Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

102 205 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 11:01

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua cùng với sự đổi mới chung của đất nước và thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, quản lý chi NSNN đã có những bước cải cách đổi mới và đạt được một số thành tựu đáng kể. Luật Ngân sách nhà nước ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc điều hành NSNN, phát triển KT-XH: quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng NSNN lành mạnh, tiết kiệm, thúc đẩy tích lũy để thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hó đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ngân sách cấp huyện là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống ngân sách quốc gia. Với chủ trương phát triển toàn diện của Đảng, ngân sách cấp huyện đang ngày càng thể hiện rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc cung cấp các phương tiện vật chất cho hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách còn eo hẹp nên việc chi ngân sách thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh được tình trạng thâm hụt và thất thoát luôn là vấn đề được đặt ra đối với các nhà quản lý. Tam Điệp là một trong 8 huyện, thị của tỉnh Ninh Bình. Trong những năm vừa qua công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã đi vào nề nếp, có những đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH của thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được quan trọng, công tác quản lý chi ngân sách của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách phải chấp hành những quy định mang nặng tính thủ tục hành chính bởi chế độ, tiêu chuẩn, định mức phân bổ nhưng không bị ràng buộc về hiệu quả ngân sách được giao; việc chấp hành các quy định về lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán chưa nghiêm, năng lực của đội ngũ chuyên môn chưa caotình trạng chi vượt dự toán vẫn xảy ra; còn tình trạng lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong quản lý kinh phí,... ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện những mục tiêu Kinh tế - XH mà nhà nước giao cho. Từ những nhận thức và thực tế đặt ra, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình” làm luận văn với mong muốn đóng góp thiết thực một phần vào việc hoàn thiện hơn công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố. 2.Tổng quan nghiên cứu Thời gian qua đã có một số đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đó là: Năm 2003 tác giả Phạm Đình Cường nghiên cứu đề tài “Phân bổ ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam: Thực trạng và hướng hoàn thiện”; Năm 2010, Sở tài chính tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ trì nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn do địa phương quản lý: do đồng chí Vũ Xuân Hiệp – Phó giám đốc sở Tài chính là chủ nhiệm đề tài, năm 2013 tác giả Đinh Văn Hợp nghiên cứu đề tài “ Kiểm soát chi thường xuyên NSNN ở Kho bạc tỉnh Ninh Bình”, Các nghiên cứu trên đã có ít nhiều đóng góp cho các nhà quản lý trong việc tăng cường quản lý chi NSNN ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, những công trình này chỉ nghiên cứu chuyên về từng mảng chuyên môn theo nội hàm của chi NSNN, mà chưa có công trình nào đề cập đến hoàn thiện quản lý chi NSNN ở một cấp ngân sách, cụ thể là ngân sách cấp huyện. Qua quá trình tìm hiểu thực tế và tra cứu tại các thư viện, các website cho thấy, trong thời gian gần đây ở Việt Nam đã có một số đề tài và bài viết nghiên cứu về quản lý chi NSNN cấp huyện như: Đề tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn quận Hà Đông” của tác giả Nguyễn Mai Lâm năm 2012. Đề tài “Hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp quận tại quận Ba Đình – TP Hà Nội” của tác giả Cồ Như Dũng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2012. Các đề tài này đã xây dựng được mô hình khung lý thuyết về quản lý chi NSNN cấp huyện gồm các nội dung chủ yếu: lập dự toán chi ngân sách; chấp hành dự toán chi ngân sách; kiểm soát chi ngân sách tuy nhiên chưa đưa ra được một số vấn đề lý luận cụ thể về quản lý chi NSNN cấp huyện như: vai trò, nguyên tắc, mục tiêu và mô hình tổ chức bộ máy quản lý. Mặt khác, mỗi một địa phương có một đặc thù khác nhau và trong từng giai đoạn phát triển KT-XH thì nhiệm vụ quản lý chi NSNN cũng khác nhau. Xét riêng thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào về lĩnh vực quản lý chi ngân sách cấp huyện. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là một vấn đề hoàn toàn mới, thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN của địa phương nói chung và của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nói riêng. Xuất phát từ nhận định trên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình” sẽ tiếp tục là vấn đề cấp thiết để nghiên cứu. 3.Mục tiêu của đề tài Mục tiêu tổng quát của đề tài là đưa ra được phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện ở thành phố Tam Điệp. Để đạt được mục tiêu đó, luận văn cần giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách cấp huyện và quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện. - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Tam Điệp trong thời gian qua; rút ra những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trong công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện của thành phố. - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố trong thời gian tới. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi thành phố Tam Điệp + Về thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2011-2014, định hướng và giải pháp hoàn thiện cho thời gian tới. + Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp. 5.Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp cụ thể: Nghiên cứu tại bàn: Đọc, tra cứu tài liệu thu thập thông tin dữ liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu luận văn. Các phương pháp cụ thể được sử dụng như tổng hợp, phân tích, thống kê mô tả, so sánh chuỗi.Tiếp cận lý thuyết và phương pháp quản lý theo kết quả đầu ra từ các bài giảng và sách chuyên khảo. -Tài liệu bao gồm các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nuớc các năm của UBND tỉnh Ninh Bình và UBND thành phố Tam Điệp, Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán, phân bổ ngân sách nhà nuớc các năm của UBND thành phố Tam Điệp các năm, Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách thành phố Tam Điệp qua các năm, Các báo cáo tổng kết năm và các văn bản của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách...Các tài liệu tham khảo khác bao gồm: các bài viết và công trình nghiên cứu đề cập đến quản lý chi NSNN trên các tạp chí chuyên ngành như “Thách thức trong quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra”, trên Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 3 (68) năm 2009, “Tăng cường quản lý chi NSNN theo kết quả đầu ra ở Việt Nam” của ThS. Nguyễn Xuân Thu trên Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 14 (311) ngày 15/7/2010 .… -Số liệu thu thập từ Chi cục thống kê, Kho Bạc, phòng Tài chính - Kế hoạch,...của thành phố. 6. Kết cấu của luận văn: Luận văn được kết cấu chia thành 3 nội dung chính: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý chi NSNN cấp huyện. Chương 2. Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014. Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  TRỊNH THANH PHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP – NINH BÌNH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HUY ĐỨC HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHUƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NNSNN CẤP HUYỆN 1.1 Một số vấn đề NSNN cấp huyện quản lý chi NSNN cấp huyện .6 1.1.1 Ngân sách nhà nước cấp huyên 1.1.2 Quản lý chi NSNN cấp huyện 10 1.2 Công tác quản lý chi NSNN cấp huyện .14 1.2.1 Khái niệm công tác quản lý chi NSNN cấp huyện: 14 1.2.2 Nội dung công tác quản lý chi NSNN cấp huyện: 16 1.2.3 Tiêu chí đánh giá 31 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NS cấp huyện .34 1.3.1 Các nhân tố khách quan 34 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2014 37 2.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội thành phố Tam Điệp 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Tình hình kinh tế văn hóa xã hội 38 2.2 Khái quát quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014 44 2.2.1 Nhiệm vụ chi NSNN thành phố Tam Điệp: 44 2.2.2 Khái quát tình hình thực chi NSNN cấp huyện địa bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014 .46 2.3 Thực trạng công tác quản lý chi NSNN địa bàn thành phố Tam Điệp thời kỳ 2011-2014 48 2.3.1 Về nội dung quản lý 48 2.3.2 Về quy trình quản lý 51 2.3.3 Về máy quản lý 67 2.3.4 Về phương pháp quản lý .70 3.3 Đánh giá tình hình quản lý chi NSNN TP Tam Điệp giai đoạn 2011-2014 71 3.3.1 Ưu điểm 71 3.3.2 Hạn chế 72 3.3.3 Nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 78 3.1 Căn xác định phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN địa bàn thành phố Tam Điệp .78 3.2 Quan điểm, mục tiêu phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp 79 3.2.1 Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Tam Điệp 79 3.2.2 Mục tiêu phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý chi 80 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp 82 3.3.1 Về nội dung quản lý 82 3.3.2 Về quy trình quản lý .83 3.3.3 Về phương pháp quản lý 87 3.3.4 Về máy quản lý 91 3.4 Kiến nghị điều kiện thực .94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KT-XH Kinh tế - xã hội NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước TC-KH Tài – Kế hoạch UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47 Bảng 2.2: Quy mô chi thường xuyên ngân sách thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47 Bảng 2.3: Tốc độ tăng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014 48 Bảng 2.4: Cơ cấu chi thường xuyên ngân sách cấp huyện thành phố Tam Điệp (2011-2014) 49 Bảng 2.5: Dự toán nguồn chi ngân sách cấp huyện thành phố Tam Điệp ( 2011-2014) 51 Bảng 2.6: Tổng hợp dự toán chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Tam Điệp ( 2011-2014) 56 Bảng 2.7: Tình hình thực chi thường xuyên so với dự toán đầu năm 60 Bảng 2.8: Chi nghiệp giáo dục đào tạo thành phố Tam Điệp 61 Bảng 2.9: Chi Quản lý hành Nhà nước, Đảng, Đồn thể thành phố Tam Điệp .64 Bảng 2.10: Chi nghiệp môi trường thành phố Tam Điệp 65 Bảng 2.11: Chi nghiệp kinh tế thành phố Tam Điệp 66 HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu chi quản lý hành Nhà nước 65 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua với đổi chung đất nước thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, quản lý chi NSNN có bước cải cách đổi đạt số thành tựu đáng kể Luật Ngân sách nhà nước đời có ý nghĩa quan trọng việc điều hành NSNN, phát triển KT-XH: quản lý thống tài quốc gia, xây dựng NSNN lành mạnh, tiết kiệm, thúc đẩy tích lũy để thực nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, đại hó đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại Ngân sách cấp huyện cấp ngân sách nằm hệ thống ngân sách quốc gia Với chủ trương phát triển toàn diện Đảng, ngân sách cấp huyện ngày thể rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ việc cung cấp phương tiện vật chất cho hoạt động máy quyền cấp huyện, đảm bảo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Tuy nhiên điều kiện ngân sách eo hẹp nên việc chi ngân sách cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh tình trạng thâm hụt thất ln vấn đề đặt nhà quản lý Tam Điệp huyện, thị tỉnh Ninh Bình Trong năm vừa qua cơng tác quản lý chi NSNN địa bàn thành phố Tam Điệp vào nề nếp, có đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH thành phố Bên cạnh kết đạt quan trọng, công tác quản lý chi ngân sách thành phố số tồn tại, hạn chế, chi thường xuyên đơn vị sử dụng ngân sách phải chấp hành quy định mang nặng tính thủ tục hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức phân bổ không bị ràng buộc hiệu ngân sách giao; việc chấp hành quy định lập dự toán, chấp hành dự toán tốn chưa nghiêm, lực đội ngũ chun mơn chưa caotình trạng chi vượt dự tốn xảy ra; tình trạng lãng phí, thất thốt, hiệu quản lý kinh phí, ảnh hưởng khơng tốt đến việc thực mục tiêu Kinh tế - XH mà nhà nước giao cho Từ nhận thức thực tế đặt ra, chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình” làm luận văn với mong muốn đóng góp thiết thực phần vào việc hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện địa bàn thành phố Tổng quan nghiên cứu Thời gian qua có số đề tài nghiên cứu lĩnh vực quản lý NSNN địa bàn tỉnh Ninh Bình là: Năm 2003 tác giả Phạm Đình Cường nghiên cứu đề tài “Phân bổ ngân sách cấp quyền địa phương Việt Nam: Thực trạng hướng hồn thiện”; Năm 2010, Sở tài tỉnh Ninh Bình đơn vị chủ trì nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu giao quyền tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập địa bàn địa phương quản lý: đồng chí Vũ Xuân Hiệp – Phó giám đốc sở Tài chủ nhiệm đề tài, năm 2013 tác giả Đinh Văn Hợp nghiên cứu đề tài “ Kiểm soát chi thường xuyên NSNN Kho bạc tỉnh Ninh Bình”, Các nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nhà quản lý việc tăng cường quản lý chi NSNN ngân sách địa bàn tỉnh Ninh Bình Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chun mảng chuyên môn theo nội hàm chi NSNN, mà chưa có cơng trình đề cập đến hồn thiện quản lý chi NSNN cấp ngân sách, cụ thể ngân sách cấp huyện Qua trình tìm hiểu thực tế tra cứu thư viện, website cho thấy, thời gian gần Việt Nam có số đề tài viết nghiên cứu quản lý chi NSNN cấp huyện như: Đề tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN địa bàn quận Hà Đông” tác giả Nguyễn Mai Lâm năm 2012 Đề tài “Hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp quận quận Ba Đình – TP Hà Nội” tác giả Cồ Như Dũng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2012 Các đề tài xây dựng mơ hình khung lý thuyết quản lý chi NSNN cấp huyện gồm nội dung chủ yếu: lập dự toán chi ngân sách; chấp hành dự toán chi ngân sách; kiểm soát chi ngân sách nhiên chưa đưa số vấn đề lý luận cụ thể quản lý chi NSNN cấp huyện như: vai trò, ngun tắc, mục tiêu mơ hình tổ chức máy quản lý Mặt khác, địa phương