đề kiểm tra HKII GDCD 6

5 84 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 19:45

PHÒNG GIAO DỤC TRƯỜNG: …………………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT HKII NĂM HỌC 2013-2014 MÔN GDCD KHỐI TÊN…………… ………………………… LỚP:………………MS………………… STT GIÁM THỊ Ngày … tháng… năm… ………… ĐIỂM …………… GIÁM KHẢO ĐỀA I- TRẮC NGHIỆM (2 điểm) CÂU 1: Việc làm sau vi phạm luật giao thông? a Đi xe đạp dàn hàng b Bán hàng rong đường c Cả a b d Cả a b sai CÂU 2: Ý kiến sau sai? a Cơng dân có quyền không bị xâm phạm thân thể b Mọi việc bắt giữ người phạm tội c Khi bị người khác xâm hại thân thể tốt im lặng không để người biết d Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người khác vi phạm pháp luật CÂU 3: Khi tham gia giao thông, người đi dúng luật là? a Đi nơi khơng có xe lớn b Đi hè phố bên phải c Đi sát lề đường dù có hè phố d Đi bên trái sát mép đường CÂU 4: Bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân nước ta là? a Trung học phổ thông b Đại học c Tiểu học d câu sai CÂU 5: Hành vi sau tham gia giao thông? a Đi xe đạp vào đường dành cho ô tô b Đi xe đạp bám vào xe máy để chạy nhanh c Đi xe đạp không mang vác, chở vật cồng kềnh d- Cả câu CÂU 6: Việc làm vi phạm quyền học tập? a Bắt em nhà phụ việc gia đình khơng cho học b Phân biệt đối xử với học sinh nghèo c Miễn học phí cho học sinh nghèo d Câu a b CÂU 7: việc làm sau sai? a Tra tấn, bắt trẻ em làm việc nặng b Thường xuyên chửi bới c Đặt điều nói xấu bạn với bạn khác c Tất câu đêù CÂU 8: Việc làm vi phạm quy định an toàn đường sắt a Không chơi đùa đường sắt b Thả trâu bò đường sắt c Ném đá lên tàu tàu chạy d Câu b c II HÃY NỐI Ý TƯƠNG ỨNG CỘT A VÀ CỘT B (1 điểm) A B Đáp án 1.Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, a Trẻ em 16 tuổi không xe gắn máy … thân thể, danh dự, nhân phẩm b Chặt tay cướp xe máy người đường … 2.Quyến nghĩa vụ học tập c Không tự ý bắt gữ người chưa có … 3.Thực trật tự an tồn giao thơng định tòa án nhân dân … Xâm hại tính mạng, thân thể, sức khỏe d Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện để người khác em thực nghĩa vụ học tập III.HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI TƯƠNG ỨNG VỚI QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THEO NỘI DUNG SAU(1 điểm) (đánh dấu x) Nội dung Quyền Nghĩa vụ Được học Học hành chăm Có thể học nghành nghề Phải tự lực học tập có phương pháp học tốt VI Hoàn thành câu sau bằng cách điền từ thiếu vào chổ trống(1 điểm): (5;6;15;14; tơn trọng; nhân đạo; nghiêm khắc;; tố cáo; công bằng; lên án;) Trẻ em độ tuổi từ đến tuổi có nghĩa vụ bắt buộc hồn thành bậc giáo dục tiểu học Chính sách cơng bằng xã hội giáo dục thể tính……………………………….của pháp luật nước ta Trong đời sống, phải biết …………………………… tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm người khác, đồng thời phải biết tự bảo vệ quyền mình; phê phán,……………………… việc làm trái qui định pháp luậ IV-TỰ LUẬN (3đ) - Học tập có ý nghĩa nào? - Pháp luật nước ta quy đinh quyền nghĩa vụ học tập? ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… V- BÀI TẬP (2 điểm) Em cần làm gặp tình sau: A đồng hồ mua, tìm khơng thấy nên đổ lỗi cho bạn B ngồi bàn lấy cắp kể xấu bạn cho bạn lớp khác nghe …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Tan học về, xe đạp A bị hỏng nên B lấy xe đạp vừa chở A vừa kéo theo xe đạp A …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GIAO DỤC STT GIÁM THỊ TRƯỜNG:…………………………… Ngày … tháng… năm… KIỂM TRA MỘT TIẾT HKII NĂM HỌC 2013-2014 ………… …………… MÔN GDCD KHỐI ĐIỂM GIÁM KHẢO ĐỀB TÊN…………… ………………………… LỚP:………………MS………………… I- TRẮC NGHIỆM (2 điểm) CẦU 1: Hành vi tham gia giao thông là? a.Ngồi xe mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm không cài quai b Đi xe đạp hè phố c.Điều khiển xe đạp bằng hai tay d.Đá bóng, thả diều lòng đường CÂU 2:Chọn biểu việc thực quyền nghĩa vụ học tập? a Chỉ chăm vào học lớp , khơng làm việc b Chỉ học lớp, thời gian lại vui chơi thoải mái c Ngồi học trường, có kế hoạch tự học nhà lao động giúp đỡ gia đình d Ngoài học trường làm việc nhà mà không cần học CÂU 3: Việc làm vi phạm quy định an tồn đường sắt a Khơng chơi đùa đường sắt b Thả trâu bò đường sắt c Ném đá lên tàu tàu chạy d Câu b c CÂU 4: Trong điều sau đây, điều không đúng? a Mọi việc bắt giữ người phạm tội b Công dân có quyền khơng bị xâm phạm thân thể c Chỉ cần giữ tính mạng, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm người khác khơng quan tâm d Mọi việc xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người khác vi phạm pháp Câu 5: Cấp học bắt buộc cơng dân phải hồn thành? a Đại học sau đại học b Mầm non c Trung học phổ thông d Tiểu học CÂU 6: Hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác? a Vu khống A ăn cắp tiền lớp b Bạn B thường xuyên đánh đập, dọa nạt em nhỏ xóm c Cả a b c Cả a b sai CÂU 7: Khi tham gia giao thông, người đi dúng luật là? a Đi nơi khơng có xe lớn b Đi hè phố bên phải c Đi sát lề đường dù có hè phố d Đi bên trái sát mép đường CÂU 8: Việc làm vi phạm quyền học tập? a Bắt em nhà phụ việc gia đình khơng cho học b Phân biệt đối xử với học sinh nghèo c Miễn học phí cho học sinh nghèo d Câu a b II HÃY NỐI Ý TƯƠNG ỨNG CỘT A VÀ CỘT B (1 điểm) A B Đáp án 1.Quyến nghĩa vụ học tập a Phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu … 2.Thực trật tự an tồn giao thơng giao thơng … 3.Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, b Nghiêm cấm hình thức tra tấn, ép cung, … thân thể, danh dự, nhân phẩm xúc phạm danh dự, nhân phẩm cơng dân … Xâm hại tính mạng, thân thể, sức khỏe c Đánh người gây thương tích người khác d Mọi cơng dân học khơng hạn chế III.HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI TƯƠNG ỨNG VỚI QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THEO NỘI DUNG SAU(1 điểm) (đánh dấu x) Nội dung Quyền Nghĩa vụ Phải tự lực học tập có phương pháp học tốt Được học Học hình thức Hồn thành bậc giáo dục tiểu học III Hoàn thành câu sau bằng cách điền từ thiếu vào chổ trống(1 điểm): (15;18;17;16;; bảo vệ; nhân đạo; nghiêm khắc; tôn trọng;; tố cáo; công bằng) Trẻ em đủ đến .tuổi lái xe có dung tích xi lanh 50 cm3 Nhà nước thực sách…………………………….xã hội giáo dục, tạo điều kiện để học hành Trong đời sống, phải biết …………………………… tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm người khác, đồng thời phải biết tự…………………… ……quyền mình; phê phán, tố cáo việc làm trái qui định pháp luật IV-TỰ LUẬN (2đ) - Học tập có ý nghĩa nào? - Pháp luật nước ta quy đinh quyền nghĩa vụ học tập? ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… V- BÀI TẬP (2 điểm) Em cần làm gặp tình sau: A rủ bạn nam lớp chặn đường đánh bạn B lớp bên cạnh để cảnh cáo dám tố cáo hành vi trèo tường trốn học A với giám thị …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2: Anh trai em 15 tuổi, sáng học mượn xe máy mẹ bảo chở em tới trường …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ... DỤC STT GIÁM THỊ TRƯỜNG:…………………………… Ngày … tháng… năm… KIỂM TRA MỘT TIẾT HKII NĂM HỌC 2013-2014 ………… …………… MÔN GDCD KHỐI ĐIỂM GIÁM KHẢO ĐỀB TÊN…………… ………………………… LỚP:………………MS………………… I- TRẮC NGHIỆM...VI Hoàn thành câu sau bằng cách điền từ thiếu vào chổ trống(1 điểm): (5 ;6; 15;14; tơn trọng; nhân đạo; nghiêm khắc;; tố cáo; công bằng; lên án;) Trẻ em độ tuổi từ đến... công dân phải hoàn thành? a Đại học sau đại học b Mầm non c Trung học phổ thông d Tiểu học CÂU 6: Hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác? a Vu khống A ăn cắp tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra HKII GDCD 6, đề kiểm tra HKII GDCD 6