LUẬN VĂN KINH TẾ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG

53 66 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 14:15

MỤC LỤCTrangChương 1: GIỚI THIỆU11.1 Đặt vấn đề 11.2 Mục tiêu nghiên cứu 11.2.1 Mục tiêu chung 11.2.2 Mục tiêu cụ thể 21.3 Phạm vi nghiên cứu 21.3.1 Không gian 21.3.2 Thời gian 2Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32.1 Cơ sở lý luận 32.1.1 Khái niệm về các hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 32.1.2 Các khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh 32.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 82.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh82.2.2 Phân tích tình hình công nợ92.2.3 Phân tích khả kăng thanh toán92.3 Phương pháp nghiên cứu102.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 102.3.2 Phương pháp so sánh 10Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG 123.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Vy Khang123.1.1 Giới thiệu về Công ty 123.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng của Công ty 133.1.3 Nguồn lực của Công ty 143.1.4 Quy trình sản xuất 183.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 213.2.1 Khái quát về doanh thu của Công ty qua 3 năm 223.2.2 Khái quát về lợi nhuận của Công ty qua 3 Năm 233.2.3 Thuận lợi 233.2.4 Khó khăn 24Chương 4: PH N TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG 254.1 Phân tích hoạt động của Công ty 254.1.1 Phân tích đầu vào 254.1.2 Phân tích đầu ra274.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017 284.2.1 Phân tích tình hình doanh thu của Công ty qua 3 năm từ 2015 – 2017 284.2.2 Phân tích tình hình chi phí của Công ty qua 3 năm từ 2015 – 2017 304.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty qua 3 năm từ 2015 – 2017334.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng sinh lợi của Công ty 354.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty354.3.2 Phân tích khả năng sinh lợi của Công ty qua 3 năm từ 2015 – 2017 374.4 Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty qua 3 năm từ 2015 – 2017 384.4.1 Phân tích tình hình công nợ qua 3 năm 2015 – 2017 384.4.2 Phân tích khả năng thanh toán qua 3 năm 2015 – 2017 404.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vy Khang 414.5.1 Thuận lợi 414.5.2 Hạn chế 42Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN N NG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VU KHANG 445.1 Định hướng chiến lược của Công ty 445.2 Giải pháp 455.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 455.2.2 Nâng cao tinh thần tự chủ, năng động, tích cực của nhân viên455.2.3 Nâng cao chất lượng máy móc, thiết bị 465.2.4 Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing 465.2.5 Ổn định nguyên vật liệu 47Chương 6: KẾT LU ̣N VÀ KIẾN NGHỊ486.1 Kết luận486.2 Kiến nghị496.2.1 Kiến nghị đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vy Khang496.2.2 Kiến nghị đối với chính quyền địa phương506.2.3 Kiến nghị đối với các tổ chức nhà nước50DANH SÁCH BẢNGTrangBảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 201722Bảng 4.1 Tổng sản lượng nguyên vật liệu qua 3 năm 2015 – 201725Bảng 4.2 Sản lượng 2 kênh thu mua qua 3 năm 2015 – 2017 ..26Bảng 4.3 Tình hình doanh thu của công ty qua 3 năm 2015 – 201729Bảng 4.4 Tình hình chi phí của công ty qua 3 năm 2015 – 201731Bảng 4.5 Tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2015 – 201734Bảng 4.6 Phân tích khả năng sinh lợi của công ty qua 3 năm 2015 – 201737Bảng 4.7 Phân tích tình hình công nợ của công ty qua 3 năm2015 – 201739Bảng 4.8 Phân tích khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2015 – 201740DANH SÁCH HÌNHTrangHình 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vy Khang 13Hình 3.2 Phân xưởng của Công ty TNHH MTV Vy Khang 16Hình 3.3 Máy đun – thổi màng túi ni lông của Công ty TNHH MTV Vy Khang 17Hình 3.4 Máy cắt dán túi ni long của Công ty TNHH MTV Vy Khang17Hình 3.5 Sơ đồ sản xuất túi ni lông 18Hình 3.6 Quy trình đùn – thổi màng trong sản xuất túi ni lông19Hình 3.7 Cuộn túi ni lông 20Hình 3.8 Máy cắt dán túi ni lông 21Hình 3.9 Một số sản phẩm túi ni lông 21Hình 4.1 Biểu đồ doanh thu của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017 29Hình 4.2 Biểu đồ chi phí của Công ty qua 3 năm 2015 – 201732Hinh 4.3 Biểu đồ lợi nhuận của Công ty qua 3 năm 2015 – 201734 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, nước ta mở cửa giao lưu hội nhập kinh tế Đặc biệt việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại gi ới WTO đưa doanh nghiệp Việt Nam vào môi trường kinh doanh m ới đầy tính cạnh tranh thử thách Đó hội tốt đ ể doanh nghi ệp Việt Nam phát triển trường quốc tế Tuy nhiên để tồn phát triển môi trường mở cửa, cạnh tranh gay gắt doanh ghiệp phải tạo chổ đứng th ương trường Và yếu tố xác định vị tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Muốn đạt tình hình hoạt động kinh doanh tốt nhất, doanh ghiệp phải xác định phương hướng, mục tiêu, phương pháp sử dụng nguồn lực doanh nghiệp cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng nh xu hướng tác động nhân tố đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh quan tr ọng cần thiết doanh nghiệp Thông qua vi ệc phân