Cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông sài gòn (khóa luận tốt nghiệp đại học)

78 82 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:33

V T TR Ờ V T I HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN NGỌC THÙY DUNG CHO VAY TIÊU DÙNG ỐI V I KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T T NGÂN V Ổ T Ầ – ẦU T V S KHĨA LUẬN TỐT NGHI P CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ Í , Ă 2018 T TR Ể V T TR Ờ V T I HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Ọ T ÙY U TRẦ CHO VAY TIÊU DÙNG ỐI V I KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T T V Ổ T Ầ ẦU T – V S KHÓA LUẬN TỐT NGHI P CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ:7340201 Ờ NG DẪN KHOA HỌC VĂ TUẤN TS TP HỒ Í , Ă 2018 T TR Ể `i Tóm tắt Cho vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lƣợng sống mức phổ cập tài cho ngƣời dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế đất nƣớc Việt Nam đƣợc đánh giá thị trƣờng tiềm tài tiêu dùng với điều kiện lý tƣởng nhƣ kinh tế giai đoạn phát triển, quy mô dân số lớn với tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao Xu hƣớng mở rộng tiêu dùng nƣớc mức thu nhập ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thị trƣờng cho vay tiêu dùng Việt Nam tiếp tục phát triển hiệu thời gian tới Theo kịp với xu hƣớng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn đƣợc quan tâm phát triển Mục tiêu khóa luận đánh giá tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh dựa hệ thống tiêu đánh giá cho vay tiêu dùng nhân tố (chủ quan khách quan) tác động đến cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại Dựa hệ sở lý luận số liệu thu thập đƣợc từ chi nhánh, tác giả đánh giá cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn có bƣớc phát triển đáng kể dƣ nợ cho vay, số lƣợng khách hàng hiệu hoạt động mang lại Tuy nhiên, kết cho vay tiêu dùng chi nhánh chƣa thật tƣơng xứng với tiềm lợi vốn có Bên cạnh tồn mặt hạn chế tình hình cho vay tiêu dùng mà BIDV Đơng Sài Gòn cần khai thác đối mặt giải để mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng cách hiệu Vì vậy, khóa luận đƣa kiến nghị giải pháp phù hợp để BIDV Đông Sài Gòn khai thác hết tiềm năng, mạnh nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh `ii Abstract Consumer loan plays a vital role in improving the quality of life and the level of financial access for people, contributing to the stability and development of the country's economy Vietnam is considered as a potential market of consumer finance with ideal conditions such as the development stage of economy, the scale of the population is large with a high proportion of working age population Tendency to expand domestic consumption and increase income levels of polulation which are favorable conditions to boost Vietnamese consumer loan market will continue to develop effectively in the future Keeping up with the development trend of banking products and services, consumer loan at BIDV Dong Saigon was also developed The goal of this thesis is to evaluate the situation in the consumer loan in branch, based on the system of evaluation indicators for consumer loan and the factors (subjective and objective) affect to consumer loan of commercial banks Based on the theoretical basis and the data collected from the branch, the author reviewed that consumer loan at BIDV Dong