Do an ky thuat thi cong

7 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:25

ĐỒ ÁN KTTC1 CHƯƠNG ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG  Yêu cầu : Thiết kế biện pháp xây lắp tổ chức thi cơng q trình thành phần công tác san đất vàđổ bêtông cốt thép chổ 1.PHẦN SAN ĐẤT -Đường đồng mức thấp nhất: 10,35 m - Độ chênh cao đường đồng mức: 0,45m - Kích thước ơđất : 300m x 200m - Hệ số mái dốc: m=0,67 PHẦN I CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG I.1 Tính tốn san khu vực xây dựng Tính san khu vực xây dựng theo yêu cầu cân phần đào đất phần đắp đất Trình tự tiến hành theo bước sau: I.1.1.Chia khu vực san thành vng Ởđây kích thước ơđất 300x200m.Nên ta phân chia thành ô vuông với cạnh 50m.Kẻđường chéo chia ô vuông thành tam giác xuôi theo đường đồng mức Tại đỉnh góc vng ta ghi cao trình đen (cao trình tự nhiên) cao trình đỏ (cao trình thiết kế), vẽđường ranh giới số không ( đường ranh giới đào đắp) Khu vực xây dựng chia thành 48ơ tam giác có cạnh góc vng 50 x 50m, đánh dấu nhưhình vẽ Hình 1: Bình đồ khu đất I.1.2.Tính cao trình đen đỉnh góc vng : ( độ cao tự nhiên ) Cao trình đen góc vng tính nội suy từđường đồng mức mặt cắt qua đỉnh vng vng góc với hai đường đồng mức SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 [Type text] CHƯƠNG ∆H x Hi = H a + L Vẽ đường thẳng vng góc với đường đồng mức để xác định L,dùng thứơc để xác định khoảng cách từ A đến M x.Biết độ cao đường đồng mức qua A B.Từđó suy Hi Kết tính tốn ghi bình đồ khu vực san I.1.3.Tính cao trình san : ( Ho) *Với n sốơ tam giác có cạnh a x a khu vực xây dựng Trong đó:ΣH1 , ΣH2 , , ΣH8 : Tổng giá trịđộ cao tự nhiên đỉnh có 1, 2, , tam giác hội tụ Với kết tính tốn theo hình vẽở trên, ta có : ♦ 1ΣH1= 21,5632 + 12,8491 = 34,4123 ♦ 2ΣH2= x ( 15,5762 + 17,9116) = 66,9756 ♦ 3ΣH3= 829,7667 ♦ 6ΣH6= 1562,1054 ♦ 4ΣH4=5ΣH5=ΣH7 =8ΣH8= ⇒H = 17,31 I.1.4.Tính cao trình thi cơng Htc = Hi - H0 Trong : Hi - Làđộ cao tự nhiên điểm i ( Hđen ) H0 - Làđộ cao san ( Hđỏ) Kết tính tốn độ cao tự nhiên, độ cao thi cơng: I.1.5 Tính khối lượng đất lăng trụ tam giác SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 Ho [Type text] CHƯƠNG h1 h3 h2 a a Hình 2: Trường hợp h1, h2, h3 dấu ♦ Các hồn tồn đào hay đắp tam giác có cạnh axa: a (± h1 ± h2 ± h3 ) Vđào (đắp) = ( 1) Với h1,h2,h3 : Lấy giá trịđại số Các có phần đào vàđắp ( độ cao đỉnh khác dấu ) Ký hiệu đỉnh khác dấu h1 h Vchêm a h h a VChóp Hình 3: Trường hợp h1, h2, h3 khác dấu ♦ Thể tích khối chóp cóđáy ∆ dấu với h1 (± h1 ) a2 V = (h1 + h2 )( h1 + h3 ) (2) ∆ V∆ dấu với h1 Với h1ở tử số lấy giá trịđại số, h1,h2,h3ở mẫu số lấy giá trị tuyệt đối ♦ Phần thể tích lại trái dấu với V∆ có2 đỉnh lại tam giác: Vchêm = V - V∆ ( 3) V∆ : xác định theo công thức ( 2) V : xác định theo cơng thức ( 1) Ta có khối lượng đất đào vàđắp tính theo bảng: Dấu (-) để phân biệt phần đất đắp Các số liệu tính tốn ghi bảng: SVTH: Nguyễn Dương Thế Đơng LỚP: XDK10 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 [Type text] CHƯƠNG Bảng 1.1: Tính tốn khối lượng đất cơng tác STT Ơ∆ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Độ cao thi công h1 h2 h3 -1,73 -2,42 -1,06 -1,73 -0,68 -1,06 -0,68 -1,06 0,06 -0,68 0,37 0,06 0,37 0,06 0,75 0,37 1,61 0,75 1,61 0,75 1,54 1,61 2.51 1,54 2,51 1,54 2,59 2,51 3,42 2,59 3,42 2,59 3,58 3,42 4,25 3,58 -2,42 -2,69 -1,7 -2,42 -1,06 -1,7 -1,06 -1,7 -0,88 -1,06 0,06 -0,88 0,06 -0,88 0,02 0,06 0,75 0,02 0,75 0,02 0,96 0,75 1,54 0,96 1,54 0,96 1,91 1,54 2,59 1,91 2,59 1,91 2,95 2,59 3,58 2,95 -2,69 -3,52 -2,74 SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10 Vi -2170,83 -1445,83 -700 -104,16 491,67 1137,5 1625 2358,3 2766,67 3550 3995,83 4687,5 -2837,5 -2158,33 -1516,67 -783,33 -333,33 345,83 720,83 1354,17 1837,5 2516,67 3104,17 3800 -3729,17 V∆ 0,11 -168,61 0,085 -335,63 Khối lượng đất công tác V+ V-2170,83 -1445,83 -700,11 64,45 -168,61 491,67 1137,5 1625 2358,3 2766,67 3550 3995,83 4687,5 -2837,5 -2158,33 -1516,67 0,085 -783,42 2,3 -335,63 341,67 716,67 1354,17 1837,5 2516,67 3104,17 3800 -3729,17 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 STT Ô∆ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Độ cao thi công h1 h2 h3 -2,69 -1,7 -2,74 -1,7 -2,74 -1,87 -1,7 -0,88 -1,87 -0,88 -1,87 -0,62 -0,88 0,02 -0,62 0,02 -0,62 0,38 0,02 0,96 0,38 0,96 0,38 1,35 0,96 1,91 1,35 1,91 1,35 1,92 1,91 2,95 1,92 -3,52 -4,46 -3,62 -3,52 -2,74 -3,62 -2,74 -3,62 -2,58 -2,74 -1,87 -2,58 -1,87 -2,58 -1,28 -1,87 -0,62 -1,28 -0,62 -1,28 -0,25 -0,62 0,38 -0,25 0,38 -0,25 0,32 0,37 1,35 0,32 1,35 0,32 0,6 1,35 1,92 0,6 TỔNG CHƯƠNG Vi V∆ -2970,83 -2629,17 -1854,17 -1404,17 -616,67 -91,67 566,67 1120,83 1758,33 2158,33 2825 -4833,33 -4116,67 -3725 -2995,83 -2387,5 -1570,83 -895,83 -204,167 187,5 850 945,83 1612,5 [Type text] 0,005 -155,16 36,29 -18,12 Khối lượng đất công tác V+ V-2970,83 -2629,17 -1854,17 -1404,17 0,005 -616,665 63,49 -155,16 566,67 1120,83 1758,33 2158,33 2825 -4833,33 -4116,67 -3725 -2995,83 -2387,5 -1570,83 -895,83 36,29 -240,457 205,62 -18,12 850 945,83 1612,5 -46259,83 46493.16 I.1.6.Tính khối lượng đất mái dốc: Do đất có mái dốc nên san cần phải tiến hành tính tốn đất tạo mái dốc xung quanh vùng đất san để tránh tượng sụt lở mh1 a l mh1  h1 mh2  h2 Hình 4: Các trường hợp tính khối lượng đất mái dốc Đất mái dốc đào đắp tính theo cơng thức: SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10 h1 h1 mh  mh1 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 [Type text] CHƯƠNG 1 VΙ = ± m.h12 l V = ± m.a.( h12 + h22 ) ± m h13 VΙΙΙ= m: hệ số mái dốc m = 0,67 Kết tính tốn ghi bảng dưới: Bảng1.2: Tính tốn khối lượng đất mái dốc STT MÁI DỐC HỐ ĐÀO V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 0,67x((-1,732)+(-0.682))/4 0,67x33,4242x(-0,682)/6 0,67x16,5758x0,372/6 0,67x(0,372)+(1,612)/4 0,67x(1,612+2,512)/4 0,67x(2,512+3,422)/4 0,67x(3,422+4,252)/4 0,67x(4,252+3,582)/4 0,67x(3,582+2,952)/4 0,67x(2,952+1,922)/4 0,67x(1,922+0,62)/4 0,67x(0,62+0,322)/4 0,67x21,1073x(0,32)2/6 0,67x28,8927x(-0,25)2/6 0,67x((-0,252)+(-1,282)/4 0,67x((-1,282)+(2,58)2)/4 0,67x((-2,58)2 + (-3,62)2)/4 0,67x((-3,622)+ (-4,46)2)/4 0,67x((-4,462) + (-3,52)2)/4 0,67x((-3,522)+ (-2,69)2)/4 0,67x((-2,692) + (-2,42)2)/4 0,67x((-2,422) + (-1,73)2)/4 0,672x(-1,73)3/3 0,672x4,253/3 SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10 KHỐI LƯỢNG (M3) ĐÀO ĐẮP -28,94 -10,36 1,52 22,86 74,47 150,72 249,23 258,61 180,22 103,76 33,89 3,87 1,45 -1,21 -14,25 -69.46 -165.49 -288,51 -270,36 -169,28 -109,64 -74,11 -0.775 11,49 [Type text] [Type text] ĐỒ ÁN KTTC1 V25 V26 0,672x0,63/3 0,672x(-0,45)3/3 TỔNG [Type text] CHƯƠNG 0.03 1098,12 -13.27 -1215,66  Từđó ta có: ♦ Tổng khối lượng đất đắp: Vđắp = ∑Vđắp+∑Vm đắp = 46270,21 + 1215,66 = 47485,87 (m3) ♦ Tổng khối lượng đất đào: Vđào = ∑Vđào+∑Vm đào= 46492.87+ 1098,12 = 47590,99 (m3) -Xét độ tơi xốm đất: Đất khu vực thi công làđất cấp II có hệ số tơi xốp cuối 0,035 Vđào = 47590,99 x(1+0.035) = 49256,67 (m3) -Sai số khối lượng đào vàđắp là: ∆V = 49256,67 - 47485,87 = 1770,8 1770,8 ∆V = 49256,67 = 0,03% < 5% -Sai số là: S= V ⇒ Vậy thỏa mãn điều kiện SVTH: Nguyễn Dương Thế Đông LỚP: XDK10
- Xem thêm -

Xem thêm: Do an ky thuat thi cong, Do an ky thuat thi cong

Từ khóa liên quan