02 đột biến gen DONE

11 59 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:38

ĐỘT BIẾN GEN LÝ THUYẾT ĐỘT BIẾN GEN Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Ở sinh vật nhân sơ nhiều đột biến gen thay cặp nucleotit thường đột biến trung tính? A Do tính chất phổ biến mã di truyền B Do tính đặc hiệu mã di truyền C Do tính thối hóa mã di truyền nên có thay đổi mã ba mã hóa cho loại axitamin D Do tính thối hóa mã di truyền, đột biến không làm biến đổi ba thành ba khác Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Tần số đột biến gen cao hay thấp tùy thuộc vào: (1) loại tác nhân gây đột biến (2) đặc điểm cấu trúc gen (3) cường độ, liều lượng tác nhân (4) chức gen (5) quan phát sinh đột biến Số ý là: A B C D Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Nhận định không đột biến gen? A Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN B Đột biến gen có lợi, có hại trung tính C Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp q trình tiến hóa D Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit Câu (THPT Diệu Hiền – 2016) Trong câu sau nói đột biến điểm: Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò q trình tiến hóa Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen cấu trúc Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại Trong số đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nucleotit gây hại cho thể sinh vật Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm trung tính Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện mơi trường tổ hợp gen mà tồn Có câu đúng? A B C D Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Trong operon Lac, giả thiết xảy đột biến, trường hợp sau làm cho nhóm gen cấu trúc khả sản xuất enzim phân giải đường Lactôzơ? (1) Gen bị đột biến vùng khởi động (2) Gen bị đột biến mã mở đầu (3) Đột biến vùng vận hành (4) Đột biến gen điều hòa (R) Số ý là: A B C D Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Đột biến thay cặp Nuclêôtit cặp Nuclêôtit khác gây ra: (1) thay axitamin axit amin khác (2) sinh prơtêin có hoạt tính khơng thay đổi (3) ngừng q trình tổng hợp Prơtêin điểm (4) làm thay đổi nghiêm trọng cấu trúc phân tử Prôtêin Số ý là: A 1, 2, B 2, C 2, 3, D 1, 2, 3, Câu (THPT Lương Ngọc Quyến – 2016) Cho thông tin đột biến sau đây: (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen NST (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thơng tin nói đột biến gen là: A (1) (4) B (1) (2) C (3) (4) D (2) (3) Câu (THPT Nghi Lộc – 2016) Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến chuỗi polypeptit gen quy định tổng hợp khơng bị thay đổi Ngun nhân vì? A Mã di truyền có tính thối hóa B Mã di truyền có tính đặc hiệu C AND vi khuẩn dạng vòng D Gen vi khuẩn có cấu trúc theo operon Câu (THPT Nghi Lộc – 2016) Đột biến gen xuất do? A Có rối loạn q trình nhân đơi NST B Các tác nhân đột biến từ bên C Các tác nhân đột biến xuất thể sinh vật D Tác nhân đột biến bên bên thể làm rối loạn q trình nhân đơi ADN Câu 10 (THPT Đa Phúc – 2016) Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến chuỗi polypeptit gen quy định tổng hợp không bị thay đổi Nguyên nhân vì: A ADN vi khuẩn có dạng vòng B Gen vi khuẩn có cấu trúc theo operon C Mã di truyền có tính thối hóa D Mã di truyền có tính đặc hiệu Câu 11 (THPT Đa Phúc – 2016) Cho trường hợp sau: Gen tạo sau tái ADN bị cặp nuclêôtit Gen tạo sau tái ADN bị thay cặp nuclêôtit mARN tạo sau phiên mã bị nuclêôtit mARN tạo sau phiên mã bị thay nuclêôtit Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị axit