Sử dụng sản phẩm tự tạo bằng những vật liệu sẵn có trong tự nhiên nhằm phát huy khả năng sáng tạo cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non tích sơn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

92 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 08:51

TRỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== HOÀNG THỊ MINH THƠM SỬ DỤNG SẢN PHẨM TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÍCH SƠN - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non HÀ NỘI, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC MẦM NON ====== HOÀNG THỊ MINH THƠM SỬ DỤNG SẢN PHẨM TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÍCH SƠN - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non Người hướng dẫn khoa học: Th.S Phạm Ngọc Thịnh HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo khoa Giáo dục Mầm non hết lòng tận tình giảng dạy suốt q trình em học tập trường Đại học Sư phạm Hà Nội Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phạm Ngọc Thịnh, người nhiệt tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn cán giáo viên, nhân viên trường Mầm non Tích Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy Cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng năm 2018 Sinh viên Hồng Thị Minh Thơm LỜI CAM ĐOAN Khóa luận kết cố gắng, tìm tòi thân tơi q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hướng dẫn tận tình Thầy Phạm Ngọc Thịnh Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Sử dụng sản phẩm tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc” tơi thực hiện, số liệu kết nghiên cứu khóa luận chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Minh Thơm DANH MỤC VIẾT TẮT - ĐC : Đối chứng - TN : Thực nghiệm - NXB: Nhà xuất - % Tỉ lệ phần trăm : DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Khảo sát mức độ nhận thức việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên cho trẻ 5-6 tuổi Bảng 2.2 Khảo sát mức độ đáp ứng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên hoạt động trẻ 5-6 tuổi Bảng 2.3 Khảo sát mức độ tần suất sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên cho trẻ chơi sáng tạo sản phẩm đồ chơi Bảng 2.4 Khảo sát mức độ nhận thức giáo viên sáng tạo trẻ 5-6 tuổi Bảng 2.5 Khảo sát biểu sáng tạo việc sử dụng vật liệu sẵn có tự nhiên để tạo sản phẩm trẻ 5-6 tuổi Bảng 2.6 Khảo sát mức độ trọng giáo viên việc hình thành phát triển kĩ chơi cho trẻ 5-6 tuổi Bảng 2.7 Khảo sát mức độ trọng giáo viên việc phát huy khả sáng tạo trẻ tạo sản phẩm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA “SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI” 1.1 Sản phẩm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên 1.1.1 Khái quát đồ chơi 1.1.2 Khái quát vật liệu sẵn có tự nhiên 1.1.3 Sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên 1.1.4 Vai trò việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên phát triển trẻ 10 1.2 Sự phát huy khả sáng tạo trẻ 5-6 tuổi 11 1.2.1 Đặc điểm tâm - sinh lí trẻ 5-6 tuổi 11 1.2.2 Cơ sở lí luận sáng tạo 15 1.2.3 Khả sáng tạo trẻ 5-6 tuổi 20 1.3 Những biểu sáng tạo trẻ Mầm non 25 1.3.1 Vai trò sáng tạo phát triển trẻ 25 1.3.2 Những biểu sáng tạo trẻ 5-6 tuổi sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên 27 Tiểu kết chương 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÍCH SƠN - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC 30 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Tích Sơn 30 2.1.1 Mục đích khảo sát thực trạng 30 2.1.2 Đối tượng điều tra khảo sát 30 2.1.3 Quy mô địa bàn khảo sát 30 2.1.4 Nội dung khảo sát thực trạng 30 2.1.5 Phương pháp khảo sát thực trạng 31 2.1.6 Tiến hành điều tra khảo sát 31 2.2 Kết nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Tích Sơn 34 2.2.1 Kết điều tra thực trạng trường Mầm non Tích Sơn 34 2.2.2 Phân tích kết điều tra trường Mầm non Tích Sơn 39 Tiểu kết chương 47 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÍCH SƠN - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC 48 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 48 3.2 Một số biện pháp sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả sáng tạo cho trẻ 5-6 tuổi trường Mầm non Tích Sơn 49 3.2.1 Biện pháp xếp lại góc hoạt động trưng bày thêm nhiều sản phẩm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên 49 3.2.2 Biện pháp sử dụng đa dạng vật liệu sẵn có tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ chơi 50 3.2.3 Biện pháp sử dụng hướng dẫn trẻ làm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên qua hoạt động học tập 52 3.2.4 Biện pháp sử dụng hướng dẫn trẻ làm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên qua trò chơi dân gian… ………………… 53 3.3 Thực nghiệm sư phạm 55 3.3.1 Mục đích thực nghiệm 55 3.3.2 Đối tượng thực nghiệm 56 3.3.3 Nội dung thực nghiệm 56 3.3.4 Kết thực nghiệm 56 Tiểu kết chương 65 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đồ chơi mầm non có vai trò quan trọng với phát triển trẻ Đồ chơi giúp trẻ phát triển toàn diện mặt: nhận thức - vận động - ngơn ngữ - thẩm mỹ - tình cảm kỹ xã hội Nhu cầu đồ chơi trẻ thiết yếu vô tận Việc tổ chức cho trẻ tự tạo nhiều đồ chơi hấp dẫn từ vật liệu thiên nhiên giúp trẻ học qua chơi cách tích cực, có hiệu quả, góp phần giáo dục tồn diện cho trẻ mầm non Có thể nói làm đồ chơi tự tạo vật liệu tự nhiên hoạt động sáng tạo độc đáo Việc sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên phong phú, đa dạng mang lại niềm đam mê thích thú đồng thời khuyến khích thỏa mãn khả sáng tạo trẻ Từ chỗ coi vật vô tri vô giác đến chỗ trẻ biết sử dụng vào hoạt động nghệ thuật làm cho trở lên có ý nghĩa Từ chỗ trẻ làm đồ chơi đến chỗ trẻ say sưa với đủ loại phế liệu tạo đồ chơi ngộ nghĩnh, đa dạng Cho thấy trẻ mẫu giáo hồn tồn có đủ khả tự tạo nhiều loại đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng giàu tính biểu cảm Qua phát triển trẻ khả quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng, thể cảm xúc vẻ đẹp giới xung quanh qua hình thức tạo hình đồng thời bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, hình thành tình yêu vẻ đẹp thiên nhiên, với sống nghệ thuật Qua việc sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ chơi tự tạo nhận thấy hoạt động có tác dụng khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ theo hình thức đổi Trong q trình hướng dẫn rèn cho trẻ tính kiên trì, sáng tạo, tìm tòi khám phá giới