tiền… nhằm tăng nguồn vốn tài khoản không kỳ hạn tăng doanh thu từ dịch vụ  Dịch vụ ATM: Máy ATM NHNo&PTNT phủ sóng khắp miền đất nước Việt Nam lợi ngân hàng có Tuy nhiên việc ATM bị lỗi hay hết tiền hay tải thường xảy gây tắc nghẽn nhu cầu khách hàng Do vậy, ngân hàng cần lắp thêm hệ thống máy ATM địa bàn, điều động nhân viên thường xuyên kiểm tra đảm bảo máy hoạt động tốt, tiếp quỹ thường xuyên để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Trìn độ nghi p vụ: Thực tốt quy trình nghiệp vụ, giảm tối thiểu sai sót, có sai sót phải xử lý kịp thời bồi thường thoả đáng sai sót gây thiệt hại cho khách hàng Hồn thiện quy trình, nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ 68 Thời gian phục vụ: Mặc dù tốc độ làm việc giao dịch viên nhanh lượng khách hàng ngày tăng lên, nên họ phải thời gian chờ đợi lâu để đến lượt Do phía ngân hàng cần mở thêm quầy giao dịch, đầu tư máy giao dịch tự động quầy tạo thuận lợi vừa tiết kiệm thời gian cho khách hàng Dịch vụ giờ: Hiện giao dịch ngân hàng trùng với làm việc tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nên gây khó khăn cho khách hàng giao dịch với ngân hàng Do ngân hàng cần tăng thời gian giao dịch với khách hàng việc bố trí phận tốn làm việc ngồi hành chính, tăng thời gian giao dịch tạo điều kiện tốt cho khách hàng đến giao dịch sở vật chất: Khách hàng đánh giá ngân hàng trang bị vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu cần thiết họ, nên bổ sung thêm số báo tránh nhàm chán chờ đến lượt 3.2.4 Giải pháp lãi suất Chính sách lãi suất công cụ quan trọng để NHNo&PTNT cạnh tranh với ngân hàng TCTD khác Một mặt ngân hàng phải đưa mức lãi suất đủ lớn để thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Mặt khác phải cố gắng không trả lãi cao để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng Khách hàng bày tỏ quan tâm đến vấn đề lãi suất N No PTNT N Nhà Bè cần áp dụng sách lãi suất linh hoạt số biện pháp: khách hàng gửi tiền trung dài hạn vừa nhận lãi suất cao vừa nhận quà tặng; gửi thời hạn ban đầu cộng thêm lãi suất nhằm giữ chân, khuyến khích họ tiếp tục gửi thêm kỳ hạn; khách hàng rút trước kỳ hạn phải nhận lãi suất khơng kỳ hạn điều làm tính ổn định nguồn vốn Ngoài ngân hàng nên áp dụng sách lãi suất theo khối lượng tiền gửi với số tiền lớn hưởng lãi suất cao hơn, phân loại theo loại tiền nội tệ ngoại tệ nhằm hấp dẫn khách hàng gửi tiền vào, tăng tính cạnh tranh với ngân hàng khác 69 3.2.5 Giải pháp kiểm soát nội ngân hàng Ngành ngân hàng có hồi phục mạnh mẽ quy mô hiệu quả, tạo nên áp lực không nhỏ đội ngũ nhân viên, dễ dẫn đến việc vơ tình cố ý vi phạm quy định ngân hàng pháp luật NHNN vừa có văn số 1126/NHNN-TTGSNH yêu cầu T TD tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm Do N No PTNT N Nhà cần phải tuân thủ thực nâng cao hiệu lực hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng phải rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, phận định rõ ràng trách nhiệm, bảo đảm kiểm soát khâu, chốt chặt chẽ Cơng tác kiểm sốt ngân hàng thực tốt, nên tiếp tục phát huy vai trò phận hậu kiểm công tác kiểm tra chứng từ; trì việc tra định kỳ chi nhánh phòng giao dịch Chi nhánh nên thường xuyên luân chuyển cán làm công tác giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ra; kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định đồng thời ban hành văn quy định rõ ràng mức phạt phải chịu vi phạm vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng uy tín ngân hàng Thêm vào đó, tổ chức buổi nâng cao ý thức tuân thủ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực hành vi, hạn chế rủi ro cho đạo đức nghề nghiệp phát sinh 3.2.6 Giải pháp nhân on người yếu tố nồng cốt định ngân hàng Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động thường xuyên xuyên suốt trình tồn tại, phát triển ngân hàng Lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi nhân