tích tình hình ho ạt động kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh mình, xác định nguyên nhân, nguồn gốc v ấn đề phát sinh, phát khai thác nguồn lực tìm tàng doanh nghiệp, đồng thời có biện pháp để khắc phục khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải Từ đề chiến lược kinh doanh phù hợp cho kỳ sau giúp doanh nghiệp nâng cao tình hình hoạt độnh kinh doanh c doanh nghiệp Vì vậy, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Vì với mong muốn tìm hiểu sâu việc phân tích hoạt động kinh doanh, em chọn đề tài “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên VY KHANG” làm đề tài tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang giai đoạn từ 2015 đ ến 2017 đề xuất giải pháp cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang năm từ năm 2015 đến năm 2017 Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động kinh doanh cho công ty 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài thực nghiên cứu Công ty trách nhiệm h ữu hạn thành viên Vy Khang, địa số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng 1.3.2 Thời gian Trực tiếp thực tập Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang khoản thời gian tháng 12 năm 2017 kết thúc tháng năm 2018 Thời gian phân tích số liệu từ năm 2015 đến năm 2017 CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Khái niệm hoạt động công ty trách nhi ệm h ữu hạn thành viên 2.1.1.1 Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn m ột thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghi ệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty 2.1.1.2 Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Về thành viên: Công ty có thành viên làm chủ sở hữu Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên có th ể tổ chức cá nhân Về vốn điều lê: Vốn điều lệ công ty thuộc chủ s h ữu công ty đầu tư Trong công ty khơng có liên k ết góp v ốn c nhiều thành viên loại hình cơng ty khác Về chế độ chiệu trách nhiệm: Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Về chuyển nhượn vốn: Chủ sở hữu cơng ty có quyền chuy ển nhượng phần toàn vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác Sau chuyển nhượng vốn, cơng ty có th ể chuy ển đổi thành công ty TNHH thành viên trở lên DN tư nhân Về phát hành chứng khoán: Công ty TNHH thành viên không đ ược phát hành cổ phần Về tư cách pháp lý: Công ty TNHH thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2.1.2 Các khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.2.1 Khái niệm phân tích Phân tích cơng việc q trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, nhiệm vụ, trách nhi ệm, quy ền hạn thực công việc phẩm chất, kỹ nhân viên cần thiết phải có để thực cơng việc Phân tích cơng việc q trình xác định ghi chép lại thông tin liên quan đ ến b ản ch ất c công việc cụ thể Đây trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đ ến công việc kỹ kiến thức cần có để thực tốt cơng vi ệc Đây q trình xác định khác biệt công vi ệc v ới công vi ệc khác Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhi ệm công vi ệc, u cầu trình độ kỹ cơng việc định mức hồn thành cơng việc dựa liệu thu thập trình phân tích cơng việc 2.1.2.2 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh q trình nghiên cứu, đ ể đánh giá tồn trình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh nguồn ti ềm cần khai thác, cở sở đề phương án gi ải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh tế sâu nghiên cứu nội dung kết cấu mối quan hệ qua lại số liệu biểu hoạt động s ản xu ất kinh doanh doanh nghiệp phương pháp khoa học nhằm thấy chất lượng hoạt động, nguồn lực sản xuất tiềm tàng sở đề phương án biện pháp khai thác có hiệu Phân tích hoạt động kinh doanh cơng cụ nhận thức để cải ti ến hoạt động kinh doanh, cách tự giác, có ý th ức phù h ợp v ới điều kiện cụ thể với yêu cầu quy luật kinh tế khách quan, nhầm đem lại hiệu kinh doanh cao 2.1.2.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh đánh giá trình hướng đến kết hoạt động kinh doanh với tác đ ộng c yếu tố ảnh hưởng, biểu thơng qua tiêu kinh tế Phân tích tiêu kết qua kinh doanh: sản l ượng sản phẩm, doanh thu bán hàng, chi phí, lợi nhuận Các tiêu kết qu ả kinh doanh phân tích mối quan hệ với tiêu điều ki ện, yếu t ố trình sản xuất kinh doanh: lao động, vốn, đất đai, Để thực nội dung trên, phân tích kinh doanh xác định đặc trưng giai đoạn trình kinh doanh nhầm n ắm xu hướng nhịp độ phát triển, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đ ến biến động trình sản xuất kinh doanh, tính chất m ối liên hệ chặc chẽ kết kinh doanh với điều ki ện s ản xuất kinh doanh Quá trình phân tích hoạt động kinh doanh cần định lượng ch ỉ tiêu kết hoạt động kinh doanh nhân tố ch ỉ s ố xác định với độ biến động xác Như muốn phân tích hoạt động kinh doanh trước hết cần phải xây dựng thống tiêu kinh tế, với vi ệc xác đ ịnh m ối quan hệ phụ thuộc nhân tố tác động đến tiêu Xây dựng mối quan hệ tiêu kinh tế khác để phản ánh tích phúc tạp đa dạng nội dung phân tích 2.1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Nhân tố yếu tố bên tượng, trình biến động tác động trực tiêp đến đ ộ lớn, tính ch ất xu hướng mức độ xác định tiêu phân tích: Những nhân tố thuộc điều