Bai 9 doan mach noi tiep va doan mach song song

7 107 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:15

Ngày soạn Ngày giảng Bài 9: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ ĐOẠN MẠCH SONG SONG ( tiết) I- Mục tiêu Kiến thức: - Nêu đoạn mạch nối tiếp, mạch song song là mạch nào, viết biểu thức mối liên hệ CĐ D Đ, HĐT và điện trở mạch này - Viết cơng thức tính điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm nhiều ba điện trở thành phần Kĩ năng: - Mắc mạch điện gồm hai bóng đèn nối tiếp, mạch điện gồm hai bóng đèn song song - Xác định thí nghiệm mqh CĐ D Đ, HĐT đoạn mạch nối tiếp, song song - Kiểm chứng thực nghiệm công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song gồm hai điện trở thành phần - Vận dụng kiến thức vào giải thích tượng thực tiễn Thái đô: Hứng thú học tập, tìm hiểu khoa học và có tác phong của nhà khoa học Các lực có thể hình thành và phát triển cho HS - Năng lực tự học - Năng lực nêu và giải vấn đề, sáng tạo - Năng lực hợp tác nhóm - Năng lực tính tốn, trình bày trao đởi thơng tin - Năng lực thực hành thí nghiệm II- Chuẩn bi Giáo viên: Vơn kế, ampe kế, khóa K, nguồn điện, dây nối, điện trở mẫu đoạn mạch nối tiếp( 5, 10, 15 ôm) và điện trở mẫu đoạn mạch song song( 10,15,6 ôm) HS: Tài liệu HDH, ghi, giấy nháp III- Tổ chức các hoạt động học của học sinh Hướng dẫn chung: PP thực hiện chuỗi các hoạt động học bài Sử dụng pp dạy học nêu và giải quyết vấn đề ĐVĐ bằng cách cho HS biết thế nào là hai dụng cụ mách nối tiếp, hai dụng cụ mắc song song Từ đưa các dự đoạn ban đầu về mối quan hệ CĐ D Đ, HĐT, và điện trở đoạn mạch nối tiếp, song song Sau có quan niệm ban đầu về HĐT, CĐ D Đ và điện trở đoạn mạch nối tiếp và song song HS tiến hành làm thí nghiệm khảo sát và rút kết luận về các đoạnh mạch Sau hệ thống hoá kiến thức, các em luyện tập, giải quyết các bài tập, tình thực tiễn, đưa nhiệm vụ giúp các em vận dụng, tìm tòi khám phá ngoài lớp học Chuỗi các hoạt động học STT Nội dung Hoạt Tên hoạt động Thời lượng động Khởi động HĐ Quan niệm ban đầu yếu tố đoạn 10 mạch nối tiếp và đoạn mạch song song Hình thành HĐ I- Đoạn mạch nối tiếp 35 kiến thức HĐ HĐ HĐ 5 Hoạt động HĐ luyện tập HĐ Vận dụng HĐ Tìm tòi mở HĐ rợng Cường đợ dòng điện- hiệu điện đoạn mạch nối tiếp Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp II- Đoạn mạch mắc song song CĐ D Đ và HĐT của đoạn mạch mắc song song Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song C Hoạt động luyện tập I- Bài tập đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch mắc song song II- Bài tập đoạn mạch hỗn hợp 15 20 10 45 45 Về nhà Về nhà 2- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TỪNG HOẠT ĐỢNG A- Khởi đợng HĐ 1: Quan niệm ban đầu yếu tố đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song a Mục tiêu: - Nêu dự đoán ban đầu mình mối liên hệ CĐ D Đ và HĐT, Điện trở đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch mắc song song b Gợi ý tổ chức hoạt động GV giới thiệu hai dụng cụ mắc nối tiếp với tại đầu nối hai dụng cụ không nối với bất kì mạch nào khác Mạch hai dụng cụ điện nối với gọi là mạch nối tiếp Ví dụ hình 9.1 Và đặt câu hỏi cho HS ? CĐ D Đ có thay đởi khơng dòng điện chạy qua hai điện trở ? Đợ lớn của HĐT hai đầu đoạn mạch có quan hệ ntn với HĐT haai đầu điện trở thành phần ? Giá trị của điện trở đoạn mạch DB có quan hệ ntn với giá trị điện trở thành phần - Tương tự gv tổ chức với đoạn mạch song song - HS: Các dụng cụ mắc theo cách: Đầu – cuối- đầu- cuối là cách mắc nt - Đưa quan niệm ban đầu của mình HĐT và CĐ D Đ, điện trở đoạn mạch nối tiếp và song song c Sản phẩm hoạt động: Cá nhân HS báo cáo, Các HS khác ghi nhanh vào nháp - Đoạn mạch nối tiếp: CĐ D Đ không thay đổi, HĐT tổng HĐT, giá trị điện trở tổng giá trị điện trở - Đoạn mạch mắc song song: CĐ D Đ tổng CĐ D Đ, HĐT khôn thay đổi; giá trị điện trở giảm d Dự kiến tình xảy ra, giải pháp thực ntn? Trường hợp đoạn mạch song song HS ko đưa mối quan hệ điện trở B- Hoạt động hình