TÀI LIỆU tập HUẤN CÔNG tác UBKT CÔNG đoàm mới NHẤT 2019

43 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 16:26

TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ CƠNG TÁC KIỂM TRA CƠNG ĐỒN Quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Cơng đồn Việt Nam Trang Quy trình kiểm tra có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị quy định cơng đồn Quy trình kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hoạt động kinh tế cơng đồn Trình tự, thủ tục giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo - Giải khiếu nại - Giải tố cáo Các mẫu văn liên quan - Mẫu văn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ cơng đồn - Mẫu văn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị quy định cơng đồn - Mẫu văn kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hoạt động kinh tế cơng đồn - Mẫu văn giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo Trang Trang Trang 19 Trang 19 Trang 37 Trang 39 Trang 42 Trang 45 PHẦN THỨ NHẤT QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CƠNG ĐỒN VIỆT NAM Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Cơng đồn trách nhiệm ban chấp hành, ban thường vụ cơng đồn cấp, ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp ban chấp hành, ban thường vụ cơng đồn cấp việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực việc kiểm tra theo lãnh đạo ban chấp hành, ban thường vụ cơng đồn cấp theo quy trình sau đây: Bước chuẩn bị - Căn phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra thời gian tình hình thực tế để ủy ban kiểm tra giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thông báo kiểm tra định kiểm tra + Chương trình hoạt động ủy ban kiểm tra văn nhằm đề nội dung hoạt động cho thời gian định để hướng hoạt động kiểm tra có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tạo chủ động trình thực Chương trình hoạt động xây dựng thành văn riêng lẻ, độc lập xây dựng gắn liền với báo cáo, sau phần đánh giá tình hình kết hoạt động Xây dựng chương trình hoạt động: phải vào định hướng đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp ban chấp hành cơng đồn cấp; vào kết thực nhiệm vụ thời gian qua tình hình đặc diểm cụ thể cấp để xây dựng chương trình hoạt động cho thời gian định thông qua kỳ họp ban chấp hành Thông thường ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình bao gồm: chương trình hoạt động nhiệm kỳ (hay gọi chương trình hoạt động tồn khóa); hoạt động hàng năm, hoạt động tháng Trong có nội dung nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn + Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, thời gian, thành phần, yêu cầu chuẩn bị cho kiểm tra trình tự tiến hành kiểm tra, báo cáo ban thường vụ triển khai thực + Thông báo kiểm tra văn cần thiết để báo cho đơn vị kiểm tra có chuẩn bị, chủ động bố trí thời gian, địa điểm làm việc, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu Thông báo nêu rõ: Đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra yêu cầu cho kiểm tra + Quyết định kiểm tra sở pháp lý để đoàn kiểm tra thực nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra Quyết định kiểm tra phải xác định rõ thành phần đoàn kiểm tra, thời gian, nội dung, yêu cầu thực điều khoản thi hành - Đồn kiểm tra làm việc với thường trực cơng đồn, nơi kiểm tra để thống lịch trình theo kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ cho kiểm tra - Hướng dẫn cho tổ chức cơng đồn kiểm tra chuẩn bị báo cáo văn theo nội dung kiểm tra, quy định thời gian hạn nộp báo cáo chuẩn bị cung cấp tài liệu phục vụ cho kiểm tra, thống việc bố trí số đơn vị cấp để đoàn kiểm tra đến xem xét tình hình hoạt động thực tiễn sở cơng tác đạo hướng dẫn cơng đồn cấp trên; xác định rõ trách nhiệm thực việc kiểm tra - Họp đoàn kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp đoàn để quán triệt kế hoạch kiểm tra, bàn biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho thành viên đồn kiểm tra Việc phân cơng nhiệm vụ cần phải cụ thể, rõ ràng phân cơng vào thời gian thích hợp để thành viên có chuẩn bị cách tốt trước thực kiểm tra thành viên xác định rõ trách nhiệm việc kiểm tra - Chuẩn bị sở, vật chất phục vụ cho kiểm tra như: tài liệu, công cụ, phương tiện lại, tài để góp phần thực có hiệu công tác kiểm tra Bước tiến hành kiểm tra - Đoàn kiểm tra tổ chức buổi làm việc với đơn vị kiểm tra, thành phần gồm ban thường vụ, nơi khơng có ban thường vụ làm việc với Ban chấp hành, nơi có máy quan chun trách cơng đồn tùy theo nội dung để yêu cầu thành phần làm việc Thường trực ban liên quan cơng đồn nơi kiểm tra - Chương trình, nội dung buổi làm việc + Đơn vị kiểm tra giới thiệu thành phần tham dự; + Đoàn kiểm tra công bố định kiểm tra nêu số yêu cầu kiểm tra; + Đơn vị kiểm tra trình bày báo cáo văn việc chấp hành Điều lệ Cơng đồn Việt Nam trước tập thể đoàn kiểm tra nội dung liên quan đến kiểm tra; + Đoàn kiểm tra nêu câu hỏi nội dung cần làm rõ yêu cầu bổ sung thêm báo cáo văn (nếu cần) + Đơn vị kiểm tra báo cáo, giải trình vấn đề Đồn kiểm tra nêu ra; + Đoàn kiểm tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để xem xét + Trước kết thúc buổi làm việc, đồn kiểm tra thống lịch trình làm việc cho thời gian với đơn vị kiểm tra u cầu bố trí người đồn kiểm tra (nếu cần); - Các thành viên đoàn kiểm tra tiến hành thu thập nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra theo phân cơng Trưởng đồn kiểm tra - Tiến hành số làm việc với cơng đồn cấp đơn vị kiểm tra để xem xét tình hình hoạt động thực tiễn sở đánh giá việc đạo, hướng dẫn công đồn cấp Q trình làm việc với cơng đồn cấp cần tập trung vào nội dung kiểm tra vấn đề liên quan; nghe báo cáo, đồng thời xem xét tài liệu, hồ sơ, sổ sách để