Mẫu Hợp đồng lao động nhân viên hành chính

3 128 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:48

Sau khi nghỉ việc, Người lao động không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật thuộc quyền sở hữu của Công ty (như: khách hàng, nhà cung cấp, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty) cho những người không có quyền hạn hoặc bất cứ ai ngoại trừ được sự chấp thuận của khách hàng, nhà cung cấp đó hoặc người có thẩm quyền của công ty CƠNG TY TNHH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: …/2018- HĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc oOo…………… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Căn Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 18 tháng năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 05 năm 2013 văn hướng dẫn thi hành - Căn nhu cầu Người lao động Người sử dụng lao động Chúng tơi, mợt bên là Ơng/Bà: Q́c tịch: Việt Nam Chức vu : Giám đốc Đại diện cho : Địa chi : Điện thoại : Fax: Và một bên là Ông/Bà: : Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày : Giới tính: Địa chi thường trú : Địa chi tạm trú : Số CMND : Cấp ngày: tại: Thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng - Loại hợp đồng lao động : Xác định thời hạn; - Từ ngày : - Địa điểm làm việc : - Chức danh chuyên môn : Nhân viên Hành – Pháp lý; - Cơng việc phải làm : Theo phân công, chi đạo cấp trực tiếp và Ban Giám đốc công ty Điều 2: Chế độ làm việc - Ngày làm việc: từ thứ Hai đến trưa thứ Bảy (không kể ngày Lễ, Tết theo luật định); - Thời gian làm việc: giờ/ngày, 44 giờ/tuần; Ngày nghi tuần: Chiều Thứ và Ngày Chủ nhật; Trang 1/3 - Được cấp phát những công cu, dung cu phuc vu cho công việc Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc : Cá nhân tự túc; - Mức lương hoặc tiền cơng : đờng/tháng; - Phu cấp gờm : Tiền ăn trưa là VND; - Hình thức trả lương : Theo thời gian; - Phương thức trả lương : Tiền mặt hoặc chuyển khoản; - Tiền thưởng : Theo quy định pháp luật và công ty; - Chế độ nâng lương : Theo quy định pháp luật và công ty; - Được trả lương tháng 01 lần : Ngày 05 tháng kế tiếp; - Chế độ nghi ngơi (nghi hàng tuần, phép năm, lễ, tết…): • • Phép năm: 12 ngày/năm; Ngày Lễ, Tết năm: Tết dương lịch – 1/1, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương – 10/3 AL, Giải phóng Miền Nam – 30/4, Quốc tế Lao động – 1/5, Quốc Khánh – 2/9; - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Hàng tháng, Công ty nộp đủ 32% mức lương Người lao động (theo Thang bảng lương đã được đăng ký quan quản lý lao động) để nộp đủ 25,5% BHXH, 4,5% BHYT, 2% BHTN theo quy định Bộ luật Lao động; - Chế độ đào tạo : Theo quy định công ty; - Những thỏa thuận khác : Cam kết thực hiện tốt nội quy công ty đề Nghĩa vụ: - Hoàn thành những công việc đã nêu Hợp đồng lao động; - Chấp hành nghiêm chinh điều lệ, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động, quy định thỏa ước lao động tập thể và văn bản lập quy Công ty; - Bảo vệ lợi ích Cơng ty trường hợp (bảo mật bí qút, tài liệu và thơng tin có liên quan đến Công ty); - Bồi thường vi phạm và vật chất: • - Trong q trình làm việc Công ty, nếu gây tổn thất cho Công ty phải bời thường toàn bợ thiệt hại gây ra; • Bời thường chi phí đào tạo cho Công ty theo cam kết; Sau nghi việc, Người lao động không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật tḥc qùn sở hữu Cơng ty (như: khách hàng, nhà cung cấp, tài liệu liên quan đến hoạt đợng Cơng ty) cho những người khơng có quyền hạn hoặc bất cứ ngoại trừ được chấp thuận khách hàng, nhà cung cấp hoặc người có thẩm qùn cơng ty; Trang 2/3 - Các vi phạm người lao động bị xử lý kỷ luật theo quy định Nội quy Công ty, đồng thời người lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai phạm trước quan Pháp luật Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết hợp đồng lao động; - Thanh tốn đầy đủ, đúng thời hạn chế đợ và quyền lợi cho Người lao động theo hợp đồng lao đợng, thỏa ước lao đợng tập thể (nếu có) Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng; - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật Người lao động theo quy định pháp luật, theo thỏa ước lao đợng tập thể (nếu có) và theo nợi quy lao động Công ty Điều 5: Điều khoản thi hành - Những vấn đề về lao động không ghi hợp đờng lao đợng này áp dung quy định thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể áp dung quy định Pháp luật Lao động; - Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, bên giữ mợt bản và có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2018 Khi hai bên ký kết phu luc Hợp đờng lao đợng nợi dung phu luc Hợp đờng lao đợng cũng có giá trị nội dung bản Hợp đồng lao động này NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc Trang 3/3 ... kết phu luc Hợp đồng lao động nợi dung phu luc Hợp đờng lao đợng cũng có giá trị nợi dung bản Hợp đồng lao động này NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên)... dụng lao động Nghĩa vụ: - Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết hợp đồng lao đợng; - Thanh tốn đầy đủ, đúng thời hạn chế độ và quyền lợi cho Người lao. .. hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: - Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng; - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Hợp đồng lao động nhân viên hành chính, Mẫu Hợp đồng lao động nhân viên hành chính

Từ khóa liên quan