viên vừa phải có lực, kiến thức kinh tế vừa phải có đạo đức nghề nghiệp NHNo&PTNT CN Nhà Bè cần thực hoạt động sau nhằm nâng cao trình độ nhân viên tinh thần trách nhiệm: Tổ chức đợt tuyển dụng tập trung toàn quốc nhằm thu hút nhân tài miền, tạo hội việc làm cho tất người, tuyển ứng viên có trình độ 70 chun mơn, tích cực, nổ công việc tạo minh bạch khách quan trọng công tác tuyển dụng Ngân hàng thường xuyên mở lớp đào tạo, tư vấn nghiệp vụ cho nhân viên, cử cán học nâng cao kiến thức, tham gia buổi tập huấn ngắn hạn Trọng dụng cán có lực, đưa họ vào vị trí quan trọng, có sách đãi ngộ tốt, khen thưởng thi đua nhằm tạo động lực, hăng hái làm việc cho nhân viên Phân bổ đội ngũ cán nhân viên cách hợp lý, rút ngắn thời gian luân chuyển nhân định kỳ vị trí, phòng giao dịch để tạo hội cho nhân viên phát triển, học hỏi nghiệp vụ mới, nâng cao chun mơn có hội thăng tiến tương lai Bên cạnh ngân hàng phải thực sách cụ thể khuyến khích nhân viên làm việc hiệu hơn, sách đãi ngộ nhân tài, thu hút nhân tài làm việc Tổ chức buổi dã ngoại, du lịch giờ, thi hội thao giúp nhân viên giải tỏa, nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc áp lực, đồng thời gia tăng đoàn kết chi nhánh Thêm vào ban lãnh đạo trọng quan tâm thăm hỏi động viên công nhân viên dịp lễ, tết, sinh nhật… 3.2.7 Giải pháp công nghệ Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ phương thức toán truyền thống tiền mặt sang phương thức giao dịch đại khơng dùng tiền mặt NTT đóng vai trò then chốt NHNo&PTNT CN Nhà Bè cần nâng cấp hệ thống CNTT đại, tính bảo mật cao nhằm tăng tốc độ toán, làm cho dòng vốn kinh tế luân chuyển nhanh, tốn khơng dùng tiền mặt Sự tác động NTT giúp chuyển hóa tốn tiền mặt khơng dùng tiền mặt thực cách nhanh chóng hiệu Nhằm bắt kịp với công nghệ đại phát triển ngày N No PTNT Việt Nam nói chung NHNo&PTNT CN Nhà Bè nói phải nâng cấp công nghệ thẻ cách chuyển sang giao dịch thẻ chip, vân tay, mắt vừa nhỏ gọn, tiện 71 lợi với tính bảo mật vơ cao Ngoài ra, CN Nhà Bè cần đề xuất đầu tư máy ATM đại hơn, khách hàng nạp tiền mặt, tự mở thẻ, đóng loại phí mà không cần đến quầy ngân hàng, khách hàng nhằm gia tăng thị phần cạnh tranh với ngân hàng nước hoạt động Việt Nam 3.3 Kiến nghị tới hội sở Ngân hàng N ng nghiệp Ph t triển N ng th n Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam có trách nhiệm việc hoạch định sách, hình thành quy định, kế hoạch phát triển tồn hệ thống để từ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm chiến lược phát triển huy động vốn chi nhánh Ngân hàng cần xác định kế hoạch kinh doanh theo vùng miền, khu vực, nơi có lợi cạnh tranh khác chi nhánh cần có hướng kinh doanh rõ ràng, phù hợp có liên kết tương trợ lẫn để giảm chi phí kinh doanh, hoạt động diễn hiệu Ra đời nhiều sản phẩm huy động mới, phân theo độ tuổi, nhu cầu, kỳ hạn khác nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết xã hội gia tăng cạnh tranh ngành Nhu cầu vốn ngân hàng ngày cao, NHNo&PTNT nên áp dụng sách lãi suất linh hoạt theo loại tiền, số lượng tiền để thu hút lượng tiền nhàn rỗi dân cư, làm tăng nguồn vốn huy động ngân hàng dùng lượng vốn cho vay, đầu tư hoạt động khác cách hiệu Tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên N No PTNT Ngân hàng nên gia tăng thời gian làm việc nhân viên số khách hàng giao dịch vào hành Mỗi nơi giao dịch cần có thùng phiếu đóng góp ý kiến khách nhàng cho thấy tôn trọng, lắng nghe ngân hàng dành cho họ Triển khai đồng phong cách phục vụ, thái độ nhân viên, cách thức chăm sóc khách hàng cá nhân doanh nghiệp tạo nên sắc, văn hóa riêng NHNo&PTNT 72 Trong thời buổi công nghệ 4.0 dần chiếm lĩnh, N No PTNT Việt Nam cần đầu tư máy giao dịch tự động đại thay cơng việc giao dịch viên, thay thẻ từ thẻ chip hay vân tay, nhằm tăng lượng khách hàng, giảm chi phí cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi đồng thời giúp bảo mật thơng tin