có ý kiếm đánh giá cách sát thực, khách quan; động viên, khích lệ kết đạt được, hướng dẫn, giúp đơn vị tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục nội dung cần tập trung thực thời gian tới - Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đồn viên có quan hệ đến tổ chức cơng đồn kiểm tra (nếu cần) Bước kết thúc - Đoàn kiểm tra dự thảo kết kiểm tra, trao đổi, thống với thành viên Đoàn; - Tổ chức họp đồn kiểm tra với lãnh đạo cơng đồn nơi kiểm tra để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra; nghe ý kiến phản hồi từ đơn vị kiểm tra ý kiến trao đổi, làm rõ thêm vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo kết luận kiểm tra Nội dung kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, thể rõ ưu điểm, khuyết điểm nội dung kiểm tra Những kiến nghị đoàn kiểm tra với đơn vị kiểm tra kiến nghị đơn vị kiểm tra, đoàn kiểm tra với cơng đồn cấp khắc phục khuyết điểm mức độ xử lý kỷ luật (nếu có) - Đoàn kiểm tra ghi nhận kiến nghị đơn vị kiểm tra để trình cấp có thẩm quyền giải - Hoàn thiện kiết luận kiểm tra thức ban hành; - Kết luận kiểm tra thức gửi đến thường trực cơng đồn ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp (để báo cáo); đơn vị kiểm tra (để thực hiện) - Xem xét phối hợp với cấp có thẩm quyền xem xét, giải nội dung mà đơn vị kiểm tra chưa trí (nếu có) - Sau kết thúc kiểm tra đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập chuyển cho phận lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định tổ chức cơng đồn - Họp đồn kiểm tra để tổng kết rút kinh nghiệm kiểm tra (nếu thấy cần thiết) đoàn kiểm tra tự giải thể hoàn thành nhiệm vụ theo định kiểm tra - Ủy ban kiểm tra nơi tổ chức kiểm tra giúp ban chấp hành, ban thường vụ theo dõi, đôn đốc bên kiểm tra thực nghiêm chỉnh kết luận kiến nghị kiểm tra; tiến hành phúc tra việc thực kết luận kiểm tra (nếu cần) PHẦN THỨ HAI QUY TRÌNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CƠNG ĐỒN Kiểm tra cơng đồn cấp cấp tổ chức đồn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, thị quy định cơng đồn nhiệm vụ ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp ủy ban kiểm tra cấp chủ động, trực tiếp tiến hành theo quy trình sau đây: Bước chuẩn bị - Xác định nguồn tin thu thập được, phân loại tính chất, mức độ quan trọng dấu hiệu vi phạm - Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra (nếu thấy cần thiết), thành lập đồn kiểm tra thơng báo kiểm tra + Chương trình hoạt động ủy ban kiểm tra văn nhằm đề nội dung hoạt động cho thời gian định để hướng hoạt động kiểm tra có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, tạo chủ động trình thực + Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, phương hướng tiến hành kiểm tra + Quyết định kiểm tra sở pháp lý để đoàn kiểm tra thực nhiệm vụ quyền hạn kiểm tra Quyết định kiểm tra chủ nhiệm thay mặt ủy ban kiểm tra ký ban hành Trường hợp vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, nhiều ban chuyên đề có ảnh hưởng lớn định kiểm tra chủ tịch phó chủ tịch cơng đồn ký ban hành Quyết định kiểm tra phải vào dấu hiệu vi phạm phát hiện; rõ đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra; thành phần tham gia đoàn kiểm tra yêu cầu cho kiểm tra Thành phần đoàn kiểm tra phải ghi rõ họ tên thành viên, trưởng đồn, phó trưởng đồn (nếu có) + Thơng báo kiểm tra, tùy theo tính chất nội dung kiểm tra để có hình thức thơng báo phù hợp - Đại diện đồn kiểm tra làm việc với lãnh đạo cơng đoàn nơi kiểm tra, tổ chức, nơi trực tiếp quản lý cán bộ, đoàn viên kiểm tra tổ chức cơng đồn, đồn viên kiểm tra để thông báo kiểm tra, thống kế hoạch, lịch trình kiểm tra, chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ cho kiểm tra - Hướng dẫn cho tổ chức cơng đồn, cán bộ, đồn viên kiểm tra chuẩn bị báo cáo, giải trình (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra,quy định thời hạn nộp báo cáo chuẩn bị cung cấp tài liệu phục vụ cho kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm thực việc kiểm tra - Họp đoàn kiểm tra: Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức họp đồn để qn triệt mục đích, nội dung, u cầu kiểm tra, bàn biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho thành viên đồn kiểm tra Việc phân cơng nhiệm vụ cần phải cụ thể, rõ ràng phân cơng vào thời gian thích hợp để thành viên có chuẩn bị cách tốt trước thực kiểm tra thành viên xác định rõ trách nhiệm việc kiểm tra - Chuẩn bị sở, vật chất phục vụ cho kiểm tra như: tài liệu, công cụ, phương tiện lại, tài để góp phần thực có hiệu công tác kiểm tra Bước tiến hành kiểm tra - Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra để công bố định kiểm tra: việc công bố định kiểm tra phải lập thành văn bản, phải có chữ ký xác nhận đoàn kiểm tra đối tượng kiểm tra, quan, tổ chức có liên quan, đồng thời tài liệu hồ sơ kiểm tra; + u cầu lãnh đạo tổ chức cơng đồn, cán bộ, đồn viên kiểm tra trình bày báo cáo nội dung liên quan đến kiểm tra; + Đoàn kiểm tra nêu câu hỏi nội dung cần làm rõ thêm yêu cầu bổ sung thêm báo cáo văn (nếu cần); + Đoàn kiểm tra tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để xem xét; + Trước kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra thống lịch trình làm việc cho thời gian với đơn vị kiểm tra u cầu bố trí người đồn kiểm tra (nếu cần); - Các thành viên đoàn kiểm tra thu thập nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra theo phân công Trưởng đoàn - Cử cán trực tiếp kiểm tra, xác minh, làm việc với cán bộ, đoàn viên, tổ chức cơng đồn liên quan đến nội dung kiểm tra báo cáo kết làm việc (kèm theo biên làm việc) với đoàn kiểm tra - Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thơng tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho kiểm tra - Yêu cầu người có thẩm quyền niêm phong tài liệu, tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép cấp sử dụng tài liệu trái pháp luật xét thấy cần ngăn chặn việc vi phạm pháp luật để xác minh tình tiết làm chứng cho việc kết luận, xử lý - Tùy nội dung đối tượng kiểm tra, tổ chức lấy ý iến cán bộ, đồn viên có quan hệ đến tổ chức cơng đồn, đồn viên kiểm tra - Kiến nghị với người có thẩm quyền đình việc làm thấy việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích tổ chức kiến nghị tạm đình công việc thi hành định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu người công tác với quan kiểm tra đối tượng kiểm tra xét thấy việc gây trở ngại cho kiểm tra Bước kết thúc - Căn vào báo cáo tổ chức cơng đồn, cán bộ, đoàn viên kiểm tra, ý kiến cán bộ, đồn viên có quan hệ đến đối tượng kiểm tra; ý kiến tổ chức cơng đồn cấp (nếu có) kết nghiên cứu, xem xét, thẩm tra, xác minh, biên làm việc (nếu có), đoàn kiểm tra dự thảo kết luận nội dung kiểm tra, trao đổi với tổ chức cơng đồn, cán bộ, đồn viên ý kiến kết luận đoàn kiểm tra - Tổ chức họp đồn kiểm tra với lãnh đạo cơng đồn nơi kiểm tra để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra nghe ý kiến phản hồi từ đơn vị, cá nhân kiểm tra ý kiến trao đổi, làm rõ thêm vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo kết luận kiểm tra Nội dung kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, thể rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm hay không vi phạm, vi phạm vấn đề gì, mức độ xử lý kỷ thuật (nếu có) - Đồn kiểm tra ghi nhận kiến nghị đơn vị cá nhân kiểm tra để trình cấp có thẩm quyền giải - Hồn thiện kết luận kiểm tra thức ban hành, kết luận kiểm tra trưởng đồn kiểm tra ký, đóng dấu công bố công khai với tổ chức cơng đồn, đồn viên nơi kiểm tra - Kết luận kiểm tra thức gửi đến thường trực cơng đồn ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp (để báo cáo); tổ chức, cá nhân kiểm tra - Xem xét phối hợp với cấp có thẩm quyền xem xét, giải nội dung mà tổ chức, cá nhân kiểm tra chưa trí (nếu có) - Sau kết thúc kiểm tra có trách nhiệm lập chuyển cho phận lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định tổ chức cơng đồn - Họp đồn kiểm tra để tổng kết rút kinh nghiệm kiểm tra (nếu thấy cần thiết) đoàn kiểm tra tự giải thể hoàn thành nhiệm vụ theo định kiểm tra - Ủy ban kiểm tra nơi tổ chức kiểm tra theo dõi, đôn đốc bên kiểm tra thực nghiêm chỉnh kết luận kiến nghị kiểm tra, tiến hành phúc tra việc thực kết luận kiểm tra (nếu cần) PHẦN THỨ BA QUY TRÌNH KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠNG ĐỒN Quy trình kiểm tra tài chính, tài sản Cơng đồn quy định trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, quy định sở quy định chung Nhà nước Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Quy trình bao gồm bước: - Chuẩn bị kiểm tra; - Thực kiểm tra; - Kết thúc kiểm tra I CHUẨN BỊ KIỂM TRA Thu thập thông tin Là sở quan trọng để định nội dung kế hoạch kiểm tra thu thập cần nắm tồn diện thơng tin có liên quan đến mục đích, u cầu, đối tượng nội dung cần kiểm tra - Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến đối tượng kiểm tra - Nguồn thông tin: từ báo cáo, phản ánh quan, cá nhân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ quan quản lý có liên quan Lập kế hoạch kiểm tra Hàng năm Điều lệ Cơng đồn Việt Nam, vào chương trình cơng tác Ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp trên, định hướng chủ trương Ban chấp hành cơng đồn cấp cơng tác kiểm tra, thực trạng tình hình quản lý tài cấp để Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra tài đồng cấp, kiểm tra cấp Kế hoạch kiểm tra bao gồm nội dung sau: - Mục đích yêu cầu kiểm tra - Nội dung kiểm tra: xác định nội dung cần kiểm tra - Danh sách đơn vị kiểm tra - Phạm vi kiểm tra - Thời hạn kiểm tra, thời kỳ kiểm tra - Bố trí nhân sự: Trưởng đồn, phó đồn, thành viên đồn kiểm tra Cơng tác kiểm tra tài đồng cấp tiến hành năm lần sau Ban thường vụ cơng đồn cấp hồn thành báo cáo tốn thu, chi tài năm (kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản quan thường trực cấp mình) Tiến hành kiểm tra quản lý sử dụng tài chính, tài sản cấp theo kế hoạch, nhiệm kỳ, đảm bảo đơn vị cấp kiểm tra lần quản lý, sử dụng tài chính, tài sản (cấp trực tiế, đơn vị trực thuộc) Nội dung kiểm tra - Kiểm tra việc thực theo văn pháp quy, quy định quản lý, sử dụng tài Nhà nước, Tổng Liên Đoàn - Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán Nhà nước Tổng Liên Đoàn - Kiểm tra việc thực kế hoạch ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối quản lý, sử dụng ngân sách cơng đồn Qua kiểm tra đánh giá tình hình thực kế hoạch, kiến nghị biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài mục đích - tiết kiệm - hiệu - Kiểm tra hoạt động đơn vị hoạt động kinh tế, đơn vị nghiệp, nghiệp có thu, dự án, khoản thu hỗ trợ, tài trợ, thu khác - Kiểm tra việc trích lập sử dụng quỹ Cơn đoàn quản lý tham gia quản lý theo quy định Tổng Liên đoàn Nhà nước - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng TSCĐ Chuẩn bị lực lượng kiểm tra Sau xây dựng nội dung kiểm tra, vào yêu cầu kiểm tra để chuẩn bị lực lượng kiểm tra Trước hết cán Ủy ban kiểm tra gồm uye viên Ủy ban kiểm tra cán kiểm tra, cần thiết đề nghị với Ban Thường vụ trưng dụng cán ban quan cộng tác viên có kiến thức, lực, am hiểu nghiệp vụ tài tham gia Đồn kiểm tra Ra định kiểm tra Quyết định kiểm tra Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm ký ban hành Nội dung định kiểm tra (hoặc thông báo) bao gồm: - Căn pháp lý để kiểm tra - Nội dung kiểm tra, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ kiểm tra; - Trưởng đoàn