Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội

122 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 11:01

1.1 Tính cấp thiết của đề tài: Ngày 1/4/1990”hệ thống Kho Bạc Nhà Nước trực thuộc Bộ Tài Chính chính thức được thành lập và đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước”. Suốt chặng đường 27 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà Nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Ban ngành Trung ương, địa phương, Kho Bạc Nhà Nước đã phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Cùng với sự phát triển đó, vai trò và phạm vi hoạt động của Kho Bạc Nhà Nước cũng không ngừng được nâng cao và mở rộng.”Trong chiến lược phát triển Kho bạc Nhà Nước đến năm 2030,”mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà Nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc,”hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn lực”. Với chức năng tổng kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà Nước, công tác kế toán ngân sách Nhà Nước tại Kho Bạc Nhà Nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý và điều hành nền kinh tế xã hội của đất nước. Như ta đã biết, Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.Trong đó,”chi NSNN là công cụ chủ yếu của Đảng, nhà nước và cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Vì vậy, ổn định chi NSNN là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi quốc gia trên thế giới. Để góp phần nâng cao hiệu quả chi NSNN, đảm bảo chi một cách tiết kiệm, chống lãng phí cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp quan trọng là, hoàn thiện”công tác kế toán chi NSNN tại KBNN nói chung và KBNN Hà Nội nói riêng”. Với”việc xây dựng một hệ thống kế toán” khoa học, hợp lý từ trung ương đến địa phương hoạt động hiệu quả, công tác kế toán chi NSNN sẽ góp phần to lớn vào việc thực hiện”chức năng, nhiệm vụ của ngành Kho Bạc”. “Thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi NSNN tại KBNN và những”tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác kế toán”chi NSNN nói chung và công tác kế toán chi NSNN tại”KBHN nói riêng nên tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội”. Với kiến thức thực tế trong thời gian làm việc tại Kho bạc và các tài liệu nghiên cứu được, tôi hy vọng những ý kiến của mình sẽ góp phần hoàn thiện phần nào công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho KBNN hiện nay”. 1.2 Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài “Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Ngân sách Nhà nước được thay đổi và trở nên hết sức quan trọng. Trong quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc gia, Ngân sách nhà nước có vai trò như: huy động các nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước, là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và chống lạm phát, định hướng phát triển sản xuất, điều chỉnh thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Chính vì những vai trò quan trọng như vậy nên việc quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý chi ngân sách nói riêng luôn được đặt lên hàng đầu. Vấn đề hoàn thiện công tác kế toán chi ngân sách nhà nước cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng”. Do vậy, đã có rất nhiều các học giả đã lựa chọn vấn đề này làm đề tài nghiên cứu tại một số kho bạc nhà nước như đề tài: Đề tài 1: “Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Đà Nẵng trong điều kiện Tabmis” của tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, đại học Đà nẵng năm 2014. Đề tài 2: “Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hoà Vang trong điều kiện TABMIS” của tác giả Đinh Thị Thuý Minh, đại học Đà Nẵng năm 2013. Đề tài 3:”“Thực trạng công tác kế toán thu, chi ngân sách tại kho bạc nhà nước huyện Bố Trạch” của tác giả Lê Thị Liễu, đại học Nha Trang năm 2014”. “Các đề tài này về cơ bản đã đạt được những kết quả thành công nhất định, đã phân tích và làm rõ được những lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, tổ chức công tác kế toán ngân sách Nhà nước”tại một số Kho bạc, chỉ ra được những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đưa ra”các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại” đơn vị chọn nghiên cứu. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về công tác kế toán ngân sách nhà nước nói chung (chưa có công trình nghiên cứu về công tác kế toán chi ngân sách nhà nước nói riêng) đều tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng”đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước”theo định hướng chế độ kế toán hiện hành, mới dừng lại ở mức độ tiếp cận nhiều hơn là áp dụng vào thực tế. “Tác giả chưa thấy có công trình nào nghiên cứu về hoàn thiện công tác kế toán chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hà Nội trong những năm gần đây”. “Vì vậy, tác giả cho rằng việc nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội” là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán chi ngân sách Nhà nước cũng như để tác giả hoàn thiện thêm kiến thức”. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về lý luận”công tác kế toán chi NSNN tại KBNN”. - Phân tích thực trạng, từ đó đánh giá và”đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN”Hà Nội. 1.4 Câu hỏi nghiên cứu - “Kế toán chi NSNN tại KBNN”dựa trên cơ sở lý luận gì? - Thực trạng”công tác kế toán chi NSNN tại KBNN”Hà Nội hiện nay như thế nào? - Cần có những”giải pháp gì để hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN”Hà Nội? 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội - Phạm vi: Nghiên cứu tổng quát về”công tác kế toán chi NSNN tại KBNN”Hà Nội trong khoảng thời gian năm 2014-2016 1.6. Phương pháp nghiên cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế quá trình hoạt động của bộ máy kế toán, các quy trình nghiệp vụ để nắm bắt, hiểu rõ được công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội. + Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập số liệu về chi”ngân sách nhà nước, các văn bản, chế độ liên quan đến công tác kế toán”. Ngoài ra còn sử dụng các”phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu…giúp cho quá trình trình bày luận văn”được rõ ràng và thuận lợi. + Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn cán bộ kế toán chi ngân sách thuộc 3 bộ phận:”chi thường xuyên, chi đầu tư và chi khác”. + Phương pháp xử lý dữ liệu: dữ liệu sau khi thu thập được mã hoá, nhập liệu, hiệu chỉnh và phân tích giúp cho việc thu thập số liệu được rõ ràng và chính xác hơn. 1.7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghiên cứu - Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề chung về kế toán chi NSNN tại KBNN - Luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN **************** BẠC THỊ VÂN DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI Chuyên ngành: Kế tốn, Kiểm tốn phân tích LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ KIM NGỌC Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN “Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cưú tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật” Hà Nội, ngày tháng năm 2017 “Tác giả luận văn” Bạc Thị Vân Dung LỜI CẢM ƠN “Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô PGS.TS Lê Kim Ngọc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn.” “Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Viện Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Kế toán, kiểm toán tất giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân tham gia giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua.” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ cho việc học tập cung cấp liệu cần thiết phục vụ cho luận văn Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp CH24L trường Đại học Kinh tế Quốc dân động viên, cổ vũ tinh thần, tạo điều kiện giúp đỡ để hồn thành khóa học Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Bạc Thị Vân Dung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 11 DANH MỤC BẢNG 12 DANH MỤC SƠ ĐỒ 12 TÓM TẮT LUẬN VĂN i Phương pháp nghiên cứu:Phương pháp quan sát, phương pháp thu thập liệu thứ cấp, phương pháp thu thập liệu sơ cấp, phương pháp xử lý liệu.i CHƯƠNG 2:LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ii “Kho bạc Nhà nước quan trực thuộc Bộ Tài Chính, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài quản lý nhà nước quỹ ngân sách, quỹ tài nhà nước quỹ khác nhà nước giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển thơng qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định pháp luật” ii “Ngân sách Nhà nước gồm ngân sách trung ương ngân sách địa phương” ii Chi ngân sách nhà nước là”quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách Nhà nướ” theo nguyên tắc định cho việc thực nhiệm vụ Nhà nước ii Đặc thù KBNN quan quản lý tài công nhà nước,”thực chức bản: quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài Nhà nước, quản lý ngân quỹ quản lý nợ Chính phủ; tổng kế tốn nhà nước” ii KBNN có vai trò xun suốt trình lập, phân bổ, chấp hành tốn NSNN Thơng qua hoạt động mình, KBNN cung cấp liệu, thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, phân bổ ngân sách cho quan, đơn vị địa phương; đồng thời lưu giữ chứng từ tài liệu phục vụ kiểm tra, kiểm soát, toán NSNN ii Nhiệm vụ kế toán NSNN:”thu thập, xử lý tình hình thu, chi NSNN cấp,”các loại tài sản KBNN quản lý hoạt động nghiệp vụ KBNN, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ tốn chế độ, qui định khác nhà nước”, chấp hành chế độ báo cáo kế toán theo quy định” ii Nguyên tắc kế toán KBNN:”luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngun tắc kế tốn chung, ngồi phải tn thủ”theo hướng dẫn Tổng Giám đốc KBNN” ii “Nội dung cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN”: ii - “Tài khoản kế toán chi NSNN”: “Hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS tổ hợp tài khoản kế tốn gồm 12 phân đoạn mã Bộ Tài quy định phục vụ cho việc hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo yêu cầu quản lý, điều hành NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN” .iii + Số dư đầu kỳ, số tiền phát sinh kỳ, số dư cuối kỳ” .iii CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI iv KBNN Hà Nội tổ chức thuộc KBNN, có chức thực nhiệm vụ KBNN địa bàn theo quy định pháp luật iv Về cấu tổ chức KBNN Hà Nội gồm có Giám đốc, phó giám đốc 11 phòng chun mơn nghiệp vụ: phòng kế tốn nhà nước, phòng kiểm sốt chi TW1, TW2 kiểm sốt chi địa phương, phòng tin học, phòng tra- kiểm tra,”phòng tổ chức cán bộ, phòng tài vụ, văn phòng, phòng quản trị, phòng kho quỹ” iv “TABMIS hệ thống thơng tin kế tốn máy tính, triển khai thống toàn hệ thống KBNN, quan Tài từ trung ương đến địa phương, có kết nối với số Bộ, ngành chủ quản iv Như vậy”trình tự luân chuyển chứng từ kế toán phù hợp với quy trình TABMIS theo phân hệ”” v KBNN Hà Nội tổ chức ghi sổ sử dụng sổ giống theo quy định Tuy nhiên, thực tế tồn liệt kế chứng từ phân hệ AP (S206/KB/Tabmis) khơng hiển thị mã kế tốn viên nhập bút tốn nên KTV chấm sổ khó khăn việc phát sai sót việc hạch tốn v “Hệ thống báo cáo cơng tác kế tốn NSNN KBNN Hà Nội áp dụng theo”thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính” Các”báo cáo tự động lập hệ thống TABMIS sở liệu nhập vào hệ thống v “Cơng tác kế tốn KBNN Hà Nội thực theo quy định luật kế toán, chế độ kế toán ngân sách nhà nước nghiệp vụ kho bạc, chế độ kế toán nội KBNN” v “Cơng tác kế tốn KBNN Hà Nội thực theo quy định luật kế toán, chế độ kế toán ngân sách nhà nước nghiệp vụ kho bạc, chế độ kế toán nội KBNN .v Nội dung kiểm tra”về kế toán NSNN nghiệp vụ KBNN”gồm có: Nội dung thu chi, số liệu, chứng từ, tài liệu lưu trữ; loại báo cáo, sổ sách; tổ chức máy hoạt động nghiệp vụ liên quan đến hệ thống thông tin: người sử dụng, bảo mật thông tin, tiếp nhận phản hồi thông tin v Với khó khăn phức tạp điều kiện kinh tế- xã hội mang đặc thù Thủ đô nên KBNN Hà Nội gặp nhiều hạn chế cơng tác kế tốn v CHƯƠNG 4: “GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN CHI NSNN TẠI KBNN HÀ NỘI” .vi - Hoàn thiện máy kế toán chi NSNN:Sắp xếp cán phù hợp với công việc, cần tiến hành điều tra cụ thể chất lượng cán kế tốn vi - Hồn thiện hệ thống tài khoản kế toán chi NSNN:”KBNN cần kịp thời bổ sung thêm số tài khoản phương pháp hạch toán số nghiệp vụ”” vi - Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán chi NSNN: Trên Sổ chi tiết tài khoản (S202/KB/Tabmis) cần có thêm cột: “Mã kế tốn viên nhập bút tốn” vi - Hồn thiện hệ thống báo cáo kế toán chi NSNN:”cần phải điều chỉnh lại số báo cáo TABMIS xác định loại báo cáo phải in giấy, loại báo cáo lưu file để giảm bớt khối lượng công việc tiết kiệm giấy” vi + Về phía Kho bạc Nhà nước: Tăng cường quản lý trang bị sở vật chất kỹ thuật, phối kết hợp với nhà thầu IBM sớm nâng cấp, điều chỉnh hệ thống TABMIS đáp ứng tối đa nhu cầu khai thác người sử dụng, vi CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: .1 1.