khách hàng tốt Thêm vào N No PTNT nên trang bị thêm máy ATM nơi khơng có phòng giao dịch giúp khách hàng thuận tiện, tiết kiệm thời gian lại Yêu cầu phận Kiểm soát hội sở có thời gian định kỳ đến chi nhánh nhằm thực kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ chuyên môn, tác phong, dịch vụ, Điều giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, tăng tính chuyên nghiệp, giúp khách hàng cảm thấy an tâm, tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ NHNo&PTNT NHNo&PTNT phải thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, phổ biến văn bản, quy định nhất, yêu cầu toàn thể cán nhân viên thực thi nghiêm túc quy định đề KẾT QUẢ CHƢƠNG Dựa sở lý luận chương phân tích tình hình huy động vốn chương Từ chương tác giả đưa giải pháp cần thiết (hình thức huy động, lãi suất, dịch vụ, nhân sự, ) nhằm nâng cao hiệu huy động vốn NHNo&PTNT CN Nhà Bè tương lai kiến nghị số vấn đề cần thiết để NHNo&PTNT trở thành ngân hàng nhà 73 KẾT LUẬN Vốn huy động nguồn vốn để ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh khác, thước đo uy tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng Do nghiệp vụ huy động vốn ln có vai trò quan trọng khơng thể thiếu ngân hàng Dựa sở lý luận, sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu với tìm hiểu thực tế, đề tài “Huy động vốn tạ n pv t tr n n t n n n n n ” thực nội dung sau: Một là, nêu khái niệm NHTM số nước giới với vai trò, số hoạt động NHTM Làm rõ vai trò nghiệp vụ huy động vốn, nhân tố khách quan nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến huy động vốn ngân hàng thời buổi hội nhập Hai là, phân tích thực trạng huy động vốn NHNo&PTNT CN Nhà Bè giai đoạn 2015 – 2017, thống kê kết khảo sát thực tế chất lượng dịch vụ chi nhánh Qua nhìn nhận hội, thách thức điểm mạnh, điểm yếu mà chi nhánh đối mặt nhằm có giải pháp đắn với nghiệp vụ Ba là, nghiên cứu dựa định hướng mục tiêu phát triển ngân hàng, đề xuất giải pháp hợp lý, phù hợp để tăng trưởng huy động vốn NHNo&PTNT CN Nhà Bè nói riêng NHNo&PTNT Việt Nam nói chung Luận văn có đóng góp thiết thực, có ích với mục đích gia tăng lượng vốn huy động NHNo&PTNT Tuy nhiên, luận văn không tránh khỏi hạn chế mong góp ý từ Quý thầy, để đề tài hồn thiện 74 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNO&PTNT CHI NHÁNH NHÀ BÈ Kính chào Anh/Chị! Xin phép mong Anh/Chị bớt chút thời gian góp ý kiến hoạt động dịch vụ NHNo&PTNT Thông tin Anh/Chị trao đổi giữ bí mật sử dụng cho mục đích hồn thành luận văn tốt nghiệp giúp ngân hàng phục vụ Anh/Chị tốt tương lai Trân trọng cảm ơn! Quý khách hàng đánh dấu (X) vào ô vuông thể lựa chọn PHẦN I: KHẢO SÁT TỔNG QUAN Độ tuổi Anh /Chị bao nhiêu? ới 30 tuổi 31 đến 55 tuổi ổi Anh /Chị thường xuyên đến NHNo&PTNT thực giao dịch nào? ửi tiết kiệm ển tiền ốn ịch khác Khi thực dịch vụ gửi tiền tiết kiệm, Anh /Chị thường thường gửi tiết kiệm với kỳ hạn nào? ới 12 tháng 12 tháng đến 24 tháng 24 tháng trở lên Vị trí từ nơi hay nơi làm việc Anh /Chị đến NHNo&PTNT có gần hay không? 75 Theo Anh /Chị, NHNo&PTNT cần bổ sung thêm máy ATM số nơi để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng hay không? Nếu lựa chọn tiêu chí, tiêu chí khiến Anh/Chị định lựa chọn dịch vụ huy động vốn NHNo&PTNT? ạng lưới chi nhánh ạt động Marketing – Dịch vu ất huy động ực nhân viên ngân hàng PHẦN II: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA QUÝ ANH/CHỊ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNO&PTNT – CN NHÀ BÈ STT Ti u chí đ nh gi I ĐỘ TIN CẬY NHNo&PTNT ngân hàng lớn, uy tín, an tồn Thủ tục thực giao dịch NHNo&PTNT đơn giản, thuận tiện Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng giao dịch trình bày rõ ràng, dễ hiểu Thời gian xử lý giao dịch NHNo&PTNT nhanh ĐỘ PHẢN HỒI Nhân viên NHNo&PTNT có thái độ lịch thiệp, tôn II Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 76 III 10 IV 11 12 13 14 trọng, thấu