Saigon had significant developments both in outstanding loans, the number of customers and performance However, the consumer loan of the branch has not really matched with its potentials and advantages In addition, there are some challenges of consumer loan in BIDV Dong Saigon which are needed to exploit and deal with in order to effectively expand consumer loan in the bank Therefore, the thesis presents appropriate recommendations and solutions for BIDV Dong Saigon to exploit their full potential and strengths As a result, this branch can expand business activities, minimize risks and increase profitability in business operations `iii LỜ Khóa luận “Cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân ngân hàng T ầu tư hát triển Việt Nam – hi nhánh ơng Sài òn” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả khóa luận `iv LỜI CẢ Đầu tiên, tơi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình thầy giáo, tiến sĩ Ngô Văn Tuấn suốt thời gian thực khóa luận Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Tài – Ngân hàng trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền đạt cho vốn kiến thức quý báu, sở để hồn thành đề tài khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán công nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn Đặc biệt cán phòng Khách hàng cá nhân tận tình hỗ trợ giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận Do nhiều hạn chế kiến thức, thời gian nhƣ kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến từ thầy để khóa luận đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Ngọc Thùy Dung `v M CL C Tóm tắt i Abstract ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH x LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Các vấn đề cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.4 Vai trò cho vay tiêu dùng 10 1.2 Chỉ tiêu đánh giá cho vay tiêu dùng 12 1.2.1 Số lƣợng khách hàng cho vay tiêu dùng 12 1.2.2 Doanh số cho vay tiêu dùng 13 1.2.3 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 14 1.2.4 Doanh thu lãi cho vay tiêu dùng 15 1.2.5 Nợ xấu cho vay tiêu dùng 15 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 16 1.3.1 Nhân tố chủ quan 16 1.3.2 Nhân tố khách quan 18 1.4 Kinh nghiệm cho vay tiêu dùng số nƣớc giới 20 1.4.1 Ngân hàng Eastern Bank Ltd (EBL) Bangladesh 20 `vi 1.4.2 Phát triển cho vay tiêu dùng Cộng hoà Liên bang Nga 21 1.4.3 Phát triển cho vay nhà Trung Quốc 22 1.4.4 Luật hạn chế lãi suất Nhật Bản 24 1.4.5 Hƣớng dẫn cho vay tiêu dùng châu Âu 25 Tóm tắt chƣơng 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN 28 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn 28 2.1.1 Thông tin chung ngân hàng BIDV 28 2.1.2 Giới thiệu BIDV – Chi nhánh Đơng Sài Gòn 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2015-2017 32 2.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn từ năm 2015 - 2017 35 2.2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng 35 2.2.2 Sản phẩm cho vay tiêu dùng 38 2.2.3 Hệ thống xếp hạng khoản vay tiêu dùng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn 40 2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn 42 2.3.1 Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng 42 2.3.2 Doanh số cho vay tiêu dùng 43 2.3.3 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng 44 2.3.4 Doanh thu lãi từ cho vay tiêu dùng 48 2.3.5 Nợ xấu cho vay tiêu dùng 