Đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

95 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HÀ PHẠM DIỄM TRANG ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HÀ PHẠM DIỄM TRANG ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ii NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt iii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong xu phát triển ng nghiệp 4.0, ng n hàng Việ ng nghệ s , h vụ TT T ngày àng ánh giá tình hình iệt thời i h m ng ng v i tr qu n tr ng ho t ộng ng h h vụ th nh toán iện tử qu n tr ng ể thấy ƣợ những h n hế ần khắp phụ k p thời nhằm phát triển theo k p xu hƣớng giới Do , mụ tiêu ủ ánh giá thành tựu h n hế phát triển ề tài ph n tí h thự tr ng, h vụ TT T năm qu t i BIDV hi nhánh TP HCM – hi nhánh hủ lự n ng n hàng lớn Việt N m, từ ề xuất giải pháp vụ TT T ủ BIDV hi nhánh TP HCM thời gi n tới ụng phƣơng pháp nghiên ứu ủ ng h h ể thự hiện, ề tài sử nh tính ể nghiên ứu tài liệu; thự th ng kê, so sánh, ph n tí h, tổng hợp hệ th ng th ng tin thu thập Qu thấy ƣợ BIDV t i hi nhánh TP HCM ung ấp TT T, nhiên mứ ộ phát triển TT T ng ng s lƣợng n tập trung, kh ng ồng ều Từ kết ph n tí h t i ấp ộ hi nhánh ủ BIDV, ề tài ũng ƣ r s BIDV nhằm ng nh mụ ng ụ ề xuất ho ng ụ TT T ể phát triển ẫn ầu lĩnh vự iv LỜI CẢM ƠN ƣợ ph n TPHCM, sau gần ng ủ quý thầy kho Tài hính, Trƣờng tháng em ã hồn thành Kh ih Ng n hàng luận t t nghiệp “Đa dạng hóa dịch vụ toán điện tử ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” th n n ể hồn thành kh hƣớng ẫn tận tình ủ em su t thời gi n thự tập, ã luận, nỗ lự h hỏi ủ ản Ph m Th Tuyết Trinh, ngƣời ã hƣớng ẫn ho nh hƣớng ể em hoàn thành kh luận t t nghiệp em h n thành ảm ơn cô chúc cô ồi sứ khoẻ Em ũng xin ám ơn á nhà quản lý án ộ ng n hàng BIDV Chi nhánh Thành ph Hồ Chí Minh ã t o iều kiện thuận lợi ho em trình nghiên ứu, thu thập th ng tin, s liệu ể hoàn thành kh Tuy nhiên kiến thứ huyên m n nghiệm thự tiễn nên nội ung ủ kh luận n h n hế ản th n luận t t nghiệp kh ng tránh khỏi thiếu s t, em mong nhận g p ý, hỉ ảo thêm ủ quý thầy ƣợ hoàn thiện Xin h n thành ám ơn n thiếu nhiều kinh ể kh luận t t nghiệp v LỜI CAM ĐOAN Kh luận là trung thự , ng trình nghiên ứu riêng ủ tá giả, kết nghiên ứu kh ng nội ung ã ƣợ ng trƣớ nội ung o ngƣời thự ngo i trừ trí h ẫn ƣợ kh y ho ẫn nguồn ầy ủ luận TP.HCM, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực vi MỤC LỤC TÓM TẮT Ề TÀI iii LỜI CẢM ƠN iv LỜI CAM OAN v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BẢNG xi LỜI MỞ ẦU 1 Tính ấp thiết ủ ề tài .1 Mụ tiêu nghiên ứu 2.1 Mụ tiêu tổng quát 2.2 Mụ tiêu ụ thể .2 C u hỏi nghiên ứu i tƣợng, ph m vi nghiên ứu Phƣơng pháp nghiên ứu 5.1 Ph n lo i ữ liệu 5.2 Quy trình nghiên ứu .3 nghĩ kho h B ụ ủ thự tiễn ủ ề tài .4 ề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ L LU N VỀ A D NG HÓA D CH VỤ TT T .6 1.1 Tổng qu n 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Cá h vụ th nh toán iện tử h vụ th nh toán iện tử .6 ng ụ TT T .6 1.1.3 Lợi í h ủ TT T .9 1.1.4 Rủi ro ủ TT T vii 1.2 Cơ sở lý luận ng h 1.2.1 Khái niệm h vụ TT T 10 ng h 1.2.2 Tính ần thiết ủ 1.2.3 Nội ung h vụ TT T .10 ng h ng h 1.3 Cá nh n t tá ộng ến 1.4 Kinh nghiệm ng h 1.4.1 Kinh nghiệm qu h vụ TT T 11 h vụ TT T .13 ng h h vụ TT T 14 h vụ TT T .18 tế .18 1.4.2 Kinh nghiệm nƣớ 21 1.5 Tổng qu n nghiên ứu liên qu n .27 1.5.1 Cá ng trình nghiên ứu nƣớ ngồi 27 1.5.2 Cá ng trình nghiên ứu nƣớ .29 Tóm tắt Chƣơng 33 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HO T ỘNG A D NG HÓA D CH VỤ TT T CỦA NGÂN HÀNG TMCP ẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TP.HCM TRONG GIAI O N 2014-2017 .33 2.1 Tổng qu n ho t ộng ủ BIDV BIDV Chi nhánh TP.HCM .