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa lý luận thực tiễn nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ”CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI NSNN TẠI .6 KHO BẠC NHÀ NƯỚC” 2.1 Đặc điểm hoạt động Kho bạc Nhà nước nhiệm vụ kế toán NSNN 2.1.1 Khái niệm Kho bạc Nhà nước, Ngân sách Nhà nước Chi ngân sách Nhà nước 2.1.2 Đặc điểm hoạt động đặc điểm quản lý tài KBNN .14 2.1.3 Nhiệm vụ kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN 15 2.2 Nguyên tắc kế toán nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN” .16 2.2.1 Vai trò nguyên tắc kế toán NSNN KBNN .16 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế tốn chi NSNN KBNN 19 2.3 Nội dung cơng tác kế toán chi NSNN KBNN 19 2.3.1 Bộ máy kế toán chi NSNN 19 2.3.2 Thủ tục chứng từ kế toán chi NSNN .21 2.3.3 Tài khoản kế toán chi NSNN 28 2.3.4 Sổ kế toán chi NSNN 29 2.3.5 Báo cáo kế toán chi NSNN 30 a)“Báo cáo tài chính” .30 2.3.6 “Kiểm tra kế toán”chi NSNN 31 CHƯƠNG “THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI NSNN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ NỘI” 37 3.1”Tổng quan Kho bạc nhà nước”Hà Nội .37 3.1.1“Lịch sử hình thành phát triển Kho bạc nhà nước”Hà Nội 37 3.1.2“Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy quản lý KBNN”Hà Nội 37 3.2“Tổng quan chương trình TABMIS” 42 “3.3.1 Sự hình thành cần thiết hình thành TABMIS” 42 3.2.1Tổng quan TABMIS” 43 3.3 “Thực trạng cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội” 44 3.3.1 Thực trạng máy kế toán chi NSNN 44 3.3.2 Thực trạng thủ tục chứng từ kế toán chi NSNN 49 3.3.3 Thực trạng vận dụng hệ thống tài khoản kế toán chi NSNN .58 3.3.4 Thực trạng vận dụng hệ thống sổ kế toán chi NSNN 62 3.3.5 Thực trạng Hệ thống báo cáo kế toán chi NSNN 62 3.3.6 Thực trạng công tác kiểm tra kế toán chi NSNN 63 3.4 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội 64 3.4.1 Ưu điểm 64 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG “GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI NSNN TẠI KBNN HÀ NỘI” 73 4.1 Định hướng phát triển KBNN Hà Nội đến năm 2030 73 4.2.“Ngun tắc u cầu hồn thiện cơng tác kế toán chi NSNN KBNN Hà Nội” .75 4.2.1 Ngun tắc hồn thiện cơng tác kế toán chi NSNN .75 4.2.2 Yêu cầu hồn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN 76 4.3.” Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán chi NSNN KBNN Hà Nội” 76 4.3.1 Hồn thiện máy kế tốn chi NSNN 76 4.3.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi NSNN 77 4.3.3 Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế tốn chi NSNN 82 4.3.4 “Hồn thiện hệ thống sổ kế toán chi NSNN 83 4.3.5 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán chi NSNN 86 4.3.6 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế tốn chi NSNN 86 4.4 Điều kiện thực giải pháp 89 4.4.1 Về phía Nhà nước quan chức năng: .89 a) Quốc hội .89 b) Chính phủ 90 c) Bộ tài 91 4.4.2 Về phía Kho bạc Nhà nước 92 “KBNN nói chung KBNN Hà Nội nói riêng, cần cỏ điều kiện: 92 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC .96 PHỤ LỤC : 97 DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 97 PHỤ LỤC 2: 98 PHỤ LỤC 3: 99 100 PHỤ LỤC 5: .101 101 87 tiết thực nghiêm túc kế hoạch Vào đầu tháng sau, tháng đầu quý sau, tháng đầu năm sau, KBNN huyện phải báo cáo văn kết thực tự kiểm tra theo kế hoạch đề gửi cho Phòng Thanh tra - KBNN tỉnh Đề xuất phương án kiểm tra chéo cơng tác kế tốn KBNN huyện theo q Hạn chế tình trạng tự kiểm tra mang tính hình thức, chiếu lệ Phòng Thanh tra theo dõi q trình tự kiểm tra KBNN huyện, cần thiết có ý kiến chấn chỉnh việc tự kiểm tra Phòng Thanh tra phải xây dựng kế hoạch tra cơng tác kế tốn Thành phần Đồn tra phải gồm lãnh đạo đơn vị, cán tra, điều động số cán kế tốn có phẩm chất, lực tốt Kho bạc huyện khác tham gia”.” 4.3.7 Hoàn thiện phần mềm, ứng dụng TABMIS - “”Kho bạc Nhà nước (Ban triển khai dự án TABMIS) cần nghiên cứu nâng cấp đường truyền đảm bảo việc truy cập vào hệ thống thông suốt 24/24 với tốc độ nhanh, ổn định Đầu tư nâng cấp sở hạ tầng, trang thiết bị nâng cao lực hoạt động TABMIS - Với số người đăng ký sử dụng TABMIS lớn số người thường xuyên truy cập, sử dụng đồng thời 4.000 người, việc đề xuất đầu tư nâng cấp trang thiết bị, KBNN Cao Phong cần phải có biện pháp tổ chức công việckhoa học nhằm sử dụng tối đa tối ưu lực hệ thống - Ngắt đường truyền hệ thống TABMIS vào ngày nghỉ, thực chế độ bảo trì, nâng cấp hệ thống Bộ phận quản trị hệ thống cần thường xuyên rà sốt, đơn đốc nhắc nhở đơn vị tồn giao dịch dở dang hệ thống, làm tắc nghẽn ảnh hưởng tới sổ dùng chung - Kho bạc Nhà nước (Ban triển khai TABMIS) cần phối hợp với nhà thầu IBM (Nhà thầu thiết kế chương trình) xem xét, sửa số lỗi sau: + Đảm bảo việc kết nối chương trình TCS, TTSP thông suốt 88 Đưa thêm phân hệ quản lý chi đầu tư vào TABMIS sở chương trình Đầu tư Kho bạc (ĐTKB) + Đảm bảo việc kiểm soát số dư tài khoản tiền gửi dự tốn Kế tốn viên khơng thực dành dự tốn dự tốn khơng đủ, Kế toán trưởng chưa ký duyệt; Kế toán viên không tạo YCTT số dư tài khoản tiền gửi khơng đủ; Khơng cho phép kế tốn viên hủy bút toán phân hệ Kế toán trưởng phê duyệt + Thêm chức năng, loại báo cáo phục vụ cơng tác kiểm sốt tồn quỹ ngân sách cấp, đặc biệt cấp huyện cấp xã (Hiện theo dõi thủ công) + Đối với công tác xử lý cuối năm, chương trình phải tự tạo bút tốn hạch tốn đồng thời kỳ năm trước kỳ năm sau để giảm bớt khối lượng cơng việc, tăng độ xác - Về đề nghị thiết lập báo cáo TABMIS: + Thiết kế để hệ thống cho phép hình cơng thức báo cáo cài đặt hệ thống để kiểm tra tính xác việc thiết lập công thức kết xuất số liệu so với gốc người dùng xem cơng thức tính tốn số liệu tiêu hệ thống + Thống công thức lấy số liệu tiêu tương ứng báo cáo thu, chi NSNN báo cáo nhanh mẫu B8 để đảm bảo số liệu khớp mẫu báo cáo - tham số khai thác báo cáo theo chế độ quy định: + Bỏ bớt tham số phải khai báo: “địa bàn in báo cáo”, “ngày in báo cáo” nên bỏ không cần khai báo phần tham số mà để mặc định hệ thống, báo cáo hiển thị theo ngày hệ thống chạy báo cáo địa bàn theo đơn vị hoạt động Nghiên cứu bỏ tham số “nguồn liệu”, “kiểu in báo cáo”, “chỉ tiêu thị” + Hạn chế tham số cho phép lấy số liệu chi tiết số báo cáo B2-02, B3-03, hệ thống cho phép khai báo tham số cấp quản lý, Nhóm mục - tiểu mục N ếu người dùng đặt tham số khai thác báo cáo chi tiết ảnh 89 hưởng lớn đến hiệu hệ thống, thực tế yêu cầu không hiệu không cần thiết - Khai thác số liệu nhanh phục vụ yêu cầu đột xuất đột xuất, đặc thù địa phương: cần nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể việc sử dụng báo cáo chuẩn, truy vấn số liệu TABMIS để lấy số liệu tình báo cáo nhanh, đặc thù để có số liệu lập mẫu biểu theo yêu cầu - Mặt khác để đảm bảo hiệu giảm tải khối lượng việc cho kế tốn KBNN cần có phần mềm hỗ trợ khai thác sốliệu, lập mẫu biểu báo cáo song phương với TABMIS để đáp ứng tình này” 4.4 Điều kiện thực giải pháp “”Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ kế toán NSNN nói chung kế tốn KBNN Hà Nội nói riêng đòi hỏi phải thực đồng giải pháp nêu Trong đó, nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội bao gồm: - Chất lượng đội ngũ làm cơng tác kế tốn: Đây điều kiện tiên quyết, định hồn thành nhiệm vụ cơng tác kế toán - Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị - Quy mô hoạt động đơn vị, đặc điểm, đặc thù hoạt động Ngành - Các chế, sách, quy định Nhà nước, định hướng Ngành Sự quan tâm, giúp đỡ cấp lãnh đạo Tuy nhiên triển khai giải pháp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; tác động đến nhiều chế chỉnh sách; chi phí đầu tư nhiều; lượng người tham gia lớn nên để thực thành công giải pháp phải cần điều kiện sau đây”:” 4.4.1 Về phía Nhà nước quan chức năng: a) Quốc hội “Thực nguyên tắc vừa đảm bảo tập trung cho NSTW vừa phát huy 90 tính chủ động, sáng tạo trách nhiệm địa phương việc điều hành ngân sách phân cấp Để đảm bảo nguyên tắc này, Quốc hội định nhiệm vụ ngân sách nhà nước tỷ lệ động viên từ GDP, mục tiêu chi cần tập trung, tỷ lệ bội chi Gắn việc phân cấp ngân sách với phân chia quyền lợi kinh tế - xã hội Việc phân chia nguồn thu nhiệm vụ chi phải rõ ràng, cụ thể ổn định thời gian tương đối dài để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát huy vai trò, trách nhiệm việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương cách ổn định” b) Chính phủ “Xây dựng chế độ kế tốn Nhà nước theo hướng dồn tích trình Quốc hội ban hành hình thức văn Luật Theo u cầu quản lý, kế tốn dồn tích nhu cầu cần thiết để tăng cường khả nắm bắt thông tin điều hành Để làm việc này, cần thiết kế lại hệ thống tài khoản kế tốn, theo hướng dồn tích hướng tới thống thành hệ thống kế tốn Nhà nước Trình độ cơng nghệ tốn kinh tế đặc biệt cơng nghệ tốn hệ thống ngân hàng KBNN có tác động trực tiếp đến hiệu cơng tác chi NSNN Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ cụ thể để tạo dựng hệ thống cơng nghệ tốn đại, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt quan hệ toán, tiến tới sử dụng phổ biến hình thức tốn khơng dùng tiền mặt góp phần tiết kiệm chi phí xã hội nâng cao hiệu quản lý NSNN Để đạt mục tiêu này, trước mắt Nhà nước cần có hỗ trợ kinh phí để hệ thống KBNN nhanh chóng thực đầu tư trang bị hệ thống máy móc đại, đào tạo nâng cao trình độ cho cán toán, xây dựng đưa vào áp dụng chương trình tốn điện tử liên kho bạc, liên kho bạc – ngân hàng… đó, đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật 91 c) Bộ tài Bộ Tài Chính phủ nên xem xét, sửa đổi, bổ sung luật NSNN, luật kế toán quy định hướng dẫn luật cho phù hợp với điều kiện thực tiễn: Chính phủ Bộ tài cần xây dựng ban hành hệ thống chuẩn mực kế tốn (CMKT) cơng quy định hướng dẫn chung đầy đủ nguyên tắc, nội dung phương pháp thủ tục kế toán làm sở để ghi chép kế toán lập báo cáo tài nhằm đạt đánh giá trung thực, hợp lý khách quan thực trạng tài kết hoạt động đơn vị kế tốn lĩnh vực kế tốn cơng Chuẩn mực kế tốn cơng xây dựng áp dụng quốc gia có kinh tế hội nhập nhu cầu tất yếu khách quan Việc tuân thủ CMKT công quốc tế tạo ngôn ngữ kế toán chung, thể quy định mang tính phổ biến trình bày báo cáo tài có khả so sánh cao Khi nghiên cứu, ban hành công bố quy định cần xác định rõ đối tượng cần áp dụng CMKT công kế toán NSNN kiểm toán nhà nước Trong cần có quan điểm đắn thơng tin mà kế toán phải sử lý, từ khâu lập, chấp hành toán ngân sách theo niên độ kế toán ngân sách hay từ khâu tiếp nhận, sử dụng tốn kinh phí hoạt động nghiệp đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước Từ có cách nhìn tổng quát để nghiên cứu nội dung để sửa đổi, bổ sung quy định quản lý điều hành ngân sách chế tài đối đơn vị sử dụng ngân sách CMKT công để xác định nội dung cho tổng kiểm tốn nhà nước hệ thống CMKT cơng mơ hình tổng kiểm tốn nhà nước có đồng hành Bởi chuẩn mực kế tốn cơng xác định thơng tin kế tốn đầu vào, đầu đưa nguyên tắc để tổ chức xử lý hợp lý thơng tin cho mơ hình tổng kiểm tốn nhà nước Chuẩn mực kế tốn cơng góp phần hệ thống KBNN hồn thiện quy trình nghiệp vụ dựa TABMIS, sở để hoàn thiện quy định chế độ kế tốn thơng tin báo cáo.Cần có phối hợp triển khai đồng Bộ tài chính, tổng 92 kiểm tốn nhà nước, tra phủ ngành có liên quan việc xây dựng ban hành khung pháp lý, chuẩn mực kế tốn cơng, chế độ kế tốn” 4.4.2 Về phía Kho bạc Nhà nước “KBNN nói chung KBNN Hà Nội nói riêng, cần cỏ điều kiện: Tăng cường quản lý trang bị sở vật chất kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động KBNN điều kiện phát triển quy mô nghiệp vụ việc triển khai hệ thống TABMIS cho tất tỉnh thành phố cần trang bị, đầu đủ thiết bị công nghệ phù hợp, tiên tiến từ máy trạm đến máy chủ việc truy cập tốn hệ truyền thông đảm bảo nhanh gọn thông suốt Nguồn nhân lực hệ thống KBNN nhiều mặt hạn chế, thiếu hụt kiến thức chuyên sâu tài ngân sách, thiếu tự tin giao tiếp dẫn đến thiếu khả trình bày, thuyết phục, thiếu khả sáng tạo thụ động suy nghĩ Bởi nâng cao quản lý chất lượng nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao nhân tố có tính định phát triển tổ chức kinh tế-xã hội hệ thống KBNN điều lại có ý nghĩa quan trọng bối cảnh triển khai hệ thống TABMIS cải cách tài cơng hội nhập khu vực kinh tế quốc tế KBNN nên có chế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc hệ thống KBNN nên có chế khuyến khích cơng chức có học hàm, học vị cao vào tham gia nghiên cứu khoa học.Nghiên cứu thực quy chế tuyển dụng nguồn cán đầu vào hợp lý, cơng khai, minh bạch để có cán cơng chức thực có lực, trình độ nhiệt huyết với nghề; cần có chỉnh sách đánh giá, khen thưởng, đãi ngộ, hình thức kỉ luật thích hợp với cán cơng chức để nâng cao ý thức, trách nhiệm với cơng việc Nói tóm lại cần có tâm , cố gắng, nỗ lực hết mình, khơng ngừng nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm với công việc , đạo đức nghề nghiệp cán công chức hệ thống KBNN Phối kết hợp với nhà thầu IBM sớm nâng cấp, điều chỉnh hệ thống TABMIS đáp ứng tối đa nhu cầu khai thác người sử dụng, đặc biệt phân hệ Sổ Cái 93 (TABMIS GL) phục vụ công tác báo cáo số liệu nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, tránh thực thủ công dễ dẫn đến sai sót cơng tác thu thập số liệu, sai lệch số liệu, ảnh hưởng đến toán thu chi ngân sách Nghiên cứu xây dựng ứng dụng thông báo số phát sinh, số dư TK cho Chủ tài khoản Ngân sách mở KBNN Hà Nội qua tin nhắn SMS Chương trình nhằm hỗ trợ đơn vị kiểm tra, đối chiếu để ngăn ngừa gian lận q trình tốn tiền từ ngân sách Nhà Nước, thông báo kịp thời biến động số phát sinh, số dư TK cho đơn vị thông qua tin nhắn tự động, giúp đơn vị quản lý an toàn tiền tài sản” 94 KẾT LUẬN “Hoàn thiện cơng tác kế tốn KBNN nói chung KBNN Hà Nội nói riêng yêu cầu cần thiết tiến trình phát triển KBNN đến năm 2020, theo định hướng thực chức Tổng kế toán Nhà nước hệ thống KBNN Nước ta tiến hành chương trình tổng thể cải cách hành quốc gia nhằm nâng cao hiệu quản lý Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập quốc tế Trong đó, cải cách tài cơng nội dung quan trọng, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch quản lý tài cơng, hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN; đảm bảo an ninh tài q trình phát triển hội nhập Qua q trình tìm hiểu nghiên cứu cơng tác kế toán chi NSNN KBNN Hà Nội với hướng dẫn nhiệt tình giáo PGS.TS Lê Kim Ngọc, giúp đỡ phòng kế tốn KBNN Hà Nội nổ lực thân, luận văn hoàn thành nội dung sau: Hệ thống hóa sở lý luận kế toán chi NSNN; Luận văn nêu lên thực trạng cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội điều kiện TABMIS Trên sở đó, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn NSNN KBNN Hà Nội Cơng tác kế toán NSNN vấn đề rộng, nghiên cứu thực trạng KBNN Vì tác giả hy vọng đóng góp số nội dung có giá trị thực tiễn vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Trong trình nghiên cứu, thời gian nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong quan tâm đóng góp q Thầy Cơ giáo để luận văn hồn thiện hơn” DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Hồng Hạnh (2014), Hồn thiện cơng tác kế tốn ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Hải Châu điều kiện Tabmis, Đại học Đà nẵng Đinh Thị Th Minh (2013), Hồn thiện cơng tác kế toán ngân sách nhà nước kho bạc nhà nước Hoà Vang điều kiện TABMIS, Đại học Đà Nẵng Lê Thị Liễu (2014), Thực trạng công tác kế toán chi, chi ngân sách kho bạc nhà nước huyện Bố Trạch, Đại học Nha Trang Bộ tài (2003), Các văn hướng dẫn thực luật NSNN năm 2002, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2007), Chế độ kế tốn áp dụng cho quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc Bộ tài chính, NXB Tài Chế độ kế tốn hành nghiệp (2006), NXB Tài chính, Chế độ kế toán hoạt động nội Kho bạc Nhà Nước (1999), NXB Tài Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Tabmis (tài liệu tập huấn, lưu hành nội bộ) Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN, 2015 (tài liệu tập huấn, lưu hành nội bộ) 10 Giáo trình kế tốn ngân sách nhà nước (2001), NXB Tài 11 Quốc Hội (2015), Luật kế tốn, NXB Tài chính, Hà Nội 12 Quốc Hội (2015), Luật ngân sách nhà nước, NXB Tài Chính, Hà Nội 13 Tạp chí ngân quỹ quốc gia số 75 (09/2008), số 88 (10/2009), số 96 (06/2010), số 112 (10/2011) 14 Thông tư 08/2013/TT-BTC (thông tư việc hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc) 15 Trang web: http://www.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx PHỤ LỤC PHỤ LỤC : DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Mẫu sổ Tên chứng từ C2-01a/NS Lệnh chi tiền C2-01b/NS Lệnh chi tiền phục hồi C2-02/NS Giấy rút dự toán Ngân sách C2-03/NS Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trước C2-04/NS Giấy đề nghị thu hồi ứng trước C2-05/NS Giấy nộp trả kinh phí C2-06/NS Giấy rút dự tốn Ngân sách ngoại tệ C2-07NS Giấy đề nghị chi ngoại tệ C2-08/NS Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trước ngoại tệ C2-09/NS Giấy đề nghị thu hồi ứng trước ngoại tệ C2-10/NS Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách C2-11/NS Giấy rút dự toán bổ sung từ Ngân sách cấp C2-12/NS Giấy đề nghị cam kết chi NSNN C2-13/NS Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi C2-14a/NS Lệnh chi trả nợ nước đồng Việt Nam C2-14b/NS Lệnh chi trả nợ nước đồng Việt Nam (do Vụ Huy động vốn KBNN lập) C2-15/NS Lệnh chi trả nợ nước ngoại tệ C2-16/NS Lệnh chi trả nợ nước ngoại tệ C2-17a/NS Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách C2-17b/NS Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách C2-18/NS Đề nghị toán tạm ứng vốn vay, viện trợ ghi thu, ghi chi PHỤ LỤC 2: Mẫu số C4-09/KB Không ghi vào khu vực Đơn vị lĩnh tiền:Tổng cục An ninh GIẤY RÚT TIỀN MẶT (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Từ tài khoản tiền gửi Số:16 Bộ Tài chính) Mã ĐVQHNS: 9077749 phẦn KBNN ghi Địa chỉ: Nợ TK: 3713 Tài khoản số: 3713 Mã cấp NS: Tại KBNN: Hà Nội Có TK: 1112 Người lĩnh tiền: Vũ Hồng Yến CMND số:022182000012 Cấp ngày: 27/05/2013 Nơi cấp: Công an HN Nội dung Số tiền 10.000.000 Rút tiền chi khen thưởng theo QĐ 103 ngày 05/12/2016 Tổng cộng 10.000.000 Tổng số tiền ghi chữ: Mười triệu đồng chẵn PHẦN KBNN BỘ PHẬN KIỂM SỐT ngày 12/12/2016 Kiểm sốt Đơn vị lĩnh tiền Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng Chủ tài khoản Phụ trách BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ VÀ TRẢ TIỀN ngày 12/12/2016 Ngày … tháng … năm … Người nhận tiền (Đă nhận đủ tiền) (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ quỹ Kế toán Kế tốn trưởng Giám đốc PHỤ LỤC 3: Khơng ghi vào Mẫu số C2-02/NS (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 khu vực Bộ Tài chính) Số:254 GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  Tiền mặt  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Đơn vị rút dự tốn:Văn phòng Tổng cục thuế Mã ĐVQHNS:1054560 Tài khoản:8113 Tại KBNN:Hà Nội Mã cấp NS:1 Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA :00000 Số CKC HĐTH Nội dung toán TT tiền mua Thời báo TCVN theo HĐ 11/TC-HĐKT ngày 01/12/2016 Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN 6612 018 463 13 Số tiền Thanh toán Nộp thuế cho ĐV ………… hưởng Tổng cộng 231.300.000 231.300.000 Tổng số tiền ghi chữ: Hai trăm ba mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng TRONG ĐÓ: NỘP THUẾ Tên đơn vị nộp thuế Mã số thuế: Mã NDKT: .Mã chương: Cơ quan quản lý thu: .KBNN hạch toán khoản thu: Số tiền nộp thuế (ghi chữ) : THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG Đơn vị nhận tiền:Thời báo Tài Việt Nam Địa chỉ: 34 Tuệ Tĩnh- Hà Nội Mã ĐVQHNS: Tài khoản:1201 00000 75288 Tại KBNN(NH): Sở giao dịch NH TMCP đầu tư phát triển Việt Nam Hoặc người nhận tiền: .số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: Số tiền toán cho đơn vị hưởng (ghi chữ) : Hai trăm ba mươi mốt triệu ba trăm nghìn đồng Bộ phận kiểm soát KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách Ngày 15 tháng 12 năm 2016 Ngày 15 tháng 12 năm 2016 Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị PHỤ LỤC 4: PHỤ LỤC 5: ... lý luận thực tiễn nghiên cứu - Luận văn làm sáng tỏ vấn đề chung kế toán chi NSNN KBNN - Luận văn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội 6 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ”CÔNG TÁC KẾ TOÁN... giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội 1.4 Câu hỏi nghiên cứu - Kế toán chi NSNN KBNN dựa sở lý luận gì? - Thực trạng”cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội nào? - Cần có những”giải... cơng tác kế tốn chi NSNN 76 4.3.” Các giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn chi NSNN KBNN Hà Nội 76 4.3.1 Hồn thiện máy kế tốn chi NSNN 76 4.3.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội, Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện công tác kế toán chi NSNN tại KBNN Hà Nội

Từ khóa liên quan