ôn tập địa lí 7 từ bài 1 đến 11 học kì 1 100% trắc nghiệm

31 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:11

để chuẩn bị cho kiểm tra học kì 1 100 % trắc nghiệm ra câu hỏi trắc nghiệm theo bốn mức độ nhạn thức, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao ...đáp án là những câu có thêm dấu chấm ở cuối câu ..................................mỗi bài sẽ có 20 câu trắc nghiệm .................................................................... Bài 11 địa C©u Căn vào hình cho biết : tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị châu Phi : : A 30,4 % B 120,0 % C 92,7% D 146,7% C©u Đâu nguyên nhân di dân có kế hoạch : : A Chính sách Nhà nước B Kinh tế chậm phát triển C Nghèo đói, thiếu việc làm D Do thiên tai, chiến tranh C©u Đặc điểm KHƠNG thuộc thị hóa đới nóng : : A Nhiều thành phố phát triển trở thành siêu đô thị B Dân số đô thị tăng nhanh Trong thời gian tới tăng gấp đôi nước ôn đới C Tốc độ thị hóa cao giới D Đơ thị hóa gắn với q trình phát triển kinh tế - xã hội C©u Hình thức di dân sau có ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường : : A Di dân tự đến vùng đất B Di dân theo kế hoạch Nhà Nước C Di dân chiến tranh, xung đột D Di dân tạm thời thiên tai, theo mùa vụ nơng nghiệp C©u Di dân lí tị nạn trị tượng phổ biến gần : : A Đông Nam Á B Bắc Mĩ C Nam Mĩ D Châu Phi C©u Những ảnh thể nội dung : : A Bức tranh di dân đới nóng đa dạng phức tạp B Sự bùng nổ đô thị siêu đô thị đới nóng C Hậu thị hóa tự phát đới nóng D Ngun nhân thị hóa tự phát đới nóng C©u Quan sát lược đồ cho biết : siêu đô thị thuộc đới nóng : : A Bắc Kinh B La – gốt C Mat – xcơ – va D Luân Đơn C©u Theo ngun nhân, có hình thức di dân : : A B C D C©u Đây khơng phải mục đích việc tiến hành di dân đới nóng : : A Phòng chống thiệt hại thiên tai B Phát triển kinh tế vùng núi hay ven biển C Xây dựng cơng trình cơng nghiệp D Khai hoang lập đồn điền trồng xuất C©u Biện pháp khắc phục thị hóa tự phát : 10: A Đẩy nhanh q trình thị hóa phù hợp với tốc độ cơng nghiệp hóa B Giám số dân đô thị so với tổng số dân, giảm gia tăng số lượng siêu đô thị C Tiến hành thị hóa gắn liền với phát triển kinh tế, phân bố dân cư hợp lí D Di dân theo kế hoặch Nhà nước Nội dung 2: C©u Đâu siêu thị thuộc đới nóng ? A Tô – ki – ô B Niu I – Ooc C Ma – ni – la D Bắc Kinh C©u Đâu khơng phải mục đích việc tiến hành di dân có tổ chức đới nóng ? 2: A Phòng chống thiệt hại thiên tai B Phát triển kinh tế vùng núi hay ven biển C Xây dựng công trình cơng nghiệp D Khai hoang lập đồn điền trồng xuất C©u Bức tranh di dân đới nóng phức tạp, chủ yếu do: A Chiến tranh B Thiếu việc làm C Cuộc sống khó khăn C©u Cho biểu đồ thể tỉ lệ dân đô thị sau : D Thiên tai Em cho biết : khu vực có tỉ lệ dân thị tăng nhanh : A Bắc Mĩ B Châu Á C Châu Phi D Châu Âu C©u Di dân (hay chuyển cư) : A Di chuyển dân cư nước từ nước sang nước khác B Di chuyển dân cư từ vùng sang vùng khác C Di