xung quanh, phát huy tính tích cực trẻ Khuyến nghị Đối với nhà trường: Cần đầu tư, quan tâm tới việc chăm sóc giáo dục trẻ Nâng cao sở vật chất cho lớp học, tăng số lượng đồ dùng, thiết bị phương tiện dạy học nhằm nâng cao hiệu dạy học trường mầm non Cần tạo điều kiện để giáo viên phát triển khả năng, sáng tạo Cần tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trình dạy trẻ, trình tổ chức, thiết kế đồ chơi cho trẻ Đối với giáo viên: Giáo viên cần có lòng u nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề Cần thường xuyên sưu tầm lựa chọn nguyên vật liệu tự nhiên đa dạng tuyệt đối an tồn với trẻ.Cơ ln đầu tư,suy nghĩ tìm lạ, hấp dẫn để thu hút ý trẻ, nắm bắt nhu cầu học hỏi khám phá khả sáng tạo nghệ thuật trẻ Luôn tạo bầu không khí vui tươi, thoải mái, tự nhiên tránh gò bó, áp đặt trẻ, tạo môi trường nghệ thuật gần gũi với trẻ, động viên khuyến khích trẻ kịp thời Cần tổ chức thường xuyên, chuẩn bị chu đáo nguyên vật liệu tự nhiên nội dung, chủ đề phù hợp với thực tế nhu cầu trẻ để phát huy tối đa khả sáng tạo trẻ Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thu thập vật liệu tự nhiên phong phú, đa dạng khuyến khích phát triển khả sáng tạo nghệ thuật trẻ lúc, nơi Đối với gia đình trẻ: Các bậc phụ huynh cần tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với đồ chơi trò chơi đặc biệt đồ chơi từ vật liệu tự nhiên Phụ huynh nên tìm vật liệu tự nhiên sau cho trẻ khuyến khích trẻ tạo sản phẩm theo tưởng tượng sáng tạo trẻ Để từ trẻ khám phá, sáng tạo, tiếp xúc, chơi với đồ chơi trò chơi cách sớm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Hiệp, Đỗ Long (chủ biên) (1990), Sổ tay tâm lí học, NXB khoa học xã hội, Hà Nội Phạm Thị Việt Hà, (2006), Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên – Quyển 1, 2, 3, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Đức Uy (1996), Tâm lí học sáng tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội Hoàng Phê (2009), từ điển tiếng việt, NXB Đà Nẵng Nguyễn Huy Tú (1996), Tâm lí học sáng tạo, NXB giáo dục, Hà Nội Nguyễn Huy Tú (1997), Đề cương giảng tâm lí học sáng tạo, viện KHGD, Hà Nội Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Ánh Tuyết, (2005), Giáo dục mầm non vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Quốc Toản (2006), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục 10.TS Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh lí học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm 11.Vưgotxki L.X (1985) ,Trí tưởng tượng sáng tạo lứa tuổi thiếu nhi, NXB phụ nữ, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ( dành cho giáo viên trường Mầm non) Giáo viên trường Mầm non: Lớp phụ trách: Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác: Xin chào cô! Để phục vụ cho việc nghiên cứu Tôi thực khảo sát ý kiến kính mong dành chút thời gian cung cấp ý kiến qua việc trả lời câu hỏi phần khảo sát Tôi đảm bảo thông tin phiếu khảo sát sử dụng với mục đích nghiên cứu, ngồi khơng có mục đích khác Tơi xin trân thành cảm ơn! Câu hỏi 1: Theo cô, việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên cho trẻ 5-6 tuổi có cần thiết hay không? Rất  Cần  Không  cần thiết thiết cần thiết Câu hỏi 2: Theo cô đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên trường Mầm non Tích Sơn đáp ứng nhu cầu phát triển nhận thức sáng tạo trẻ chưa? Đáp  ứng tốt Đáp ứng tương đối tốt  Đáp ứng chưa tốt  Còn thiếu  Câu hỏi 3: Trong q trình giáo dục, có sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên cho trẻ chơi sáng tạo sản phẩm đồ chơi hay không? Thường xuyên  Đôi Không   Câu hỏi 4: Cô hiểu sáng tạo trẻ 5-6 tuổi? - Sáng tạo tạo với thân trẻ Sáng tạo tạo sản phẩm có giá trị xã hội Sáng tạo tạo sản phẩm có ý nghĩa với trẻ Sáng tạo đưa ý kiến, cách nghĩ, cách làm khác với cô     Ý kiến khác: Câu hỏi 5: Theo cô, biểu sau cho thấy trẻ sáng tạo việc sử dụng vật liệu sẵn có tự nhiên để tạo sản phẩm?  - Mạnh dạn, tự tin - Tích cực, hứng thú tham gia hoạt động  - Biết tạo sản phẩm lạ, độc đáo  - Độc lập suy nghĩ không làm theo khuôn mâu của cô  Ý kiến khác: Câu hỏi 6: Cô có trọng việc hình thành phát triển kỹ chơi cho trẻ khơng? Rất trọng Chú trọng Ít trọng Không     trọng Câu hỏi 7: Cơ có trọng phát huy khả sáng tạo trẻ tạo sản phẩm khơng? Rất  Chú trọng Ít trọng Khơng  trọng   trọng Câu hỏi vấn phụ huynh giáo viên - Anh/chị đánh mình? Mức độ hài lòng anh/chị mình? - Theo khả sáng tạo trẻ lớp nào? - Trẻ có tích cực chủ động tham gia hoạt động khơng? - Trẻ thích tự khám phá, tìm hiểu giới xung quanh không? - Sự kết hợp gia đình nhà trường giáo dục trẻ? GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Chủ đề: Thế giới động vật Đề tài: Làm số vật Lớp: 5TA Thời gian: 30-35 phút I.Mục đích, yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết sử dụng vật liệu: cây, thìa sữa chua, dây, … để tạo thành vật gần gũi Kĩ - Phát triển cho trẻ khả quan sát, sử dụng màu sắc, sáng tạo, nhanh nhẹn, khéo léo, linh hoạt trình tạo sản phẩm đồ chơi - Thông qua hoạt động luyện cho trẻ tính kiên trì, nhẫn nại thực cơng việc Giáo dục - Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm người khác làm - Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường II Chuẩn bị - Mẫu cô: số vật làm như: Chuồn chuồn, trâu - Đồ dùng trẻ: cây, thìa sữa chua, kéo, keo dính, rổ nhựa, dây, hạt vừng III Tiến hành hoạt động Hoạt động cố 1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú - Cho trẻ vận động theo hát: “ Đàn gà sân” - Cho trẻ kể số vật mà trẻ biết => Có nhiều vật gà, chó, trâu, mèo,…Mỗi vật lại có hình dáng đặc điểm riêng - giới thiệu cho trẻ xem vật làm - Cơ trò chuyện trẻ: + Đây vật gì? + Các vật làm gì? 2.Hoạt động trọng tâm - Từ lá, thìa sữa chua, đĩa giấy, … với đơi bàn tay khéo léo làm vật ngộ nghĩnh đáng yêu - cho trẻ xem rổ vật mà cô làm sẵn cô - Các có muốn làm vật ngộ nghĩnh không? => hôm cô hướng dẫn lớp làm vật này, trước hết phải ý quan sát lắng nghe hướng dẫn để sau làm vật ngộ nghĩnh dễ thương Hoạt động trẻ -Trẻ hát vận động - Trẻ kể tên - Trẻ lắng nghe -Trẻ quan sát lắng nghe -Trẻ quan sát lắng nghe -Có -Trẻ lắng nghe - Cơ cho trẻ xem trâu làm mít + Đây gì? Được làm vật liệu gì? + Đúng để làm trâu trước hết chọn mít Sau dùng kéo cắt chéo phần đầu mít sau tròn lại dùng dây cột vào phần bụng phần cuộn sau kéo dây cử động trâu kêu “ghé ọ” -Cho trẻ xem chuồn chuồn + Cô giới thiệu vật liệu hướng dẫn trẻ cách làm + Để làm chuồn