kiện kinh doanh: số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn, Những nhân tố ảnh hưởng trực ti ếp đến quy mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những nhân tố thuộc kết sản xuất: thường ảnh hưởng dây chuyền từ khâu cung ứng đến sản xuất, đến tiêu thụ từ ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Nhân tố chủ quan: chi phối thân doanh nghi ệp: gi ảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Nhân tố khách quan: giá thị trường, thuế xuất 2.1.2.5 Đặc điểm hàng hóa kinh doanh cơng ty Túi nilon loại bao bì nhựa mỏng, nhẹ, dẻo r ất ti ện dụng đời sống ngày gia đình Nguyên li ệu để s ản xuất túi nilon làm từ hạt nhựa tổng hộp vài chất ph ụ gia Các loại túi nilon thường gặp: túi trơn, túi hai quai, túi đ ục l ỗ túi zipper Túi trơn phẳng, không quai, miệng bằng, mỏng dùng để đóng gói bánh kẹo, loại tinh bột, đường, muối hay mặt hàng cần phải bảo quản tốt, giữ sẽ, chống ẩm Túi đục lỗ có hình chữ nhật miệng phẳng, đục lỗ gần miệng túi để xách dể dàng Loại túi phổ bi ến hàng quà lưu niệm, quần áo siêu thị Túi hai quai có hai quai miệng túi dài, b ền b ỉ, có nhi ều kích thước lớn nhỏ tiện cho việc xách đồ sinh hoạt ngày Túi zipper loại túi có khóa kéo nhựa dể dàng kéo vào tr ượt để đóng mở túi Loại túi kín hơi, an tồn, bảo vệ s ản ph ẩm bên khó bị rơi Ngồi có qui định pháp luật liên quan đến đ ặc ếm s ản xuất kinh doanh: Bao bì hàng hóa biểu bề ngồi, hình ảnh đặc s ắc mang l ại dấu ấn riêng cho sẩn phẩm Hơn bao bì đ ẹp thu hút nhiều thiện cảm người sử dụng Vì vậy, việc s ản xuất in ấn bao bì hàng hóa chất lượng, thu hút hầu hết doanh nghi ệp quan tâm với mong muốn làm đẹp thương mình, quảng cáo s ản phẩm lơi người tiêu dùng In ấn sản xuất bao bì hàng hóa quy định văn b ản pháp luật, đảm bảo với hoạt động kinh doanh doanh nghi ệp Tại điều 21 nghị định số 60/2014/ NĐ-CP quy định, in ấn bao bì hàng hóa phải có loại giấy tờ đây: gi chứng nh ận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, chứng minh có ngành ngh ề phù hợp với hàng hóa Ngồi trường hợp sản xuất in ấn bào bì cho hàng hóa là: dược phẩm, hóa dược phẩm, thuốc chữa bệnh phải có gi tờ ch ứng minh số đăng ký quan quản lý nhà nước y tế có th ẩm quyền cấp phép Pháp luật quy định tránh tr ường hợp cá nhân, tổ chức in ấn bao bì giả đề lừa dối người sử dụng, làm gi ảm uy tín doanh nghiệp khác Khi doanh nghiệp tự sáng tạo loạt bao bì với thi ết kế độc đáo, bật tạo vẽ đẹp đặc bi ệt, thu hút ánh nhìn c ng ười tiêu dùng Trên bao bì in thơng tin bản, rõ ràng tên doanh nghiệp sản xuất, tên mặt hàng, tiêu chuẩn chất lượng v ề s ản phẩm, số điện thoại doanh nghiệp khiến khách hàng để ý tới s ản phẩm đó, giúp khách hàng dể dàng tìm kiếm sản phẩm họ cần mua thơng qua thơng tin bao bì H ơn s dụng c ảm th tin tưởng an tâm sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp sản xuất in ấn bao bì hàng hóa tạo s ự khác biệt doanh nghiệp sản xuất loạt hàng hóa Điều giúp người sữ dụng phân biệt nhanh chống thương doanh nghiệp mà khơng nhầm lẫn với doanh nghiệp khác 2.1.2.6 Khái niệm doanh thu Doanh thu phần giá trị mà công ty hay doanh nghiệp thu trình hoạt động kinh doanh việc bán sản phẩm, hàng hóa Doanh thu tiêu quan trọng phản ánh trình hoạt động kinh doanh đơn vị th ời ểm cần phân tích Thơng qua đánh giá trạng công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu hay khơng Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghi ệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt đ ộng b ất thường Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu thu từ giao dịch bán hàng hoá…bao gồm c ả khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) 2.1.2.7 Khái niệm chi phí Chi phí phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất lưu thơng hàng hóa Đó hao phí bi ểu hi ện b ằng ti ền trình hoạt động kinh doanh Chi phí doanh nghiệp tất chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trình hình thành, tồn hoạt động từ hoạt động từ khâu thu mua nguyên v ật liệu để tạo sản phẩm đến tiêu thụ Việc nhận định tính tốn loại chi phí sở để nhà quản lí đưa quy ết định đắn trình điều hành hoạt động kinh doanh công ty Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bi ểu tiền tồn hao phí vật chất lao động mà doanh nghiệp phải bỏ để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm số kho ản ti ền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ định Chi phí có nhiều loại cần phải phân loại nhầm phục vụ cho công tác quản lí hoạch tốn doanh nghi ệp Phân lo ại vi ệc xếp loại chi phí khác vào nhóm theo đ ặc tr ưng nh ất định Trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thường có loại chi phí như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, chi phí qu ản lí doanh nghiệp, chi phí tài loại chi phí khác 2.1.2.8 Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận doanh nghiệp khoản chênh lệch doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ đạt doanh thu từ hoạt động doanh nghiệp đưa lại Lợi nhuận kết tài cuối hoạt đ ộng s ản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác đưa l ại, ch ỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu kinh tế hoạt động doanh nghiệp Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới tăng trưởng