có đặc thù khác giai đoạn phát triển KT-XH nhiệm vụ quản lý chi NSNN khác Xét riêng thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình chưa có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực quản lý chi ngân sách cấp huyện Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài vấn đề hoàn toàn mới, thực cần thiết có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng NSNN địa phương nói chung thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nói riêng Xuất phát từ nhận định đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình” tiếp tục vấn đề cấp thiết để nghiên cứu Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài đưa phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Tam Điệp Để đạt mục tiêu đó, luận văn cần giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống vấn đề lý luận ngân sách cấp huyện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Tam Điệp thời gian qua; rút ưu điểm, tồn nguyên nhân tồn công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố - Nghiên cứu đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN cấp huyện thành phố thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu phạm vi thành phố Tam Điệp + Về thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2011-2014, định hướng giải pháp hoàn thiện cho thời gian tới + Về nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện địa bàn thành phố Tam Điệp Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp cụ thể: Nghiên cứu bàn: Đọc, tra cứu tài liệu thu thập thông tin liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu luận văn Các phương pháp cụ thể sử dụng tổng hợp, phân tích, thống kê mơ tả, so sánh chuỗi.Tiếp cận lý thuyết phương pháp quản lý theo kết đầu từ giảng sách chuyên khảo -Tài liệu bao gồm Quyết định giao tiêu kế hoạch phát triển KTXH dự toán ngân sách nhà nuớc năm UBND tỉnh Ninh Bình UBND thành phố Tam Điệp, Nghị việc phê duyệt dự toán, phân bổ ngân sách nhà nuớc năm UBND thành phố Tam Điệp năm, Báo cáo toán thu chi ngân sách thành phố Tam Điệp qua năm, Các báo cáo tổng kết năm văn thành phố lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân sách Các tài liệu tham khảo khác bao gồm: viết công 82 Quản lý chi NSNN phải hướng tới mục tiêu phát triển KT-XH địa phương Trong ưu tiên lĩnh vực thiết yếu cho phát triển kinh tế giai đoạn, quản lý chi NSNN cần phải đứng mục tiêu phát triển KT-XH 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách nhà nước thành phố Tam Điệp 3.3.1 Về nội dung quản lý Điều hành chi ngân sách trước hết phải ưu tiên chi khoản trực tiếp cho người lương, phụ cấp,sinh hoạt phí… Quản lý tách bạch khoản chi trực tiếp cho người khoản lương có tính chất lương với khoản chi chun mơn, khoản chi quản lý hành chính, chi mua sắm sửa chưa Không cho phép điều chỉnh từ nội dung chi lương sang chi hoạt động chuyên môn, quản lý hành sửa chữa Cần quản lý tách bạch khoản chi cho hoạt động nghiệp khoản chi phục vụ quản lý nhà nước nguyên tắc bố trí đủ kinh phí hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế bổ sung năm, tăng cường chi hoạt động nghiệp để thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà HĐND đưa Điều giúp cho thành phố nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn lực, đào tạo nhân tài phục vụ tốt cho trình phát triển kinh tế xã hội Cơ cấu chi thường xuyên thành phố thời gian tới cần tăng tỷ trọng chi cho hoạt động nghiệp giảm tỷ trọng chi cho quan quản lý hành chính, đảng, đồn thể, phù hợp với xu phát triển Chi thường xuyên khoản chi nhằm đảm bảo hoạt động bình thường quan Đảng, máy nhà nước tổ chức trị, xã hội thành phố, trì phát triển nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, xây dựng bảo vệ an ninh, trị an toàn xã hội Do chi thường xuyên phải đảm bảo theo dự tốn, trình tự, chặt chẽ, tiết kiệm có hiệu 83 3.3.2 Về quy trình quản lý 3.3.2.1 Về lập dự tốn chi ngân sách a Đầu tư thời gian cho công tác lập dự tốn chi NSNN cấp huyện Vì số lượng đơn vị dự toán thành phố lớn ( 50 đơn vị) nên thảo luận vòng tháng dễ dẫn đến tình trạng dự tốn xây dựng chưa xác UBND thành phố cần tổ chức xây dựng dự tốn cấp chủ động hơn, sớm hơn, tập trung phối hợp, lấy ý kiến tham mưu quan chuyên môn có liên quan q trình lập dự tốn để dự tốn lập xác Ví dụ xây dựng dự tốn kinh phí tiền lương cần có số liệu xác nhận từ phòng Nội vụ để tránh tình trạng khai gian hệ số lương đơn vị, xây dựng dự toán chi đảm bảo xã hội cần có số liệu xác nhận từ xã, phường, Sở Lao động Thương binh xã hội số người hưởng trợ cấp, xây dựng dự toán việc sửa chữa, mua sắm cần có tham mưu phòng Quản lý thị, phòng kinh tế để đánh giá trạng lên dự toán kỹ thuật chi tiết Sự phối hợp đơn vị, phòng ban cần có thời gian để rà sốt, đối chiếu xác b Áp dụng chế phân bổ ngân sách cho đơn vị dự toán linh hoạt Việc áp dụng cứng nhắc định mức phân bổ ngân sách tỉnh cho thành phố vào việc phân bổ ngân sách cấp thành phố cho đơn vị thụ hưởng ngân sách làm cho ngân sách phân bổ chưa công bằng, nơi thừa, nơi thiếu Lập dự toán ngân sách cấp thành phố phải đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng chuẩn mực khoa học làm sở, lập xét duyệt dự toán đơn vị qua nhóm kinh phí: kinh phí lương, phụ cấp, kinh phí quản lý kinh phí nghiệp, đặc thù đơn vị sở cân đối tổng nguồn chi phân bổ thành phố Trong kinh phí tiền lương, phụ cấp cần đảm bảo xác nhu cầu đơn vị Kinh phí quản lý kinh phí nghiệp cần 84 phân bổ công với đơn vị Trên cở sở kinh phí lại phân bổ phần đặc thù đơn vị Cụ thể: Dự toán chi nghiệp vụ hoạt động chuyên môn cho đơn vị trường học cần phân bổ dựa vào tiêu chí số lượng học sinh số lượng giáo viên tổng số kinh phí phân bổ cho nghiệp giáo dục Dự toán chi đơn vị nghiệp khác đài truyền thanh, trung tâm văn hóa thơng tin thể thao, nghiệp y tế cần vào nhiệm vụ chi phát sinh năm không, số người thụ hưởng khơng khốn theo đầu dân số Phân bổ kinh phí chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể theo định mức chi số lượng biên chế, cần bổ sung thêm khoản chi đặc thù cho quan đơn vị có hoạt động quản lý nhà nước nhiều đơn vị khác c Có chế tài xử lý phù hợp với việc bổ sung ngân sách năm Trong năm đơn vị phải bổ sung ngân sách nguyên nhân chủ quan đơn vị đề nghị kiểm điểm cụ thể, năm khơng xếp hồn thành nhiệm vụ, tạo nề nếp lập dự toán d Lựa chọn, định danh mục thứ tự ưu tiên mục tiêu phát triển KT-XH hoạt động cần triển khai để phân bổ dự toán hợp lý: Những năm tới, muốn chi NSNN đóng vai trò tốt cho việc thực phát triển KT-XH địa bàn, thành phố Tam Điệp cần phải tiến hành lựa chọn, định xếp thứ tự ưu tiên sản phẩm đầu ra, mục tiêu kế hoạch hoạt động tương ứng để nhiệm vụ chi khơng bị dàn trải gây tính khơng hiệu Xác định hoạt động có mức độ ưu tiên thấp để giảm bớt ngừng thực cho phù hợp với mức trần ngân sách quy định 85 Tiến hành xếp thứ tự ưu tiên đầu hoạt động để giảm bớt dự toán cho phù hợp với mức trần ngân sách Bắt đầu với đầu hoạt động có mức độ ưu tiên thấp Cần có đánh giá khả năng: - Giảm số lượng hoạt động thực thi - Giảm số lượng đầu vào cho hoạt động, nghĩa tìm khả thay tốn chi phí - Hủy bỏ hoạt động có mức độ ưu tiên thấp - Tìm kiếm phương pháp thay để thực hoạt động Ví dụ, mở rộng cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công không thiết phải sử dụng nguồn NSNN - Chuyển giao hoạt động cho khu vực tư nhân, cộng đồng tổ chức phi phủ - Áp dụng loại phí để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ Sau đó, sử dụng biện pháp tương tự để đánh giá hoạt động đầu ra, hoạt động ưu tiên thấp đến ưu tiên cao Cần tính đến việc loại trừ giảm quy mô đầu hoạt động ưu tiên 3.3.1.2 Về chấp hành ngân sách: a Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho đơn vị dự toán - Thành phố cần đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức máy biên chế cho đơn vị, đặc biệt đơn vị nghiệp Thực chế độ khoán chi nhằm xác lập quy chế trao quyền tự chủ rộng rãi cho người quản lý việc tái phân bổ nguồn lực tính tự chủ tự chịu trách nhiệm họ hoạt động đơn vị xảy sai phạm, thất thốt, lãng phí việc sử dụng ngân sách tài sản công + Đối với đơn vị tự đảm bảo cân đối từ nguồn thu mình, đơn vị chủ động trả lương lớn quy định theo chất lượng, hiệu công việc để khuyến khích người lao động 86 + Đối với khu vực khơng có thu quan Đảng, đồn thể, quan hành UBND cấp… Nhà nước đảm bảo toàn nhu cầu chi, song cần tiếp tục nghiên cứu để tinh giảm biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ b Cải tiến kiểm tra, kiểm sốt q trình chấp hành chi NSNN - Phòng TC-KH cần phối hợp với KBNN cấp rà soát, đối chiếu tất khoản chi NSNN theo quý để đảm bảo khoản chi NSNN hạch tốn đầy đủ, xác, mục lục NSNN Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản chi tiêu đơn vị dự tốn chi chế độ hội nghị, cơng tác phí, mua sắm đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, nguồn kinh phí - Cần kiểm sốt nguồn chi lương chi hoạt động thường xuyên, nghiệp vụ chuyên môn tách bạch, không cho phép điều chỉnh từ chi lương sang chi hoạt động khác, tránh tình trạng đơn vị gian lận q trình lập dự tốn c Thực tốt công tác công khai: - Đầy mạnh việc triển khai thực quy chế công khai tài chính, quy chế dân chủ, quy chế tự kiểm tra nhằm đảm bảo mở rộng đối tượng tham gia, tra, kiểm tra toàn diện lĩnh vực đơn vị thụ hưởng NSNN Do phần lớn sai phạm tài quần chúng phát hiẹn từ nội đơn vị mà có nên cần thu thập nguồn thông tin từ quần chúng để phát tiến hành kiểm tra, tra - Thực công khai, niêm yết thủ tục kiểm soát chi kho bạc để đơn vị năm rõ quy trình, rút ngắn thời gian chi trả khoản chi thuộc chế độ người 