chuồn trước hết phải chọn thìa sữa chua làm thân chuồn chuồn, chọn dài làm cánh sau dùng keo dán lại với dán thêm mắt hạt vừng đen thành chuồn chuồn hồn chỉnh - Cơ giới thiệu vật liệu: Cô chuẩn bị vật liệu để làm vật ngộ nghĩnh đáng yêu + Cô đưa thứ lên cho trẻ quan sát nói tên + Cho trẻ nêu lại cách làm vật + Cô bổ sung gợi ý cho trẻ làm sáng tạo *Trẻ thực + Khi trẻ thực cô mở nhạc cho trẻ nghe + Trong q trình trẻ làm quan sát, gợi ý, giúp đỡ trẻ cần để hoàn thành sản phẩm cách sáng tạo *Trưng bày sản phẩm - Cho trẻ trưng bày tất sản phẩm cho lớp xem - Các quan sát hết sản phẩm thấy bạn làm - Các thích sản phẩm nhất? sao? ( Cho 2-3 trẻ nhận xét) -Cơ nhận xét chung: Các từ vật liệu như: cây, thìa sữa chua mà tận dụng làm vật ngộ nghĩnh dễ thương Vì phải biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm người khác làm Kết thúc - Cho trẻ hát bài: “ chuồn chuồn” -Trẻ quan sát lắng nghe -Trẻ quan sát lắng nghe -Trẻ thực -Trẻ trưng bày sản phẩm -Trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe -Trẻ thực GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG GÓC Chủ đề: Giao Thơng Đề tài: Hoạt động góc Lớp: tuổi A Thời gian: 30-35 phút I Mục đích, yêu cầu Kiến thức - Trẻ biết chơi góc phù hợp với chủ đề Biết nhận vai chơi thể số hành động phù hợp với vai chơi - Trẻ chơi theo nhóm biết phối hợp hành động chơi nhóm cách nhịp nhàng Biết thỏa thuận chủ đề chơi, phân vai chơi - Trẻ biết dùng nguyên vật liệu, đồ chơi để thực ý đồ chơi Kỹ - Rèn cho trẻ kỷ : Thoả thuận vai chơi, nội dung chơi, biết giao lưu, liên kết vai chơi Giáo dục - Giáo dục trẻ biết đoàn kết, hứng thú, không tranh giành đồ chơi - Trẻ hứng thú, tích cực với hoạt động Trẻ biết cất, lấy đồ dùng nơi quy định, xếp gọn gàng ngăn nắp II Chuẩn bị Góc xây dựng - Nguyên vật liệu xây dựng: Gạch, hàng rào cành khô, cổng… - Cột đền giao thơng, tơ, xe máy, mơ hình người, nhà… Góc phân vai - Các loại phương tiện giao thơng, bàn ghế… Góc học tập - Tranh chủ đề giao thông, sách báo - Tranh tô màu phương tiện giao thông - Kéo, hồ dán… Góc nghệ thuật - Đất sét, dao cắt đất III Tiến hành hoạt động Hoạt động cô Hoạt động trẻ Ổn định tổ chức, gây hứng thú - Cơ đố tuần lớp học chủ - Chủ đề giao thơng đề gì? - Bạn giỏi kể cho cô nghe tên số loại - Ơ tơ, xe máy, máy phương tiện giao thơng nào? bay… - Các ạ, có nhiều loại phương tiện giao thơng, nhờ có phương tiện giao thơng mà nhiều nơi - Trẻ lắng nghe Nội dung A, Giới thiệu góc chơi- Thỏa thận trước chơi - Trong hoạt động góc ngày hơm cho chơi góc với chủ đề giao thông - Vâng - Hôm cô cho lớp chơi góc: Góc xây - Trẻ lắng nghe dựng, góc phân vai, góc tạo hình, góc học tập - Các bác kĩ sư xây dựng đâu rồi? - có + Hơm bác xây dựng nào? - Xây dựng ngã tư + Để xây dựng ngã tư đường phố cần xây đường phố nào? - Xây tường, xây ngã + Đúng rồi, để xây dựng ngã tư đường phố tư, cối… trước tiên phải dây dựng ngã tư, hàng rào, cối, - Trẻ lắng nghe loại xe… - Vâng + Các bác kỹ sư nhớ để tý xây dụng ngã tư đường phố thật đẹp - Hôm bạn muốn chơi góc phân vai? - Con ạ, + Các chơi trò chơi góc phân vai? + Ở góc phân vai vào vai gì? - Trò chơi gia đình, bán phương tiện giao thông + Các chơi nào? + Vậy nhớ để lát - Vâng chơi góc