Một số thông số dùng để đối chiếu

2 31 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 05:07

Một số thông số dùng để đối chiếu * Chỉ số tim ngực: Bóng tim lớn - > 60% trẻ sơ sinh - >55% trẻ 50% trẻ > tuổi *Tiêu chuẩn đánh giá dày buồng tim[12] - Dày nhĩ phải + Tại D2: sóng P cao nhọn (P > 2,5mm) + Tại V1: P có dạng pha với pha (+) > pha (-) - Dày nhĩ trái: + Tại D2: sóng P rộng (P > 0,1s trẻ nhỏ, > 0,08s trẻ lớn) + Tại V1: P có dạng pha với pha (-) sau pha (+) - Dày nhĩ + Tại D2: sóng P cao (> 2,5mm) rộng (> 0,08s) - Dày thất phải + Trục phải, R cao aVR, D3 V1, V2, S sâu D1 + Tại V1: R cao (R > 7mm), tỷ lệ R/S > + Tại V6: S sâu R/S < 1, RV1 + SV5 > 11mm - Dày thất trái + Trục trái (hoặc trục trung gian) + R cao D1, D2, D3, aVL, aVF V5, V6 + Tại V5, V6: Q sâu (> 5mm) + RV1 + SV5 > 45mm - Dày thất: kết hợp tiêu chuẩn dày thất phải dày thất trái * Kích thước lỗ thơng liên thất dựa theo đường kính gốc ĐMC [37Error: Reference source not found] : + Lỗ TLT nhỏ: Đường kính lỗ thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số thông số dùng để đối chiếu , Một số thông số dùng để đối chiếu