phát tri ển c doanh nghiệp nói riêng tồn xã hội nói chung Đây động lực thơi thúc doanh nghiệp động để khẳng định mơi trường cạnh tranh gay gắt Phân tích lợi nhuận đánh giá tình hình lợi nhuận doanh nghiệp, cơng ty để phân tích nguyên nhân ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động l ợi nhu ận Qua làm để nâng cao hiệu lợi nhuận mong mu ốn m ọi công ty để từ có biện pháp khai thác khả ti ềm tàng cao hi ệu hoạt động kinh doanh lợi nhuận công ty Trong c ch ế thị trường phân tích nhân tố bên bên ảnh hưởng đến tiêu lợi nhuận sở để đưa định nhanh chóng xác cho việc sản xuất kinh doanh, để từ thích ứng với thị trường 2.2 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 2.2.1 Các tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) = Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) = Tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) = Vốn chủ sở hữu 2.2.2 Phân tích tình hình cơng nợ 2.2.2.1 Phân tích tình hình cơng nợ phải thu, phải trả ngắn hạn Khi tình hình tài doanh nghiệp tốt, doanh nghi ệp cơng nợ, khả tốn dồi dào, chi ếm dụng v ốn b ị chiếm dụng vốn Điều tạo cho doanh nghiệp chủ động vốn đảm bảo cho trình kinh doanh thuận lợi Ngược lại, tình hình tài gặp khó khăn dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn l ẫn dây d ưa kéo dài, đơn vị tính chủ động kinh doanh khơng khả tốn khoản nợ đến hạn dẫn đến tình tr ạng xấu doanh nghiệp phá sản 2.2.2.2 Vòng luân chuyển khoản phải thu Vòng ln chuyển khoản phải thu phản ánh tốc độ bi ến đổi khoản phải thu thành tiền mặt cho doanh nghiệp đ ược xác đ ịnh b ằng cơng thức tính đây: Doanh thu Vòng quay khoản phải thu = Các khoản phải thu ngắn hạn 2.2.2.3 Kỳ thu tiền bình qn Phản ánh thời gian vòng chuyển khoản phải thu, nghĩa để thu khoản phải thu cần khoản th ời gian xác định công thức tinh: Thời gian kỳ phân tích Kỳ thu tiền bình qn = Số vòng quay khoản phải thu 2.2.3 Phân tích khả tốn 2.2.3.1 Tỷ lệ toán hành Tài sản lưu động Tỷ lệ toán hành = Nợ ngắn hạn Tỷ lệ cho thấy khả toán khoản n ợ ngắn hạn (là khoản nợ phải toán vòng năm m ột chu kỳ s ản xuất kinh doanh bình thường doanh nghiệp) Hệ số xấp xỉ doanh nghiệp đủ khả toán khoản n ợ ngắn hạn tình hình tài doanh nghiệp đánh giá tốt Tuy nhiên tỷ lệ tùy thuộc vào loại hình kinh doanh chu kỳ ho ạt đ ộng c doanh nghiệp 2.2.3.2 Tỷ lệ toán nhanh Tỷ lệ toán nhanh thể giá trị khoản v ốn tiền, khoản đầu tư ngắn hạn khoản phải thu khách hàng có th ể tốn phần trăm khoản nợ ngắn hạn Tỷ lệ toán nhanh = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, cụ th ể b ảng cân đ ối k ế toán, bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đ ối phát sinh tài phòng kế tốn cơng ty trách nhi ệm h ữu h ạn thành viên Vy Khang cung cấp số tài liệu tham khảo khác 10 công ty tăng lên Cụ thể năm 2017 chi phí tài tăng cao m ức 86,58% so với năm 2016 Qua bảng đánh giá doanh thu, chi phí lợi nhuận ta th lợi nhuận trước thuế công ty qua năm tăng th mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tăng trưởng lợi nhuận công ty qua năm Từ có đánh giá đắn, xác tình hình hoạt động kinh doanh công ty để đề chi ến l ược kinh doanh công ty cho kỳ sau tiếp theo, giúp cho m ức đ ộ l ợi nhuận công ty ngày tăng trưởng tốt tạo ều ki ện cho đ ời sống nhân viên với nhiều sách hậu đải tốt h ơn n ữa, tạo điều kiện cho phát triển xã hội ngày tốt h ơn tương lai ngày hỗ trợ nhân viên người tiêu dùng nhiều phúc lợi 4.3.2 Phân tích khả sinh lợi công ty qua năm 2015 – 2017 Dưới bảng phân tích tình hình sinh lợi cơng ty từ năm 2015 đến năm 2017 công ty trách nhiệm hữu hạn m ột thành viên Vy Khang Bảng 4.6: Phân tích khả sinh lợi cơng ty qua năm 2015 – 2017 Đơn vị tính: 1000 đồng 2016/201 2017/201 946.396 136.828 204.949 704.375 899.076 129.987 194.701 94.773.03 110.574.96 132.562.574 15.801.41 21.987.60 Tổng tài sản 88.884.77 92.148.552 95.334.586 3.263.781 3.186.034 Vốn chủ sở hữu 22.151.55 24.482.159 27.482.820 2.330.602 3.000.661 LNTT/TDT (%) 0,64 0,67 0,71 0,87 0,93 LNTT/ TTS (%) 0,68 0,80 0,99 4,19 6,43 LNST/VCSH (%) 2,59 2,88 3,27 5,58 6,49 Chi tiêu 2015 2016 Lợi nhuận trước thuế 604.619 741.447 Lợi nhuận sau thuế 574.388 Tổng doanh thu 2017 Nguồn: Báo cáo tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang 2015, 2016, 2017 39 Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, mục tiêu cuối công ty tạo lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hộp đ ể ph ản ánh kết tồn q trình hoạt động kinh doanh đơn vị, xác định phần chênh lệch giá trị đơn vị thực kỳ tồn chi phí tương ứng để nên giá trị đó, đ ược th ể báo cáo kết hoạt động kinh doanh cảu đơn v ị m ột kỳ kế toán Khi đơn vị hoạt động có hiệu l ợi nhu ận thu đ ược nhiều 4.3.2.1 Tỷ suất lợi nhuận tổng doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng doanh thu năm 2015 100 đồng tổng doanh thu có 0,64 đồng l ợi nhu ận tr ước thu ế, tới năm 2016 100 đồng tổng doanh thu có 0,67 đồng l ợi nhuận trước thuế tương ứng tăng 5,17% năm 2017 100 đồng tổng doanh thu có 0,71 đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tương ứng 6,41% so với năm 2016 Tuy tỷ số không lớn th ể công ty đ ạt kết kinh doanh khả quan Trong khoản doanh thu v ề bán hàng cung cấp dịch vụ qua năm tăng rõ rệt, đặc bi ệt năm 2017 tăng cao lên đến 132.155.362 ngàn đồng cao h ơn 19.86% so v ới năm 2016 Giá vốn bán hàng năm 2017 có tăng v ới tốc đ ộ thấp so với doanh thu đạt tỉ lệ 18,32%, gốp phần làm tăng l ợi nhu ận công ty Mặt khác công ty trú trọng đầu tư máy móc thi ết bị, xây dựng sở vật chất hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ho ạt đ ộng kinh doanh nên qui mô hoạt động công ty ngày mở r ộng, nên hiệu ngày tăng lên chi phí quản lý doanh nghi ệp có phần tăng cao năm 2017 Chính mà tỷ l ệ có chi ều h ướng năm sau tăng cao năm trước 4.3.2.