chuyển dân cư từ nông thôn thành thị ngược lại D Là trình tăng nhanh dân số đô thị so với tổng số dân C©u Đơ thị hóa : A Hậu gia tăng dân số tự nhiên cao siêu đô thị luồng di dân thành thị tìm việc làm B Quá trình di chuyển dân cư nước ( từ nông thôn thành thị, từ vùng sang vùng khác) từ nước sang nước khác C Sự tăng nhanh số siêu đô thị dân sống đô thị, dẫn đến hậu nặng nề đới nóng D Q trình biến đổi phân bố lực lượng sản xuất, bố trí dân cư, vùng khơng phải thị thành thị C©u Khu vực thường diễn di dân đới nóng : A Đơng Nam Á C Châu Âu B Châu Phi D Bắc Mĩ C©u Điểm sau KHÔNG phải hậu q trình thị hố nhanh đới : nóng ? A Mơi trường nước khơng khí ngày bị nhiễm B Việc làm ngày khó khăn C Tài nguyên rừng ngày cạn kiệt D Tệ nạn xã hội ngày phức tạp C©u Hình thức di dân sau ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường : 9: A Di dân tự đến vùng đất B Di dân theo kế hoạch để xây dựng kinh tế C Di dân tự vào đô thị D Di dân xung đột tộc người C©u Sơ đồ sau thể nội dung ? 10 : A Đơ thị hóa đới nóng B Nguyên nhân di dân C Khái niệm di dân D Hậu di dân Nội dung C©u Đây kết q trình thị hóa có kế hoạch : 1: A Môi trường ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị phá vỡ B Cuộc sống người dân ổn định, có đủ tiện nghi, mơi trường đẹp C Dễ bị dịch bệnh, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, ách tắc giao thông D Chất lượng sống thấp: thiếu chỗ ở, nước sạch, tiện nghi sinh hoạt C©u Tính đến năm 2001, khu vực có tỉ lệ dân đô thị cao : 2: A Bắc Mĩ B Châu Á C Nam Mĩ C hâ D u  u C©u Dân số thị đới nóng tăng nhanh gây hậu tiêu cực đến mơi trường : : A Ơ nhiễm khơng khí B Gia tăng rác thải, nhiễm nước C Giảm diện tích xanh thị D Gia tăng nguy lây lan dịch bệnh C©u Dựa vào nguyên nhân di dân chia hình thức di dân : 4: A Di dân tự di dân có kế hoạch B Di dân từ nước kem phát triển sang nước phát triển C Di dân từ nông thôn thành thị ngược lại D Di dân từ đồng lên miền núi ngược lại C©u Hãy cho biết ảnh di dân tự do? 5: A Bức ảnh B Bức ảnh C Bức ảnh C©u Sơ đồ tư sau thể nội dung ? 6: A Nguyên nhân di dân B Khái niệm di dân C Hậu di dân D Các hình thức di dân B ức D ản h C©u Siêu thị triệu dân đới nóng KHƠNG phải : 7: A Mumbai Pa D – Ri Mê – hi – cô – C xiti B Gia – – ta C©u Sự di dân ạt thị đới nóng dẫn đến hậu quả: 8: A Cung cấp lao động dồi thiếu tay nghề trình độ kĩ thuật cao B Dân số thị tăng nhanh kinh tế chậm phát triển C Tạo sức ép dân số đô thị thiếu nhà ở, việc làm, ô nhiễm môi trường D Làm cho đất nông thôn bị bỏ hoang, chất lượng lao động giảm C©u Chủ trương nước đới nóng : 9: A Điều chỉnh q trình thị hóa B Hạn chế q trình thị hóa C Đẩy nhanh q trình thị hóa D Để cho thị hóa phát triển tự phát C©u Trong khoảng thời gian từ 1950 – 2001 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành 10 : thị nhanh : A Châu Âu B Nam Mĩ C Bắc Mĩ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ : BÀI 1: DÂN SỐ Câu 1: Gia tăng tự nhiên dân số phụ thuộc vào: A Số trẻ sinh số người chuyển cư đến năm B Số trẻ sinh số cụ già bị C Số trẻ sinh số người chết năm D Số trẻ sinh năm sống Câu 2: Dân số giới vượt ngưỡng tỉ vào năm nào? A 1804 B 1945 C 2000 Câu 3: Dân số giới tăng nhanh đột ngột từ năm: D 2003 D Châu Á A 40 kỉ XX B 50 kỉ XX C 60 kỉ XX D 70 kỉ XX Câu 4: Bùng nổ dân số xảy tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số giới lên đến: A 1,4 % B 1,9 % C 2,1% D 2,3% Câu 5: Dân số biểu cụ thể bằng: A Đồ thị B Tháp tuổi C Biểu đồ D Lược đồ Câu 6: Nhìn vào tháp tuổi khơng biết được: A Trình độ học vấn độ tuổi B Số người độ tuổi lao động C Tổng số nam nữ độ tuổi D Nguồn lao động tương lai Câu 7: Bùng nổ dân số diễn ở: A tất nước, trừ châu Âu B nước kinh tế phát triển C nước phát triển D tất nước giới Câu 8: Sự biến động dân số giới (tăng hay giảm) hai nhân tố định chủ yếu: A Di cư chiến tranh, dịch bệnh B Di cư tử vong C Tỉ lệ sinh di cư D Tỉ lệ sinh tỉ lệ tử Câu 9: Hiện châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao giới: A châu Á B châu Phi C châu Mĩ D châu Đại Dương Câu 10: Hiện châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số thấp giới: A châu Á B châu Phi C châu Mĩ D châu Âu Câu 11: Trên tháp tuổi , số người độ tuổi lao động biểu thị ở: A Phần đáy B Phần thân C Phần đáy thân D Phần đỉnh Câu 12: Sự gia tăng giới nơi phụ thuộc vào: A Số trẻ em sinh B Số người chết C Số người chuyển chuyển đến D Số người độ tuổi lao động Câu 13: Chính sách dân số nhiều nước phát triển phấn đấu nhằm mục đích: A Giảm tỉ lệ sinh B Giảm tỉ lệ tử C Điều chỉnh để có tỉ lệ sinh, tử hợp lí D Giảm tỉ lệ gia tăng giới Câu 14: Với kinh tế nghèo nàn, chậm phát triển, bùng nổ dân số gây hậu quả: A Tăng nhanh nguồn lao động, thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế B Thiếu việc làm, tăng khai thác tài nguyên, phá rừng lấy đất canh tác C Thị trường tiêu thụ rộng lớn, kích thích sản xuất phát triển D Sức ép dân số lên vấn đề kinh tế, xã hội tài nguyên mơi trường Câu 15: Phát triển dân số có kế hoạch là: A Phát triển dân số phải phù hợp với phát triển kinh tế B Phải đảm bảo gia đình có đến C Duy trì tỉ lệ gia tăng tự nhiên mức %/năm D Tìm cách giảm gia tăng dân số Đặc biệt gia tăng giới Câu 16: Nguyên nhân từ đầu công nguyên đến năm 1804 dân số giới tăng chậm vì: A Tỉ lệ sinh thấp, dịch bệnh đói kém, chiến tranh B Tỉ lệ sinh cao tỉ lệ tử cao bệnh tật, đói kém, chiến tranh C Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử hạ thấp nhờ kinh tế phát triển D Do áp dụng sách dân số nên tỉ lệ sinh thấp Câu 17: Dân số giới tăng nhanh kỉ XIX kỉ XX vì: A Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp nhờ kinh tế - xã hội phát triển B Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao chiến tranh, dịch bệnh C Tỉ lệ sinh thấp, tỉ lệ tử thấp nhờ kinh tế - xã hội phát triển D Tỉ lệ gia tăng giới cao, số trẻ em sinh ngày nhiều Câu 18: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên trung bình Việt Nam năm 2014 % , tỉ lệ sinh 17,2%0 tỉ lệ tử 6,9 %0? A 10,3 B 1,03 C 2,41 D 24,1 Câu 19: Đây hậu tượng “bùng nổ dân số”: A Tốc độ kinh tế giảm xuống không âm, dễ lâm vào khủng hoảng B Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, sức ép lên y tế, giáo dục C Môi trường nước, khơng khí nhiễm, tài ngun cạn kiệt D Gia tăng dân số cách nhanh chóng đột ngột Câu 20: Quan sát hai tháp tuổi cho biết: nhận định đúng: A Tháp tuổi có đáy rộng, thân tháp thu hẹp B Tháp có đáy rộng, thân tháp thu hẹp C Tháp có đáy hẹp, thân tháp thu hẹp dần D Tháp có đáy hẹp, thân tháp thu hẹp 10 A Châu Á B Châu Mĩ C Châu Phi D Châu Đại Dương Câu 11: Đới nóng có giới sinh vật phong phú đa dạng, nguyên nhân chủ yếu do: A Khí hậu phân hóa đa dạng với nhiều kiểu khác B Là nơi gặp gỡ luồng sinh vật di cư di lưu đến từ nhiều vùng miền C Do người mang nhiều loài sinh vật từ nơi khác đến nhân giống, lai tạo D Khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa dồi độ ẩm lớn Câu 12: Nhờ có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mơi trường xích đạo ẩm nơi có: A Nhiều động vật leo trèo, bò sát B Nhiều động vật ăn thịt, ăn cỏ C Nhiều rừng rậm xanh quanh năm D Nhiều đồng cỏ Câu 13: Tại rừng rậm xanh quanh năm có nhiều cây: A Do nhiều lòai sinh trưởng mạnh, chiếm hết diện tích lồi lại B Do rừng khơng có đủ nhiệt độ độ ẩm cho cối sinh trưởng C Do lồi thích hợp với điều kiện ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm khác D Do đất rừng nghèo dinh dưỡng, thường xuyên bị rửa trôi Câu 14: Mơi trường xích đạo ẩm khơng có đặc điểm đây: A Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25oC B Lượng mưa trung bình năm từ 1500 – 2000mm C Độ ẩm trung bình 80% D Càng gần xích đạo, lượng mưa giảm dần Câu 15: Loại rừng thường phân bố vùng cửa sông, cửa biển: A Rừng rậm nhiệt đới B Rừng rậm xanh quanh năm C Rừng thưa xa van D Rừng ngập mặn Câu 16: Hai nước Đông Nam Á có lãnh thổ hồn tồn nằm mơi trường xích đạo ẩm là: A.Việt Nam, Lào B Thái Lan, Phi – lip – pin C Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a D Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a Câu 17: Cho biểu đồ sau: Biểu đồ bên thuộc: A Mơi trường xích đạo ẩm B Mơi trường nhiệt đới C Mơi trường nhiệt đới gió mùa D Môi trường hoang mạc Câu 18: Cho biểu đồ bên: 17 Đặc điểm không với biểu đồ bên: A.Mưa nhiều quanh năm B.Biên độ nhiệt thấp (khoảng oC) C.Nóng khơ hạn D.Nhiệt độ cao quanh năm ( 20oC) Câu 19: Kiểu môi trường sau khơng thuộc đới nóng? A Mơi trường xích đạo ẩm B Mơi trường nhiệt đới gió mùa C Môi trường nhiệt đới D Môi trường địa trung hải Câu 20: Cho hình ảnh sau đây: Hình ảnh bên thuộc: A Mơi trường xích đạo ẩm B Mơi trường nhiệt đới C Mơi trường nhiệt đới gió mùa D Môi trường hoang mạc Bài 7: Môi trường nhiệt đới C©u Vị trí mơi trường nhiệt đới chủ yếu : A) Nằm hai chí tuyến 50 23023’ hai bán cầu B) Từ xích đạo trải rộng đến hai chí tuyến C) Từ vĩ tuyến 50 B đến 50N 18 D) C©u Từ vĩ tuyến 300 B đến 300N Thảm thực vật môi trường nhiệt đới có đặc điểm : A) Rừng rậm xanh quanh năm B) Rừng thưa bụi phố biến C) Càng chí tuyến thảm thực vật nghèo nàn D) Trảng cỏ xavan bán hoang mạc chiếm ưu C©u Mơi trường nhiệt đới có kiểu đất đặc trưng là: A) Đất phù sa B) Đất mùn núi cao C) Đất feralit D) Đất mặn, đất phèn C©u Mơi trường nhiệt đới có đặc điểm khí hậu : A) Nhiệt độ nóng quanh năm, thời gian mưa quanh năm B) Nhiệt độ nóng quanh năm, độ ẩm cao, thời gian mưa tập trung mùa C) Nhiệt độ nóng quanh năm, có mùa đơng lạnh, mưa nhiều D) Nhiệt độ nóng quanh năm, thời gian khơ hạn lượng mưa giảm dần hai chí tuyến C©u Đặc điểm khơng xác nói khí hậu nhiệt đới : A) Nhiệt độ cao quanh năm B) Khí hậu có hai mùa rõ rệt C) Mùa khơ kéo dài ba đến sáu tháng D) Mưa quanh năm C©u Mơi trường nhiệt đới khơng có đặc điểm sau : A) Thiên nhiên thay đổi theo mùa B) Sơng ngòi có hai mùa nước C) Đất Feralit đỏ vàng D) Rừng rậm rạp có nhiều tầng 19 C©u Ở vùng nhiệt đới sản xuất nông nghiệp phát triển nơi A) Chủ động tưới tiêu B) Rừng phát triển mạnh C) Địa hình phẳng D) Đồng cỏ rộng lớn C©u Thảm thực vật có diện tích ngày mở rộng vùng nhiệt đới : A) Rừng thưa xavan B) Rừng thưa nửa hoang mạc C) Xavan nửa hoang mạc D) Rừng rậm xanh quanh năm C©u Đất miền nhiệt đới có màu : A) Đỏ vàng B) Đỏ nâu C) Nâu xám D) Đen C©u 10 Trong miền khí hậu nhiệt đới Nam bán cầu, mùa mưa: A) Từ tháng đến tháng 10 B) Từ tháng đến tháng 11 C) Từ tháng 11 đến tháng D) Từ tháng đến tháng 12 C©u 11 Ngun nhân khiến xavan bán hoang mạc mở rộng miền khí hậu nhiệt đới : A) Khí hậu có hai mùa mưa khơ B) Đất có chứa nhiều xit sắt C) Rừng bị người tàn phá D) Có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh C©u Khu vực nhiệt đới nơi thuận lợi cho nhiều loại lương thực 20 12 công nghiệp : A) Nhiệt độ nóng quanh năm thuận lợi cho tăng vụ trồng B) Đất feralit thích hợp cho trồng có suất cao: C) Mưa theo mùa thuận lợi cho việc mở rộng cấu trồng D) Thực vật thay đổi dần từ xích đạo hai chí tuyến C©u 13 Mơi trường nhiệt đới khác với mơi trường xích đạo ẩm : A) Có nhiệt độ trung bình 200 B) Có lượng mưa lớn quanh năm C) Lượng mưa thay đổi theo mùa D) Biên độ nhiệt năm nhỏ C©u 14 Thảm thực vật mơi trường nhiệt đới thay đổi từ xích đạo hai chí tuyến phụ thuộc vào : A) Sơng ngòi B) Đất C) Khí hậu D) Khống sản C©u 15 Quan sát hai biểu đồ cho biết, thuộc môi trường đới nóng A) Xích đạo ẩm B) Nhiệt đới C) Nhiệt đới gió mùa D) Hoang mạc C©u Cho hai biểu đồ sau : biểu đồ thứ thuộc bán cầu Bắc : 21 16 A) Đường nhiệt độ có hai giá trị cực đại năm vào tháng tháng 10, mùa mưa vào tháng đến 10 B) Có ba tháng nhiệt độ 200C, mưa tập trung từ tháng 11 đến tháng năm sau C) Thời kì khơ hạn kéo dài tới tháng, mưa tập trung từ tháng 11 đến tháng năm sau D) Đường nhiệt độ có hai giá trị cực đại năm