T.Anh 5 Unit 1 Lesson 3.1

10 91 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:30

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 5 Unit 1. Whats your address Lesson 3 Tiết 1. Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) Unit What’s your address? Lesson 3.1 Review - What’s your address? - Where you live? - Live - Lane - Tower - Floor - Flat Review - What’s the city like? - Island - Pretty - Busy - Crowded Trọng âm ‘ (Stress) - Xuất từ có âm tiết trở lên câu - Từ hay âm tiết đọc nhấn mạnh - Từ chứa thơng tin câu VD Nice to meet you ‘NICE to ‘MEET you Homework: - Luyện viết từ vựng mẫu câu - Luyện đọc từ vựng mẫu câu - Làm tập SGK sách tập .. .Unit What’s your address? Lesson 3 .1 Review - What’s your address? - Where you live? - Live - Lane - Tower - Floor
- Xem thêm -

Xem thêm: T.Anh 5 Unit 1 Lesson 3.1, T.Anh 5 Unit 1 Lesson 3.1