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ ấu tổ quản tr 34 2.1.3 Kết ho t ộng .35 2.2 Thự tr ng ng h h vụ TT T ủ BIDV t i hi nhánh TP HCM giai o n 2014-2017 39 2.3 ánh giá ng h h vụ TT T ủ BIDV t i hi nhánh TP HCM gi i o n 2014-2017 51 2.3.1 Những kết t ƣợ .51 2.3.2 Tồn t i nguyên nh n .54 T m tắt hƣơng 59 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP A D NG HÓA D CH VỤ TT T CỦA BIDV T I CHI NHÁNH TP HCM 59 viii 3.1 Những nh hƣớng liên qu n ến ng h h vụ TT T .59 3.1.1 nh hƣớng ng h h vụ TT T ủ nhà nƣớ 59 3.1.2 nh hƣớng ng h h vụ TT T ủ BIDV 61 3.2 Giải pháp ể triển kh i theo nh hƣớng ng h h vụ TT T ủ BIDV t i hi nhánh TP HCM 65 3.3 ề xuất, kiến ngh 67 3.3.1 i với Ng n Hàng Nhà nƣớ Việt N m 67 3.3.2 i với BIDV 67 T m tắt hƣơng 69 KẾT LU N CỦA Ề TÀI 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC .76 68 (i) Phát triển sản phẩm triển kh i giải pháp, m i liên hệ gần gũi với sản phẩm ũ: Nghiên ứu ng nghệ th nh toán thẻ mới, ƣ thẻ qu tế Vis C r , M sterC r lên ứng ụng th nh toán Apple P y, Android Pay, Alipay, Am zon… (tùy thuộ vào hính sá h mở rộng th trƣờng th nh toán ảu ty t i Việt N m) Phát hành thẻ trả trƣớ , thẻ qu ng tế Diners Club/UnionPay/JCB, (ii) Phát triển sản phẩm áp ứng với nhu ầu mu sắm t i củ khách hàng: Triển kh i Kiosk B nking, liên kết với ệnh viện, trƣờng h , trung t m mu sắm, nhà ung ấp ể ung ấp h vụ nhƣ iện, nƣớ , truyền hình áp, iện tho i h vụ th nh toán ho h hàng, o gồm ả th nh toán qua kiosk qua ghi nợ trự tiếp tự ộng Phát hành thẻ ghi nợ ành ho mu n kiểm soát hi tiêu ủ ậ phụ huynh on (iii) Phát triển sản phẩm tá ộng ổi sản phẩm ũ: Ứng ụng ng nghệ ho thẻ nhƣ thẻ ảo, thẻ kh ng tiếp xú ( ont tless); nghiên ứu phát triển th nh toán sé iện tử ể ần th y ho sé giấy; phát triển nhƣ th nh toán ằng v n t y, quét m ng mắt, th nh toán ng nghệ ồng hồ th ng minh,… Về phát triển thị trường mới: (i) Phát triển th trƣờng theo khu vự tới vùng lý mới: Mở rộng àn t kiosk hi nhánh ng n hàng nhƣ n ng th n ể tiếp ận ƣợ thêm nhiều h hàng phụ vụ nhu ầu th nh toán 24/7 ho h hàng ũ ồng thời ũng tiết kiệm hi phí ho ng n hàng so với việ phải mở thêm hi nhánh nhiều nơi (ii) Th y ổi iện m o sản phẩm ể nhắm ến ph n khú h hàng hính sá h nh giá ể nhắm ến th trƣờng ngá h: Phát hành thẻ in hình tùy h n ho h hàng Liên kết với thƣơng hiệu o ấp ể ung ấp thẻ th nh toán cho dành riêng khách hàng VIP nh m h hàng thƣợng lƣu ể ƣợ hƣởng nhiều ƣu ãi ủ thƣơng hiệu o ấp Cá mứ phí ủ sản phẩm 69 o ấp phải o sản phẩm thƣờng ể giữ iệt giữ h hàng VIP h hàng thƣờng (iii) phát triển kênh ph n ph i mới; Triển kh i thí iểm hính thứ sản phẩm mPOS t i hi nhánh ể sử ụng t i hi nhánh, t i ơn v hấp nhận thẻ, hàng nhỏ lẻ, hộ kinh o nh nhằm giảm hi phí ầu tƣ Về kênh ph n ph i h vụ ng n hàng kiosk nking hiệu tiết kiệm hi phí ho ng n hàng Bên nh nhiều nghiên ứu ể phát triển ứng ụng th nh tốn ồng hồ th ng minh Tóm tắt chƣơng Trên sở mụ tiêu, giải pháp ủ ề án phát triển th nh tốn khơng dùng tiền m t t i Việt N m gi i o n 2016-2020, hàng i với h vụ ề án ẩy m nh th nh toán qu ng n ng: thuế, iện, nƣớ , h hƣơng trình n sinh xã hội, phí, viện phí hi trả nh hƣớng hiến lƣợ phát triển ho t ộng h vụ ủ BIDV ến năm 2025, kế ho h triển kh i ho t ộng ủ BIDV Chi nhánh TP.HCM kết ph n tí h kết t ƣợ , tồn t i nguyên nh n t i Chƣơng 2, ề tài ã ề xuất giải pháp nhánh TP.HCM ng h h vụ TT T t i BIDV Chi ồng thời, ề xuất kiến ngh i Ng n hàng Nhà nƣớ Việt N m BIDV nhằm hỗ trợ t o iều kiện thuận lợi ng h h vụ TT T t i BIDV Chi nhánh TP.HCM KẾT LUẬN CỦA ĐỀ TÀI D h vụ TT T ng h h vụ TT T ngày àng ng v i tr qu n 70 tr ng ho t ộng ng n hàng, iệt iều kiện phát triển m nh ủ ng nghệ th ng tin ứng ụng toán Qu sở lý luận ánh giá kết làm ật kết nhằm h ng h ng nghệ ng n hàng ng h ng h i với h vụ h vụ TT T, ph n tí h thự tiễn h vụ TT T ủ BIDV Chi nhánh TP.HCM, t ƣợ , h n hế ần khắ phụ ề xuất giải pháp pháp h vụ TT T ủ BIDV Chi nhánh TP.HCM, ề tài “ ng h vụ th nh toán iện tử t i Ng n hàng TMCP ầu tƣ Phát triển Việt N m hi nhánh Thành ph Hồ Chí Minh” ã t ƣợ s kết s u: Thứ nhất, áp ụng m trận Ansoff h n phƣơng hƣớng tiêu hí s lƣợng, quy m , t giá kết ng h ộ tăng trƣởng tiện í h ể làm sở ánh h vụ TT T ủ BIDV Chi nhánh TP.HCM Thứ hai, qu ph n tí h thự tr ng ã xá nhánh TP.HCM hƣ thự vậy, ần ng h ng h , nêu nh h vụ TT T t i BIDV Chi ng h a h ầy ủ ng ụ TT T Do h vụ TT T t i BIDV Chi nhánh TP.HCM ằng giải pháp ụ thể yêu ầu ấp thiết Thứ ba, với nh hƣớng mụ tiêu, giải pháp ủ ề án phát triển th nh toán kh ng ùng tiền m t t i Việt N m gi i o n 2016-2020, ề án ẩy m nh th nh toán qu ng n hàng ộng i với h vụ ng, nh hƣớng hiến lƣợ phát triển ho t h vụ ủ BIDV ến năm 2025, kế ho h triển kh i ho t ộng ủ BIDV Chi nhánh TP.HCM kết ph n tí h kết nguyên nh n h n hế ng h t ƣợ , tồn t i h vụ TT T t i BIDV Chi nhánh TP.HCM gi i o n 2014-2017, tảng ho ề tài ề xuất nh m giải pháp tăng ƣờng ứng ụng phát triển quy m ng ụ ùng TT T ng ụ TT T ng sử ụng ; triển kh i ứng ụng á TT T mới; giải pháp quản lý iều hành; giải pháp thu hút hăm s hàng; giải pháp tài hính; giải pháp kh i thá nh n lự ng ụ h ầu tƣ; giải pháp tổ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO T i liệu nước Agri nk 2018, Khá h hàng nh n, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] Agribank 2018, Khách hàng doanh nghiệp, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] BIDV 2015, Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV, truy ập t i [ngày truy ập: 20/04/2018] BIDV 2015, Đặc điểm bật thẻ tín dụng BIDV, truy ập t i < http:// card.bidv.com.vn/San-pham-dich-vu/San-pham/Dac-diem-noi-bat-cua-the-t 237;ndung-BIDV.aspx>, [ngày truy ập: 20/04/2018] BIDV 2015, Sản phẩm dịch vụ, truy ập t i < http://card.bidv.com.vn /San-pham-dich-vu/San-pham/>, [ngày truy ập: 20/04/2018] BIDV 2017, Báo cáo thường niên năm 2016, BIDV, Hà Nội BIDV 2017, Định hướng chiến lược BIDV giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] BIDV 2017, Công bố thông tin, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] BIDV 2017, Đề án phát triển hoạt động dịch vụ BIDV đến năm 2015, BIDV, Hà Nội 10 BIDV 2018, Báo cáo tài hợp năm 2017, BIDV, Hà Nội 12 BIDV 2018, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2017 trọng tâm công tác năm 2018, BIDV, Hà Nội 12 BIDV 2018, Sản phẩm dịch vụ, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2008] 13 BIDV 2018, Giới thiệu chung, truy ập t i , [ngày truy ập: 20/04/2018] 14 BIDV 2018, Bản tin BIDV Ebanking, truy ập t i , [ngày truy ập: 20/04/2018] 15 BIDV 2018, Tin tức kiện, truy ập t i , [ngày truy ập: 20/04/2018] 16 BIDV 2018, Thanh tốn hóa đơn - dịch vụ đa tiện ích, truy ập t i [ngày truy ập: 20/04/2018] 17 BIDV 2018, Dịch vụ gia tăng, truy ập t i , [ngày truy ập: 20/04/2018] 18 BIDV 2018, Sản phẩm dịch vụ, truy ập t i < http://intranet.bidv.com vn/wps/portal/nhdt/sanphamdichvu>, [ngày truy ập: 25/04/2018] 19 BIDV Chi nhánh TP.HCM 2015, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015, tháng 3/2015, TP.HCM 20 BIDV Chi nhánh TP.HCM 2016, Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2015 định hướng, trọng tâm nhiệm vụ năm 2016, tháng 1/2016, TP.HCM 21 BIDV Chi nhánh TP.HCM 2016, Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng bán lẻ Chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2013-2015 kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2018, tháng 4/2016, TP.HCM 22 BIDV Chi nhánh TP.HCM 