thành viên đoàn kiểm tra; - Thời kỳ, thời hạn kiểm tra: tùy theo tính chất, nội dung vấn đề cần kiểm tra để quy định thời gian kiểm tra cho phù hợp Mỗi lần kiểm tra không 30 ngày, cần thiết gia hạn thêm thời gian kiểm tra; thời gian gia hạn không 45 ngày; thời gian kiểm tra tính từ ngày cơng bố định kiểm tra Gửi định kiểm tra đến đối tượng kiểm tra trước 10 ngày (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất) Chuẩn bị triển khai kiểm tra - Thông báo kế hoạch kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị cơng việc có liên quan tới buổi cơng bố định kiểm tra: nội dung, biểu mẫu báo cáo, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự họp công báo định kiểm tra - Họp đoàn kiểm tra, chuẩn bị điều kiện cần thiết, quán triệt kế hoạch kiểm tra phê duyệt, biện pháp cụ thể để tiến hành, chuẩn bị văn quy định chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức liên quan nội dung kiểm tra Các thành viên đoàn xây dựng kế hoạch thực chi tiết nội dung công việc, phương pháp tiến hành, thời gian thực II THỰC HIỆN KIỂM TRA Công bố định kiểm tra - Chậm 15 ngày kể từ ngày ký định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm cơng bố định kiểm tra đối tượng kiểm tra; nội dung định, mục đích, u cầu, chương trình, kế hoạch kiểm tra - Ban thường vụ cơng đồn đơn vị kiểm tra (hoặc Thủ trưởng đơn vị kiểm tra) báo cáo văn nội dung theo u cầu Đồn kiểm tra - Căn tình hình thực tiễn kiểm tra, Đồn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ cơng đồn (hoặc Thủ trưởng đơn vị) thông báo công khai nội dung kiểm tra cho tồn thể CNVCLĐ, Đồn kiểm tra gặp CNVCLĐ xét thấy cần thiết - Lập biên họp công bố định kiểm tra, biên ký Trưởng đoàn kiểm tra Thủ trưởng quan, tổ chức cá nhân đối tượng kiểm tra Thực kiểm tra 2.1 Thu thập thông tin, tài liệu - Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra Tài liệu boa gồm: báo cáo toán, báo cáo thu chi tài chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ kế tốn, báo cáo tổng kết, phân tích đánh giá, kết luận quan, kết hoạt động tổ chức đơn vị trực thuộc, văn quy định sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức tài liệu khác có liên quan (lập phiếu yêu cầu văn có ký nhận, xác minh ghi rõ tên tài liệu, thời gian, địa điểm cung cấp, lập văn yêu cầu đối tượng kiểm tra tổng hợp, thống kê tình hình, số liệu thu, chi tài việc, tượng cần thiết theo nội dung kiểm tra) - Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo đối tượng kiểm tra cung cấp Đồn kiểm tra có trách nhiệm kiểm điwểm, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu mục đích, khơng để thất lạc tài liệu Trong trường hợp cần niêm phong phần tồn tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra (việc niêm ph ong, mở niêm phong thực theo quy định pháp luật) 2.2 Tiến hành nghiên cứu, phân tích, xử lý thơng tin số liệu để phát vấn đề có mâu thuẩn, nhận định việc làm đúng, sai phạm, sơ hở, bất cập chế, sách, chế độ; làm rõ chất nguyên nhân trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm - Phân tích báo cáo, tài liệu thu thập để nhận diện vấn đề, việc - Đối chiếu số liệu sổ tổng hợp với báo cáo tài chính; đối chiếu số liệu sổ chi tiết với sổ tổng hợp, đối chiếu chứng từ kế toán với việc phản ánh sổ kế toán - Kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lý chứng từ kế tốn tài liệu có liên quan Xác định phù hợp trình tự thủ tục chứng từ kế toán quy định trình tự, thủ tục, hoạt động kinh tế - xã hội - Kiểm tra, xác định tính trung thực chứng từ, tài liệu: Xem xét, đối chiếu khối lượng công việc thực chế độ, tiêu chuẩn, định mức áp dụng toán so với quy định chung Nhà nước Tổng liên đoàn - Trong q trình kiểm tra phát có dấu hiệu chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản, cơng quỹ; có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Trưởng đồn kiểm tra định kiểm kê, niêm phong, tạm giữ, tạm đình hành vi sai trái báo cáo người có thẩm quyền định Việc kiểm kê, niêm phong, tạm giữ, tạm đình thực theo quy định pháp luật 2.3 Ký xác nhận biên làm việc tình hình, số liệu theo nội dung, việc dự kiến kết luận với đối tượng kiểm tra 2.4 Đối chiếu với tình hình, số liệu ký xác nhận, thu thập với sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức diễn biến, đưa dự kiến kết luận việc phát 2.5 Củng cố chứng cứ, sở pháp lý để kết luận sai, nguyên nhân trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm 2.5.1 Yêu cầu giải trình Đối với việc, tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ sở kết luận, Đoàn kiểm tra chuẩn bị chi tiết nội dung yêu cầu đối tượng kiểm tra giải trình văn (có chữ ký người giải trình) 2.5.2 Đối thoại, chất vấn Trường hợp giải trình đối tượng chưa rõ, tiến hành tổ chức đối thoại, chất vấn đối tượng kiểm tra để làm rõ thêm đúng, sai nội dung trách nhiệm tập thể, cá nhân Người tổ chức đối thoại, chất vấn phải chuẩn bị chi tiết nội dung đối thoại, câu hỏi chất vấn; câu hỏi có trọng tâm, trọng điểm để đối tượng trả lời Người tiến hành đối thoại, chất vấn phải chủ động, tập trung vào nội dung chủ định, không vào nội dung, việc không liên quan Kết thúc đối thoại, chất vấn lập biên bản, ghi đầy đủ, xác sư việc hai bên trao đổi; trường hợp cần thiết ghi âm lại toàn đối thoại, chất vấn 2.5.3 Kiểm tra, xác minh Những chứng giải trình đối tượng kiểm tra chưa rõ, thành viên Đoàn kiểm tra kịp thời báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra, xác minh Trước thực kiểm tra, xác minh phải lập kế hoạch cụ thể Kết việc kiểm tra, xác minh lập kế biên kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh 2.5.4 Làm việc với quan quản lý có liên quan Làm việc với quan chủ quản việc liên quan đến đạo, định cấp Làm việc với quan ban hành sách, chế độ có liên quan đến việc dự kiến kết luận mà sách, chế độ chưa quy định quy định chưa rõ Kết thúc làm việc phải lập biên bản, trường hợp khơng đến làm việc trực tiếp có yêu cầu văn 2.5.5 Làm việc với cán bộ, cá nhân có liên quan Trường hợp có nhiều cán bộ, CNVCLĐ phản ánh việc liên quan đến nội dung kiểm tra Trưởng đoàn kiểm tra nghiên cứu, đề xuất, báo cáo người định kiểm tra có kế hoạch nghe ý kiến phản ánh cán bộ, CNVCLĐ phạm vi đơn vị kiểm tra; ý kiến cán bộ, CNVCLĐ ghi chép đầy đủ 2.6 Trưng cầu giám định Đối với vấn đề chuyên môn, kỹ thuật ngành nghề liên quan đến kết luận tài đồn kiểm tra thơng tin đủ khả kết luận chun mơn, kỹ thuật Trưởng đồn kiểm tra báo cáo người định kiểm tra, định trưng cầu giám định Việc trưng cầu giám định thực theo quy định pháp luật 2.7 Hoàn thiện số liệu, chứng Sau làm rõ nguyên nhân đúng, sai, tiến hành rà sốt, hồn thiện hồ sơ chứng cứ, thu thập bổ sung tài liệu, chứng ký kết với đối tượng kiểm tra biên làm việc xác nhận số liệu thiếu 2.8 Một số vấn đề cần ý tác nghiệp kiểm tra 2.8.1 Kiểm tra việc xây dựng quy chế tiêu nội bộ, quy chế phân phối tài chính, văn liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; việc thực cơng khai tài cơng đồn u cầu đối tượng kiểm tra cung cấp quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phân phối tài chính, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản tài liệu có liên quan: xem xét, đối chiếu cứ, sở pháp lý, thời gian, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành, nội dung cụ thể 2.8.2 Kiểm tra việc lập, giao dự toán a Kiểm tra việc lập dự tốn thu - Nguồn thu Cơng đồn sở, Cơng đồn cấp sở: thu kinh phí cơng đồn, đồn phí cơng đồn, nguồn ngân sách, nguồn thu khác Nguồn kinh phí, đồn phí kiểm tra vào số lao động, số đồn viên, tổng quỹ tiền lương, số liệu tốn năm trước, yếu tố tác động đến tiêu xây dựng dự toán đơn vị để kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thu chi NSCĐ hàng năm So sánh với số thực năm trước số thực năm kiểm tra - Xác định nguyên nhân chênh lệch theo nguồn thu cụ thể b Kiểm tra việc lập, giao dự toán chi Căn số liệu thực chi năm trước, dự toán đơn vị lập dự toán giao năm kiểm tra; xác định số tăng giảm dự toán đơn vị lập dự toán cấp giao hay không đúng, đánh giá nguyên nhân c Đánh giá tổng quát việc duyệt, giao dự toán thực dự án - Xác định số đơn vị lập dự toán, toán năm kiểm tra - Đánh giá số liệu thu, chi dự toán đơn vị lập số liệu cấp duyệt toán - So sánh, đối chiếu số liệu toán đơn vị với số liệu tổng hợp toán cấp trên, xác định số chênh lệch, nguyên nhân 2.8.3 Kiểm tra việc thực thu NSCĐ a Kiểm tra thu kinh phí: theo Luật cơng đồn ban hành, kinh phí Cơng đồn trích theo tỷ lệ 2% quỹ tiền lương làm đóng BHXH cho người lao động từ quan, tổ chức, doanh nghiệp b Kiểm tra thu đồn phí: đồn viên đóng góp hàng tháng theo quy định điều lệ cơng đồn Việt Nam c Kiểm tra thu ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ 10 quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp thu thập trình tra, giải khiếu nại, tố cáo Chuẩn bị đối chất Để trình đối chất đạt kết trước tiến hành đối chất, người giao nhiệm vụ, chủ trì việc đối chất phải có chuẩn bị kỹ lưỡng Trong giai đoạn chuẩn bị cần phải nghiên cứu chuẩn bị kỹ tình nảy sinh, cần có phương pháp để kết luận, kết thúc đối chất lúc, thời điểm nhằm đạt kết xác, chấm dứt tố cáo Khi chuẩn bị tổ chức đối chất cần lập kế hoạch cụ thể như: Thời gian, địa điểm tiến hành đối chất; nội dung cần làm rõ; thành phần tham dự đối chất; người giao nhiệm vụ chủ trì đối chất; phương tiện phục vụ máy ghi âm, máy ảnh Triển khai đối chất Khi tiến hành đối chất, người chủ trì tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu; phổ biến quán triệt quy định Luật Tố cáo quyền nghĩa vụ người tố cáo, người bị tố cáo, người tham gia giải tố cáo quy định khác trình thực đối chất Thực tế cho thấy tham gia đối chất, người tố cáo người bị tố cáo đưa ý kiến trái chiều hay có hành động thiếu văn hóa, mạt sát nhau, gây sức ép lên người giải tố cáo vậy, cẩn phải quán triệt quy định từ đầu Người chủ từ phổ biến nội dung phương pháp đối chất, bố trí cán ghi biên Người chủ trì đối chất nêu nội dung mà người tố cáo nêu đơn kèm theo chứng mà người tổ cáo cung cấp để người bị tố cáo giải trình đưa chứng phản biện, lời trình bày hai bên, ý kiến người liên quan, người chủ trì tổng hợp lại ghi vào biên bản, dùng làm giải tố cáo Kết thúc đối chất Khi kết thúc đối chất, người chủ trì đọc lại biên đối chất Nếu bên tham gia đối chất khơng có ý kiến khác ký biên PHẦN THỨ NĂM CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN I MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CƠNG ĐỒN Mẫu số 01: Kế hoạch TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KH- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 29 Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đồn I MỤC ĐÍCH KIỂM TRA Nêu rõ mục đích kiểm tra II NỘI DUNG KIỂM TRA Trên sở vào chương trình định hướng ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp trên, chương trình cơng tác kiểm tra cấp tình hình thực tế để chọn nội dung phù hợp, thiết thực III ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA - Xác định đối tượng tiến hành kiểm tra; xác định khoảng thời gian thực nội dung kiểm tra dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra IV THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA Tuỳ theo nội dung, yêu cầu kiểm tra để dự kiến số lượng người cần thiết tham gia vào đoàn kiểm tra Phải chọn người có kiến thức, lực,.am hiểu nghiệp vụ để tham gia vào Đồn kiểm tra, trưng tập số đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, cán chuyên trách công tác kiểm tra số đồng chí ban, phận có liên quan đến nội dung kiểm tra V YÊU CẦU CHUẨN BỊ CHO CUỘC KIỂM TRA - Cung cấp tài liệu liên quan đến kiểm tra - Chuẩn bị báo cáo đánh giá, kiểm điểm việc thực hiệncác nội dung kiểm tra - Một số yêu cầu khác VI TRÌNH TỰ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CUỘC KIỂM TRA Đồn kiểm tra có buổi làm việc trực tiếp với thường trực cơng đồn ban thường vụ, thông báo định kiểm tra nêu số yêu cầu cho kiểm tra; đại diện BTV báo cáo; ýy ấn phát biểu thêm; nhận tài.liệu để kiểm tra xem xét; tiến hành kiểm tra, xác minh (nếu cần); dự thảo kết luận kiểm tra Tổ chức buổi họp với thường trực ban thường vụ để đồn kiểm tra thơng báo kết luận kiểm tra Nơi nhận: - - TM BAN THƯỜNG VỤ Ký đóng dấu Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐỒN Số: /QĐ- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Cơng đồn Việt Nam 30 BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH (CĐ NGÀNH) - Căn vào - Theo đè nghị Ủy ban kiểm tra QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra gồm đồng chí (rõ họ tên, chức vụ) Điều 2: Nhiệm vụ đoàn kiểm tra Điều 3: Ghi rõ tập thể cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nơi nhận: - - - Ký đóng dấu TM BAN THƯỜNG VỤ Mẫu số 03: Thơng báo kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /TB- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm THÔNG BÁO Về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Kính gửi: (Ban thường vụ Cơng đồn nơi kiểm tra) Thực Kế hoạch số /KH ngày tháng năm kiểm tra ., LĐLĐ (CĐ) tiến hành kiểm tra I NỘI DUNG KIỂM TRA Ghi toàn số nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra dự kiến trước II THỜI GIAN KIỂM TRA Xác định rõ khoảng thời gian thực nội dung kiểm tra thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ) III THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA - Căn vào định kiểm tra để ghi rõ thành viên Đồn kiểm tra Nếu chưa có định ghi có định cụ thể thành lập đoàn kiểm tra IV YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA Ghi đầy đủ yêu cầu cần thiết để thực tốt cho kiểm tra Nơi nhận: - 31 - - Ký đóng dấu TM BAN THƯỜNG VỤ Mẫu số 04: Kết luận kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KL- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾT LUẬN Về kiểm tra chấp hành Điều lệ Cơng đồn Thực Quyết định số ./QĐ ngày tháng năm , Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Cơng đồn Việt Nam - Nêu thành phần đoàn kiểm tra người tham dự kiểm tra (rõ họ tên chức vụ) - Nêu nội dung tiến hành kiểm tra - Kết luận nội dung kiểm tra: Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm đối tượng kiểm tra - Yêu cầu kiến nghị: kiến nghị khắc phục khuyết điểm kiến nghị xử lý kỷ luật (nếu có) Nơi nhận: - - - TRƯỞNG ĐỒN Ký đóng dấu TM ĐỒN KIỂM TRA II MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CƠNG ĐỒN Mẫu số 01: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /QĐ-UBKT- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm 32 ỦY BAN KIỂM TRA - Căn vào Điều lệ Cơng đồn Việt Nam chương trình công tác kiểm tra năm - Theo ý kiến đạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều 2: Nội dung kiểm tra thời gian kiểm tra - Đối với tổ chức: Kiểm tra việc - Đối với đoàn viên: Kiểm tra việc (ghi rõ họ tên, chức vụ cán bộ, đoàn viên kiểm tra) - Mốc thời gian kiểm tra: từ ngày ./ /20 đến ngày / /20 - Thời gian kiểm tra: ngày, kể từ ngày .(hoặc ngày ký Quyết định) Điều 3: Đồn kiểm tra gồm có: Đ/c (ghi rõ họ tên, chức vụ) Trưởng đồn Đ/c Phó trưởng đồn Đ/c Thành viên Đoàn kiểm tra thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ đạo Ủy ban kiểm tra Điều 4: (ghi tổ chức kiểm tra), đồng chí kiểm tra Đồn kiểm tra thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nơi nhận: - - - TM ĐOÀN KIỂM TRA CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN) Ký đóng dấu Mẫu số 02: Thơng báo kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /TB-UBKT- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm THÔNG BÁO Kiểm tra dấu hiệu vi phạm Kính gửi: (Tổ chức cá nhân nơi kiểm tra) 33 Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra DHVP I NỘI DUNG KIỂM TRA Ghi toàn số nội dung kiểm tra II THỜI GIAN KIỂM TRA Xác định rõ khoảng thời gian thực nội dung kiểm tra thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ) III THÀNH PHẦN KIỂM TRA - Căn vào Quyết định kiểm tra để ghi rõ thành viên đồn kiểm tra Nếu chưa có định ghi có định cụ thể thành lập đoàn kiểm tra IV YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA Ghi đầy đủ yêu cầu cần thiết để thực tốt cho kiểm tra Nơi nhận: - - - TM ĐOÀN KIỂM TRA CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN) Mẫu số 03: Kết luận kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KL-UBKT- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾT LUẬN Về kiểm tra dấu hiệu vi phạm Thực Quyết định số /QĐ ngày tháng .năm , Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc - Nêu thành phần đoàn kiểm tra người tham dự kiểm tra (rõ họ tên chức vụ) - Nêu nội dung tiến hành kiểm tra - Sơ lược lý lịch cá nhân kiểm tra đặc điểm tình hình tổ chức kiểm tra (nếu kiểm tra dấu hiệu vi phạm) - Kết luận nội dung kiểm tra Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm đối tượng kiểm tra - Yêu cầu kiến nghị: kiến nghị khắc phục khuyết điểm kiến nghị xử lý kỷ luật (nếu có) Nơi nhận: - - - TM ĐOÀN KIỂM TRA 34 TRƯỞNG ĐOÀN Ký đóng dấu III MẪU VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CƠNG ĐỒN Mẫu số 01: Kế hoạch TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KH- CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾ HOẠCH Kiểm tra (về chuyên đề gì) I NỘI DUNG KIỂM TRA Trên sở vào