hiểu với khách hàng Nhân viên NHNo&PTNT tư vấn trả lời thỏa đáng thắc mắc khách hàng Nhân viên NHNo&PTNT giải khiếu nại nhanh chóng, hợp lý ĐỘ TIẾP CẬN Mạng lưới giao dịch NHNo&PTNT phân bổ rộng rãi, hợp lý khu vực Hệ thống ATM hoạt động tốt, chức máy dễ sử dụng Các tiện nghi phục vụ khách hàng tốt (trang thiết bị, nước uống, giấy báo,…) Bãi giữ xe rộng rãi, thuận tiện CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ Các sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng Mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn ác chương trình, cơng cụ quảng cáo sản phẩm dịch vụ hấp dẫn Thường xuyên có chương trình khuyến mại, ưu đãi, q tặng 77 Ý kiến góp ý khác ngồi nội dung trên, Anh/Chị có ý kiến khác, vui lòng ghi rõ nhằm giúp NHNo&PTNT – CN Nhà Bè cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị! Mong Anh/Chị ngày thấy hài lòng sử dụng dịch vụ NHNo&PTNT 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO            Đức Minh 2016, Nhìn lại tranh kinh tế Việt Nam năm 2016, truy cập Vũ Thành Tự Anh 2018, Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2017, truy cập Ths Nguyễn Thị Hải Bình – Trần Thu Thủy 2016, Phát triển kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 định hướng 2016 - 2020, truy cập Nguyễn Hoài 2018, Ngân hàng đau đầu lo tăng vốn đáp ứng basel II, truy cập Pháp lệnh “Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài chính” 1990, truy cập Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2018, văn số 1126/NHNN-TTGSNH, truy cập Phạm Thị Hiền 2015, Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Nguyễn Quế Anh 2014, Nâng cao hiệu huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long Trịnh Ngọc Giang 2014, Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TM P Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Thăng Long Nguyễn Thị An Nhàn 2014, Phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Nam Á, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghệ TPHCM Thạc sỹ Đường Thị Thanh Hải 2014, Nâng cao hiệu huy động vốn, truy cập 79          Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn 2015, 10 kiện kinh tế - xã hội bật năm 2015, truy cập < http://vneconomy.vn/thoi-su/10-su-kien-kinh-te-xahoi-noi-bat-nam-2015-20151231113649915.htm> Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn 2016, 10 kiện kinh tế - xã hội bật năm 2016, truy cập Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn 2017, 10 kiện kinh tế - xã hội bật năm 2017, truy cập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hi Nhánh Nhà , áo cáo kết kinh doanh năm (từ năm 2015 đến năm 2017) Hoạt động Agribank 2017, Agribank giảm lãi suất cho vay sau định giảm lãi suất điều hành Ngân hàng Nhà nước, truy cập Long Hồ 2017, Huyện Nhà Bè: Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, truy cập ương 2017, Nhà Bè cần năm từ huyện thành quận, truy cập Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, truy cập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2013, Thông tư số 21/2013/TT-NHNN Quy định mạng lưới hoạt động NHTM, truy cập ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại hương 2: Thực trạng huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn N Nhà hương 3: Giải pháp phát triển huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. PHÁP PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N NG TH N CN NHÀ 63 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển N ng th n CN Nhà ... Khóa luận đưa lý luận huy động vốn hiệu huy động vốn NHTM, tiêu đánh giá huy động vốn: quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, cấu nguồn vốn huy động, chi phí huy động vốn, phù hợp huy động vốn sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nhà bè (khóa luận tốt nghiệp đại học) , Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nhà bè (khóa luận tốt nghiệp đại học)

Từ khóa liên quan