thành kiến thức HĐ 2: I- Đoạn mạch nối tiếp Cường đợ dòng điện- hiệu điện đoạn mạch nối tiếp a Mục tiêu: Nêu đoạn mạch nối tiếp, viết biểu thức mối liên hệ các CĐ D Đ, các HĐT và điện trở các mạch này b Gợi ý phương thức t.chức - GV từ hình 9.1 yêu cầu HS tiến hành mắc mạch điện hình vẽ khảo sát đợ lớn của CĐ D Đ và HĐT có thay đởi khơng qua điện trở và có mqh ntn với - HS tiến hành mắc mạch điện hình 9.1 và tiến hành đo khảo sát CĐ D Đ và HĐT đoạn mạch hoàn thành vào bảng Lần đo CĐ D Đ HĐT I1 I2 I UCD UCB UDB HS tiến hành thảo luận theo nhóm nhận xét đặc điểm CĐ D Đ qua lần đo; Đặc điểm HĐT đoạn mạch DB với HĐT đầu đoạn mạch DC và CB c Sản phẩm hoạt động: Báo tác dụng mạnh ý của dòng điện và ghi cá nhân - CĐ D Đ đoạn mạch mắc nối tiếp là nhau: I1=I2=I(1) - HĐT đoạn mạch mắc nối tiếp tổng các HĐT thành phần: U1+U2=U(2) d Dự kiến tính xảy - Trong lần đo xuất sai số HD học sinh rút kết quả tương đối trách sai số ảnh hưởng chung đến nx kết quả HĐ 3: Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp a Mục tiêu: Viết công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch nối tiếp b Gợi ý phương thức t.chức a Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở - GV giới thiệu kí hiệu điện trở tương đương là: R tđ và ý nghĩa của điện trở tương đương: là điện trở thay cho điện trở của đoạn mạch này cho với một HĐT thì CĐ D Đ qua đoạn mạch khơng đởi - GV đưa thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: Rtđ=R1+R2(3) GV yêu cầu HS dựa vào công thức số (2) CM công thức số - GV yêu cầu HS tiến hành nêu phương án thí nghiệm kiểm tra - HS: Nắm cơng thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Dựa vào công thức số HS chứng minh cơng thức tính điện trở tương đương của đ.m nt - HS đề phương án kiểm tra điện trở tương đương cách: Giữ nguyên HĐT, đo CĐ D Đ qua mạch gồm hai điện trở Sau thay mợt điện trở thỏa mãn hệ thứu (3), đo CĐ D Đ qua mạch So sánh và kết luận c Sản phẩm hoạt động: Đưa phương án đo R - Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch mắc nối tiếp Rtđ=R1+R2(3) d Dự kiến tính xảy - HS chưa đưa hai phương án đo với đoạn mạch cho trước và đoạn mạch thay - Các giá trị HS thu có số sấp sỉ HĐ 4: II- Đoạn mạch mắc song song CĐ D Đ và HĐT của đoạn mạch mắc song song a Mục tiêu: Nêu đoạn mạch song song, viết biểu thức mối liên hệ các CĐ D Đ, các HĐT và điện trở các mạch này b Gợi ý phương thức t.chức - GV từ hình 9.2 yêu cầu HS tiến hành mắc mạch điện hình vẽ khảo sát đợ lớn của CĐ D Đ và HĐT có thay đổi không qua điện trở và có mqh ntn với - HS tiến hành mắc mạch điện hình 9.2 và tiến hành đo khảo sát CĐ D Đ và HĐT đoạn mạch hoàn thành vào bảng Lần đo CĐ D Đ HĐT I1 I2 I UCD UCB UDB HS tiến hành thảo luận theo nhóm nhận xét đặc điểm CĐ D Đ qua lần đo; Đặc điểm HĐT đoạn mạch AC với HĐT đầu đoạn mạch AB c Sản phẩm hoạt động: Báo tác dụng mạnh ý của dòng điện và ghi cá nhân - CĐ D Đ đoạn mạch mắc song song tổng các CĐ Đ Đ thành phần I1+I2=I(4) - HĐT đoạn mạch mắc song song là U1=U2=U(5) d Dự kiến tính xảy - Trong lần đo xuất sai số HD học sinh rút kết quả tương đối trách sai số ảnh hưởng chung đến nx kết quả HĐ 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song a Mục tiêu: Viết công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch song song b Gợi ý phương thức t.chức a Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở - GV đưa côn thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: (6) GV yêu cầu HS dựa vào công thức số (4) CM công thức số - GV yêu cầu HS tiến hành nêu phương án thí nghiệm kiểm tra - HS: Nắm cơng thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song Dựa vào công thức số HS chứng minh cơng thức tính điện trở tương đương của đ.m nt - HS đề phương án kiểm tra điện trở tương đương cách: Giữ nguyên HĐT, đo CĐ D Đ qua mạch gồm hai điện trở Sau thay mợt điện trở thỏa mãn hệ thứu (3), đo CĐ D Đ qua mạch So sánh và kết luận c Sản phẩm hoạt động: Đưa phương án đo R - Cơng thức tính điện trở tương đương