chương trình định hướng ủy ban kiểm tra cơng đồn cấp trên, chương trình cơng tác kiểm tra cấp tình hình thực tế để chọn nội dung phù hợp, thiết thực II ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA - Xác định đối tượng tiến hành kiểm tra; xác định khoảng thời gian thực nội dung kiểm tra dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra III THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA Tùy theo nội dung, yêu cầu kiểm tra để dự kiến số lượng người cần thiết tham gia vào đoàn kiểm tra Phải chọn người có kiến thức, lực, am hiểu nghiệp vụ để tham gia vào đồn kiểm tra, tập trung số đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra, cán chuyên trách công tác kiểm tra số đồng chí ban, phận có liên quan đến nội dung kiểm tra IV YÊU CẦU CHUẨN BỊ CHO CUỘC KIỂM TRA - Cung cấp tài liệu liên quan đến kiểm tra - Chuẩn bị báo cáo đánh giá, kiểm điểm việc thực nội dung kiểm tra - Một số yêu cầu khác V TRÌNH TỰ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CUỘC KIỂM TRA Đồn kiểm tra có buổi làm việc trực tiếp với thường trực cơng đồn ban thường trực cơng đồn ban thường vụ, thơng báo định kiểm tra nêu số yêu cầu cho kiểm tra; đại diện BTV báo cáo; ý kiến phát biểu thêm; nhận tài liệu để kiểm tra xem xét; tiến hành kiểm tra, xác minh (nếu cần); dự thảo kết luận kiểm tra VI KẾT THÚC CUỘC KIỂM TRA Tổ chức buổi họp với ban thường vụ để đồn kiểm tra thơng báo kết luận kiểm tra Nơi nhận: - - - TM ỦY BAN KIỂM TRA 35 CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN) Ký đóng dấu Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /QĐ-UBKT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra BAN THƯỜNG VỤ (ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH (CĐ NGÀNH) - Căn vào - Căn vào đề nghị QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập đồn kiểm tra gồm đồng chí (rõ họ tên, chức vụ) Điều 2: Nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra Điều 3: Nêu rõ trách nhiệm nơi kiểm tra kiểm tra Điều 4: Ghi rõ tập thể cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nơi nhận: - - - TM ỦY BAN KIỂM TRA CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN) Ký đóng dấu Mẫu số 03: Thơng báo kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /TB-UBKT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm THÔNG BÁO Về việc kiểm tra Kính gửi: (Ban thường vụ cơng đồn nơi kiểm tra) Thực Kế hoạch số /KH ngày .tháng .năm việc kiểm tra ., Ủy ban kểm tra tiến hành kiểm tra .tại I NỘI DUNG KIỂM TRA Ghi toàn số nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra dự kiến trước 36 II THỜI GIAN KIỂM TRA Xác định rõ khoảng thời gian thực nội dung kiểm tra thời gian cụ thể đoàn kiểm tra tiến hành làm việc (ghi rõ ngày, giờ) III THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA Ghi rõ thành viên đoàn kiểm tra IV YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA Ghi đầy đủ yêu cầu cần thiết để thực tốt cho kiểm tra Nơi nhận: - - - TM ỦY BAN KIỂM TRA CHỦ NHIỆM (HOẶC PCN) Ký đóng dấu Mẫu số 04: Kết luận kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KL-UBKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾT LUẬN Về kiểm tra Thực Quyết định số /QĐ ngày .tháng .năm ., Đoàn kểm tra tiến hành kiểm tra việc - Nêu thành phần Đoàn kiểm tra người tham dự kiểm tra (rõ họ tên chức vụ cá nhân) - Nêu nội dung tiến hành kiểm tra - Sơ lược lý lịch cá nhân kiểm tra đặc điểm tình hình tổ chức kiểm tra - Kết luận nội dung kiểm tra: Ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm đối tượng kiểm tra - Yêu cầu kiến nghị: kiến nghị khắc phục khuyết điểm kiến nghị xử lý kỷ luật (nếu có) Nơi nhận: - - - TM ĐỒN KIỂM TRA TRƯỞNG ĐỒN Ký đóng dấu 37 Mẫu số 05: Biên thông qua kết luận kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm BIÊN BẢN THÔNG QUA KẾT LUẬN KIỂM TRA Về việc kiểm tra tài Hôm nay, vào hồi ngày tháng .năm Tại CHÚNG TƠI GỒM A ĐỒN KIỂM TRA: Họ tên .Chức vụ Họ tên .Chức vụ B THÀNH PHẦN THAM GIA CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA Họ tên .Chức vụ Họ tên .Chức vụ Trưởng đồn kiểm tra cơng bố dự thảo kết luận kiểm tra: Những nội dung dự thảo: Các thành viên dự họp có ý kiến bổ sung, giải trình: Ý kiến đơn vị kiểm tra Ý kiến đoàn kiểm tra * Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: Buổi làm việc kết thúc vào hồi .cùng ngày, đọc lại cho bên nghe ký tên ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA IV MẤU VĂN BẢN VỀ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Mẫu số 01: Quyết định kiểm tra 38 TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /QĐ-LĐLĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo) BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH ( CĐ NGÀNH) - Căn Luật Khiếu nại (Luật Tố cáo) Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định việc Cơng đồn giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo - Căn vào đơn khiếu nại (tố cáo) - Xét đề nghị UBKT QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo) gồm đồng chí ( ghi rõ họ tên, chức vụ) Điều 2: Đồn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra xác minh, kết luận khiếu nại (tố cáo) việc Thời hạn xác minh ngày kể từ ngày công bố định kiểm tra Điều 3: Nêu rõ trách nhiệm nơi kiểm tra kiểm tra xác minh Điều 4: Ghi rõ tập thể cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: - - - TM BAN THƯỜNG VỤ Ký tên đóng dấu Mẫu số 02: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /BC-ĐKT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm BÁO CÁO Về việc kiểm tra xác minh khiếu nại (tố cáo) ông (bà) Căn Quyết định kiểm tra số ./QĐ-LĐLĐ, ngày tháng năm việc kiểm tra xác minh Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm có: tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc với kết cụ thể sau: Tóm tắt nhân thân người khiếu nại (tố cáo): 39 - Họ tên: tuổi - Nghề nghiệp: - Địa chỉ: - Q trình cơng tác, hồn cảnh (nêu tóm tắt) Nội dung khiếu nại (tố cáo), yêu cầu người khiếu nại (tố cáo): - Nội dung (ghi tóm tắt) - Yêu cầu người khiếu nại (tố cáo) 1/ 2/ Kết kiểm tra xác minh: - Quá trình xác minh bên khiếu nại (tố cáo), bên bị khiếu nại (bị tố cáo), bên có liên quan khác (theo nội dung biên làm việc) phải nêu rõ trình giải quan trước đó; phản ánh cách rõ ràng tài liệu, chứng bên cung cấp kết kiểm tra, xác minh; khẳng định chứng cá có tính pháp lý làm sở kết luận chất việc khiếu nại (tố cáo) định, việc làm bị khiếu nại (tố cáo) - Đối chiếu với văn pháp luật liên quan để đến kết luận: + Các yêu cầu người khiếu nại (tố cáo) hay khơng đúng, phần hay tồn + Quyết định, việc làm bên bị khiếu nại (tố cáo) hay khơng đúng, phần hay tồn Nhận xét đánh giá kết luận: Kiến nghị biện pháp giải quyết: Nơi nhận: - TM ĐỒN KIỂM TRA Ký tên đóng dấu Mẫu số 03: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CÔNG ĐỒN Số: /QĐ-LĐLĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc giải khiếu nại - Căn Luật Khiếu nại Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 Đoàn Chủ tịch Tổng liên đồn quy định việc Cơng đồn giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo - Xét đơn khiếu nại - Căn kết luận (báo cáo) kiểm tra, xác minh Đoàn kiểm tra số LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) nhận thấy: 40 - Nhận xét, đánh giá nội dung khiếu nại - Kết luận nội dung khiếu nại Từ kết luận nêu BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH (CĐ NGÀNH) QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Công nhận hay không công nhận (một phần hay toàn bộ) định bị khiếu nại; (một phần hay toàn bộ) nội dung khiếu nại đương Điều 2: Giải quyền lợi (một phần hay tồn bộ) khơng giải quyền lợi cho đương Điều 3: Trách nhiệm quan, đơn vị thực Điều nói thời gian thực Điều 4: Quy định tổ chức thực tổ chức cá nhân có liên quan thi hành định Quyền khiếu nại tiếp, quyền khởi kiện vụ án hành Tòa án Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu văn thư TM BAN THƯỜNG VỤ Ký tên đóng dấu Mẫu số 04: Quyết định kiểm tra TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /KL-LĐLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm KẾT LUẬN Về nội dung tố cáo - Căn Luật tố cáo Quyết định số 530/QĐ ngày 20/3/2006 Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định việc Cơng đồn giải tham gia giải khiếu nại, tố cáo - Xét đơn tố cáo Sau xem xét báo cáo, kiểm tra xác minh tố cáo số .ngày tháng .năm Đoàn kiểm tra Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) KẾT LUẬN Trên nội dung kết luận giải đơn tố cáo 41 Những sai phạm nêu cần kiểm điểm, xem xét người có đơn phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm chịu trách nhiệm trước Nơi nhận: - - TM BAN THƯỜNG VỤ Ký tên đóng dấu Mẫu số 05: Cơng văn giải khiếu nại tố cáo TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /LĐLĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm V/v giải đơn khiếu nại (tố cáo) ơng (bà) Kính gửi: Tên quan có thẩm quyền giải Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) nhận đơn khiếu nại (tố cáo) ông (bà) ghi ngày tháng năm .; tiếp nhận ngày tháng năm Địa chỉ: Đơn có nội dung Căn vào Điều 66 Luật Khiếu nại (Điều 44 Luật Tố cáo) quy định pháp luật hành, Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐ ngành) xin chuyển đơn khiếu nại (tố cáo) ông (bà) đến quý quan để xem xét, giải theo thẩm quyền thơng báo cho Liên đồn Lao động tỉnh (CĐ ngành) biết kết Kèm theo đơn gồm có: Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu VT, UBKT TM BAN THƯỜNG VỤ Ký tên đóng dấu Mẫu số 06: Cơng văn giải tham gia giải đơn khiếu nại tố cáo TÊN CƠ QUAN CƠNG ĐỒN Số: /LĐLĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa danh, ngày tháng năm V/v giải đơn (hoặc tham 42 Gia giải quyết) đơn khiếu nại (tố cáo) ơng (bà) Kính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ huyện (CĐ ngành) Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) nhận đơn khiếu nại (tố cáo) ông (bà) ghi ngày tháng năm .; tiếp nhận ngày tháng năm Địa chỉ: Đơn có nội dung (có đơn khiếu nại; tố cáo kèm theo) Căn Luật Khiếu nại (Luật tố cáo) Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20/3/2006 Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn quy định việc Cơng đồn giải (tham gia giải quyết) khiếu nại, tố cáo; Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh (CĐ ngành) yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ huyện (CĐ ngành ) xem xét, giải (hoặc tham gia giải quyết) đơn khiếu nại (tố cáo) theo thẩm quyền báo cáo kết giải Liên đoàn Lao động tỉnh (CĐ ngành) trước ngày tháng .năm ./ Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu VT, UBKT TM BAN THƯỜNG VỤ Ký tên đóng dấu 43 ... tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho kiểm tra - Yêu cầu người có thẩm quyền niêm phong tài liệu, tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép cấp sử dụng tài liệu. .. tiếp nhận tài liệu phải đối chiếu với Trường hợp khơng có để đối chiếu phải ghi rõ biên nhận tài liệu Các tài liệu quan, tổ chức cung cấp phải yêu cầu y lục đóng dấu treo quan tổ chức Tài liệu cá... cấp ký xác nhận vào lề tài liệu Trường hợp tài liệu bị trang, chữ, cũ nát, mờ khơng đọc xác nội dung người thu thập phải ghi rõ tình trạng tài liệu giấy biên nhận tài liệu Người xác minh tố cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU tập HUẤN CÔNG tác UBKT CÔNG đoàm mới NHẤT 2019, TÀI LIỆU tập HUẤN CÔNG tác UBKT CÔNG đoàm mới NHẤT 2019

Từ khóa liên quan