vào tháng tháng 12, mùa mưa vào tháng đến 10 C©u 17 Dựa vào lược đồ cho biết : Môi trường nhiệt đới phân bố rõ ở? A) Châu Phi, châu Mĩ, châu Đại dương B) Châu Phi, châu Mĩ, châu Á C) Châu Phi, châu Âu, châu Đại dương D) Châu Á, châu Mĩ, châu Đại dương C©u 18 Quan sát hai biểu đồ cho biết nhận định sai : A) Malacan có thời kì khơ hạn nhiệt độ thấp Gia – mê – na B) Càng gần chí tuyến biên độ nhiệt năm lớn C) Gia – mê – na có hai lần nhiệt độ đạt cực đại, mùa mưa từ tháng đến 22 10 D) C©u 19 Lượng mưa tăng dần hai chí tuyến Cho biết địa điểm thuộc mơi trường ? A) Xích đạo ẩm B) Nhiệt đới C) Nhiệt đới gió mùa D) Ơn đới lục địa C©u 20 Cho biết biểu đồ sau thuộc môi trường ? bán cầu ? A) Xích đạo ẩm Bán cầu Bắc B) Nhiệt đới Bán cầu Bắc C) Nhiệt đới gió mùa Bán cầu Nam D) Nhiệt đới Bán cầu Nam BÀI 9: Hoạt động sản xuất nơng nghiệp đới nóng Câu 1: Loại công nghiệp phổ biến vùng Đông Nam Á: A Lúa, ngô B Cao su, dừa C Mía, lạc D Bơng vải, dâu tằm Câu 2: Nguồn lương thực dồi dào, nước vùng nhiệt đới châu Á nuôi nhiều gia súc: A Lợn B Trâu, bò C Dê, cừu D Gà, vịt 23 Câu 3: Biện pháp khơng có tác dụng tới việc hạn chế tính bấp bênh sản xuất nơng nghiệp miền nhiệt đới A Tăng thêm nhiều vụ năm B Làm thủy lợi trồng che phủ C Canh tác kiểu bậc thang vùng đồi núi D Theo dõi dự báo thời tiết để phòng tránh thiên tai Câu 4: Mơi trường xích đạp ẩm nơi sản xuất nông nghiệp không gặp: A Thuận lợi nhờ thâm canh, tăng vụ quanh năm B Khó khăn ẩm mốc, sâu bệnh phát triển mạnh C Tầng mùn thường không dày, dễ bị nước mưa rửa trôi D Mùa khô kéo dài, gây hạn hán Câu 5: Loại gia súc thích nghi với địa hình đồi núi khí hậu khơ hạn đới nóng A Trâu, bò B Cừu, dê C Ngựa, lạc đề D Gà, vịt Câu 6: Hiện tượng rửa trôi đất màu mạnh vùng đồi núi thuộc đới nóng, do: A Lớp phủ thực vật giảm B Năng suất trồng thấp C Dịch bệnh phát triển mạnh D Mùa khô kéo dài Câu 7: Loại lương thực trồng phổ biến vùng nhiệt đới khô hạn châu Phi A Ngô B Bông vải C Cao lương D Sắn Câu Hạn chế khí hậu nóng ẩm sản xuất nông nghiệp là: A sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho trồng, vật nuôi B sương muối, giá rét C hạn hán, thiếu nước vào mùa khô D động đất, núi lửa thường xuyên xảy Câu Cây lương thực quan trọng đồng vùng nhiệt đới gió mùa là: 24 A lúa mì B ngơ C cao lương D lúa nước Câu 10 Đặc điểm không sản xuất nông nghiệp đới nóng là: A Vùng thuận lợi cho sản xuất lương thực (đặc biệt lúa nước) công nghiệp B Các công nghiệp nhiệt đới phong phú (cà phê, cao su, mía, ) C Chăn ni phát triển trồng trọt mang lại hiệu kinh tế cao D Phổ biến hình thức chăn thả dê, cừu, trâu, bò đồng cỏ Câu 11 Loại lương thực trồng chủ yếu vùng đồi núi là: A ngô B lúa nước C sắn D khoai lang Câu 12 Cây cao su trồng phổ biến khu vực sau đây? A Nam Á B Tây Phi C Đông Nam Á D Nam Mĩ Câu 13 Chăn nuôi gia súc đới nóng chủ yếu phổ biến hình thức: A chăn thả B công nghiệp C bán công nghiệp D chuồng trại