phân vai - Con - Thế bạn thích chơi góc học tập? - Con tơ màu + Con chơi góc học tập? phương tiện giao thơng + Khi góc học tập tô màu cho làm tranh ngã tư phương tiện giao thông làm tranh ngã tư đường phố đường phố Chúng nhớ để lát góc - Vâng nghệ thuật chơi nhé! - Con - Ai chơi góc nghệ thuật ngày hơm nay? - Con nặn cột đèn + Con chơi trò chơi góc nghệ thuật? giao thơng nặn tơ + À cac nhớ nặn cột đè giao thông ô tô thật đẹp để tặng cho bác kỹ - Vâng sư xây dựng - Không tranh giành đồ - Khi chơi góc ý điều gì? chơi, không vứt đồ - Đúng chơi ý khơng chơi, xếp đồ chơi gọn tranh giành đồ chơi, không ném đồ chơi, gàng chơi xong phải cất đồ chơi gọn gàng - Vâng nhớ chưa? - Vâng - Bây mời nhẹ nhàng góc chơi B, Trẻ chơi - Cơ bao qt lớp - Trò chuyện trẻ chơi góc chơi - Cơ giúp đỡ trẻ trẻ gặp khó khăn - Cơ nhập vào vai chơi để chơi trẻ - Trẻ chơi góc hướng dẫ trẻ chơi C, Nhận xét trình chơi - Cơ đến góc để nhận xét - Trẻ lắng nghe - Cơ đến góc phân vai nhận xét góc chơi - Có + Hơm bán có đắt hàng khơng? - Góc nghệ thuật + Hơm làm nhũng rồi? - Con nặn cột đèn giao thông nặn ô tô + Các nặn cột đèn giao thông? Bao nhiêu ô tô? + Các đem cột đèn giao - Vâng thông ô tô tặng cho bác kỹ sư xây dựng - Góc học tập + Các làm nào? + Con dán đây? - Tơ màu phương tiện giao thơng làm tranh… - Góc xây dựng + À hôm cô thấy bác kỹ sư xây dựng xây dựng công đẹp đấy, cô mời đến tham quan cơng trình xây dựng bác kỹ - Vâng sư xây dựng + Ỏ góc xây dựng bác xây dựng cơng trình đây? - Con xây ngã tư + Các bác kỹ sư trình bày cơng trình đường phố khơng? -Trẻ trình bày - Cô khái quát nhận xét: Cô thấy hơm chơi góc ngoan nhập vai tốt , cô khen lớp - Trẻ lắng nghe Kết thúc - Cô trẻ hát “ Hết chơi” thu dọn đồ dùng lên góc gọn gàng -Trẻ thực HÌNH ẢNH MINH HỌA Một số hình ảnh sản phẩm đồ chơi từ vật liệu tự nhiên trẻ làm sau vận dụng sử dụng đa dạng vật liệu tự nhiên để làm đồ chơi Tranh 1: Một số vật liệu tự nhiên Tranh 2: Sản phẩm trẻ hoạt động trời từ Tranh 3: Sản phẩm trẻ sau hoạt động ngồi trời từ rơm khơ ... VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TỰ TẠO BẰNG NHỮNG VẬT LIỆU SẴN CÓ TRONG TỰ NHIÊN NHẰM PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ 5- 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TÍCH SƠN - THÀNH PHỐ VĨNH YÊN – TỈNH VĨNH PHÚC... tạo cho trẻ 5- 6 tuổi trường Mầm non Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đề xuất số biện pháp phát huy khả sáng tạo trẻ 5- 6 tuổi việc sử dụng đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên. .. Sản phẩm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả sáng tạo cho trẻ 5- 6 tuổi Chương : Thực trạng việc sử dụng sản phẩm đồ chơi tự tạo vật liệu sẵn có tự nhiên nhằm phát huy khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sản phẩm tự tạo bằng những vật liệu sẵn có trong tự nhiên nhằm phát huy khả năng sáng tạo cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non tích sơn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc , Sử dụng sản phẩm tự tạo bằng những vật liệu sẵn có trong tự nhiên nhằm phát huy khả năng sáng tạo cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non tích sơn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan