50 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân - BKTTN 01- chương trình EHOU

13 297 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:27

1 Xét theo tính hữu ích cộng đồng, kỹ phân làm mấy loại? Chọn một câu trả lời: a b c d 2 Có cách điển hình để phân loại kỹ ? Chọn một câu trả lời: a b c d So sánh kỹ và kiến thức: Chọn một câu trả lời: a Chỉ cần có kỹ khơng cần kiến thức b Kỹ là hành động thuần thục nền tảng kiến thức c Có kiến thức tức là có kỹ d Kiến thức là kỹ cứng Phương tiện cần thiết để học E-learning là: Chọn một câu trả lời: a Cả máy tính và Internet b Internet c Điện thoại d Máy vi tính So sánh giữa kỹ và thói quen: Chọn mợt câu trả lời: a Kỹ và thói quen hình thành mợt cách có ý thức và thơng qua q trình lụn tập, b Kỹ và thói quen hình thành mợt cách vơ thức c Kỹ hình thành mợt cách có ý thức thơng qua q trình lụn tập còn thói quen hình thành mợt vơ thức d Kỹ hình thành mợt cách vơ thức còn thói quen hình thành mợt cách có ý thức thơng qua q trình chuyển động Các nguyên tắc để quản lý thời gian: Chọn một câu trả lời: a Tất đáp án đều b Lên kế hoạch cho ngày bạn c Quản lý không gian làm việc d Huy động tập trung Yếu tố làm gây xao lãng công việc bạn? Chọn một câu trả lời: a Tâm với đồng nghiệp b Email không liên quan đến công việc c Cả đáp án đều d Chat bàn về công việc Bạn nên ngủ vào buổi tối trước lúc mấy giờ? Chọn một câu trả lời: a b c d Quản lý thời gian thiếu hiệu dẫn đến: Chọn một câu trả lời: a Tránh áp lực công việc b Khơng ảnh hưởng c Làm bạn qn khơng làm mợt việc quan trọng nào d Mất cân công việc lẫn cuộc sống 10 Mục tiêu bạn cần phải có: Chọn mợt câu trả lời: a Mục tiêu phải thật bay bổng dù không làm b Thời hạn cụ thể c Khơng có thời hạn d Cả phương án đều 11 Trang web chia sẻ video phổ biến là: Chọn một câu trả lời: a Flickr b Twitter c Youtube Thực tế: Youtube là một trang web chia sẻ video nơi người dùng tải lên, xem và chia sẻ video clip d Facebook 12 Lưu ý sử dụng iOS Apple: Chọn một câu trả lời: a Chỉ có nhất mợt phiên b Có rất nhiều nhà sản x́t c Mỡi năm có mợt phiên nâng cấp Lưu ý: Có điểm lưu ý sử dụng iOS là mỗi năm bạn chỉ có nâng cấp mà thơi d Có rất nhiều phiên khơng thích hợp và thừa thãi 13 Điện thoại di động ngày tích hợp tính như: Chọn một câu trả lời: a Tất đáp án đều Thực tế: Ngày nay, ngoài chức thực hiện và nhận cuộc gọi, điện thoại di động còn tích hợp chức khác như: Nhắn tin, duyệt web, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, xem truyền hình b Duyệt Web và truy cập Internet c Nhắn tin và gọi điện d Nghe nhạc và xem phim 14 Máy tính bảng Apple có tên là: Chọn mợt câu trả lời: a Galaxy b Gpad c Ipad Vì: Đây là chiếc máy tính bảng xem là đình đám và tiếng nhất tính cho đến thời điểm hiện tại d Iphone 15 Muốn truy cập vào Google play cần có: Chọn mợt câu trả lời: a Tài khoản yahoo b Tài khoản hotmail c Tài khoản gmail d Tài khoản zing 16 Các máy tính 64 bit đầu tiên sản xuất vào năm nào ? Chọn một câu trả lời: a 2003 b 2001 c 2002 d 2000 Vì thực tế: Từ năm 2000: Các máy tính 64 bit sản xuất và từ ngày càng đưa vào sử dụng rộng rãi đời sống cho đến tận thời điểm hiện tại 17 Hệ điều hành Microsoft Windows hiện có phiên nào? Chọn một câu trả lời: a Windows Vista b Cả đáp án đều Vì thực tế: Hệ điều hành Microsoft Windows hiện có phiên bản: Windows Xp, Windows Vista, Window c Windows Xp d Window 18 Phần mềm máy tính: Chọn một câu trả lời: a Cả đáp án đều b Chỉ viết một loại ngôn ngữ c Viết một nhiều ngơn ngữ lập trình Vì thực tế: Được viết mợt nhiều ngơn ngữ lập trình theo mợt trật tự xác định d Không theo trật tự nào 19 Hệ điều hành phân thành mấy loại nếu phân theo khả làm việc hệ điều hành ? Chọn một câu trả lời: a b c d Đó là : nhiệm (multi tasking) - Hệ điều hành đơn nhiệm (single tasking) 20 Có mấy loại hệ điều hành thơng dụng cho máy tính cá nhân? Chọn một câu trả lời: a b c d Ví dụ: Hệ điều hành MS-DOS và Hệ điều hành Microsoft Windows… 21 Hệ điều hành Linux có những đặc tính bật so với hệ thống khác? Chọn một câu trả lời: a Cả đáp án đều b Tốc độ cao c Chi phí phần cứng thấp - Hệ điều hành đa d Không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp 22 Các hệ điều hành nào sau là hệ điều hành điện thoại? Chọn một câu trả lời: a Windows b Unix c iOS Vì iOS là: hệ điều hành thiết bị di động Apple d Ubuntu 23 Nếu dựa vàomục đích sử dụng hệ điều hành phân làm mấy loại ? Chọn mợt câu trả lời: a Đó là: (network OS) - Hệ điều hành cho máy cá nhân (desktop OS) - Hệ điều hành mạng b c d 24 Hệ điều hành Mac OS đời năm nào? Chọn một câu trả lời: a 1983 b 1984 Vì thực tế: Mac OS (viết tắt Macintosh Operating System) là hệ điều hành có giao diện hình ảnh phát triển cơng ty Apple Computer cho máy tính Apple Macintosh Phiên đầu tiên đời năm 1984 c 1985 d 1982 25 Thiết bị đóng vai trò là bợ xử lý máy tính là: Chọn mợt câu trả lời: a CPU Vì thực tế: CPU là: Bộ xử lý máy tính b RAM c Bo mạch chủ d Ổ đĩa mềm 26 Yếu tố nào không cần thiết cho việc lập kế hoạch? Chọn một câu trả lời: a Luôn làm theo kế hoạch đặt b Xây dựng kế hoạch tuần c Đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn d Sửa đổi kế hoạch thường xuyên 27 So sánh giữa kỹ và phản xạ: Chọn một câu trả lời: a Phản xạ mang tính thụ động và kỹ mang tính chủ động b Phản xạ và kỹ đều mang tính thụ động c Phản xạ mang tính chủ động d Kỹ mang tính thụ đợng 28 Tài ngun cho kế hoạch tìm từ: Chọn một câu trả lời: a Sách b Internet c Cả đáp án đều d Báo,tạp chí 29 Xét theo liên đới chuyên môn, kỹ phân làm mấy loại? Chọn một câu trả lời: a b c d 30 Có cách điển hình để phân loại kỹ ? Chọn một câu trả lời: a b c d 31 Kiểm soát thời gian bạn có thể: Chọn mợt câu trả lời: a Cả đáp án đều b Làm bạn quên không làm mợt việc quan trọng nào c Tăng hiệu x́t cơng việc d Khơng đem lại lợi ích 32 Đối với những cơng việc có khối lượng lớn bạn nên: Chọn một câu trả lời: a Không nên chia nhỏ b Chia đôi công việc c Cả đáp án đều d Chia nhỏ theo từng giai đoạn 33 Để quản lý thời gian tối ưu bạn cần: Chọn một câu trả lời: a Không nên giải lao thời gian làm việc b Cả đáp án đều c Nên giành một chút thời gian để giải lao d Làm việc không ngừng hoàn thành công việc 34 Thời gian ngủ và nghỉ ngơi ngày theo lời khuyên là mấy tiếng: Chọn một câu trả lời: a tiếng b tiếng c tiếng d tiếng 35 Bạn nên ngủ vào buổi tối trước lúc mấy giờ? Chọn một câu trả lời: a b c d 36 Muốn truy cập vào Google play cần có: Chọn mợt câu trả lời: a Tài khoản yahoo b Tài khoản zing c Tài khoản gmail d Tài khoản hotmail 37 Ứng dụng đa dạng và chụp ảnh với nhiều tùy chỉnh Smart Phone là: Chọn một câu trả lời: a Camera 360 Vì: Camera360 là mợt ứng dụng chụp ảnh đa dạng và có chất lượng tốt, tải và sử dụng 100 triệu người dùng toàn thế b Viber c Youtube d Dropbox 38 Điện thoại di động ngày tích hợp tính như: Chọn một câu trả lời: a Nghe nhạc và xem phim b Tất đáp án đều Thực tế: Ngày nay, ngoài chức thực hiện và nhận cuộc gọi, điện thoại di động còn tích hợp chức khác như: Nhắn tin, duyệt web, nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, xem truyền hình c Nhắn tin và gọi điện d Duyệt Web và truy cập Internet 39 Hệ điều hành mã nguồn mở cho điện thoại phổ biến nhất hiện này là: Chọn một câu trả lời: a Window Phone b iOS c Bada d Android 40.Smartphone chạy iOS chỉ có nhất: Chọn một câu trả lời: a Samsung b Lumina c iPhone Thực tế: Về phần cứng bạn chỉ lựa chọn màu sắc và bộ nhớ, Smartphone chạy iOS chỉ có nhất iPhone d Nokia 41 Lần đầu tiên Microsoft giới thiệu môi trường điều hành mang tên Windows vào năm nào? Chọn một câu trả lời: a 1983 b 1982 c 1985 Khi đó: Lần đầu tiên Microsoft giới thiệu một môi trường điều hành mang tên Windows (Cửa sổ) là vào tháng 11 năm 1985 d 1984 42 Hệ điều hành Google Chrome dựa nền tảng? Chọn một câu trả lời: a Windows b MacOS c MS-DOS d Linux 43 Chiếc IBM-PC đầu tiên dùng vi xử lý 8bit 8085 Intel đánh dấu đời máy tính cá nhân đầu tiên chạy bit đời vào năm nào ? Chọn mợt câu trả lời: a 1983 b 1980 Vì: Năm 1980: IBM đưa khái niệm: Máy tính cá nhân (Personal Computer - PC) Chiếc IBM-PC đầu tiên dùng vi xử lý 8bit 8085 Intel đánh dấu đời Máy tính cá nhân đầu tiên chạy bit c 1981 d 1982 44 Nếu dựa vàomục đích sử dụng hệ điều hành phân làm mấy loại ? Chọn một câu trả lời: a b c Đó là: (network OS) - Hệ điều hành cho máy cá nhân (desktop OS) - Hệ điều hành mạng d 45 Phần mềm máy tính: Chọn một câu trả lời: a Chỉ viết một loại ngôn ngữ b Không theo trật tự nào c Viết mợt nhiều ngơn ngữ lập trình Vì thực tế: Được viết một nhiều ngôn ngữ lập trình theo mợt trật tự xác định d Cả đáp án đều 46 Hệ điều hành Linux có những đặc tính bật so với hệ thống khác? Chọn một câu trả lời: a Không bị phụ thuộc vào nhà cung cấp b Chi phí phần cứng thấp c Tốc độ cao d Cả đáp án đều 47 Thiết bị đóng vai trò là bộ xử lý máy tính là: Chọn một câu trả lời: a Bo mạch chủ b Ổ đĩa mềm c RAM d CPU 48 Hệ điều hành (Operating System) là: Chọn một câu trả lời: a Một thiết bị máy tính b Một phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm máy tính c Một phần mềm nhập văn máy tính d Một chức máy tính 49 Các máy tính 64 bit đầu tiên sản xuất vào năm nào ? Chọn một câu trả lời: a 2002 b 2000 Vì thực tế: Từ năm 2000: Các máy tính 64 bit sản xuất và từ ngày càng đưa vào sử dụng rộng rãi đời sống cho đến tận thời điểm hiện tại c 2001 d 2003 50 Có mấy loại hệ điều hành thông dụng cho máy tính cá nhân? Chọn một câu trả lời: a b c d ... loại ? Chọn mợt câu trả lời: a Đó là: (network OS) - Hệ điều hành cho máy cá nhân (desktop OS) - Hệ điều hành mạng b c d 24 Hệ điều hành Mac OS đời năm nào? Chọn một câu trả lời: a... một câu trả lời: a Windows b MacOS c MS-DOS d Linux 43 Chiếc IBM-PC đầu tiên dùng vi xử lý 8bit 8085 Intel đánh dấu đời máy tính cá nhân đầu tiên chạy bit đời vào năm nào ? Chọn một câu. .. Năm 1980: IBM đưa khái niệm: Máy tính cá nhân (Personal Computer - PC) Chiếc IBM-PC đầu tiên dùng vi xử lý 8bit 8085 Intel đánh dấu đời Máy tính cá nhân đầu tiên chạy bit c 1981 d 1982
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân - BKTTN 01- chương trình EHOU, 50 câu trắc nghiệm môn phát triển kỹ năng cá nhân - BKTTN 01- chương trình EHOU