2017, Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2016 định hướng, trọng tâm nhiệm vụ năm 2017, tháng 2/2017, TP.HCM 23 BIDV Chi nhánh TP.HCM 2018, Báo cáo đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2017 định hướng, trọng tâm nhiệm vụ năm 2018, tháng 1/2018, TP.HCM 24 Ng Diệp 2018, VietinBank với Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2018 - 2020, truy ập t i [ngày truy ập: 16/04/ 2008] 25 Lê Ng Thùy Dƣơng 2017, Bản tin Vietcombank số 12/2016 (281) - Tháng 1/2017, Viet om nk, Hà Nội 26 David, F R 2000, Khái luận quản trị chiến lược, tr.51-52, NXB Th ng kê, Hà Nội 27 ng C ng Hồn 2015, Phát triển dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cho khu vực dân cư Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng h qu ih Kinh tế - i gi Hà Nội 28 Ng Th Liên Hƣơng 2010, Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trƣờng ih kinh tế qu n, Hà Nội 29 Tr nh Th nh Huyền 2012, Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, H viện Tài hính, Hà Nội 30 Khampha PANMALAYTHONG 2012, “Hồn thiện phát triển tốn không dùng tiền mặt Kho bạc Quốc gia Lào” Luận án tiến sĩ, Trƣờng h kinh tế qu i n, Hà Nội 31 Nguyễn Minh Lo n Nguyễn Th Hƣng 2015, Phát triển toán qua dịch vụ ngân hàng điện tử, truy ập t i , [ ngày truy ập: 16/04/ 2018] 32 Bùi Tín Ngh 2004, “Hồn thiện hệ thống toán qua ngân hàng nề kinh tế thị trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trƣờng qu ih kinh tế n, Hà Nội 33 Nguyễn Th Trú Phƣơng 2017, Phát triển dịch vụ toán ngân hàng giai đoạn phát triển công nghệ nay, truy ập t i [ ngày truy ập: 16/04/2018] 34 Chử Bá Quyết 2013, Phát triển dịch vụ hỗ trợ mua bán trực tuyến Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ, Trƣờng ih Thƣơng M i, Hà Nội 35 Nguyễn Th Hồng Yến 2015, Phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, H viện ng n hàng, Hà Nội 36 Viện nghiên ứu phổ iến tri thứ kinh tế thị trường (Tài liệu h kho Hà Nội 1998, Đại từ điển h), Hà Nội, tr ng 366 37 Vietcombank 2018, Ngân hàng điện tử, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] 38 VietinBank 2017, Báo cáo kết hoạt động năm 2016, định hướng kế hoạch phát triển năm 2017, ngày 14/4/2017, VietinB nk, Hà Nội 39 VietinBank 2018, Ngân hàng điện tử, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] 40 VietinBank 2018, Ngân hàng điện tử, truy ập t i , [ngày truy ập: 16/04/2018] T i liệu nước ngo i Abrazhevich, D 2004, Electronic Payment System: User-Centered Persnective and Interaction Design Eindhoven, Netherland: Technische Anderson, M M 1998, The Electronic Check Architecture, Available from , [03 April 2018] Bank of Thailand 2017, Notification of the Bank of Thailand No FPG 18/2559 (1 September 2017), Re: Regulations on Permission for Commercial Banks to Provide Electronic Money (e-Money) Services, Available from , [15 April 2018] Bhasin, H 2018, reasons diversification strategy is better in the long run, Available from < https://www.marketing91.com/diversification-strategy-better/ >, [19 April 2018] Ching, M R D., 2017, Challenges and Opportunities of Electronic Payment Systems in the Philippines, Available from , [03 Mar 2018] European central bank 2004, E-payments without frontiers, Available from, [03 April 2018] Garg, CA R 2016, Importance of E-commerce payment system in less paper work, Available from IMPORTANCE-OF-E-COMME , [03 April 2018] Githira, D W (2008), Factors that influence deversification stratergies of insurance companies in Kenya, Available from , [19 April 2018] Hitt, M A., Hoskisson, R E and Kim, H 2013, International Diversification: Effects on Innovation and Firm Performance in Product Diversified Firms, Available from , [03 April 2018] 10 