49 2.4 Đánh giá cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn 51 2.4.1 Điểm mạnh 51 2.4.2 Hạn chế 52 `vii Tóm tắt chƣơng 53 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN 54 3.1 Định hƣớng phát triển BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn 54 3.2 Một số kiến nghị giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV – Chi nhánh Đơng Sài Gòn 55 3.2.1 Kiến nghị cho BIDV Đơng Sài Gòn 55 3.2.2 Kiến nghị cho hội sở BIDV 60 Tóm tắt chƣơng 61 KẾT LUẬN 62 Tài liệu tham khảo Phụ lục `viii DANH M C TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CV Cho vay CVTD Cho vay tiêu dùng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo `52 trƣởng tích cực Với quy mơ vốn lớn, NH tạo cho lợi chủ động trƣớc hoạt động, tăng thêm khả cạnh tranh với đối thủ khác thị trƣờng Về uy tín NH thị trường tín dụng: BIDV ngân hàng năm liên tiếp đạt danh hiệu Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam năm 2015, 2016 2017 Duy trì mức xếp hạng tín dụng ổn định (đƣợc đánh giá S&P mức B/ B+, Moody‟s mức B1/B2) 2.4.2 Hạn chế Về lực, trình độ đội ngũ cán bộ: Do nhân Phòng KHCN BIDV Đơng Sài Gòn thƣờng xun bị biến động, phần lớn nhân viên trẻ, trƣờng, kinh nghiệm nên lúng túng tƣ vấn, hƣớng dẫn khách hàng Về sách tín dụng NH, cụ thể là: Thủ tục cho vay tiêu dùng: Quy trình cho vay tiêu dùng chi nhánh Đơng Sài Gòn hồn thiện chặt chẽ có kết hợp phòng ban ngân hàng Tuy nhiên quy trình có số nhƣợc điểm nhƣ: Thời hạn định tín dụng dài, cơng tác thẩm định tín dụng phức tạp,… gây khó khăn cho KH tiếp cận dịch vụ CVTD chi nhánh Bên cạnh cơng tác quản lý cho vay gặp khó khăn khoản vay có đảm bảo tiền lƣơng, chứng minh nguồn thu nhập để trả nợ Quy mô khách hàng: Quy mô khách hàng lớn dàn trải nhƣng chi nhánh tập trung cho vay KHCN hộ gia đình có thu nhập cao với cán cơng nhân viên chi nhánh Hoạt động Marketing: Công tác tiếp thị vài năm trở lại BIDV Đông Sài Gòn đƣợc quan tâm triển khai, nhiên tính tổ chức nghiệp vụ tiếp thị, quảng cáo yếu, chƣa hiệu quả, kinh nghiệm không cao đầu tƣ chƣa mức `53 Tóm tắt chương Chƣơng giới thiệu sơ lƣợc hệ thống BIDV BIDV Đơng Sài Gòn với tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 Nội dung chƣơng tập trung đánh giá thực trạng CVTD diễn chi nhánh, cụ thể là: Quy trình CVTD cá nhân đƣợc triển khai chi nhánh, danh mục sản phẩm CVTD hệ thống đánh giá xếp hạng tín nhiệm KHCN chi nhánh Đơng Sài Gòn Bên cạnh đó, dựa vào số liệu thu thập đƣợc với hệ thống tiêu đánh giá đề cập Chƣơng 1, tác giả đƣa nhận xét đánh giá thực trạng CVTD chi nhánh Đơng Sài Gòn từ năm 2015 – 2017 Trong giai đoạn 2015 – 2017, CVTD chi nhánh Đơng Sài Gòn đƣợc triển khai hiệu quả, tăng mạnh quy mô tốc độ tăng trƣởng Chất lƣợng CVTD đƣợc đảm bảo thể qua lợi nhuận thu đƣợc từ CVTD tăng qua năm tỷ lệ nợ xấu mức thấp giảm từ 2015 – 2017 Từ thực trạng CVTD BIDV Đơng Sài Gòn, tác giả đánh giá ƣu, nhƣợc điểm tình hình CVTD diễn ngân hàng Từ sở để tác giả đƣa kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm mở rộng CVTD BIDV Đơng Sài Gòn nội dung chƣơng `54 3: GIẢI PHÁP MỞ R NG CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN CH ẦU T V T TR ỂN VI T NAM – CHI NHÁNH ÔNG SÀI GÒN 3.1 ịnh hướng phát triển BIDV chi nhánh ơng Sài òn Nội dung định hƣớng phát triển BIDV Đơng Sài Gòn đƣợc xây dựng bám sát theo Nghị số 1155/NQ-HĐQT ngày 22/8/2012 Hội đồng quản trị BIDV phê duyệt Chiến