đoạn mạch mắc nối tiếp d Dự kiến tính xảy - HS chưa đưa hai phương án đo với đoạn mạch cho trước và đoạn mạch thay - Các giá trị HS thu có số sấp sỉ C- HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HĐ 6: C Hoạt động luyện tập I- Bài tập đoạn mạch nối tiếp- song song a Mục tiêu: HS ôn lại kiến thức ĐL ôm, côn thức đoạn mạch nối tiếp, song song vận dụng giải các bài tập liên quan b Gợi ý tổ chức hoạt động - GV yêu cầu HS làm bài tập chuẩn bị trước theo phiếu gửi cho HS - HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, bạn vẽ hình, ghi vào ý kiến của mình Sau TL nhóm, ghi lại ý kiến của bạn khác vào của mình TL nhóm để đưa báo cáo của nhóm ghi vào ý kiến của nhóm c SP hoạt động: Bài tập đoạn mạch nối tiếp Bài 1: Có hai điện trở và Biết và mắc nối tiếp, điện trở tương đương của mạch điện là Tính Đ.s: Bài 2: Mắc điện trở R nối tiếp với điện trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện U= 60V thì CĐ D Đ mạch là 1,5A Tính điện trở R Đ.s: R=10 ôm Bài 3: Cho hai điện trở mắc nối tiếp a Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b Đặt vào hai đầu đoạn mạch HĐT U=25V Tính CĐ D Đ tron gmachj và HĐT hai đầu điện trở Đ.S: a R=75 ôm; b I=1/3(A) và U1=20V; U2=5V Bài 4: Ba điện trở mắc nối tiếp vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện U=50V Biết , CĐ Đ Đ mạch là 2A Tính giá trị điện trở Đ.s: R1=R2=10 ơm; R3=5 ôm Bài tập đoạn mạch song song Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở mắc song song với a Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b Đặt vào hai đầu đonạ mạch HĐT U=3V Tính dòng điện qua điện trở và dòng điện mạch Đ.s: a R=2,5 ơm; b I=12A Bài 2: Cho mạch điện gồm hai điện trở R và R2 mắc song song Biết dòng điện qua R gấp đơi dòng điện qua R2, HĐT hai đầu đoạn mạch là U=42V, CĐ D Đ mạch là 6A Tính điện trở R1 và R2 Đ.s: R1=10,5 ôm; R2=21 ôm Bài 3:Ba điện trở mắc song song với vào HĐT 18V Biết dòng điện qua R là 1,5A Tính HĐT hai đầu đoạn mạch và CĐ D Đ chạy mạch Đ.s: U= 30V; I=5,5A d Dự kiến tình xảy ra, giải pháp thực ntn? HĐ 7: C Hoạt động luyện tập I- Bài tập đoạn mạch hỗn hợp a Mục tiêu: HS ôn lại kiến thức ĐL ôm, côn thức đoạn mạch nối tiếp, song song vận dụng giải các bài tập liên quan b Gợi ý tổ chức hoạt động - GV yêu cầu HS làm bài tập chuẩn bị trước theo phiếu gửi cho HS - HS ghi nhiệm vụ chuyển giao của GV vào vở, bạn vẽ hình, ghi vào ý kiến của mình Sau TL nhóm, ghi lại ý kiến của bạn khác vào của mình TL nhóm để đưa báo cáo của nhóm ghi vào ý kiến của nhóm c SP hoạt động: Bài 1: Cho đoạn mạch so đồ hình vẽ điện trở ; dòng điện qua có cường đợ là a Tính cường đợ dòng điện tương ứng qua điện trở b Tính hiệu điện hai đầu đoạn mạch AB TT a b Giải: a Trong đoạn mạch mắc song song cường đợ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở nên ta có: Mặt khắc: b Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: Bài 2: Cho mạch điện sơ đồ hình vẽ điện trở ; dòng điện qua có cường đợ là a Tính cường đợ dòng điện tương ứng qua điện trở và b Tính hiệu điện thê TT a b Giải: a Trong đoạn mạch mắc song song cường đợ dòng điện tỉ lệ nghịch với điện trở nên ta có: Mặt khắc: Từ (1) và (2): b Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: D- VẬN DỤNG E- Hoạt đợng tìm tòi mởi rợng ... song song CĐ D Đ va HĐT của đoạn mạch mắc song song Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song C Hoạt động luyện tập I- Bài tập đoạn mạch nối tiếp va đoạn mạch mắc song song... mạch cho trước va đoạn mạch thay - Các giá trị HS thu có số sấp sỉ HĐ 4: II- Đoạn mạch mắc song song CĐ D Đ va HĐT của đoạn mạch mắc song song a Mục tiêu: Nêu đoạn mạch song song, viết... đoạn mạch nối tiếp va đoạn mạch song song a Mục tiêu: - Nêu dự đoán ban đầu mình mối liên hệ CĐ D Đ va HĐT, Điện trở đoạn mạch nối tiếp va đoạn mạch mắc song song b Gợi ý tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 doan mach noi tiep va doan mach song song, Bai 9 doan mach noi tiep va doan mach song song

Từ khóa liên quan