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Chi tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài s ản, ta nh ận th 100 đồng tài sản tạo 0,68 đồng lợi nhuận trước thuế vào năm 2015 Trong năm 2016 với 100 đồng tài sản tạo 0,80 đ ồng l ợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 17,65% so với năm 2015 Tỷ suất tiếp tục tăng vào năm 2017 với 100 đồng tài sản thu 0,99 đ ồng l ợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 23,75% so với năm 2016 tăng 45,59% so với năm 2015 Với tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản có mức tăng trưởng tốt qua năm 40 4.3.2.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Qua số liệu ta thấy tỉ số qua năm tăng Năm 2015 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 2,59 đồng l ợi nhu ận sau thuế, sang năm 2016 với 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 2,88 đồng lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng 11,20% so với năm 2015 Trong năm 2017 tỉ suất tiếp tục tăng, với 100 đồng vốn chủ s hữu nhận 3,27 đồng lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 13,54% so với năm 2016 Tuy tỉ suất giửa lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ s hữu tăng không cao biễu tốt hoạt động kinh doanh, cho thấy hiệu sử dụng vốn ngày tăng lên, gốp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty 4.4 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C ỦA CƠNG TY QUA NĂM 2015 – 2017 4.4.1 Phân tích tình hình cơng nợ qua năm 2015 – 2017 Để đánh giá tình hình cơng nợ công ty qua năm ta c ần ph ải so sánh khoản phải thu với khoản phải trả bi ến động qua năm với doanh thu để biết tỷ lệ khoản phải thu so v ới khoản phải trả, vòng quay khoản phải thu kỳ thu ti ền bình qn cơng ty qua năm Để hiểu tình hình cơng n ợ c cơng ty qua năm gần đây, ta xe bảng 4.7 bên xem xét s ố li ệu tỷ suất phân tích bên Bảng 4.7: Phân tích tình hình cơng nợ công ty qua năm từ 2015 – 2017 Đơn vị tính: 1000 đồng 2015 Chi tiêu 2016 2017 Tổng khoản phải thu ngắn hạn 43.769.77 67.282.358 56.124.373 Tổng khoản phải trả ngắn hạn 66.733.21 79.184.244 82.144.535 Doanh thu 94.520.44 110.258.10 132.155.36 Thời gian kỳ phân tích (ngày) Tỷ lệ khoản phải thu với phải trả (%) Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 41 360 360 360 65,59 84,97 68,32 2,16 1,18 1,46 166,67 305,08 246,58 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang 2015, 2016, 2017 Qua bảng phân tích tình hình cơng nơ, ta thấy tỷ l ệ khoản ph ải thu so với khoản phải trả có xu hướng giảm mạnh Trong năm 2016 tổng khoản phải thu mức 67.282.358 ngàn đồng tăng 23.512.580 ngàn đồng so với năm 2015, tương ứng 84,97% tăng 19,38% so v ới năm 2015 Nhưng năm 2017 tổng khaonr phải thu ngắn h ạn giảm mức 56.124.373 ngàn đồng thấp 11.157.985 ngàn đồng so với năm 2016, tương ứng 68,32% giảm 16,65% so với năm 2016 Tỷ lệ qua năm đền thấp 100% thể số vốn công ty chi ếm dụng đơn vị khác nhiều số vốn bị chiếm dụng Tuy nhiên dựa vào số liệu bảng cân đối k ế tốn chưa thể đánh giá xác mà phải vào tính ch ất, th ời hạn nguyên nhân phát sinh khoản phải thu, phải tr ả nh biện pháp mà công ty áp dụng để thu hồi toán n ợ đánh giá cách khách quan xác 4.4.1.1 Vòng ln chuyển khoản phải thu Vòng ln chuyển khoản thu hiển tốc độ chuy ển đổi khoản phải thu thành tiền năm tài Do năm 2016 tổng khoản phải thu tăng mạnh, tăng 53,72% so với năm 2015 nên làm số vòng quay khoản phải thu năm 2016 b ị giảm tương ứng 45,37% so với năm 2015 Đến năm 2017 số vòng quay khoản phải thu tăng cao đạt 1,46 vòng tương ứng tăng 23,73% so v ới năm 2016 Vòng quay khoản phải thu cao cho th tốc đ ộ thu hồi khoản phải thu cao, điều nhìn chung tốt cho cơng ty cơng ty khơng bị lâm vào tình trạng ứ động vốn, đồng thời cho thấy công ty áp dụng hiệu biện pháp thu hồi n ợ b ảo đ ảm an toàn cho vốn sản xuất 4.4.1.2 Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân phản ánh thời gian vòng ln chuy ển khoản phải thu, nghĩa để thu khoản phải thu cần khoản thời gian Do vòng ln chuyển cac khoản phải thu năm 2016 giảm thấp h ơn so với năm 2015 nên số ngày vòng quay năm 2016 tăng cao từ 166,67 ngày năm 2015 tăng lên 305,08 ngày vào năm 2016, tăng tương ứng 83,04% Nhưng đến năm 2017 vòng quay khoản phải thu 42 cần 246,58 ngày, tương ứng giảm 19,18% so với năm 2016 Đi ều chứng tỏ năm 2017 công ty thu hồi nợ ngắn hạn tốt nên khoản thu ngắn hạn từ 67.282.358 ngàn đồng vào cuối năm 2016 giảm xuống 56.124.373 ngàn đồng vào cuối năm 2017 4.4.2 Phân tích khả toán qua năm 2015 – 2017 Do công ty chủ yếu phát sinh khoản nợ ngắn hạn mà phát sinh khoản nợ dài hạn nên phân tích khả tốn ng ắn h ạn cơng ty Phân tích toán xem xét lượng tài s ản hi ện hành cơng ty có đủ khả toán kho ản n ợ ngắn h ạn hay khơng 4.4.2.1 Tỷ lệ tốn hành Tỷ lệ toán hành thể mối quan hệ so sánh gi ữa tài sản ngắn hạn khoản nợ ngắn hạn, thể khả chuy ển đ ổi thành tiền vốn lưu động Bảng 4.8: Phân tích khả tốn cơng ty qua năm 2015 – 2017 Đơn vị tính: 1000 đồng Chi tiêu 2015 2016 2017 Tài sản lưu động 88.884.77 92.148.55 95.334.58 Tài sản lưu động – hàng tồn kho 84.635.28 86.934.32 92.122.01 Nợ ngắn hạn 66.733.21 79.184.24 84.144.53 Tỷ lệ toán hành (lần) 1,33 1,16 1,13 Tỷ lệ toán nhanh (lần) 1,27 1,10 1,09 Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang 2015, 2016, 2017 Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ toán hành năm 2015 cao mức 1,33 sang năm 2016 giảm xuống 1,16 đến năm 2017 1,13 Điều chứng tỏ khả toán khoản nợ phải trả năm qua tương đối tốt, năm 2015 có cao so với đến năm 2017 lớn gần Đây tỷ lệ tốt thể tài sản lưu động vừa đủ đ ể đảm bảo 43 toán cho khoản nợ vừa không bị thừa v ốn gây hi ện tượng s dụng vốn không hiệu 4.4.2.2 Tỷ lệ toán nhanh Tỷ số khả toán nhanh cho biết khả toán thật cơng ty tính tốn tài sản l ưu động có th ể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng nhu cầu cần thiết Theo số liệu tính tốn bên ta nhận thấy khả tốn nhanh cơng ty tốt, tỷ lệ toán nhanh năm sau có giảm so với năm 2015 đảm bảo khả tốn nhanh cơng ty mức tương đối tốt cho thấy khả sử dụng vốn công ty hiệu quả, hạn chế tối đa thừa vốn kinh doanh Qua phân tích khái quát ta thấy tình hình tài c cơng ty tốt, tương đối lành mạnh, đảm bảo tốt khả toán nhanh khoản nợ phải trả ngắn hạn công ty 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG Dựa kết phân tích ta nhận thấy tình hình ho ạt động kinh doanh công ty phát triển tốt đạt hiệu kinh doanh cao: lợi nhuận sau thuế công ty ngày tăng v ới t ốc đ ộ ổn đjnh, khả sinh lợi cuar vốn sản xuất tăng, qui mô ho ạt đ ộng ngày mở rộng ngày phát tri ển Song song với phát triển hoạt động kinh doanh đóng gốp ngày nhiều vào ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, góp phần làm giàu cho tổ quốc Để nâng cao hoạt động kinh doanh công ty tương lai, ta cần phải nắm rỏ thuận lợi hạn chế công ty để đề giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh công ty tương lai 4.5.1 Thuận lợi 4.5.1.1 Về quy mô Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang m ột cơng ty có qui mơ loại vừa nhỏ với số lượng nhân viên 20 người Trong năm qua qui mô hoạt động công ty không ngừng mở rộng với thị trường ngày lớn mạnh thu hút nhi ều khách hàng Cơng ty có vị trí thuận lợi cho vi ệc vận chuy ển s ản phảm 44 đến điểm thu mua, dể dàng cho việc giao hàng đến tay người tiêu dùng 4.5.1.2 Về khoa học kỹ thuật Trong năm qua, công ty tập hợp đội ngũ nhân viên siêng năng, tích cực công việc, tận tâm với khách hàng Công ty có sách đầu tư đổi trang thiết bị đại nhầm phục vụ cho vi ệc sản xuất công ty Hiện dây chuyền sản xuất cơng ty theo qui trình định, thuận l ợi cho nhân viên làm vi ệc, bước theo kịp với đòi hỏi thị hiếu người tiêu dùng nh s ự phát triển xã hội tương lai để giúp công ty ngày phát triển mở rộng nhầm cạnh tranh với doanh nghiệp ho ạt đ ộng kinh doanh lỉnh vực đóng góp nhiều cho xã hội 4.5.1.3 Về thị trường Công ty vào hoạt động năm nên có l ượng khách hàng thị trường định Không cơng ty ln có sách tìm hiểu đến thị hiếu lắng nghe ý kiến người tiêu dùng để cải ti ến sản phẩm ngày tốt cạnh tranh với đối thủ khác 4.5.1.4 Về khả toán Qủa tỷ số tài phân tích tình hình kh ả tốn cơng ty mức ổn, tài sản đủ để đảm bảo toán cho khoản nợ ngắn hạn Tình hình tài tốt kinh doanh có hi ệu giúp cho công ty ngày phát triển tương lai 4.5.2 Hạn chế Giá thành nguyên vật liệu cao nên vào dịp đặc bi ệt l ễ, tết công ty nhập đủ nguyên vật liệu để sản xuất s ản phẩm phục vụ đến tay người tiêu dùng Giá thành thay đổi thường xuyên hạn chế cho hoạt động kinh doanh công ty Quá trình sản xuất sản phẩm phải qua thời gian định nên phần khó khăn khâu phân ph ối đ ến tay ng ười tiêu dùng Đội ngũ nhân viên trang thi ết bị máy móc ho ạt đ ộng h ết khả mà không đủ phục vụ dịp quan trọng Do công ty gần trung tâm huyện nên tiểu thương đa ph ần buôn bán chợ nên việc vận chuyển sản phảm đến điều hạn chế phải xe máy khiên vác sản phẩm đoạn m ới đến địa điểm giao hàng 45 Các loại chi phí quản lí doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí tài tăng cao làm cho lợi nhuận công ty ch ưa đ ạt nh mong muốn 46 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG 5.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY Năm 2018 đánh giá năm có kinh tế phát tri ển mạnh lĩnh vực công nghiệp hóa, đại hóa Vì tạo nhiều hội phát triển thách thức cho doanh nghi ệp Vi ệt Nam Chấp hành thực chủ trương chính sách Nhà nước, ngành đề pháp luật, hoạt động điều lệ, quy chế, nghị cấp văn hành liên quan đến hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang Quản lý nguồn vốn cân đối thu chi, quản lý rủi ro, tuyệt đới an tồn cơng tác sản xuất, đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện sở vật chất tạo môi trường làm việc tốt để phát huy lực cán đội ngũ nhân viên, sắp xếp tổ chức máy tinh gọn theo hướng chuyên nghiệp đại phục vụ tốt cho thành viên công ty, giúp cho công ty ngày phát triển mở rộng qui mô sản xuất tương lai Đứng trước hội thách thức đó, dựa thuận lợi khó khăn cơng ty Cơng ty dự kiến xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh cho năm 2018 sao: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phấn đấu tăng 22% so với năm 2017 đạt khoản 161.223.000 ngàn đồng Trong chủ yếu nhắm vào doanh thu bán bao bì Gi ảm thi ểu loại chi phí khơng cần thiết xuống mức thấp đảm bảo chế độ hậu đãi, khen thưởng cho nhân viên với lực thành viên Lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.260.000 ngàn đồng, tương ứng tăng lên khoản 33% so với năm 2017 Sản phẩm phải đảm bảo chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu khách hàng, mẫu mã đa dạng, rút ngắn thời gian sản xuất thông qua vi ệc cải tiến máy móc Khơng ngừng nâng cao uy tín thu hút khách hàng ngày nhiều, sản phẩm làm thị trường người tiêu dùng yêu thích 47 Nâng cấp, sửa chữa khai thác tốt thiết bị có, đảm bảo hiệu cao, hết công suất sử dụng tăng suất lao động Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên Tăng cường công tác tăng trưởng kinh doanh đôi với việc tuyên truyền quảng bá sản phẩm công ty đến tay người tiêu dùng, tiếp tục hoàn thiện máy hoạt động có hiệu quả, tạo uy tín để thu hút thêm nguồn khách hàng mới cho công ty Làm tốt sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến hộ gia đình xung quanh, tuyện đối an tồn sức khỏe người lao đ ộng M rộng thị trường, địa bàn, phạm vi hoạt động huyện lân cận Thạnh Trị 5.2 GIẢI PHÁP Sau q trình phân tích hoạt động kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2017 công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang, ta nh ận thấy tình hình kinh doanh cơng ty phát tri ển tốt, đạt hi ệu qu ả kinh doanh cao Tuy nhiên tồn s ố hạn ch ế, v ậy đ ể nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cần ph ải tiến hành giải pháp tích cực, hữu hiệu phù hợp v ới tình hình cơng ty Sau phân tích chi ti ết ch ỉ tiêu, em xin trình bày số giải pháp cụ thể sau 5.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Ngày thị hiếu người tiêu dùng cao, đời sống xã h ội tăng cao, dân trí phát triễn nhu cầu c m ọi ng ười theo mà tăng lên Để đáp ứng cho điều cơng ty phải hồn thi ện tốt chất lượng sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, s ản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng phải có giá thành hợp lý uy tín sản phẩm tạo cho khách hàng tin tưởng nhầm cao uy tín cho cơng ty khách hàng nh khách hàng gắng bó lâu dài với cơng ty từ trước đến Giá thành hợp lí giải pháp hữu hiệu đ ể làm tăng s ức mua người tiêu dùng Không cao không th ấp ph ải phù hợp với chất lượng sản phẩm tạo nhu cầu khách hàng 5.2.2 Nâng cao tin thần tự chủ, động, tích cực nhân viên 48 Yếu tớ người yếu tố định thành công cơng ty Qua nói nhân viên máy sản xuất người có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng sản phẩm hồn thiện Chỉ nắm vững chun mơn thì mới giúp cho dây chuyền sản xuất hoạt động tớt Để đáp ứng nhu cầu đó, cơng ty cần lựa chọn người có tư cách đạo đức tớt, có tinh thần trách nhiệm cao, siêng nắm vững chun mơn có kiến thức lĩnh vực hoạt động sản xuất Bên cạnh cơng ty cần tạo điều kiện cho nhân viên học tập, trao dồi thêm kỹ công tác sản xuất để nâng cao hiệu suất làm việc tạo nhiều sản phẩm có chất lượng tốt để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng, giúp cho cơng ty ngày có nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm tìm đến tương lai Đào tạo đội ngũ nhân viên động, sáng tạo, tự chủ công việc, biết chủ động tìm thêm nhiều khách hàng cho cơng ty để m r ộng qui mô địa bàn hoạt động giúp công ty ngày phát tri ển Điều cần thiết cơng ty ln phải tìm thêm nhiều khách hàng m ới, chủ động giới thiệu sản phẩm, thu hút ý khách hàng, giúp cho trình tiêu thụ sản phẩm diễn nhanh Riêng hoạt động thi công cơng ty, đội ngũ nhân viên cần động, tích cực công việc sản xuất quảng bá vận chuyển đến tay người tiêu dùng Công ty cần có nh ững sách hậu đải, nghĩ lễ thích hợp cho nhân viên tạo ều ki ện cho đ ội ngũ nhân viên có tinh thần thoải mái công vi ệc quan tr ọng đội ngũ quản lí phải hòa đồng với tồn th ể nhân viên cơng ty 5.2.3 Nâng cao chất lượng máy móc, thiết bị Bên cạnh yếu tớ người, cơng ty cần có đầu tư vào công nghệ cách mua sắm trang thiết bị để thay cho thiết bị cũ kỹ, lạc hậu để đảm bảo an toàn trình sản xuất hiệu cao cho sản phẩm Việc cải tiến trang thiết bị giải pháp quan cho việc phát triển kinh doanh công ty, giúp giảm thời gian sản xuất so với máy móc trước cải thiện chất lượng sản phẩm ngày tốt hơn, thao tác trình sản xuất nhân viên linh hoạt động 5.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động marketing 49 Hoạt động marketing công ty chưa đạt hiệu cao, cơng ty nên đẫy mạnh hoạt động marketing Vì ho ạt động có hiệu giúp đẫy nhanh tốc độ tiêu th ụ s ản ph ẩm, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Cơng ty có th ể đẩy mạnh hoạt động marketing nhiều hình thức như: chào sản phẩm đến tiểu thương mới, giới thiệu cho chủ chành xe đến huy ện lân c ận sản phẩm để người tiêu dùng biết đến Cơng ty có th ể áp dụng biện pháp khuyến mãi, dịch vụ bán hàng, sách tr ả ti ền ưu đãi phù hợp với khả đối tượng khách hàng Chưng bày mặt hàng mẫu kho hàng nhà máy để khách hàng có th ể t ận tay kiểm tra quan sát trực tiếp trước định mua s ản phẩm công ty 5.2.5 Ổn định nguyên vật liệu Công ty phải đảm bảo nguồn nguyên vật liệu ổn định để phục vụ khách hàng vào dịp đặc biệt lễ, tết Vì c ần ph ải đ ề nh ững sách thu mua nguồn nguyên vật liệu hợp lí, dự trữ số l ượng l ớn kho gần đến dịp đặc biệt không thi ếu hụt nguyên v ật liệu sản xuất dẫn đến đáp ứng đủ nhu cầu ng ười tiêu dùng dẫn đến làm nguồn khách hàng có công ty 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ mở cửa kinh tế nhiều thành phần, doanh nghiệp trình hội nhập kinh tế mới, kinh tế đại cạnh tranh gay gắt, họ phải tự khẳng định tìm chổ đứng cho doanh nghiệp họ để vươn lên tồn phát tri ển xã hội hi ện Do việc phân tích hoạt động kinh doanh năm qua ngày có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nói chung v ới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang nói riêng Qua phân tích hoạt động kinh doanh công ty trách nhi ệm hữu hạn thành viên Vy Khang, ta thấy: xã hội cơng ty góp phần nâng cao dân trí, đời sống, phát tri ển cho xã h ội qua vi ệc sản xuất túi ni lông, in ấn theo u cầu khách hàng Về phía cơng ty không ngừng phát huy hiệu hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô kinh doanh đa dạng hóa ngành nghề hoạt động, góp phần nâng cao vị công ty thương trường Cũng qua phân tích, ta xác định điểm mạnh công ty, uy tín thông qua trình hoạt động kinh doanh lâu dài, tạo niềm tin mạnh mẽ lòng người người tiêu dùng Cơng ty có biểu tốt thể qua việc lợi nhuận tăng qua từng năm có đội ngũ nhân viên nhiệt tình, động, đồn kết tạo điều kiện cho cơng ty ngày phát triển Bên cạnh điểm mạnh thì công ty vẫn tồn mặt hạn chế thiếu đa dạng sản phẩm dịch vụ, vốn đầu tư cao nguyên vật liệu cho việc sản xuất sản phẩm, giá nguyên vật liệu thường thay đổi không ổn định điều làm giảm khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác điều kiện kinh tế ngày phát triển Qua đó, công ty cần tận dụng tốt mạnh mình, biến mạnh trở thành sức cạnh tranh để lấn át yếu điểm sản phẩm dịch vụ Cơng ty cần có cải tiến dịch vụ, nguồn nhân lực cách toàn diện để tăng khả cạnh tranh mình tương lai đồng thời tạo điều kiện cản thiện đời sống cho nhân viên ngày tốt chính sách hậu thích hợp đối với từng nhân viên công ty Doanh thu hoạt động kinh doanh công ty nâng lên nhi ều cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Bên cạnh cơng ty cố găng 51 tiết kiệm chi phí, nâng cao khả sử dụng vốn nên góp phần làm cho lợi nhuận cơng ty đạt tốc độ tăng trưởng cao qua năm, năm sau tăng so với năm trước Ngoài khả tốn cơng ty ln đảm bảo, điểm mạnh công ty để tăng thêm uy tín, thu hút thêm nhi ều khách hàng từ khu vực gần xa Trong trình kinh doanh, quy mô công ty không ngừng mở rộng hiệu nâng lên qua năm cơng ty hoạt động Bên cạnh đó, cơng ty gặp phải số khó khăn định Những năm trình kinh doanh bị thi ếu vốn đầu tư, công ty phải vay ngắn hạn ngân hàng nên phải chịu kho ản chi phí lãi vay phát sinh làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Các c ch ế sách, giá nguyên vật liệu thường hay thay đổi, bi ến đ ộng ảnh hưởng đến trình sản xuất công ty Do công ty bi ết tận dụng phát huy mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngày phát tri ển nên công ty đạt hiệu hoạt động kinh doanh cao qua năm công ty hoạt động Mặc dù công ty gặp phải thuận lợi khó khăn định năm qua công ty bi ết tự khẳng định mình, nâng cao lợi nhuận cho cơng ty, mở rộng quy mơ kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển 6.2 KIẾN NGHỊ Qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang, em có dịp vận dụng kiến thức học học h ỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ anh, chị nhân viên cơng ty Từ em xin đưa kiến nghị sau: 6.2.1 Kiến nghị công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Vy Khang Tăng cường đa dạng hóa hình thức sản phẩm, đầu tư việc sản xuất túi ni lông để mang lại hiệu kinh doanh cao cho công ty Thâm nhập mở rộng thị trường kinh doanh đặc biệt huyện lân cận Phải theo kịp, nắm bắt thị trường đưa mẫu sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Sử dụng tiết kiệm tối đa chi phí để làm gia tăng lợi nhuận cho công ty Công ty cần quan tâm việc đào tạo đội ngũ nhân 52 viên động, sáng tạo, biết chủ động tìm hiểu nắm bắt thị hiếu khách hàng, giúp công ty chủ động kinh doanh nâng cao hiệu hoạt động công ty 6.2.2 Kiến nghị chính quyền địa phương Thực vai trò hỗ trợ thơng qua hoạt động truyền thơng, quảng cáo, an ninh trật tư tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp người dân địa phương 6.2.3 Kiến nghị tổ chức nhà nước Ban hành văn quy định phù hợp với tình hình kinh tế đảm bảo khả thi, phù hợp với địa phương thực theo quy định Do tình hình kinh tế nơi khác nên cần tạo điều kiện để công ty, doanh nghiệp địa phương có quyền hạn định nhằm phát huy tính sáng tạo tự chủ Thường xuyên tổ chức đoàn tra, giám sát tình hình họat động công ty để kịp thời điều chỉnh sai sót phát huy mặt tốt 53
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN KINH TẾ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG, LUẬN VĂN KINH TẾ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY KHANG

Từ khóa liên quan