lƣợc phát triển BIDV đến năm 2020 Cụ thể là: Thực tái cấu phù hợp với chủ trƣơng Đảng, chế sách Nhà nƣớc, đổi đại hóa quản trị, điều hành phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Nâng cao lực tài chính, bảo đảm hệ số an toàn kinh doanh theo quy định pháp luật Tăng cƣờng kiểm soát hạn chế rủi ro, tiếp tục nâng cao lực quản lý rủi ro khoản rủi ro lãi suất Mở rộng quy mơ tín dụng đơi với đảm bảo an tồn khả kiểm sốt chất lƣợng dịch vụ Trong đặc biết trọng phát triển tín dụng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Thành lập mạng lƣới chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch nhằm phát triển dịch vụ bán lẻ cho KHCN, nhƣ: Tín dụng tiêu dùng, huy động vốn, dịch vụ toán, thẻ ATM, Về mục tiêu tăng trƣởng tín dụng: Chi nhánh phấn đấu đạt mức tăng trƣởng 25% Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát mức < 1%/Tổng dƣ nợ, theo định hƣớng BIDV Điều hành tăng trƣởng tín dụng theo hƣớng mở rộng có hiệu gắn với cấu lại danh mục tín dụng, kiểm sốt chặt chẽ chất lƣợng tín dụng, cấu tín dụng Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng `55 3.2 Một số kiến nghị giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV – hi nhánh ơng Sài òn Dựa vào đánh giá chƣơng nhƣ mục tiêu định hƣớng ngân hàng, tác giả đƣa số kiến nghị giải pháp để mở rộng CVTD BIDV hiệu 3.2.1 Kiến nghị cho BIDV ông Sài òn a Thực giải pháp nhằm phát triển sách khách hàng Thực phân khúc thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu BIDV Đông Sài Gòn cần xây dựng sách phân khúc thị trƣờng, định hƣớng tập trung phát triển thị trƣờng bán lẻ với đối tƣợng khách hàng chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ cá nhân, vay có giá trị nhỏ Trong thị trƣờng bán lẻ, đối tƣợng KHCN Việt Nam thị trƣờng chứa đầy hội phát triển Việc phân khúc thị trƣờng giúp cho BIDV Đơng Sài Gòn xác định đƣợc đối tƣợng khách hàng cách rõ ràng, từ có định hƣớng, chủ trƣơng đầu tƣ phát triển hiệu BIDV Đơng Sài Gòn nên mở rộng nhóm KH CVTD, lựa chọn KH mục tiêu nhóm KH dƣới chuẩn (những ngƣời có thu nhập thấp, khơng có lịch sử tài khơng có tài sản chấp) với vay giá trị nhỏ dƣới 100 triệu, đƣợc đánh giá nhóm KH tiềm thị trƣờng CVTD Việt Nam Do địa bàn hoạt động BIDV Đơng Sài Gòn nằm trung tâm quận Thủ Đức gần khu dân cƣ, địa bàn chợ, xí nghiệp nhà máy,… Do ngân hàng liên kết với tổ chức kinh tế - trị - xã hội phƣờng, ban quản lý chợ, cơng đồn doanh nghiệp để tổ chức buổi hội thảo tƣ vấn cho ngƣời có nhu cầu vay vốn quan tâm đến vay tiêu dùng Trong buổi hội thảo ngân hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hƣớng dẫn quy trình cho vay, giải thích mức lãi suất, thời hạn, hạn mức vay, phƣơng pháp giải ngân thu lãi với giải đáp số thắc mắc khác liên quan Hoạt động giúp ngân hàng gần gũi với KH, khuyến khích KH sử dụng sản phẩm dịch vụ NH nhiều hơn, có sản phẩm CVTD `56 Để nhóm KH tiếp cận sản phẩm dịch vụ NH cách dễ dàng hơn, trƣớc hết NH cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng cho nhóm đối tƣợng KH Tuy nhiên kèm theo nguy rủi ro tín dụng cao đòi hỏi NH nên có biện pháp quản lý dự phòng rủi ro hiệu Củng cố quan hệ với đối tác liên kết cho vay tiêu dùng Để tăng thêm tính tiện ích nhƣ tạo điều kiện cho KH sử dụng sản phẩm CVTD nhiều hơn, chi nhánh nên củng cố mối quan hệ với nhà cung cấp hay đối tác liên kết CVTD nhƣ chủ đầu tƣ xây dựng (đối với cho vay hỗ trợ nhà ở), hãng xe đại lý xe (đối với cho vay mua ô tô), công ty tƣ vấn du học sinh (đối với cho vay hỗ trợ chi phí du học), Củng cố mối quan hệ với đối tác liên kết giúp chi nhánh có nhiều thơng tin xác thực từ phía nhà cung cấp, dễ dàng công tác thẩm định đánh giá lực tài TSĐB KH Trƣờng hợp KH có nhu cầu mua sắm sử dụng hàng hóa, dịch vụ thiếu tiền đơn vị giới thiệu cho BIDV để thẩm định cho vay số tiền khách hàng thiếu, BIDV chuyển số tiền vay trực tiếp cho đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ sau khách hàng hồn tất hồ sơ cho vay Bên cạnh KH có nhu cầu sử dụng dịch vụ đƣợc nhà cung cấp giới thiệu chi nhánh, giúp chi nhánh thu hút thêm nhiều KH b Thực đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay Để tạo điều kiện cho KH tiếp cận sản phẩm dịch vụ CVTD ngân hàng cách dễ dàng, BIDV Đơng Sài Gòn nên đơn giản hóa thủ tục CVTD, đẩy mạnh q trình thẩm định đánh giá dự án đầu tƣ có hiệu Tổ chức, xếp lại khơng gian giao dịch dành cho khách hàng cá nhân theo hƣớng chuyên nghiệp, thân thiện với khách hàng Tăng cƣờng công tác tƣ vấn, chăm sóc khách hàng có phối hợp Phòng Kế tốn, Phòng Khách hàng cá nhân Phòng Giao dịch việc chăm sóc khách hàng Trong cơng tác thẩm định tín dụng, cán quan hệ khách hàng kiêm ln công việc cán thẩm định `57 Đơn giản hóa thủ tục để vừa giảm bớt chi phí giao dịch cho khách hàng, tránh đƣợc tâm lý e ngại chờ đợi vay vốn NH rút ngắn thời gian định cấp tín dụng từ 10 ngày xuống ngày khoản vay ngắn hạn, tối đa 15 ngày khoản vay trung dài hạn (trƣớc từ 12 đến 25 ngày) Trong trƣờng hợp KH có nhu cầu vay vốn nhƣng khơng có giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, NH cho phép KH đƣợc bảo lãnh đơn vị nơi mà KH cơng tác làm việc Ngồi ra, với cấu sản phẩm CVTD đa dạng sản phẩm có đặc điểm riêng nên NH khơng nên áp dụng quy trình chung cho sản phẩm CVTD Nên xây dựng hệ thống quy định riêng cho loại sản phẩm nhằm đảm bảo tính xác cho khoản vay c Tăng cường công tác thẩm định dự phòng rủi ro tín dụng NH nên có hạn mức vay tối đa cho nhóm KH thuộc lĩnh vực hoạt động khác nhau, điều vừa đảm bảo khả toán theo lực tài KH, vừa giúp NH dễ dàng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Đối với trƣờng hợp CV khơng có TSĐB, NH nên u cầu KH có bên thứ đứng bảo lãnh CV, trƣờng hợp kết vợ/ chồng đứng bảo lãnh NH liên kết với số doanh nghiệp, nhà máy có uy tín tốt, thực triển khai CVTD KH cán công nhân viên doanh nghiệp, nhà máy KH đƣợc đảm bảo uy tín doanh nghiệp nhà máy Đối với trƣờng hợp CV có TSĐB, NH nên đề nghị KH mua bảo hiểm cho TSĐB, phòng trƣờng hợp xảy rủi ro khoản vay, ngƣời thụ hƣởng bảo hiểm ngân hàng Ngồi ra, BIDV Đơng Sài Gòn nên đề nghị khách hàng vay cao tuổi mua bảo hiểm nhân thọ suốt thời gian vay, loại sản phẩm bảo hiểm vừa mang tính nhân đạo, hỗ trợ nhu cầu KH, mặt khác đảm bảo an tồn tín dụng cho ngân hàng `58 d Phát triển sản phẩm, dịch vụ Để đáp ứng nhu cầu KH nhƣ tăng thêm tính cạnh tranh với TCTD, BIDV Đơng Sài Gòn triển triển khai sản phẩm cho vay trả góp mặt hàng tiêu dùng nhỏ (điện thoại, gia dụng điện tử) vay khách hàng ngƣời lao động thu nhập thấp Ngoài NH nên kết hợp sản phẩm CVTD với ứng dụng kênh tốn điện tử thơng qua hợp tác với tổ chức trung gian chấp nhận toán để phát triển, nhƣ dịch vụ toán MoMo, Payoo Sự tiện dụng, đơn giản, nhanh chóng giúp NH tiếp cận đối tƣợng có thu nhập thấp nhƣ sinh viên công nhân sau nơng dân e Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt cán trẻ Nâng cao cơng tác đào tạo sách đội ngũ cán cho vay KHCN, thƣờng xuyên tổ chức lớp nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm cho cán trẻ Chú trọng cơng tác tuyển chọn nhân viên tín dụng có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ nghiệp vụ cao, NH nên có sách ƣu đãi, hỗ trợ nhân lực nhằm thu hút giữ chân ngƣời tài Đối với cán tín dụng cần áp dụng chế tiêu nhƣ: Doanh số cho vay, thu nợ, dƣ nợ hạn, tạo động lực cho nhân viên làm việc Phân công nhiệm vụ cho phận cho vay KHCN phải phù hợp số lƣợng cán chất lƣợng cán bộ, kết hợp hài hòa cán trẻ cán lớn tuổi có kinh nghiệm Xây dựng mơi trƣờng làm việc chun nghiệp, có sách khen thƣởng cho nhân viên cơng tác xuất sắc, nhằm khuyết khích ngƣời phấn đấu tích cực cơng việc f ẩy mạnh hoạt động marketing Chi nhánh nên tập trung nâng cao chất lƣợng quảng cáo, sử dụng phƣơng tiện thông tin đại chúng, đặc biệt qua mạng xã hội Internet Có thể sử dụng đoạn film ngắn, clip âm nhạc truyền tải thông điệp định, gắn liền với hình ảnh NH Ngồi ra, NH tổ chức chƣơng trình dự thƣởng, ƣu đãi cho KH đến giao dịch NH quảng bá hình ảnh thơng qua `59 hoạt động xã hội, cộng đồng, thực hỗ trợ cấp học bổng cho số trƣờng đại học địa bàn hoạt động Hoạt động vừa giúp gây dựng hình ảnh độ phổ biến cho NH, mặt khác giúp NH tiếp cận thêm lƣợng KH tiềm g Xây dựng sách lãi suất phù hợp, linh hoạt Do đặc điểm thời hạn ngắn, giá trị khoản vay nhỏ mà lãi suất CVTD cao nhiều so với sản phẩm NH truyền thống Do việc xây dựng sách lãi suất phù hợp khơng giúp NH hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng mà thu hút KH, cạnh tranh với TCTD khác, đặc biệt cơng ty tài Giảm chi phí nguyên nhân quan trọng để giảm lãi suất cho vay, cần quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết, để giúp NH giảm chi phí q trình hoạt động, từ giảm lãi suất cho vay Bên cạnh NH cần xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống liệu khai thác sử dụng công nghệ hiệu để tốt cho tất bên, giảm gánh nặng ngƣời vay Thứ tám, thực điều tra, nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng CVTD nhạy cảm với tình hình trị - kinh tế - xã hội việc tổng hợp, phân tích thông tin vĩ kinh tế vĩ mô kinh tế với chủ trƣơng, sách Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc tác động tích cực đến phát triển CVTD NH Đồng thời NH cần tiến hành nghiên cứu, điều tra tình hình CVTD đối thủ cạnh tranh địa bàn hoạt động, thu thập thông tin sản phẩm, chiến lƣợc bán hàng đối thủ cạnh tranh, phân tích ƣu nhƣợc điểm để từ xây dựng chiến lƣợc sản phẩm CVTD cách tốt Bên cạnh đó, NH điều tra, thu thập thông tin từ ngƣời tiêu dùng, KH sử dụng sản phẩm CVTD NH cách vấn trực tiếp, phát phiếu khảo sát, Thơng qua cơng tác điều tra, NH nắm bắt thông tin tổng hợp nhu cầu vay tiêu dùng nhóm KH khác nhau, nhận đƣợc phản hồi `60 ƣu nhƣợc điểm sản phẩm CVTD nhƣ phong cách phục vụ, quản lý để từ NH có biện pháp điều chỉnh hợp lý 3.2.2 Kiến nghị cho hội sở BIDV Tăng cuờng hoạt động tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Tiếp tục đổi cơng nghệ ngân hàng từ mở rộng sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích sản phẩm đảm bảo tính bảo mật thơng tin cho khách hàng ngân hàng Hoàn thiện hệ thống thông tin, bao gồm thông tin quản lý thông tin phục vụ khách hàng Tạo lập kho liệu thông tin ứng dụng tập trung KH tiềm NH, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động tín dụng tồn hệ thống BIDV nói chung chi nhánh Đơng Sài Gòn nói riêng `61 Tóm tắt chương Nội dung chƣơng trình bày định hƣớng, mục tiêu phát triển BIDV Đơng Sài Gòn đến năm 2020 Đặc biệt chƣơng vào trình bày kỹ kiến nghị giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng BIDV Đơng Sài Gòn thời gian tới, bao gồm: Phát triển sách khách hàng; Thực đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay; Tăng cƣờng cơng tác thẩm định dự phòng rủi ro tín dụng; Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt cán trẻ; Xây dựng sách lãi suất phù hợp, linh hoạt; Thực điều tra, nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến cho vay tiêu dùng Đồng thời, chƣơng nêu lên kiến nghị cải cách hệ thống ngân hàng BIDV nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển CVTD tồn hệ thống `62 KẾT LUẬN Qua q trình nghiên cứu, khóa luận đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận CVTD NHTM, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến CVTD hệ thống tiêu định lƣợng, định tính đánh giá CVTD NHTM tìm hiểu kinh nghiệm CVTD từ số ngân hàng thể giới - Phân tích tình hình CVTD thời gian từ 2015 – 2017 BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn Giới thiệu cơng tác tổ chức quy trình cho vay, danh mục sản phẩm CVTD ngân hàng hệ thống đánh giá xếp hạng KHCN vay tiêu dùng, tình hình triển khai hoạt động kết CVTD Từ đó, tác giả đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tình hình CVTD chi nhánh - Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng BIDV Đơng Sài Gòn Cuối số kiến nghị hội sở BIDV Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất Do hạn chế kiến thức lý luận nhƣ thực tiễn, đồng thời giới hạn tài liệu thời gian nghiên cứu, nhiều vấn đề cần sâu phân tích nhƣ nhiều vấn đề chƣa đƣợc đề cập đến khóa luận Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến từ thầy, cơ, cán nhân viên ngân hàng nhƣ ngƣời quan tâm đến vấn đề CVTD để tác giả hồn thiện đề tài cách tốt ` Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt BIDV 2015, 2016, 2017, Báo cáo tài 2015, 2016 2017, truy cập , [20 May 2018] Khuất Duy Tuấn 2005, „Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng – Xu tất yếu hoạt động ngân hàng kinh tế thị trƣờng‟, Tạp chí Ngân hàng, số (năm 2005), trang 51 – 55 Luật tổ chức tín dụng 2010 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2014, Kết khảo sát, học tập kinh nghiệm lĩnh vực tài tiêu dùng Anh Séc, truy cập , [ngày truy cập 23/03/2018] Ngọc Toàn 2018, „Cho vay tiêu dùng Việt Nam theo kịp giới?‟, CafeF ngày 18 tháng 1, truy cập , [truy cập ngày 07/04/2018] Nguyễn Minh Kiều 2009, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Thanh Mai 2017, „Consumer credit: nearly 47% of Vietnamese borrow money‟, Vietnam Net 11 November, Available from , [20 February 2018] Thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng Thơng tƣ số 43/2016/TT-NHNN Quy định cho vay tiêu dùng cơng ty tài Trần Ngọc Minh 2011, Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh sở giao dịch 1, Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế ` Ủy ban giám sát tài Quốc gia 2017, Báo cáo tổng quan 2017 Phần Thị trường tài & Định chế tài chính, truy cập , [ngày truy cập: 28/03/2018] Vũ Văn Thực 2014, „Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam‟, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 19, 2014, trang 60 – 66 Website Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, truy cập , [ngày truy cập: 20/02/2018] Website Tổng cục Thống kê, truy cập , [ngày truy cập: 10/03/2018] Website Viện Chiến lƣợc Ngân hàng, truy cập , [ngày truy cập: 15/02/2018] Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Adrienne, S 2017, „The Japanese consumer finance market and its institutional changes since the 1980s‟, Japan Forumn - Issue 3: Japanese Political Economy Revisited: Abenomics and Institutional Change, Volume 29, 2017 Ezorkh, S Yu 2013, Bank Consumer Lending in Russia from the Point of View of Foreign Experience: Competition and Ways of Development, Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia Shen, B and Yan, Li 2007, „Development of consumer credit in China‟, Bank for International Settlements (BIS) Records, no 46, p 51 – 57 Website Eastern Bank Ltd, Available from , [23 March 2018] ` Phụ lục Phụ lục 1: Các tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân BIDV hỉ tiêu iểm ban đầu 100 75 50 25 Trọng số hần : Thông tin nhân thân Tuổi 36 - 55 tuổi Trình độ học vấn Trên Đại học 26 - 35 tuổi Đại học Tiền án, tiền Khơng Tình trạng cƣ trú Chủ sở hữu Nhà chung cƣ 60 tuổi 10% 18 - 20 tuổi Dƣới trung học 10% Có 10% Thuê Khác 10% ngƣời > ngƣời 10% Sống Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống với cha mẹ gia đình Khác 10% khác Bảo hiểm nhân thọ Trên 50 - 100 30 - 50 Dƣới 100 triệu triệu triệu 30 triệu Lao động TÍnh chất công việc Quản lý điều hành Chuyên môn đƣợc đào tạo nghề Thời gian làm việc Trên năm Rủi ro nghề nghiệp Thấp hần - năm - năm Lao động theo thời vụ - năm Trung bình 10% Thất nghiệp Dƣới năm Cao 10% 10% 10% : Quan hệ với ngân hàng Thu nhập ròng ổn định hàng tháng Tỷ lệ số tiền phải trả/ Thu nhập Trên 10 triệu < 30% - 10 triệu - triệu - triệu 30 - 45% 45 - 60% 60 - 75% Dƣới triệu > 75% 30% 30% ` Đã có nợ Ln trả nợ Tình hình trả nợ gốc lãi hạn Đã có nợ hạn, hạn khả /Khách trả nợ hàng không ổn Đã bị gia hạn nợ, trả nợ tốt Hiện có 25% nợ hạn định Chỉ sử Tiền gửi Các dịch vụ sử dụng dịch vụ khác dụng Không dịch vụ sử dụng 15% toán Phụ lục 2: Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV hỉ tiêu iểm ban đầu 100 Tài khoản tiền gửi, giấy tờ có giá Loại TSĐB Chính phủ BIDV phát hành Giá trị tài sản đảm bảo/ Tổng nợ vay Rủi ro giảm giá TSĐB năm gần > 200% 0% có xu hƣớng tăng 75 50 Giấy tờ có 25 Bất động sản giá tổ chức Bất động phát hành sản (nhà ở) (trừ cổ (không phải nhà ở), động sản, cổ Khơng có TSĐBĐ phiếu phiếu) 150 - 200 % 100 - 150% 70 - 100% < 70% - 10% 10 - 30% 30 - 50% > 50% ... BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CV Cho vay CVTD Cho vay tiêu dùng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng. .. hạng khoản vay tiêu dùng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn 40 2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng BIDV chi nhánh Đơng Sài Gòn 42 2.3.1 Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng ... giúp ngân hàng phát triển hoạt động cho vay tƣơng lai `7 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN C T 1.1 I Các vấn đề cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông sài gòn (khóa luận tốt nghiệp đại học) , Cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông sài gòn (khóa luận tốt nghiệp đại học)

Từ khóa liên quan