amin Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay axit amin Có trường hợp xếp vào đột biến gen? A B C D Câu 12 (THPT Đa Phúc – 2016) Cho phát biểu sau đột biến gen: (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 13 (THPT Yên Định – 2016) Nếu thêm cặp nuclêôtit xảy codon đoạn mã hố thì: A Thay axitamin axitamin khác B Thay đổi thành phần, trật tự xếp axitamin chuỗi polipeptit gen tổng hợp C Khơng ảnh hưởng tới qúa trình giải mã D Mất thêm axitamin Câu 14 (THPT Yên Định – 2016) Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác xảy vùng exôn gen cấu trúc khơng làm thay đổi trình tự axit amin gen quy định tổng hợp Ngun nhân do? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính thối hố D Mã di truyền có tính đặc hiệu Câu 15 (THPT Quảng Xương – 2016) Gen N sinh vật nhân sơ có trình tự nucleotit sau: Biết axit amin valin mã hóa codon 3’ UUG 5’;3’ XUG 5’;3’ AUG 5’;3’ GUG 5’ chuỗi polipeptit gen N quy định tổng hợp 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau đây, có dự đoán sai? (1) Đột biến thay cặp nucleotit G – X vị trí 88 cặp nucleotit A – T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit ngắn so với chuỗi polipeptit gen N quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nucleotit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi polipeptit gen N quy định tổng hợp (3) Đột biến cặp nucleotit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi polipeptit gen N quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nucleotit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit giống với chuối polipeptit gen N quy định tổng hợp A B C D Câu 16 (THPT Quảng Xương – 2016) Nói đột biến gen: Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit Đột biến gen có lợi, có hại trung tính với thể đột biến Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường Số phát biểu là: A B C D Câu 17 (THPT Yên Lạc – 2016) Đột biến gen tác động lên protein gây bệnh phêninkêtô niệu thuộc dạng? A Làm biến đổi chức protein B Không tạo protein C Tạo protein bình thường D Tạo nhiều protein Câu 18 (THPT Yên Lạc – 2016) Cho thông tin: (1) Gen bị đột biến dẫn đến protein không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng protein (3) Gen đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức protein (4) Gen bị đột biến dẫn đến protein tổng hợp bị thay đổi chức Các thơng tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền người là? A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) D (1), (2), (3) Câu 19 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Trong phát biểu sau có phát biểu nói đột biến gen đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A B C D Câu 20 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Cơ thể mang gen đột biến chưa biểu thành thể đột biến vì: A Đột biến trội trạng thái dị hợp B Đột biến lặn khơng có alen trội tương ứng C Đột biến lặn trạng thái dị hợp D Đột biến lặn trạng thái đồng hợp Câu 21 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Kết luận sau khơng đúng? A Trong điều kiện khơng có tác nhân gây đột biến phát sinh đột biến gen B Cơ thể mang đột biến gen lặn trạng thái dị hợp không gọi thể đột biến C Q trình tự nhân đơi khơng theo ngun tắc bổ sung phát sinh đột biến gen D Gen tế bào chất bị đột biến thành gen lặn kiểu hình đột biến biểu Câu 22 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) gen xảy đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác số lượng trình tự axit amin chuỗi polipeptit khơng thay đổi Giải thích sau đúng? A Mã di truyền mã ba B Nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin C Một ba mã hóa cho nhiều loại axit amin D Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ Câu 23 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Biến đổi cặp nucleotit gen phát sinh nhân đôi AND gọi là: A Đột biến B Đột biến gen C Thể đột biến D Đột biến điểm Câu 24 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Trong số dạng đột biến sau đây, dạng thường gây hậu nhất? A Thay cặp nucleotit B Mất cặp nucleotit C Đột biến đoạn D Thêm cặp nucleotit Câu 25 (THPT Yên Thế – 2016) Thể đột biến là? A Những cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình trội B Những cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình trung gian C Những cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình lặn D Những cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình Câu 26 (THPT Yên Thế – 2016) Bệnh sau người đột biến gen gây ra? A Ung thư máu B Claiphentơ C Đao D Hồng cầu lưỡi liềm Câu 27 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Nhận định sau đúng? A Trong q trình nhân đơi ADN, Guanin dạng (G*) kết cặp với Timin gây đột biến thay cặp nuclêôtit B Dung dịch cônsixin gây đột biến cặp nuclêôtit C Đột biến gen gây hậu nặng nề so với đột biến NST D Chất – BU gây đột biến thay cặp A – T thành G – X qua lần tái ADN Câu 28 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Hiện tượng sau đột biến? A Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa B Người mắc bệnh ung thư máu C Cây sồi rụng vào cuối mùa thu non vào mùa xuân D Con tắc kè hoa đổi màu thể theo môi trường Câu 29 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Cho thông tin đột biến sau đây: (1) Xảy cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch (2) Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm nhiều phân tử ADN (4) Làm xuất alen quần thể Các thơng tin nói đột biến gen là? A (1) (2) B (1) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 30 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Cho thông tin sau: (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp (2) Gen bị đột biến làm tăng giảm số lượng prôtêin (3) Gen đột biến làm thay đổi axit amin axit amin khác không làm thay đổi chức prôtêin (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin tổng hợp bị chức Trong thông tin trên, thông tin sử dụng làm để giải thích nguyên nhân bệnh di truyền phân tử người là? A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2), (4) Câu 31 (Sở GD&ĐT Kiên Giang – 2016) Khi nói đột biến gen, có phát biểu đúng? (1) Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm thường vô hại (2) Giá trị đột biến gen thay đổi tùy vào điều kiện môi trường tổ hợp gen (3) Đột biến gen liên quan đến cặp nucleotit gọi đột biến điểm (4) Tất đột biến gen sau phát sinh di truyền lại cho hệ sau A B C D Câu 32 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Ở tế bào thực vật, gen AND lục lạp bị đột biến không dẫn đến kết đây: A Trong tế bào có mang gen đột biến có loại lục lạp xanh trắng B Làm cho tồn hóa trắng khơng tổng hợp chất diệp lục C Sự phân phối ngẫu nhiên không đồng lạp thể không thơng qua q trình ngun phân sinh tượng có đốm xanh, đốm trắng D Lục lạp khả tổng hợp diệp lục làm xuất màu trắng Câu 33 (Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu – 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen phát sinh mơi trường khơng có tác nhân đột biến B Đột biến gen tạo lôcut gen mới, làm tăng đa dạng di truyền loài C Đột biến gen lặn biểu kiểu hình thể bị đột biến D Các đột biến gen gây chết truyền lai cho đời sau Câu 34 (Sở GD&ĐT Thanh Hoá – 2016) Trong câu sau nói đột biến điểm: Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò q trình tiến hóa Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen cấu trúc Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại Trong số đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêơtit gây hại cho thể sinh vật Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm trung tính Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen mà tồn Có câu đúng? A B C D Câu 35 (Sở GD&ĐT Thanh Hoá – 2016) Mức độ có lợi hay có hại gen đột biến phụ thuộc vào? A Tần số phát sinh đột biến B Tỷ lệ đực, quần thể C Số lượng cá thể quần thể D Môi trường sống tổ hợp gen Câu 36 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen tạo lơcut gen mới, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài B Đột biến gen phát sinh mơi trường khơng có tác nhân đột biên, C Đột biến gen trội khơng biêu kiêu hình thê bị đột biên D Các đột biên gen gày chêt có thê truyên lại cho đời sau Câu 37 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Các ba mã gốc sau đây:  1 ATG   AXG  3 AAG   TTX   TTG   TXX Trong ba cho có ba mà đột biến điểm xảy thay cặp nu ban đầu căp nu A – T dẫn đến xuất ba mã kết thúc mARN? A B C D Câu 38 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau không đúng? (1) Đột biến thay cặp nucleotit dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định (3) Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST (4) Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nucleotit (5) Xét mức độ phân tử, phần lớn đột biến điểm vô hại (trung tính) (6) Đột biến cặp nucleotit dẫn đến q trình phiên mã gen khơng diễn A B C D Câu 39 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Khi nói đột biến gen phát biểu sau không đúng? A Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nu thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi polypeptit gen tổng hợp B Đột biến gen khơng làm thay đổi vị trí gen tren NST C Khi bazo nito dạng xuất trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nu D Xét mức độ phân tử, đa số đột biến điểm vơ hại (trung tính) Câu 40 (THPT chun Khoa học tự nhiên – 2016) Loại đột biến gen làm thay đổi khả thích nghi sinh vật? A Đột biến thay nucleotit làm codon chuyển thành codon khác nh ưng mã hóa cho loại axit amin B Đột biến xáy mã mở đầu gen thiết yếu C Đột biến thay nucleotit làm xuất codon mới, mã hóa axit amin khác khơng làm thay đối chức hoạt tính protein D Đột biến xảy vùng intron gen, Câu 41 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Có bạn học sinh phát biểu đột biến gen (ĐBG) sau: An: ĐBG phát sinh giảm phân, vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính, đồng thời ĐBG thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống Bình: ĐBG phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản vơ tính, phát sinh giảm phân nhân lên mơ thể biểu kiểu hình phần thể Hùng: Đột biến điểm khơng ảnh hưởng đến sức sống sinh vật ĐBG nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho q trình tiến hóa sinh vật Dựa vào kiến thức học, em cho biết phát biểu xác? A Bình B An C Hùng D An Hùng Câu 42 (THPT chuyên Vinh – 2016) Dạng đột biến sau gây hậu nghiêm trọng mặt di truyền? A Thêm cặp nucleotit trước mã mở đầu B Thêm cặp nucleotit mã kết thúc C Mất căp nucleotit mã kết thúc D Mất căp nucleotit sau mã mở đầu Câu 43 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường B Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến C Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã D Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 44 (THPT chuyên Phan Bội Châu – 2016) Trong phát biểu sau, có phát biểu tác nhân gây đột biến? Tia UV làm cho hai bazo nito Timin mạch liên kết với Nếu sử dụng – BU sau ba hệ codon XXX bị đột biến thành codon GXX Guanin dạng tạo nên đột biến thay G – X A – T Virus tác nhân gây nên đột biến gen Để tạo đột biến tam bội, người ta xử lý hợp tử 2n conxixin A B C D BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN GEN Câu 45 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Một gen có chiều dài 4080 Å có 900 nucleotit loại A Sau đột biến, chiều dài gen không đổi số liên kết hydro 2703 Loại đột biến gen xảy gì? A Thay cặp nucleotit B Thêm cặp nucleotit C Mất cặp nucleotit D Thay cặp A – T cặp G – X Câu 46 (THPT Diệu Hiền – 2016) Một gen cấu trúc có khối lượng 72.104 đvC có tỷ lệ A : G  1: Gen đột biến dẫn đến phân tử mARN tổng hợp cau đột biến có chứa 178A,123U,582G,317X Biết đột biến tác động lên cặp nucleotit gen Hãy cho biết dạng đột biến gen xảy ra? A Thay cặp A – T cặp G – X B Mất cặp nucleotit loại G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thêm cặp nucleotit loại A – T Câu 47 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Đột biến gen làm axít amin thứ tư chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh tương ứng đột biến làm? A Mất cặp nuclêôtit gen B Mất cặp nuclêôtit thứ 10, 11, 12 gen C Mất cặp nuclêôtit gen D Mất cặp nuclêôtit thứ 13, 14, 15 gen A  Câu 48 (THPT Nghi Lộc – 2016) Một gen cấu trúc có chiều dài 0,51 µm tỷ lệ G Gen bị Đột biến tổng hợp phân tử mARN có chứa 280 Ađênin, 321 Uraxin, 599 Guanin 300 Xitôzin Biết Đột biến tác động lên cặp nuclêôtit Dạng Đột biến xảy là? A Thay cặp A – T cặp G – X B Thêm cặp loại G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thêm cặp loại A – T A G Sau đột biến, chiều dài gen không đổi tỷ lệ Câu 49 (THPT Yên Dũng – 2016) Gen dài 3060 Å, tỷ lệ A �42,18% G Dạng đột biến là? A Thay cặp A – T cặp G – X B Đảo vị trí cặp nucleotit C Thay cặp A – T cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T Câu 50 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Gen D có khối lượng phân tử 72.10 đvC có 2826 liên kết hiđrô Một đột biến xảy làm gen D biến thành gen d Khi cặp gen Dd đồng thời nhân đôi lần, môi trường nội bào cung cấp tổng số 33586 nu tự số nu loại A cung cấp nhiều G 4865 nucleotit Đột biến thuộc dạng? A Mất cặp A – T B Mất cặp G – X C Thêm cặp G – X D Thay cặp A – T thành cặp G – X Câu 51 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Gen B có chiều dài 1530 Å có 1169 liên kết hydro bị đột biến thành alen b Cặp gen Bb tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục lần nhân đôi thứ hai Trong tất gen có 1444 nucleotit loại Adenin 2156 nucleotit loại Guanin Dạng đột biến xảy với gen B là? A Thay cặp G – X cặp A – T B Thay cặp A – T cặp G – X C Mất cặp G – X D Mất cặp A – T Câu 52 (Sở GD&ĐT Bắc Giang – 2016) Dạng đột biến gen sau làm thay đổi thành phần axit amin không làm thay đổi số lượng axit amin chuỗi pôlipeptit tương ứng? A Thêm cặp nuclêôtit ba mã hoá thứ hai gen B Mất cặp nuclêơtit ba mã hố thứ ba gen C Thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác xảy ba mã hố thứ tư gen D Mất cặp nuclêôtit ba mã hoá thứ năm gen A  Câu 53 (Sở GD&ĐT Quảng Nam – 2016) Một gen cấu trúc có khối lượng 72.104 đvC có tỷ lệ G Gen bị đột biến dẫn đến phân tử mARN tổng hợp sau đột biến có chứa 178 adenin, 123 uraxin, 582 guanin, 317 xitozin Biết đột biến tác động lên cặp nucleotit gen Hãy cho biết dạng đột biến gen xảy A Thay cặp G – X cặp A – T B Thay cặp A – T cặp G – X C Thêm cặp nu loại A – T D Mất cặp nu loại G – X Câu 54 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Gen A có tổng số 3240 liên kết hiđrơ Guanin chiếm 35% tổng số nuclêôtit gen Gen A bị đột biến thành gen a , hai gen tự nhân đôi lần cần môi trường cung cấp 5037 xitozin 2160 adenin Đây dạng đột biến: A Thêm cặp G – X B Mất cặp G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Mất cặp A – T Câu 55 (THPT Quảng Xương – 2016) Trình tự mARN sau: 5’ AUG GGG UGX XAU UUU 3’ mã hóa cho chuỗi polipeptit gồm axit amin Dạng đột biến thay dẫn đến polipeptit lại axit amin? A Thay A ba X B Thay X ba thứ ba A C Thay G ba A D Thay U ba A Câu 56 (THPT Quảng Xương – 2016) Ở tế bào vi khuẩn, gen có 2400 nuclêơtit 3120 liên kết hiđrô Sau đột biến cặp nuclêôtit gen đột biến tự nhân đôi lần sử dụng môi trường 1440 ađênin 2163 guanin Số liên kết hiđrô gen đột biến là: A 3117 B 3122 C 3118 D 3123 A  Câu 57 (THPT Yên Thế – 2016) Một gen sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêơtit có tỷ lệ G gen bị đột biến cặp nuclêơtit giảm liên kết hidrơ so với gen bình thường Số lượng loại nuclêơtit gen hình thành sau đột biến là: A A  T  599;G  X  900 B A  T  900;G  X  599 C A  T  600;G  X  899 D A  T  600;G  X  900 Câu 58 (THPT Yên Thế – 2016) Một đoạn gen cấu trúc có trật tự nucleotit mạch gốc sau: 3’ TAX AAG GAG AAT GTT TTA XXT XGG GXG GXX GAA ATT 5’ Nếu đột biến thay nuclêôtit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) mơi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (tính axit amin mở đầu) là: A aa B aa C aa D aa Câu 59 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Một gen trình nhân đôi bị tác động chất – BU gây đột biến gen thay cặp A – T cặp G – X Nếu gen ban đầu nhân đôi lần liên tiếp tạo gen mang đột biến? A 10 B C 15 D 32 Câu 60 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Một gen q trình nhân đơi xảy kết cặp không nguyên tắc bổ sung, Guanin dạng kết cặp với Timin làm cho cặp G – X bị thay cặp A – T Nếu gen bị đột biến nhân đôi lần liên tiếp tạo gen mang đột biến? A B C D Câu 61 (THPT Yên Thế – 2016) Gen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân liên tiếp hai lần, môi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin Có kết luận sau: (1) Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G – X cặp A – T (2) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết (3) Số nuclêôtit loại gen b A  T  282;G  X  368 (4) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêôtit Trong kết luận trên, có kết luận đúng? Biết trình nguyên phân diễn bình thường A B C D Câu 62 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Một gen có 1200 nuclêơtit có 30% ađênin Do đột biến chiều dài gen giảm 10,2 Å liên kết hydrô Số nuclêôtit tự loại mà môi trường phải cung cấp gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần là: A A  T  1432;G  X  956 B A  T  1440;G  X  960 C A  T  1080;G  X  720 D A  T  1074;G  X  717 Câu 63 (Sở GD&ĐT Hải Phòng – 2016) Gen M dài 5100 Å có 3900 liên kết hidro Gen bị đột biến thành gen m có A  T  601;G  X  899 Kết luận sau không đúng? (1) Đột biến thuộc dạng đột biến thay cặp nucleotit (2) Tác nhân gây nên dạng đột biến – BU (3) Gen sau đột biến có số liên kết hidro giảm liên kết (4) Cặp gen Mm nhân đôi lần liên tiếp số nucleotit tự mơi trường cung cấp A  T  8407;G  X  12600 A (2), (4) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (3) Câu 64 (Sở GD&ĐT Bình Thuận – 2016) Gen M vi khuẩn có trình tự nuclêotit mạch mã gốc sau: Theo bảng mã di truyền, axit amin alanin mã hóa mã (triplet): 3’XGA5’;3’XGG5’;3’XGT5’;3’XGX5’ Biết gen M quy định tổng hợp chuỗi pơlipeptit có 33 axit amin Đã có nhận định sau phân tích liệu trên: (1) Các cođon axit amin alanin 5’GXU3’;5’GXX3’;5’GXA3’;5’GXG3’ (2) Đột biến thay cặp nuclêotit A – T vị trí 27 cặp nuclêotit G – X thay cặp nuclêotit X – G vị trí 57 cặp nuclêotit A – T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) Đột biến thay cặp nuclêotit vị trí 88 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến cặp nuclêotit vị trí 99 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp Phương án trả lời là: A (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) B (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai C (1) đúng; (2) đúng; (3) sai; (4) D (1) đúng; (2) đúng; (3) sai; (4) sai Câu 65 (Sở GD&ĐT Bình Thuận – 2016) Gen D bị đột biến thành gen d Cặp alen Dd nhân đôi số lần lấy từ môi trường nội bào tổng số nuclêotit loại A G 93000, số nuclêotit loại A môi trường cung cấp cho alen D 21731, số nuclêotit loại G mơi trường cung cấp cho alen d 24.800 Biết chiều dài hai alen 510 nm, đột biến liên quan đến cặp nuclêotit Khẳng định sau không đúng? A Đột biến D thành d đột biến thay cặp G – X thành cặp A – T B Gen D có 701 nuclêotit loại T C Cả hai gen nhân đôi lần D Tổng số nuclêotit loại X môi trường cung cấp cho q trình nhân đơi hai alen 49569 nuclêotit Câu 66 (Sở GD&ĐT Kiên Giang – 2016) Gen B có số nucleotit loại A chiếm 30%, xảy đột biến đoạn 1 thành gen b làm cho số nucleotit loại A giảm , loại G giảm so với chưa đột biến Sau đột biến gen b dài 4080 Å Trong nhận định sau, có nhận định đúng? (1) Số nucleotit loại gen b là: A  T  720,G  X  480 (2) Khi cặp gen nhân đôi lần tổng số nucleotit loại X mà mơi trường cần cung cấp 3150 (3) Tổng số liên kết hidro gen B 3600 (4) Tổng số nucleotit gen B 2640 A B C D Câu 67 Một vùng ADN sợi kép vẽ hình dưới; gạch nối ngang đoạn trình tự có chiều dài khơng 5’ GAX TAG GAX TA    GTA XA TGX TA 3‘ 3’ XTA ATX XTG AT    XAT GT AX GAT 5’ xác định: Xảy đảo đoạn với đoạn ADN nằm khung vng Hình vẽ đoạn ADN sau xảy đảo đoạn? 5’ GAX TAG AXA TG    ATX AGT GXT A 3’ A 3’ XTA ATX TGT AX    TAG TXA XGA T 5’ 5’ GAX TAG XTG AT    XAT GTT GXT A 3’ B 3’ XTA ATX GAX TA    GTA XAA XGA T 5’ 5’ GAX TAG ATX AG    AXA TGT GXT A 3’ C 3’ XTA ATX TAG TX    TGT AXA XGA T 5’ 5’ GAX TAG TGT AX    TAG TXT GXT A 3’ D 3’ XTA ATX AXA TG    ATX AGA XGA T 5’ Câu 68 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Trong bảng mã di truyền, người ta thấy có loại mã di truyền quy định tổng hợp axit amin prolin 5’ XXU 3’ : 5’ XXA 3’ : 5’ XXX 3’: 5’ XXG 3’ Từ thông tin cho thấy viêc thay đổi nucleotit ba thường không làm thay đổi cấu trúc axit amin tương ứng chuỗi polipeptit? A Thay đổi nucleotit thứ ba B Thay đổi nucleotit ba C Thay đổi nucleotit thứ hai ba D Thay đổi nucleotit thứ ba ba Câu 69 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Cho biết: 5’ AUG 3’: Met , 5’ UAU 3’ 5’ UAX 3’ : Tyr , 5’ UGG 3’: trp ; 5’ UAA 3’;5’ UAG 3’;5’ UGA 3’ : kết thúc Xét đoạn trình tự mARN: 5’ AUG UAU UGG 3’ Trình tự nucleotit tương ứng là: 123 456 789 Trên phân tử mARN nói có cách đột biến điểm thay cặp nucleotit làm kết thúc sớm trình dịch mã? A B C D Câu 70 (THPT chuyên Vinh – 2016) Một phân tử – brôm uraxin tác động vào lần nguyên phân hợp tử gây đột biến gen,số lượng nhiễm sắc thể hợp tử 2n  Khi kết thúc lần nguyên phân, tất tế bào số nhiễm sắc thể mang gen đột biến A 16 B 32 C D 60 Câu 71 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Một gen không phân mảnh dài 198,9nm số nucleotide loại G chiếm 40% Xử lý đột biến gen nói tạo alen đột biến, ký hiệu Mt Biết alen Mt dịch mã tạo chuỗi polypeptide ngắn so với gen gốc axit amin Tách alen Mt tiến hành tự invitro (trong ống nghiệm) lần nhu cầu alen Mt với Adenosine thấp so với gen gốc 14 phân tử Số liên kết hydro bị phá vỡ trình tái alen Mt là: A 11417 B 11428 C 11466 D 13104 Câu 72 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Một gen bình thường có số nucleôtit loại A chiếm 30% Do xảy 1 đột biến đoạn làm cho nucleôtit loại A giảm , loại G giảm so với chưa bị đột biến Sau đột biến gen dài 2937,6 Å Số nucltit loại X gen sau đột biến A 720 B 384 C 96 D 480 Câu 73 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a , alen b bị đột biến thành alen B alen C bị đột biến thành alen c Biết cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ alen trội trội hồn tồn Dự đốn sau di truyền tính trạng? A Các kiểu gen biểu thành thể đột biến locut aaBbCc , aaBBcc B Có tối đa 30 loại kiểu gen quy định tính trạng C Kiểu hình A – B – C – có tối đa 10 kiểu gen quy định D Có tối đa loại kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 74 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Một gen có chiều dài 0,51µm có 3900 liên kết hiđro tiến hành nhân đôi đợt Trong lần nhân đơi gen có bắt cặp nhầm ađênin với phân tử – Brôm Uraxin Tổng số nucleotit loại gen đột biến A A  T  1800, G  X  2700 B A  T  4193, G  X  6307 C A  T  1797, G  X  2003 D A  T  9594, G  X  14422 Câu 75 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Giả sử gen có bazơnitơ ađênin trở thành dạng (A*) sau lần nhân đơi có tối đa gen đột biến thay cặp A – T cặp G – X hình thành: A 13 B 14 C 15 D 12 Câu 76 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Một gen loài sinh vật nhân thực có chiều dài 4080 Å 3120 liên kết hidro Trong lần gen nhân đơi có acridin tác động vào mạch, qua hai lần nhân đôi tạo gen đột biến Gen đột biến tiếp tục nhân đôi hai lần lấy từ môi trường nội bào 2157 nucleotit loại Guanin 1440 nucleotit loại Ađênin Cho nhận định sau: Acridin tác động vào trình tự nhân đơi gen Gen đột biến gen ban đầu liên kết hidro Phân tử prơtêin gen đột biến tổng hợp có 398 axitamin Gen đột biến có 2396 liên kết cộng hóa trị nucleotit Kiểu đột biến dẫn tới tượng “dịch khung” mã di truyền gen đột biến Có nhận định không đúng? A B C D Câu 77 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Một gen vi khuẩn thực trình tổng hợp phân tử ARN thông tin, môi trường nội bào cung cấp 350 Uraxin Khi nghiên cứu cấu trúc gen đó, người ta xác định mạch đơn có số lượng Ađênin 250 Biết số nucleotit loại guanin gen chiếm 30% tổng số nucleotit Có nhận định đúng: (1) Từ liệu xác định thành phần loại nucleotit phân tử ARN thông tin tổng hợp từ gen (2) Gen mã hóa phân tử protein có 498 axitamin (3) Gen có tổng số 3900 liên kế hidro hai mạch đơn (4) Từ dẫn liệu xác định thành phần loại nucleotit phân tử ARN thơng tin (5) Số liên kết cộng hóa trị nucleotit gen 5998 A B C D ... Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen phát sinh mơi trường khơng có tác nhân đột biến B Đột biến gen tạo lôcut gen mới, làm tăng đa dạng di truyền lồi C Đột biến gen lặn... Xương – 2016) Nói đột biến gen: Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến... biểu nói đột biến gen đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 đột biến gen DONE, 02 đột biến gen DONE