3.3.1.2 Về toán chi ngân sách + Kiên xuất tốn khoản chi khơng nguồn ngân sách dự tốn giao Trong q trình tốn ngân sách ngồi việc 87 thực dựa hồ sơ đơn vị lập cán trực tiếp thẩm tra toán phải xuống đơn vị để đối chiếu hồ sơ với thực tế nhằm tránh trường hợp đơn vị có lập hồ sơ khống + Khơng ngừng bồi dưỡng, nâng cao khả chuyên môn người làm cơng tác tốn NSNN cấp đơn vị thụ hưởng ngân sách + Trong cơng tác tốn phải có thuyết minh chi tiết phân tích nguyên nhân tăng, giảm khoản chi ngân sách so với dự toán đầu năm phân bổ, sâu phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế, giá cả, hiệu sản xuất kinh doanh, sách, chế độ làm sở cho việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội xây dựng dự toán năm + Các đơn vị dự toán cần áp dụng đồng phần mềm kế toán để việc báo cáo đồng nhất, dễ theo dõi Tăng cường trao đổi, làm việc trực tuyến để rút ngắn thời gian làm việc bên Triển khai thực tốt hệ thống quản lý thơng tin ngân sách kho bạc (TABMIS) để có số liệu đối chiếu chi ngân sách chuẩn xác 3.3.3 Về phương pháp quản lý a Hoàn thiện phương thức quản lý chi theo yếu tố đầu vào Trong hàng loạt nội dung chi ngân sách có số nội dung khơng lượng hố theo đầu cần thiết Vì vậy, vấn đề đặt phải hoàn thiện phương thức quản lý để nâng cao hiệu chi phù hợp nội dung cụ thể Những nội dung chi tiếp tục thực theo phương thức quản lý đầu vào gồm: Chi thường xuyên Quốc phòng, an ninh Chi thường xuyên hành quản lý Nhà nước Chi cho hoạt động Đảng tổ chức trị xã hội Một số khoản chi khác Trong chi phí đầu vào bao gồm chi phí cho nhân sự, chi phí khấu hao 88 tài sản, chi phí gián tiếp tiền thuê nhà, chi phí hành v.v cần xây dựng dựa hệ thống tiêu chuẩn định mức hợp lý Cũng chọn số khâu để xác định mức khoán hay mức trần chi tiêu cho khối lượng công việc định như: khốn biên chế, quỹ- lương, dịch vụ cơng cộng điện, điện thoại b Đẩy mạnh triển khai phương thức quản lý chi NSNN theo kết đầu Các nội dung chi áp dụng theo kết đầu gồm Hệ thống tu bảo dưỡng sửa chữa đường giao thơng, cống rãnh nước, vệ sinh môi trường (rác thải sinh hoạt, dịch vụ khuyến nông, áp dụng giống mới, dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Chi ngân sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề Các dịch vụ kiểm dịch, chăm sóc sức khoẻ, quản lý chữa bệnh ngoại trú Bốn là, Các dịch vụ thư viện Năm là, Các sản phẩm văn hoá văn nghệ, tác phẩm Sáu là, Các dịch vụ thông tin cổ động Bảy là, Dịch vụ phát truyền hình Tám nghiên cứu khoa học vào thực tế Chín là, Dịch vụ xét xử Mười là, Tư vấn Bộ ngành Mười là, Dịch vụ đảm bảo an ninh trật tự Mười hai là, Dịch vụ bảo đảm an tồn giao thơng Ngồi ra, số lĩnh vực khác chưa gắn với phân bổ, kiểm soát chi ngân sách theo kết đầu ra, áp dụng chế khoán trường hợp định xác định cơng đoạn, phần việc để áp dụng phương pháp định, hướng tới kết đầu 89 Quy trình thực chi ngân sách hướng theo kết đầu ra: - Xây dựng kế hoạch, dự toán Bao gồm: kế hoạch công việc đơn vị sử dụng ngân sách; Kế hoạch kết đơn vị đó; kế hoạch tài Để thực phương thức chi ngân sách theo kết đầu ra, trước hết, điều kiện cần phải nằm chương trình kế hoạch, nên phải xây dựng chương trình kế hoạch, đưa nội dung yêu cầu đầu thuyết minh kèm, xác định giá trị tiền đầu tổng chi phí, nguồn thu, nguồn ngân sách đảm bảo ) - Xây dựng mức chi cho đầu Trên sở đầu xác định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, định mức công việc, mức chi hợp lý thống kê số năm để xây dựng mức chi cho đầu Ví dụ đầu quản lý chữa trị bệnh điều trị nội trú, cần xác định định mức ngày bình quân bệnh nhân khám chữa bệnh, số dịch vụ cấp cứu ngày, số lượng bệnh nhân viện, thời gian giải ca bệnh, từ xây dựng mức chi để trang trải cho ngày điều trị, xác định số tiền thu xác định mức chi ngân sách hợp lý Trong trường hợp định mức kinh tế kỹ thuật thay đổi, cường độ điều trị, chất lượng dịch vụ hay đổi theo hợp đồng cam kết điều chỉnh đỉnh mức cơng việc mức chi - Thẩm định, xác định đối tượng, mức chi tổ chức giải ngân Khi đưa kết đầu vào dự toán ngân sách trình thực hiện, thẩm định lại để xác định đầu có dự tốn hay chưa, có đáp ứng đầy đủ hợp đồng thoả thuận, từ xác định mức chi ngân sách để thực giải ngân Việc tổ chức giải ngân vào dự toán năm, quý chứng từ cần thiết khác với lệnh chuẩn chi thủ trưởng đơn vị, kho bạc chuyển đến nơi thủ tưởng đơn vị yêu cầu Quy trình tiến 90 hành mà khơng cần kiểm sốt chi trước chuyển tiền đi, có kiểm sốt giới hạn nguồn lực dự toán, nội dung chuyển tiền có liên quan đến cung ứng đầu hay khơng Cơ chế gọi hậu kiểm, tức kết thúc chu kỳ ngân sách với đầu cụ thể kết đánh giá Cơ quan chuẩn chi giải trình trước quan kiểm tốn làm báo cáo lên quan định giám sát ngân sách - Thực chế độ kế toán kép (dồn tích) Đơn vị sử dụng ngân sách giống doanh nghiệp độc lập, có ngân sách riêng riêng có quyền tự quản Kế tốn kép hiểu chế độ kế toán doanh nghiệp điều chỉnh phù hợp với quản lý hành với sở kế toán kép: hoạt động phê hai lần theo trình tự xếp theo chất có tác động liên quan mặt tài sản Kế tốn phản ánh hai tài khoản Việc xác đỉnh kết thực thông qua so sánh tài sản đầu năm cuối năm thơng qua tính tốn lỗ lãi Như chế độ kế toán bao gồm kế toán tài chính, quản lý tài sản tốn chi phí riêng Hạch tốn chi phí gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp phân bổ đầy đủ chi phí khấu hao tài sản, dự phòng ứng trước vào sản phẩm kế toán doanh nghiệp - Thanh tốn, nghiệm thu theo kế hoạch Thực cơng tác tốn trước hết phải xác định chi phí thực tế cho đầu cụ thể Bao gồm: Chi phí người trực tiếp: đầu hình thành từ thời gian số nhân viên tập hợp trực tiếp tính cộng chi phí nhấn quan sau chia tổng số chi phí theo thời gian sử dụng ước tính Chi phí tài sản trực tiếp: sử dụng phương pháp khấu hao gồm chi phí thuê mua tài 91 Chi phí gián tiếp: tính cách chia theo tỷ lệ ước tính cho đầu Như vậy, kết thúc chu kỳ ngân sách, cho biết kết đầu gắn với chi phí thực tế bao nhiêu, so với định mức chi bố trí dự tốn tăng hay giảm, làm để nghiệm thu, toán rút nhận định, đánh giá trình cung cấp đầu Ví dụ hiệu tài chính, hiệu sách, mức độ tái tạo sản phẩm, kết thăm dò dư luận, tiêu chí kết 3.3.4 Về máy quản lý 3.3.4.1 Đào tạo đội ngũ cán quản lý Cán khâu trọng yếu chủ trương, sách Vấn đề khơng phải số lượng mà chất lượng cán Chất lượng cán thể số phương diện: Tư cách (thái độ công việc, quan hệ với đồng nghiệp, hành xử với cơng dân), Năng lực (trình độ chun mơn, thời gian cơng tác, kinh nghiệm, q trình rèn luyện, tự bồi dưỡng,…) Hiệu suất (mức độ hồn thành cơng việc gia, thời gian thực hiện, sai sót khả hồn thiện sai sót, tác động bên ngồi việc hồn thành cơng việc giao,…) Một số giải pháp đào tạo đội ngũ cán quản lý - Phân loại cán nhà nước: cán hành chính, cán nghiệp chuyên viên để có sách sử dụng phù hợp - Xây dựng tiêu kiểm soát đánh giá hoạt động phận, công chức mối đơn vị Những tiêu phải thảo luận, thông qua công bố minh bạch Việc đánh giá hoạt động nói phải tiến hành thường xuyên, định kỳ phải gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đề bạt Tuyệt đối tránh tượng làm theo phong trào 92 - Hạn chế tình trạng “nay người mai người khác” tham dự khoá tập huấn phục vụ chương trình/dự án cấp quốc gia Phần lớn đơn vị tham gia theo đạo quan cấp xem nhiệm vụ bán thức nên khơng có sách cụ thể đổi với cán đề cử Điều ảnh hưởng nhiều dến tiến độ chất lượng chương trình/dự án, dự án quốc tế tài trợ - Tăng cường hiệu lực giám sát quan có thẩm quyền, tổ chức xã hội người dân công chức Thực tốt quy chế dân chủ sở để hành vi công chúc giám sát hiệu - Thường xuyên củng cố hoạt động quy hoạch cán Xây dựng kế hoạch khả thi đào tạo đội ngũ kế cận nước 3.3.4.2 Tinh giảm máy quản lý + Rà soát lại tồn bộ máy quản lý, qua xếp lại theo hướng sáp nhập quan có chức năng, loại bỏ chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ cho máy tinh gọn giúp cho việc phân định rõ ràng trách nhiệm quan - đơn vị tập thể - cá nhân tạo điều kiện nâng cao suất, chất lượng cơng việc + Hợp lý hố thủ tục hành theo hướng cắt giảm rườm rà, phức tạp, quy định cụ thể thời gian xét duyệt, giải công việc tránh tư tưởng cố tình kéo dài, gây phiền hà cho công chúng + Xác định số lượng biên chế cần thiết, bố trí nhân lực phù hợp đảm bảo nâng cao suất lao động, tinh thần trách nhiệm công chức nhà nước Kiên xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm tham nhũng, cửa quyền góp phần lọc đội ngũ quản lý 3.3.4.3 Tăng cường phối hợp, lãnh đạo, đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quản lý, giám sát chi NSNN + Thành ủy định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH để làm sở cho đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời phải thường xuyên lãnh đạo, đạo kiểm tra việc thực tổ chức sở đảng 93 + HĐND thành phố nâng cao hiệu công tác giám sát quản lý chi NSNN, từ khâu lập, phân bổ dự toán, tổ chức thực đến tốn ngân sách Bố trí tăng cường giám sát chuyên đề tài chính, ngân sách, đặc biệt giám sát việc tổ chức thực sở + UBND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng, ban đơn vị quản lý, sử dụng NSNN việc thực chức năng, nhiệm vụ quản lý ngân sách đơn vị + Các cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể tăng cường tuyên truyền, quán triệt thực Luật NSNN thông qua việc lồng ghép với nội dung triển khai nghị hay buổi sinh hoạt chi Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần, ý thức chấp hành Luật NSNN ý thức tiết kiệm sử dụng nguồn vốn NSNN đảng viên, đoàn viên, hội viên làm gương cho đối tượng khác thực + Tăng cường phối kết hợp quan, đơn vị tổ chức máy quản lý chi NSNN việc trao đổi thông tin báo cáo, tốn khoản chi NSNN (có thể tăng cường trao đổi thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực; đảm bảo tính xác, kịp thời) Xây dựng quy chế quản lý điều hành ngân sách để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị quản lý ngân sách thành phố: Phòng TC-KH, Chi cục Thuế, KBNN; đơn vị thụ hưởng ngân sách + Định kỳ, tháng, năm cần tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hiệu hoạt động quản lý chi NSNN, mặt hạn chế để kịp thời điều chỉnh, đưa phương án điều hành quản lý để hướng tới hiệu cao 94 3.4 Kiến nghị điều kiện thực Kiến nghị quyền tỉnh Ninh Bình Thứ nhất, Tỉnh nên chủ động nghiên cứu, đào tạo thí điểm mơ hình quản lý chi NSNN theo kết đầu phù hợp với mục tiêu quản lý NSNN đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương Xây dựng cứ, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công đơn vị nghiệp Đánh giá cơng khai theo hình thức chọn mẫu việc lấy ý kiến đối tượng sử dụng dịch vụ, phân loại đơn vị theo mức hoàn thành tốt, hoàn thành hoàn thành chưa tốt có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đơn vị hoàn thành chưa tốt Thứ hai, hoàn thiện hệ thống chế trao quyền tự chủ tài cho đơn vị có sử dụng nguồn tài cơng, đơn vị nghiệp có thu giáo dục, đào tạo, y tế, truyền hình, phát thanh, văn hố Hồn thiện quản lý chi tiêu công đơn vị quản lý hành chính, bảo đảm số lượng chất lượng dịch vụ hành Nhà nước ln cải thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương Thứ ba, Hệ thống chế độ định mức chi tiêu sử dụng nguồn lực công đơn vị hành Nhà nước, đơn vị nghiệp cần thay đổi, điều chỉnh kịp với biến động thị trường quy định rõ theo hướng đổi xác định theo kết đầu Đối với khu vực hành Nhà nước, cần quy định rõ, chặt chẽ, cụ thể chế độ định mức sử dụng Đối với đơn vị nghiệp, nên quy định khung giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng.chú trọng mạnh mẽ tới kết đầu khoản chi tiêu công 95 KẾT LUẬN Ngân sách Nhà nước coi huyết mạch kinh tế, có vai trò quan trọng việc thúc đẩy cho phát triển kinh tế nhanh bền vững, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cơng cụ để Nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu quản lý kinh tế Nâng cao hiệu quản lý chi ngân sách tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị Thông qua Luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Tam Điệp” muốn nêu kết đạt tồn tại, nguyên nhân công tác quản lý chi ngân sách thành phố Tam Điệp, trình bày số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chi ngân sách huyện Tuy nhiên với khả hiểu biết thân thời gian có hạn nên viết không tránh khỏi thiếu sót, kính mong Q Thầy, Cơ giáo, Q bạn đọc nhận xét, góp ý để viết hồn thiện hơn, với mong muốn đóng góp phần vào cơng tác quản lý chi ngân sách thành phố Tam Điệp cho năm 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Ngân sách nhà nước 2002 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Giáo trình Quản lý Nhà nước Tài cơng (2004), sưu tầm hanhchinhvn.com@gmail.com Kinh tế Tài cơng, Trường đại học kinh tế quốc dân (2002), Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nghị 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 HĐND tỉnh Ninh Bình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỉ lệ phần trăm phân chia khoản thu ngân sách cấp quyền địa phương Báo cáo toán thu – chi ngân sách thành phố Tam Điệp năm 2011, 2012, 2013,2014 Dự toán thu – chi ngân sách thành phố Tam Điệp năm 2011, 2012, 2013,2014 ... PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 78 3.1 Căn xác định phương hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN địa bàn thành phố Tam Điệp ... bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 201 1-2 014 Chương Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN cấp huyện địa bàn thành phố Tam Điệp 6 CHUƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN... dụng NSNN địa phương nói chung thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình nói riêng Xuất phát từ nhận định đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình, Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NS cấp huyện, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014, 2 Khái quát về quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014, Bảng 2.5: Dự toán nguồn chi ngân sách cấp huyện, thành phố Tam Điệp ( 2011-2014), Bảng 2.6: Tổng hợp dự toán chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố Tam Điệp ( 2011-2014), a. Trong lập dự toán chi ngân sách, 3 Đánh giá tình hình quản lý chi NSNN ở TP Tam Điệp giai đoạn 2011-2014, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, 3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước ở thành phố Tam Điệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm