Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk song, tỉnh đắk nông

30 118 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN HỒ KHÁNH VI HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NƠNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS.ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: TS Đặng Hữu Mẫn Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài NSNN phận quan trọng tài Nhà nước hệ thống tài quốc gia NSNN khơng trì tồn hoạt động hệ thống trị nói chung máy Nhà nước nói riêng mà động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Hiện nay, Việt Nam thực quản lý chi NSNN dựa vào yếu tố đầu vào, phương thức mang nặng tính chủ quan, ý chí, áp đặt từ phía cấp phân bổ ngân sách, vốn ngân sách có quy mơ nhỏ lại phải dàn trải nên việc sử dụng quản lý không hiệu quả, đơn vị sử dụng ngân sách bị động Để khắc phục tình trạng phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu, Việt Nam cần đổi phương thức quản lý chi NSNN từ dựa vào yếu tố đầu vào sang quản lý chi NSNN trung hạn kết đầu ra, hai phương thức quản lý tiên tiến nước giới chủ yếu áp dụng Theo Quyết định số 2610/QĐ-BTC ngày 21/12/2017 Bộ Tài việc cơng bố cơng khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên năm 2018 chiếm tỷ trọng 64% tổng chi ngân sách nhà nước Dự kiến tới nguồn thu từ thuế giảm mạnh ngắn hạn thực yêu cầu hiệp định thương mại tự bội chi ngân sách nước ta mức cao Vì vậy, việc kiểm sốt chặt khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN phải chế độ, quy định, định mức; thực tiết kiệm chi nhằm đảm bảo việc sử dụng NSNN mục đích hiệu Nhờ góp phần giảm bớt phần gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cao lực, hiệu máy nhà nước quản lý tài cơng Trong điều kiện nay, nước có 17/63 tỉnh, thành phố có nguồn thu đóng góp cho NSTW, số tỉnh, thành lại hàng năm phải nhờ vào trợ cấp từ NSTW, có tỉnh Đắk Nơng, cụ thể huyện Đắk Song Huyện Đắk Song tám đơn vị hành cấp huyện tỉnh Đắk Nông, thành lập vào ngày 21/6/2001 Đây huyện miền núi, điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, tập trung nhiều đồng bào thiểu số Q trình thực hoạt động kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song bộc lộ nhiều hạn chế, sai phạm Năm 2018, theo báo cáo kết tra chuyên ngành KBNN Đắk Song thực kiểm tra chọn mẫu 03 đơn vị có sử dụng vốn NSNN phát 17 lỗi sai phạm chi không tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định, chưa khắc phục với tổng số tiền 142.570.021 đồng Việc khắc phục sai phạm, thu hồi chi không quy định chậm, đơn vị sử dụng ngân sách trì hỗn, để kéo dài từ năm sang năm khác; chưa làm theo quy định tạm ứng tốn tạm ứng Bên cạnh đó, chế quản lý ngân sách nước ta chồng chéo, chưa rõ ràng Các quan, đơn vị thực kiểm sốt cấp phát, tốn bộc lộ hạn chế nên thường xuyên phải thực điều chỉnh, chưa thường xuyên cập nhập văn hành Qua tìm hiểu, tác giả nhận thấy chưa có nghiên cứu đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song cách cụ thể Đồng thời với vị trí giao dịch viên KBNN Đắk Song, trực tiếp tham gia vào hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN, tác giả gặp thuận lợi trình nghiên cứu, thu thập liệu, đưa phân tích nhận định, từ đề xuất khuyến nghị phục vụ cho công tác chuyên môn phù hợp với tình hình hoạt động KBNN Đắk Song Cho nên tác giả lựa chọn nghiên cứu vấn đề hoàn thiện hoạt động cần thiết giúp ích cho cơng việc thân cho việc quản lý NSNN huyện Từ sở trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh Đắk Nơng” nhằm đưa khuyến nghị hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua KBNN Đắk Song Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu Mục tiêu nghiên cứu tổng quát đề tài phân tích hoạt động KSC thường xuyên NSNN để hạn chế hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song Từ sở xác định nguyên nhân hạn chế đề xuất khuyến nghị để hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song, tỉnh Đắk Nông b Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, nội dung luận văn phải giải câu hỏi sau: Những nội dung nghiên cứu hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN gì? Thực trạng KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song giai đoạn 2015-2018 hoạt động nào? Những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực tiễn hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song Cụ thể, nghiên cứu trực tiếp hoạt động phận giao dịch KBNN Đắk Song đơn vị sử dụng ngân sách Nghiên cứu khảo sát, thu thập liệu từ đối tượng công chức KBNN Đắk Song số giao dịch viên KBNN huyện thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nơng, trưởng phòng Thanh tra KBNN Đắk Nơng, kế tốn đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch KBNN Đắk Song b Phạm vi nghiên cứu Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động KSC thường xuyên NSNN huyện, không nghiên cứu hoạt động KSC liên quan đến khoản chi thuộc danh mục bí mật Nhà nước khoản chi có tính đặc thù địa phương Khơng gian: Đề tài thực nghiên cứu KBNN Đắk Song, tỉnh Đắk Nông - Thời gian: Số liệu nghiên cứu, phân tích thực trạng thực giai đoạn 2015-2018 đưa khuyến nghị cho thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp khảo sát thực tế, vấn Bố cục đề tài Ngoài nội dung mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm ba chương với nội dung cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Bài báo khoa học + Bài báo “Tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện địa bàn tỉnh Thái Nguyên” Hà Quốc Thái, tháng năm 2018 Bài viết chưa nêu thực trạng KSC tỉnh Thái Nguyên để có sở vướng mắc đề xuất ý kiến Bài viết chưa đề xuất giải pháp tăng cường KSC gắn liền với KBNN huyện địa bàn tỉnh Thái Nguyên + Bài báo “Giải pháp triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước” Nguyễn Thị Ngân Hoa, tháng năm 2018 Bài viết chưa làm rõ giải pháp giúp cho đơn vị giao dịch nhận thức tiện ích sử dụng dịch vụ cơng, tập trung rà sốt lại lộ trình áp dụng + Bài báo “Thực kiểm soát chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước Bến Tre: Kết kiến nghị” Võ Thị Thu Thủy Phan Thị Thanh Thảo, tháng năm 2017 Bài viết chủ yếu đề cập đến kiến nghị khía cạnh văn pháp luật quy định, chưa bao quát hết kiến nghị để hồn thiện cơng tác KSC NSNN + Bài báo “Trao đổi cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước” Dương Công Trinh, tháng 12 năm 2016 Bài viết đưa khái niệm, quy định theo Luật NSNN năm 2002, nhiên, thay Luật NSNN năm 2015 nên nội dung khơng sát với quy định + Bài báo “Kinh nghiệm quản lý ngân sách số nước” Trần Thị Lan Hương, tháng 12 năm 2015 Tác giả chưa phân tích kĩ tình hình kinh tế, khn khổ pháp lý, thực trạng Việt Nam dụng phương thức quản lý Bên cạnh đó, dẫn chứng nước giới việc thực chưa sát với máy tổ chức Việt Nam chưa thể khu vực Châu Á thực quản lý Trong trình tổng hợp từ tạp chí khoa học như: Tạp chí Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân), Tạp chí Phát triển Kinh tế (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí minh), Tạp chí Khoa học Cơng nghệ (Đại học Đà Nẵng),… chưa có báo cụ thể hoạt động KSC giai đoạn 2015 – 2018 - Luận văn + Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Đắk Glong – Đắk Nông” tác giả Trần Phạm Tuân, năm 2017 Một số vấn đề nghiên cứu luận văn khơng phù hợp với quy định chi thường xuyên nay, việc thay đổi quy trình nghiệp vụ thống đầu mối kiểm soát KBNN cấp huyện khơng có tổ chức phòng, nên cần nghiên cứu bổ sung thêm theo quy định hành + Luận văn thạc sĩ “Quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai” tác giả Nguyễn Thị Thu Ngân, năm 2017 Luận văn tiếp cận góc độ cấp quản lý NSNN, chủ yếu lập dự toán chi thường xuyên NSNN Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN chưa rõ ràng, dẫn đến giải pháp, kiến nghị chưa cụ thể + Luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk” tác giả Nguyễn Quốc Thắng, năm 2017 Luận văn đưa sở pháp lý để thực KSC Luật NSNN năm 2002, hết hiệu lực thay Luật NSNN năm 2015 nên cần nghiên cứu thêm để phù hợp với tình hình + Luận văn thạc sĩ “Phân tích tình hình kiểm soát chi Ngân sách thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Thành phố Đà Nẵng” tác giả Phạm Thị Hạnh, năm 2016 Trong luận văn phần tổng quan KSC thường xuyên NSNN, luận văn chưa nêu tiêu chí đánh giá tình hình KSC để có sở phân tích thực trạng KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng + Luận văn thạc sĩ “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua KBNN địa bàn tỉnh Đắk Nông” tác giả Lê Xuân Tuấn, năm 2015 Luận văn chưa làm rõ ràng khái niệm, nguyên tắc kiểm soát chi, nhân tố tác động đến công tác KSC thường xuyên, giải pháp cụ thể KSC qua KBNN tỉnh Đắk Nông - Đề tài liên quan tới đơn vị: Đến nay, KBNN Đắk Song chưa có đề tài liên quan đến hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song - Khoảng trống nghiên cứu + Về nội dung: Những đề tài nghiên cứu viết đề cập KSC thường xuyên NSNN quản lý rủi ro kiểm soát tạo, y tế, đảm bảo xã hội, quản lý hành chính, đồn thể, chi cho an ninh quốc phòng chi nghiệp môi trường * Doanh số chi thường xuyên NSNN theo nhóm chi qua KBNN Đắk Song giai đoạn 2015-2018 13 Bảng 2.2 Doanh s ố chi thƣờng xuyên NSNN theo nhóm chi Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 2016 2017 2018 292.603 328.343 371.511 396.891 Qua số liệu Bảng 2.2, ta thấy cấu khoản chi theo nhóm chi giai đoạn 2015-2018 tương đối ổn định Chi cho cá nhân có tỷ trọng cao nhất, tăng dần qua năm 45,6%; 47,8%; 50,3% 52,7% tổng chi thường xuyên Chi mua sắm, sửa chữa chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, qua bốn năm 35,6%; 31,5%; 29,8% 29,5% tổng chi thường xuyên Chi cho chuyên môn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi thường xuyên NSNN, qua năm 11,5%; 11,7%; 13,6% 14,3% Nhóm chi khác có tỷ lệ nhỏ tổng chi thường xuyên, năm 7,3%; 9%; 6,3% 3,5% b Tỷ lệ hồ sơ KBNN Đắk Song giải trước, hạn hạn 14 Bảng 2.3 Tỷ lệ hồ sơ KBNN Đắk Song giải quyế t Đơn vị tính: hồ sơ Kết đánh giá nội Bảng 2.3 cho thấy số hồ sơ giải trước, hạn có xu hướng tăng, chiếm tỷ lệ cao qua năm 97,3%; 98,9%; 99,6% 99,7% tổng số hồ sơ giải năm Số hồ sơ hạn giảm, có tỷ lệ thấp qua năm 2,7%; 1,1%; 0,4% 0,3% Số lượng hồ sơ KBNN Đắk Song từ chối cấp phát, toán Bảng 2.4 Số lƣợng hồ sơ KBNN Đắk Song từ chối cấp phát, toán Năm 2015 2016 2017 2018 Tổng Hồ sơ bị từ chối chủ yếu không phù hợp quy định, thiếu hợp đồng, thiếu chữ ký, khơng có hóa đơn, sai mẫu quy định, chi vượt định mức cho phép, sai tiêu chuẩn, hạch toán không mục 15 lục NSNN Số lượng mức cao đơn vị khơng thường xuyên nghiên cứu văn bản, chế độ nên hồ sơ, chứng từ chưa đầy đủ định mức chi tiêu khơng có quy chế chi tiêu nội bộ, vượt quy định pháp luật d) Tỷ lệ số dư tạm ứng chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song Bảng 2.5 Tỷ lệ số dƣ tạm ứng chi thƣờng xuyên NSNN Năm Tháng 10 11 12 16 Nhìn chung qua năm tỷ lệ số dư tạm ứng chi thường xuyên NSNN hàng tháng so với tổng chi thường xuyên bình quân mức thấp Số dư tạm ứng thường cao vào tháng đầu năm, tháng đầu năm tháng chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán nên đơn vị thường có nhu cầu tạm ứng để chi hỗ trợ tết, tổ chức đại hội, tổng kết, đơn vị giao dịch chậm trễ toán tạm ứng nên số dư tạm ứng kéo dài qua tháng e) Kết tra chuyên ngành chi thường xuyên NSNN đơn vị sử dụng NSNN Kết tra chuyên ngành thể qua tiêu số lỗi vi phạm chi thường xuyên; số tiền chi không tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định; số tiền thu hồi nộp tài khoản tạm giữ hạch toán giảm chi NSNN; số tiền xử phạt vi phạm hành Bảng 2.6: Kế t tra chuyên ngành KBNN Đơn vị tính: Đồng Đơn vị sử dụng ngân sách Trường THPT Đắk Song Trung tâm Y tế huyện Đắk Song Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song Tổng cộng Các khoản chi sai quy định có số lượng hồ sơ số tiền tra phát không nhiều so với tổng chi thường xuyên 17 NSNN Nhưng sai sót chủ yếu đơn vị sử dụng ngân sách nên Đoàn tra yêu cầu đơn vị truy thu khoản sai chế độ trên, nộp vào tài khoản tạm giữ hạch toán giảm chi NSNN, thực xử phạt vi phạm vi phạm hành f) Chất lượng phục vụ KBNN Đắk Song Đánh giá chất lượng phục vụ KBNN Đắk Song, nhằm mục đích tìm hiểu vấn đề tồn tại, điểm mạnh, điểm yếu xung quanh việc giao dịch giao dịch viên làm KSC đơn vị, để đề xuất khuyến nghị để hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN KBNN Đắk Song 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐẮK SONG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Quản lý điều hành chi NSNN địa bàn huyện tương đối tốt nhờ KBNN Đắk Song quán triệt tốt cho công chức chấp hành quy định KSC NSNN Hiệu quản lý chi NSNN tăng cường, góp phần răn đe, chấn chỉnh, ý thức chấp hành quy định chi tiêu công nâng cao Thời gian giải chứng từ nhanh chóng, giảm bớt chi phí thời gian, công sức giao dịch, đáp ứng tốt nhu cầu chi NSNN Chất lượng phục vụ KBNN Đắk Song đánh giá tốt ngày nâng cao 18 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế a Những hạn chế -Hoạt động KSC thường xuyên để xảy nhiều sai sót Các sai sót hoạt động KSC thường xuyên phát qua công tác tra chuyên ngành tự kiểm tra Một số khoản chi KBNN Đắk Song kiểm soát thực tế chưa với quy định, làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động KSC Tình trạng số giao dịch viên khó chịu, hạch sách tiếp nhận, giải hồ sơ, chứng từ xảy Tình trạng q hẹn trả kết xử lý hồ sơ, chứng từ chuyển tốn chậm để xảy - Chưa thực KSC theo kết đầu Hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song kiểm soát theo kết đầu vào, chưa thực theo kết đầu ra, khiến đơn vị có động lực chi tiêu hợp lý sử dụng cho hiệu nhất, tránh gây lãng phí NSNN b Nguyên nhân hạn chế * Nguyên nhân bên trong: Trình độ, lực chun mơn giao dịch viên hạn chế - Cơng tác lãnh đạo KBNN Đắk Song chưa sâu sát Khối lượng công việc hồ sơ, chứng từ ngày tăng Chưa kiên thực lập biên xử phạt vi phạm hành Cơ sở vật chất, cơng nghệ chưa đảm bảo * Ngun nhân bên ngồi: Chính sách chế độ pháp luật chưa phù hợp - Ý thức chấp hành chi đơn vị chưa tốt KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐẮK SONG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển KBNN đến năm 2020 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc Đắk Song 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐẮK SONG 3.2.1 Khuyến nghị KBNN Đắk Song a Nâng cao trình độ đội ngũ cơng chức Trong hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trình độ chuyên môn công chức làm KSC thường xuyên quan trọng có ý nghĩa hiệu hoạt động KSC Do đó, cơng chức cần nâng cao trình độ, am hiểu kĩ nghiệp vụ có tinh thần yêu ngành, yêu nghề Để có đội ngũ cơng chức trên, cần hồn thiện cơng việc sau: Mở khố đào tạo nghiệp vụ kỹ năng, tổ chức thi, đánh giá trình độ lực cơng chức, động viên khen thưởng xử phạt nghiêm minh b Hồn thiện cơng tác kiểm tra tự kiểm tra Triển khai thực tốt công tác kiểm tra tự kiểm tra nội KBNN Đắk Song nhằm phát kịp thời sai sót để bảo đảm thực kiểm soát chặt chẽ khoản chi thường xuyên NSNN qua KBNN Công tác kiểm tra tự kiểm tra phải thực thường xuyên, nghiêm túc, không mang tính hình thức, đối 20 phó cụ thể qua: cấp kiểm tra cấp dưới, giao luân phiên kiểm tra chéo cá nhân với c Đẩy mạnh cải cách hành Cải cách hành nội dung ưu tiên để nâng cao lực, hiệu quản lý nhà nước, góp phần hồn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, việc thực chế cửa quan hành nhà nước xem bước đột phá cải cách hành KBNN Đắk Song cần tiếp tục trì, đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001:2008 vào tất hoạt động nghiệp vụ, bao gồm quy trình KSC thường xuyên NSNN Thực nghiêm túc việc giám sát, đánh giá kết giải thủ tục hành cá nhân để có biện pháp nâng cao số cải cách hành d Nghiêm túc xử phạt hành hành vi vi phạm Hiện nay, trình KSC thường xuyên NSNN phát hành vi vi phạm KBNN Đắk Song mới nhắc nhở hướng dẫn đơn vị sử dụng NSNN làm lại hồ sơ, chứng từ để bổ sung quy định Nhiều trường hợp phát khoản chi sai quy định không thực xử phạt vi phạm, dẫn đến đơn vị sử dụng NSNN chủ quan, không cẩn thận, tư tưởng ỷ lại phụ thuộc vào việc kiểm soát KBNN để bổ sung hồn thiện Vì vậy, KBNN Đắk Song cần nghiêm túc áp dụng Nghị định phủ xử phạt hành lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản nhà nước trường hợp vi phạm, không nên mang tư tưởng nể nang, ngại mà không xử lý vi phạm 21 e Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quản lý NSNN nói chung hoạt động KSC thường xuyên KBNN nói riêng Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mang lại kết đáng kể hoạt động KSC thường xuyên NSNN f Phối hợp với quan, ban, ngành địa bàn huyện KBNN Đắk Song phối hợp với Phòng Tài kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song phê duyệt dự toán đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát với tình hình chi tiêu NSNN đơn vị SDNS KBNN Đắk Song cần phối hợp với Chi cục Thuế kiểm soát nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, ngăn chặn tình trạng bán hóa đơn khống cho đơn vị 3.2.2 Khuyến nghị KBNN Đắk Nông a Tăng cường kiểm tra, giám sát KBNN huyện Việc kiểm tra, giám sát hoạt động KSC thường xuyên KBNN Đắk Nông KBNN huyện góp phần nâng cao chất lượng hoạt động KSC thường xuyên NSNN Kịp thời phát sai sót thực chấn chỉnh, nhanh chóng hướng dẫn xử lý sai sót, vướng mắc, tránh để tình trạng kéo dài gây thiệt hại cho NSNN KBNN Đắk Nông tiếp nhận đề xuất, kiến nghị KBNN cấp trình thực nhiệm vụ b Chỉ đạo kịp thời thống quy trình, nghiệp vụ KBNN Đắk Nơng cần tổ chức lớp tập huấn văn chế độ, sách thay đổi để giao dịch viên nắm bắt cập nhật, kịp thời Các KBNN hệ thống thống cách thức kiểm soát quy trình nghiệp vụ tránh để tình trạng giao dịch viên có cách hiểu khác nhau, hướng dẫn khách hàng khác nhau, không thống 22 3.2.3 Khuyến nghị đơn vị sử dụng NSNN a Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thủ trưởng Kế toán Thủ trưởng đơn vị cần trang bị kiến thức quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách nói chung có hiểu biết định lĩnh vực chi tiêu cơng, đặc biệt trọng đến công tác quản lý chi tiêu ngân sách mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm Bên cạnh đó, cơng chức Kế tốn trưởng (hoặc phụ trách kế toán) đơn vị sử dụng NSNN cần phải đảm bảo đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) theo quy định Luật Kế toán b Nâng cao trách nhiệm thủ trưởng phát sai phạm Thủ trưởng đơn vị thực nghiêm túc kiến nghị quan Thanh tra, kiểm toán Nhà nước, kịp thời nộp trả NSNN theo kiến nghị cấp có thẩm quyền, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước Chấp hành tốt quy chế trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật cơng tác quản lý tài đơn vị nhằm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu đơn vị c Cơng khai minh bạch quản lý sử dụng NSNN Hiện thực chủ trương cơng khai tài chính, chi tiêu sử dụng NSNN đơn vị sử dụng NSNN, việc thực đơn vị qua loa đa số đơn vị không công khai cụ thể chi thường xuyên NSNN gồm nội dung chi gì, chi mà báo cáo chi so với dự tốn cấp có thẩm quyền giao 23 KẾT LUẬN KSC thường xuyên NSNN hoạt động phức tạp, bị tác động, chi phối từ quan, đơn vị, chí cá nhân công tác quản lý, điều hành chi ngân sách cấp Hoàn thiện hoạt động KSC thường xuyên NSNN vấn đề quan trọng cần thiết Kiểm soát khoản chi chế độ, định mức đối tượng, mục đích để góp phần sử dụng mục đích, tiết kiệm, có hiệu nguồn vốn NSNN phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm, hành vi tham nhũng gây lãng phí tài sản nhà nước Trên sở triển khai nghiên cứu, luận văn sở hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt là: Hệ thống hố q trình hoạt động KSC thường xun NSNN qua KBNN Đắk Song, để từ thấy thành tựu đạt qua giai đoạn phát triển hạn chế cần nghiên cứu bổ sung thực tiễn hoạt động KSC Thông qua trình nghiên cứu hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đắk Song để khẳng định cần thiết phải hoàn thiện, bổ sung chế, sách, quy trình, thủ tục nhằm nâng cao hiệu hoạt động KSC thường xuyên NSNN Thông qua việc phân tích, đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, để có sở đề xuất số khuyến nghị nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu hoạt động KSC thường xuyên NSNN Hoạt động KSC thường xuyên NSNN liên quan đến nhiều quan, ban ngành tác động đến nhiều lĩnh vực, đề tài có đưa số vấn đề mang tính cụ thể địa phương số ý kiến phạm vi nghiên cứu cá nhân có 24 thể phần đóng góp cho cơng tác quản lý điều hành địa bàn huyện Đắk Song Tuy nhiên với khả năng, thời gian kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu có hạn đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài tương đối rộng, có tính chất phức tạp khó tránh khỏi hạn chế, tồn Chính vậy, học viên mong nhận nhiều ý kiến góp ý q Thầy, Cơ để thân sớm bổ sung, hồn thiện đề tài đầy đủ đảm bảo chất lượng cao hơn./ ... xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh. .. thiện hoạt động kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhằm đưa khuyến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân. .. điểm chi thường xuyên ngân sách nhà nước c Vai trò chi thường xuyên ngân sách nhà nước d Nội dung chi thường xuyên ngân sách nhà nước e Điều kiện cấp phát, toán kho n chi thường xuyên ngân sách nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk song, tỉnh đắk nông , Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk song, tỉnh đắk nông

Từ khóa liên quan