Câu 14 Quốc gia châu Á có đàn bò đàn trâu lớn giới là: A Trung Quốc B Ấn Độ C Bra-xin D In-đô-nê-xi-a Câu 15 Ngun nhân chủ yếu dẫn đến xói mòn đất mơi trường xích đạo ẩm là: A lớp phủ thực vật điều kiện nhiệt độ cao, lượng mưa lớn B người sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật canh tác C sơng ngòi lớn, dòng chảy mạnh D địa hình chủ yếu đồi núi có độ dốc lớn 25 Câu 16 Đâu khơng phải biện pháp quan trọng góp phần khắc phục trực tiếp khó khăn khí hậu nhiệt đới gió mùa gây sản xuất nơng nghiệp? A Làm thủy lợi B Trồng rừng che phủ đất C Đa dạng hóa cấu trồng vật ni D Phát triển công nghiệp chế biến Câu 17 Việc bố trí lựa chọn loại trồng mơi trường nhiệt đới nhiệt đới gió mùa bị chi phối lượng mưa chế độ mưa năm Nguyên nhân sâu xa do: A Lượng mưa có phân hóa sâu sắc C Đất đai đa dạng, màu mỡ B Khí hậu có nhiệt độ độ ẩm cao D Lượng mưa trung bình năm lớn (trên 1500mm) Câu 18: Có thể xen canh gối vụ nhiều loại trồng quanh năm mơi trường xích đạo ẩm nhờ: A Lượng mưa lớn B Nhiệt độ độ ẩm cao C Đất đai màu mỡ, đa dạng D Đồng rộng lớn Câu 19: Tại lại trồng cơng nghiệp? A Vì chúng có giá trị xuất cao B Thu nguồn lợi lớn C Ít chăm sóc 26 D Đầu tư vốn Câu 20: Đâu biện pháp để khắc phục khó khăn khí hậu nhiệt đới gió mùa gây ra: A Làm thủy lợi, trồng che phủ đất B Phòng chống thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán C Phòng trừ sâu bệnh có hại cho trồng, vật ni D Làm nhà kính Bài 10: Dân số sức ép dân số tới tài ngun, mơi trường đới nóng Câu 1: Nếu tốc độ gia tăng dân số 2,0 % tốc độ tăng sản lượng lương thực 5,0 % bình quân lương thực đầu người : A Tăng lên B Giảm xuống C Ngang D Bằng 100% Câu Đặc điểm với tình hình dân số đới nóng ? A Tăng nhanh B Tăng chậm C Bùng nổ C Bình thường Câu 3: Tài ngun khống sản đới nóng nhanh chóng bị cạn kiệt Nguyên nhân chủ yếu do: A công nghệ khai thác lạc hậu B cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp ngước C tác động biến đổi khí hậu tồn cầu D khai thác q mức nguyên liệu thô để xuất Câu Bùng nổ dân số đới nóng dẫn đến hậu nghiêm trọng mặt xã hội là: A tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt 27 B đời sống người dân chậm cải thiện C ô nhiễm môi trường đất, nước, khơng khí D kinh tế chậm phát triển Câu Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu nước đới nóng là: A xâm nhập mặn B cố tràn dầu biển C khô hạn, thiếu nước sản xuất D thiếu nước Câu Châu lục nghèo đói giới là: A châu Á B châu Phi C châu Mĩ D châu đại dương Câu Phần lớn kinh tế nước thuộc khu vực đới nóng chậm phát triển, ngun nhân sâu xa do: A tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn B trình độ lao động thấp C nhiều năm dài bị thực dân xâm chiếm D điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở 28 Câu Ở nước ta, sông Tô Lịch bị ô nhiễm nghiêm trọng (bốc mùi hôi thối, màu đen đục), nguyên nhân chủ yếu do: A chất thải sinh hoạt dân cư đô thị B hoạt động sản xuất nông nghiệp C hoạt động dịch vụ du lịch D hoạt động sản xuất công nghiệp Câu Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bình quân lương thực theo đầu người châu Phi thấp ngày giảm là: A sử dụng giống trồng có suất, chất lượng thấp B điều kiện tự nhiên cho sản xuất hạn chế C dân số đông tăng nhanh D thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai bão, lũ lụt Câu 10 Biện pháp sau khơng có vai trò việc giảm sức ép dân số tới tài ngun, mơi trường đới nóng? A Giảm tỉ lệ gia tăng dân số B Đẩy mạnh phát triển kinh tế C Nâng cao đời sống người dân D Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên có giá trị Câu 11 Hiện nay, tài nguyên rừng đới nóng bị suy giảm nguyên nhân chủ yếu do: 29 A mở rộng diện tích đất canh tác B nhu cầu sử dụng gỗ, củi tăng lên C chiến tranh tàn phá D người khai thác mức Câu 12 Vấn đề ô nhiễm môi trường đới nóng chủ yếu liên quan đến: A sản xuất công nghiệp B sản xuất nông nghiệp C gia tăng dân số D hoạt động du lịch Câu 13: Dân số đới nóng chiếm % so với dân số giới: A 40% B 50% C 60% D 20% Câu 14: Nơi tập trung dân cư đông đúc đới nóng khơng phải là: A Tây Phi B Đông Nam Á C Đông Nam Braxin D Đông Bắc Hoa Kì Câu 15: Hiện , mối quan tâm hàng đầu dân số quốc gia đới nóng là: A Sự cân giới tính B Thiếu nguồn lao động C Gìa hóa dân số D Kiếm sốt tỉ lệ gia tăng dân số Câu 16: Khoảng % số người mắc bệnh đới nóng thiếu nước: A 50% B.60% C.70% D 80% Câu 17: Để giảm bớt sức ép dân số tới tài nguyên, mơi trường đới nóng cần làm gì: A Giảm cân giới tính sinh 30 B Giảm tỉ lệ gia tăng dân số C Phân bố lại dân cư, lao động D Ban hành luật cấm sinh sản Câu 18: Vào thời gian , nhiều nước đới nóng giành độc lập: A Từ năm 50 kỉ XX B Từ năm 60 kỉ XX C Từ năm 50 kỉ XIX D Từ năm 60 kỉ XIX Câu 19: Điểm sau hậu việc khai thác rừng bừa bãi đới nóng: A Đất đai bị xói mòn B Suy giảm đa dạng sinh học C Mực nước ngầm hạ thấp D Động đất xảy nhiều nơi Câu 20:Ở đới nóng, khoảng 80% người mắc bệnh truyền nhiễm, do: A Thiếu lương thực, thực phẩm B Thiếu nguồn nước C Chiến trnh liên miên dân tộc D Khí hậu nóng ẩm quanh năm Hết 31 ... Nâu xám D) Đen C©u 10 Trong miền khí hậu nhiệt đới Nam bán cầu, mùa mưa: A) Từ tháng đến tháng 10 B) Từ tháng đến tháng 11 C) Từ tháng 11 đến tháng D) Từ tháng đến tháng 12 C©u 11 Nguyên nhân khiến... Bắc : 21 16 A) Đường nhiệt độ có hai giá trị cực đại năm vào tháng tháng 10 , mùa mưa vào tháng đến 10 B) Có ba tháng nhiệt độ 200C, mưa tập trung từ tháng 11 đến tháng năm sau C) Thời kì khơ... Trong khoảng thời gian từ 19 50 – 20 01 , châu lục có tốc độ gia tăng tỉ lệ dân thành 10 : thị nhanh : A Châu Âu B Nam Mĩ C Bắc Mĩ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ : BÀI 1: DÂN SỐ Câu 1: Gia tăng tự nhiên dân
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập địa lí 7 từ bài 1 đến 11 học kì 1 100% trắc nghiệm, ôn tập địa lí 7 từ bài 1 đến 11 học kì 1 100% trắc nghiệm