Kazmi, A 2008, Strategic management and business policy, Available from , [19 April 2018] 11 Kioskmarketplace 2014, Money-transfer kiosks could send billions around the world, Available from , [03 April 2018] 12 Intralib, N T 2017, The New Payment Systems Act − Links to Fintech and Thailand 4.0, Available from , [16 April 2018] 13 Lupu, S., Mual, M and Stiphout, M V 2016, Ecommerce Payment Methods Report 2016, Available from , [03 April 2018] 14 Morufu, O O., 2016, E-payments Adoption and Customers’ Service delivery in Nigerian Deposits Money Banks, Available from , [03 Mar 2018] 15 Okifo, J., 2015, Electronic Payment System in Nigeria: Its Economic Benefits and Challenges, Available from , [03 Mar 2018] 16 Singh, A S and Masuku, M B., 2014, Sampling techniques & determination of sample size in applied statistics research: An overview Available from < http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2014/11/21131.pdf>, [01 May 2018] 17 Suman, M B and Divakara, R N 2015, Advanced E-Commerce and Mobile Commerce, Himalaya Publishing house, Mumbai, India 18 Team FME 2013, Ansoff Matrix Strategy Skills, ebook ISBN 978-162620- 950-3, Available from , [03 April 2018] 19 V, Vijayasarathi & Velmurugan, G (2016) „A Study on Usage of Self Service Kiosk with Special Reference to City Union Bank Pvt Ltd, Vellore Branch‟, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Available from , [03 April 2018] 20 Zulhuda, S 2012, E-Payment GatewayServicein Malaysia and the Analysis of its Legal Framework, Available from < http://irep.iium.edu.my/ 28148/1/ AJBAS_E-payment_legal_framework.pdf>, [15 April 2018] 76 PHỤ LỤC ABSTRACT In the trend of technology development, particularly the Forth Industrial Revolution, electronic payment services have become more important to the business of banking The assessment in the diversification of electronic payment services is very important to point out the shortcomings need to recover in time to develop to keep up with the world trend As a matter of fact, the objective of the research is to analyze the current situation and evaluate the achievements and limitations in the development of e-payment services in recent years at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh City is one of the major branches compared to those of the four largest banks in Vietnam, from which proposed solutions to diversify electronic payment services of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh City in the upcoming time To perfectly execute, the thesis uses qualitative research methods to study the literature; analyze statistics, compare, synthesize and system the collected information Based on the analyzing, it can be seen that the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam is quite provide a significant number of e-payment tools, but the level of e-payment development is still uneven As a results of the analysis at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam at the branch level, the topic also provided some suggestions for the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam to diversify the list of e-payment tools to be the leading developer in this field SUMMARY The importance of this thesis In the trend of digital technology, especially in the era of forth Industrial Revolution 4.0, electronic services play an increasingly vital role in banking operations The development of information technology has created the basis for developing a variety of electronic payments to meet the needs of economic By doing this thesis about how to develop the of non-cash payment in Vietnam during 2016 to 2020 with solutions to promote the improving of electronic payment services, apply some of modern means and payment models; push up the electronic payment trend in the government sector, public administrative services, create favorable conditions for the government, enterprises and people to diversify electronic payment services, (Government, 2016) Recently, the project of promoting payment via banks for public services such as tax, electricity, water, tuition fees, hospital fees and social security programs has been promulgated to implement the solutions as a way to create legal corridors for banks to provide various payment products and services on the basis of applying modern technology, to apply new and modern forms and tools in service of payment via banks Pursuing models of cooperation between banks and financial intermediaries to provide payment services (Government, 2018) At the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh City branch, with the aim and development orientation as a valuable, modern and prestigious bank in the country and the world, it has maintained its position as the leading bank providing electronic banking services, high quality to meet the needs of large number of customers (BIDV, 2017) Therefore, the diversification of electronic payment services with effective solutions is an urgent issue for the development of BIDV's operations in general and BIDV HCMC branch in particular Through studying, researching and accessing banking activities at BIDV HCMC branch, the author has chosen the topic: "Diversify electronic payment services at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh City branch "as the theme of the thesis with the desire to contribute to the development of electronic payment services at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh City branch in the upcoming time The objectives of this thesis 2.1 The general objectives Analyze the current situation and assess the achievements and limitations about the development of electronic payment services in recent years and propose some solutions to diversify electronic payment services at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh branch in the near future 2.2 The specific objectives - Analyze the current situation and evaluate based on the context and criteria about diversify electronic payment services of BIDV – HCMC branch, point out the achievements, limitations and the restrict reason - Suggest some solutions about diversify the electronic payment services of BIDV – HCMC branch in the upcoming time The research questions The content of the research focuses on the following questions: - How has the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh branch implemented electronic payment services? - Advantages, difficulties in the implementation of electronic payments at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Bank – Ho Chi Minh? - What practical solutions to diversify electronic payment services in Ho Chi Minh City branch in the near future? The research targets Research targets: BIDV's diversification of electronic payment services in Ho Chi Minh City branch Spatial scope: The study was conducted at BIDV HCMC branch Time range: The data used to perform the topic is collected from 2014-2017 The research methods The thesis uses qualitative methods and research tools to study the literature; perform statistics, compare, analyze, synthesize and system the collected information In specific: Statistical method: By collecting information and data from BIDV, BIDV HCMC branch, the website presents the process of diversifying electronic payment services at BIDV – HCMC branch, establishment of statistics models on quantity, determination of growth rate over the years of diversifying electronic payment services Method of comparison, analysis, synthesis: Based on the primary and secondary sources to synthesize and form the basis for the diversification of electronic payment services At the same time, through the information from the primary and secondary documents of BIDV, BIDV HCMC Branch and website, the topic of comparison, analysis and synthesis on diversification e-banking services at BIDV HCMC branch in the past Based on that assessment of the current status of diversification of electronic payment services according to specific criteria, determining the causes and factors affecting the diversification of electronic payment services at BIDV HCMC branch 5.1 Data classification - Secondary data: Data used for the implementation of the topic were collected from 2014 to 2017 Authors collected from reports of BIDV HCMC branch, BIDV, documents, reports, website - Primary data: Data from electronic newspapers, journal articles 5.2 The research process The research is executed based on this process: The research process The overall theories about electronic payment services Evaluation criterias of diversification of electronic payment services The research methods Statistical method Comparison, analysis, collection method Collect data to evaluate the situation of diversification of electronic payment Solutions and Suggestions 6, The meaning and the practicality of this thesis The topic provides a scientific basis for evaluating the results of diversification of electronic payment services, identifying the causes that affect the diversification of electronic payment services in recent years at BIDV HCMC Branch At the same time, suggests some solutions and recommendations presented in the project can be applied to promote the diversification of electronic payment services at BIDV HCMC branch in the upcoming time The structure of the thesis Chapter 1: Theory about the diversification of electronic payment services The contents of this chapter will present theories, criteria to valuate the e-payment services and the international and domestic experiences in diversification of epayment services Chapter 2: Analysis of the diversification of e-cpayment services of the Joint Stock Bank for Investment and Development of Ho Chi Minh City Branch HCM for the period of 2014-2017 This chapter will present the result of diversification of epayment services of BIDV branch in HCMC HCMC in the period 2014-2017 and evaluate those results based on the criteria outlined in Chapter Otherwise, it is also analyzing the factors affecting the electronic payment services of BIDV HCMC branch HCM Chapter 3: The solutions for BIDV's Diversification Electronic Payment Services at HCMC Branch HCM The content of Chapter will be based on the assessment of diversification of e-payment services of BIDV branch in Ho Chi Minh City as a result to provide the appropriate solutions and suggest some ideas for BIDV HCMC branch ... VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HÀ PHẠM DIỄM TRANG ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH... với ho t ộng ng n hàng t i BIDV hi nhánh TP.HCM, tá giả ã lự h n ề tài: Đa dạng hóa dịch vụ tốn điện tử Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh làm ề tài Kh... luận t t nghiệp Đa dạng hóa dịch vụ toán điện tử ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh th n n ể hồn thành kh hƣớng ẫn tận tình ủ em su t thời gi n thự tập, ã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh , Đa dạng hóa dịch vụ thanh toán điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh