Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội

26 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN PHƯƠNG NHẠN ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số : 834.03.01 Đà Nẵng, Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngư i hư ng n ho h c TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện PGS TS Nguyễn Công Phương Phản biện GS TS Đặng Thị Lo n Luận văn bảo vệ trư c Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán h p Trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin – H c liệu, Đại h c Đà Nẵng - Thư viện trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt N m đ ng gi i đoạn hội nhập kinh tế quốc tế cách mạnh mẽ v i việc gia nhập nhiều tổ chức tài chính, hiệp định thương mại khu vực, tồn cầu Để phát triển bền vững cạnh tranh cách lành mạnh v i cơng ty nư c ngồi bư c thị trư ng quốc tế việc cơng ty có hệ thống quản trị công ty tốt điều quan tr ng Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp niêm yết Sở chứng khốn Hà Nội nói riêng ln mong muốn gi tăng quy mơ rủi ro gi tăng tỷ lệ v i quy mô Trong bối cảnh ngày n y nhà đầu tư, cổ đơng bên liên quan khác có quyền mong muốn biết tất thông tin rủi ro quản lý rủi ro doanh nghiệp để định liên quan Nghiên cứu quản trị o nh nghiêp liên qu n đến thông tin rủi ro quản lý rủi ro doanh nghiệp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội n y chư thực Chính việc đánh giá ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội có ý nghĩ đối v i không đơn vị lập báo cáo, ngư i sử dụng mà ảnh hưởng đến qu n quản lý nhà nư c Xuất phát từ ý nghĩ trên, nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng quản trị công ty đến đến việc công bố thông tin công ty niêm yết sàn giao dịch Hà Nội Hệ thống công bố thông tin rủi ro thị trư ng chứng khoán Hà Nội quy mơ nhỏ hẹp, thêm vào v n lĩnh vực hoạt động m i mẻ, đối v i ngư i đầu tư, đối tượng ngư i sử dụng thông tin, mà v i tổ chức tham gia thị trư ng v i tư cách chủ thể công bố thông tin Từ lý o trên, để làm rõ nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp , tác giả ch n đề tài: “Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ” để làm luận văn c o h c Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu củ đề tài nghiên cứu ảnh quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, xác định hư ng mức độ tác động nhân tố đến việc công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội b Phạm vi nghiên cứu Các cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, th i gian nghiên cứu gi i hạn năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Đầu tiên tác giả tìm hiểu vận dụng lý thuyết có liên quan nghiên cứu thực trư c ngồi nư c mối quan hệ quản trị công ty mức độ công bố thông tin rủi ro cơng ty niêm yết S u tác giả lựa ch n công ty niêm yết vào m u nghiên cứu, thu thập báo cáo thư ng niên cơng ty niêm yết Sở chứng khốn Hà Nội, xác định thu thập nhân tố thuộc quản trị cơng ty có ảnh hư ng đến mức độ công bố thông tin rủi ro, thiết lập giả thuyết nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích nội ung để đo lư ng mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết S u đó, tác giả sử dụng mơ hình hồi qui đ biến để phân tích rút kết luận tác động nhân tố thuộc quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc thực nghiên cứu đề tài có ý nghĩ qu n tr ng mặt khoa h c thực tiễn: Về mặt khoa h c Thông qu đề tài nghiên cứu, tác giả tổng hợp lý thuyết quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp, ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Từ đó, đư r gợi ý việc xây dựng định, sách quản trị cơng ty nhằm nâng cao tính trung thực chất lượng công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu,kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương Chương Cơ sở lý luận mối quan hệ quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp Chương Thiết kế nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Hàm ý sách ết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công trị đến mức độ công bố thông tin rủi ro đ ng nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên đến th i điểm theo tìm hiểu tác giả, chư có nghiên cứu nư c thức ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Al-Maghzom, Abdullah, Hussainey, Khaled and Aly, (2016) nghiên cứu yếu tố quản trị doanh nghiệp nhân h c ảnh hư ng đến định công bố thông tin rủi ro tự nguyện ngân hàng niêm yết Saudi Arabia Lajili, Zegh l ( 2009) nghiên cứu cách công bố thông tin rủi ro báo cáo hàng năm Canada v i m u nghiên cứu 300 công ty Elgammal, Hussainey, Ahmed (2018) nghiên cứu tác động quản trị doanh nghiệp đối v i việc công bố thông tin rủi ro Qatar từ năm 2008-2014 Nghiên Cứu S mthosh P uls (2007) đánh giá tác động quyền sở hữu, quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty Anh Ach m , F is l, O t rin (2017) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến CBTT tự nguyện Đây nghiên cứu ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp đặc điểm công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết công khai In onesi năm 2013 v i 118 báo cáo hàng năm phân tích Nghiên cứu tác giả Nguyễn Hữu Cư ng Võ Hòang Tùng (2018) tập trung nghiên cứu công bố thông tin quản lý rủi ro cơng ty tài Kết nghiên cứu tác giả cho thấy doanh nghiệp tài có quy mơ l n, kiểm tốn cơng ty kiểm tốn thuộc Big 4, có tỷ lệ thành viên HĐQT hơng th m gi điều hành cao có chủ tịch HĐQT hơng iêm nhiệm GĐĐH mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp c o Đối v i công ty phi tài chư có nghiên cứu thực Điều thúc đẩy tác giả đến nghiên cứu “Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở chứng khoán Hà Nội” tập trung vào cơng ty phi tài để bổ sung khoảng trống nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA UẢN TRỊ C NG TY ĐẾN MỨC ĐỘ C NG BỐ TH NG TIN RỦI RO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm công bố thông tin công bố thông tin rủi ro Theo sổ tay công bố thông tin dành cho công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (2013) “Cơng bố thông tin hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch doanh nghiệp nhằm đảm bảo cổ đơng cơng chúng đầu tư tiếp cận thơng tin cách cơng bằng, xác đồng th i.” 1.1.2 Vai trò CBTT CBTT yếu tố có vai trò quan tr ng TTCK Thông tin công bố sở cho định nhà đầu tư Hoạt động CBTT có vai trò quan tr ng đối v i tổ chức cá nhân đối tượng sử dụng thơng tin, có tác đụng thúc đẩy TTCK phát triển 1.1.3 Yêu cầu công bố thông tin a u cầu cơng bố thơng tin kế tốn Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01( VAS 01) việc cơng bố thơng tin kế tốn phải đáp ứng đồng th i yêu cầu sau: Trung thực, hách qu n, đầy đủ, kịp th i, dễ hiểu, so sánh b Cơng bố thơng tin báo cáo tài Bên cạnh chuẩn mực 01 CBTT chuẩn mực 21 trình bày báo cáo tài quy định hư ng d n yêu cầu nguyên tắc chung việc lập trình bày báo cáo tài gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu nội dung chủ yếu báo cáo tài c u cầu cơng bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Các yêu cầu CBTT thực theo Thông tư 155/2015/ TT-BTC quy định nguyên tắc CBTT việc CBTT phải đảm bảo tính đầy đủ, xác kịp th i theo quy định pháp luật, hoạt động CBTT phải o Giám đốc ngư i ủy quyền CBTT thực hiện, Giám đốc Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm nội dung thông tin o ngư i ủy quyền phải chịu trác nhiệm nội ung cơng bố (Bộ tài 2015) 1.1.4 Công bố thông tin rủi ro Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày tháng 11 năm 2009 Bộ tài b n hành hư ng d n áp dụng chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày báo cáo tài thuyết minh thơng tin đối v i cơng cụ tài áp dụng cho tất đơn vị thuộc m i lĩnh vực, m i thành phần kinh tế Việt Nam có giao dịch liên qu n đến cơng cụ tài Cơng bố TTRR (RD) việc cơng bố thơng tin định lượng định tính rủi ro mà công ty phải đối mặt.Nội dung CBTTRR bao gồm: Nhận diện loại rủi ro doanh nghiệp; Cách thức đô lư ng, đánh giá mức độ ảnh hưởng rủi ro đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp mình; sách, cơng cụ, biện pháp để hạn chế giảm thiểu rủi ro 1.2 CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP Hoạt động công bố thông tin rủi ro chịu ảnh hưởng yếu tố bên yếu tố bên doanh nghiệp 1.2.1 Quản trị công ty a Khái niệm Quan niệm nội dung quản trị công ty quốc gia khác khác khác nguồn gốc thể chế luật pháp, đặc tính quốc gi , văn hó trình độ phát triển thị trư ng tài nư c; từ ảnh hưởng đến quyền cổ đông ảnh hưởng đến thông tin công bố b Các yếu tố quản trị công ty Khuôn khổ quản trị công ty củ OECD xây dựng dựa giá trị cốt lõi sau: cơng bằng, Tính trách nhiệm, Tính minh bạch, Trách nhiệm giải trình 1.2.2 Các lý thuyết tảng Mặc ù chư có nhiều nghiên cứu sâu ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp công bố thông tin rủi ro phần thơng tin cơng bố báo cáo tài Theo cơng bố thơng tin rủi ro chịu ảnh hưởng nhân tố quản trị công ty theo lý thuyết khác a Lý thuyết đại diện Trong lý thuyết đại diện, chủ sở hữu cổ đông nhà quản lý điều hành hoạt động doanh nghiệp đại diện cổ đông h i mong muốn tối đ hóa lợi ích Vì vậy, h ln có xu hư ng tìm lợi ích cá nhân đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu b Lý thuyết tín hiệu Lý thuyết tín hiệu thơng tin khơng cân xứng doanh nghiệp nhà đầu tư n đến lựa ch n bất lợi cho nhà đầu tư Để tránh tình này, doanh nghiệp tự nguyện cơng bố thơng tin đư r tín hiệu tích cực thị trư ng c Lý thuyết trị Lý thuyết cho qu n quản lý nhà nư c điịnh liên qu n đến lợi ích doanh nghiệp sách 10 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1.1 Quy mô HĐ T (BSIZE): Quy mô HĐQT xác định dựa số lượng thành viên HĐQT Số lượng thành viên củ HĐQT l n lực kiểm sốt định c o đồng th i tránh tập trung quyền lực vào vài thành viên then chốt Các nghiên cứu (Adam cộng sự, 2005; Cheng Courteney, 2006) tìm r tác động thuận chiều quy mô củ HĐQT mức độ CBTT doanh nghiệp Vì vậy, nghiên cứu đư r giả thuyết: H1: HĐQT nhiều thành viên mức độ CBTTRR lớn 2.1.2 Mức độ độc lập thành viên HĐ T (B-IND) Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập cao thúc đảy nhà quản trị công bố nhều thông tin rủi ro i giám sát thành viên Tính độc lập củ thành viên HĐQT tác động đến mức độ công bố thông tin chiều hư ng tác động cổ đơng độc lập Từ đó, nghiên cứu đư r giả thuyết: H2: Mức độ độc lập thành viên HĐQT cao mức độ CBTT rủi ro lớn 2.1.3 Chủ tịch HĐ T kiêm nhiệm GĐĐH (DUAL) Vai trò củ GĐĐH chủ tịch HĐQT tách r i đảm bảo cân quyền lực tránh xung đột lợi ích phát sinh Do đó, kiêm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành chủ tịch Hội đồng quản trị làm phát sinh nhiều mâu thu n hơn, giảm mức độ công bố thơng tin rủi ro doanh nghiệp o đó, giả thuyết sau phát triển: 11 H3: Chủ tịch HĐQT khơng kiêm nhiệm GĐĐH mức dộ CBTTRR doanh nghiệp cao 2.1.4 Sự tham gia nữ giới HĐ T(WOM) Sự tham gia nữ gi i HĐQT xác định phần trăm số lượng thành viên nữ HĐQT tổng số thành viên HĐQT Giả thuyết s u xây dựng: H4: Sự tham gia nữ giới Hội đồng quản trị nhiều mức độ cơng bố thơng tin rủi ro doanh nghiệp tăng 2.1.5 Tỷ lệ cổ đơng sở hữu nước ngồi (FO) Các nghiên cứu trư c hẳng định cổ đông nư c ngồi có xu hư ng đối mặt v i rủi ro c o cổ đông nư c Nhà đầu tư nư c hi đầu tư ln có thận tr ng cao cách biệt đị lý, văn hó chủ sở hữu nhà quản trị Để tiếp cận thoả mãn đối tượng này, công ty phải gi tăng việc công bố thông tin Các nghiên cứu trư c cho có mối quan hệ sở hữu nư c đối v i mức độ CBTTRR doanh nghiệp Từ đó, nghiên cứu đư r giả thuyết: H5: Tỷ lệ cổ đơng sở hữu người nước ngồi cao thi mức dộ CBTT rủi ro lớn 2.1.6 Tuổi bình qn thành viên HĐ T(B-AGE) Có nhiều qu n điểm cho rằng, thành viên HĐQT v i thâm niên làm việc cao có nhiều kinh nghiệm quản lý Tuy nhiên, thành viên lâu năm thư ng có xu hư ng liệt độc tài Từ tuổi củ thành viên HĐQT có khả ảnh hưởng đến mức độ CBTTRR doanh nghiệp Do xây ựng giải thuyết : H6: Tuổi trung bình thành viên HĐQT cao mức độ cơng bố thơng tin rủi ro lớn 12 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu thực nhằm đánh giá mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp; phân tích nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro DN Mô hình hồi quy thiết lập: RD =β0 + β 1*B-SIZE + β 2*B-IND + β 3*DUAL+ β 4*WOM+ β 5*FO+ β 6*B-AGE +β7*F-SIZE +β8*F-AGE+ β9*BIG4+ εi Trong - Biến phụ thuộc tương ứng v i mơ hình RD mức độ công bố thông tin rủi ro đo lư ng phương pháp đo lư ng số câu từ rủi ro thuyết minh BCTC - Biến độc lập gồm + B-SIZE quy mô HĐQT đo lư ng số thành viên HĐQT + B-IND Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT đo lư ng tỷ lệ thành viên HĐQT hông th m gi điều hành tổng số thành viên HĐQT + DUAL Chủ tịch HĐQT iêm nhiệm GĐĐH, đo lư ng cách gán giá trị “0” hông iêm nhiệm gán giá trị “1” iêm nhiệm + WOM th m gi củ nữ gi i HĐQT, đo lư ng tỷ lệ thành viên nữ có HĐQT tổng số thành viên HĐQT +FO Tỷ lệ sở hữu nư c ngoài, đo lư ng tỷ lệ nắm giữ cổ phần củ cổ đông ngư i nư c ngồi + B-AGE Tuổi bình qn củ HĐQT, đo lư ng số tuổi trung bình củ thành viên HĐQT 13 Bên cạnh yếu tố thuộc quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro củ o nh nghiệp tác giả nghiên cứu thêm yếu tố hác tác động đến mức độ CBTTRR Do tác giả nghiên cứu thêm biến s u : + B-SIZE Quy mô công ty, đo lư ng log rit tự nhiên củ tài sản + F-AGE Số năm thành lạp công ty, đo lư ng log rit tự nhiên củ số năm thành lập công ty ( năm 2017 trừ năm thành lập) + BIG Cơng ty iểm tốn độc lập có thuộc Big h y hông, đo lư ng cách gán “0” công ty KTĐL hông thuộc big 4, “1” neus công ty KTĐL thuộc Big β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9 hệ số hồi quy εi phần hông qu n sát củ DN 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử ụng ữ liệu ch o số liệu củ o nh nghiệp niêm yết thị trư ng chứng hoán iệt N m năm 2017 để phân tích ảnh hưởng củ quản trị cơng ty đến mức độ CBTTRR Đề tài sử ụng số liệu ch o nghiên cứu ữ liệu liên qu n đến nhiều thông tin củ đối tượng nghiên cứu nên b o hàm đặc điểm riêng biệt củ đối tượng nghiên cứu hác nh u Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi qui đ biến, kiểm định tr ng số hồi quy phương pháp bình phương nhỏ (Ordinary Least Squares - OLS) Phần mềm sử dụng để xử lý liệu phần mềm SPSS 22 phương pháp xử lý số liệu phương pháp enter 2.2.3 uy trình nghiên cứu a Thu thập ữ liệu b h a iến uan sát 14 c Phân tích hệ số tương uan d Lựa chọn biến đưa vào mơ hình e Ước lượng mơ hình f Kiểm định mơ hình - Kiểm tra tượng đ cộng tuyến - Kiểm tra tượng tự tương qu n 2.2.4 Đo lường biến phụ thuộc Dù n y theo thông tư 210/2009/TT-BTC, công ty phải công bố thông tin, có thơng tin rủi ro liên qu n đến cơng cụ tài thuyết minh báo cáo tài chính, cơng bố thơng tin rủi ro hác báo cáo thư ng niên theo thơng tư 155/2015/TT-BTC, việc cơng ty có cơng bố hay khơng, nội dung hình thức cơng bố v n phụ thuộc vào định cơng ty Từ lý tác giả ch n cách đo mức độ công bố thông tin rủi ro báo cáo thư ng niên thông qua số câu chứa thông tin rủi ro, sử dụng phương pháp đếm thủ công dựa vào hỗ trợ việc ch n câu có từ rủi ro (bằng cách nhấn Ctrl+F) 2.2.5 Đo lường biến độc lập Thông qua việc tổng hợp công trình nghiên cứu trư c, tác giả nhận thấy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro tìm thấy đ số nghiên cứu trư c yếu tố Quản trị doanh nghiệp Chính tác giả đư r mơ hình nghiên cứu gồm biến sau: Số lượng thành viên HĐQT, Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT iêm GDĐH, Số lượng thành viên HĐQT nữ, Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi, Tuổi bình qn thành viên HĐQT 2.2.6 Đo lường biến kiểm soát Dựa theo nghiên cứu trư c, bên cạnh biến thuộc 15 quản trị công ty, tác giả nhận thấy cần đư vào số biến kiểm sốt quản trị cơng ty khơng phải yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp.Đồng th i, để tăng mức ý nghĩ mơ hình nghiên cứu tác giả khơng thể bỏ qu tác động biến xem x t tác động biến độc lập biến kiểm soát bao gồm: Quy mô công ty, Số năm thành lập cơng ty, Cơng ty kiểm tốn có thuộc Big không 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU Nghiên cứu thực ch n m u từ công ty niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) Sau nhiều năm hoạt động số lượng công ty niêm yết HNX ngày tăng Tính đến tháng 31/12/2018 tổng cơng ty niêm yết HNX 435 công ty theo c fef.vn Do tác giải ch n 200/435 cơng ty làm m u nghiên cứu chiếm tỷ lệ 46% tổng công ty niêm yết HNX 16 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CBTTRR CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 3.1.1 Thống kê mô tả Kết thống kê mô tả cho thấy Mức độ công bố thông tin rủi ro bình quân 200 doanh nghiệp trung bình vào khoảng 9,69 đơn vị chứa từ rủi ro công bố; doanh nghiệp có mức độ cơng bố thơng tin rủi ro cao 30 câu doanh nghiệp có mức độ cơng bố thơng tin rủi ro thấp câu Khoảng cách giá trị l n giá trị nhỏ 30, điều cho thấy mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp chư đồng đều, có chênh lệch l n 3.1.2 Đánh giá mức độ CBTTRR Kết thống kê mô tả số mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chứng tỏ rằng: Mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp trung bình đạt 9,69 kết chứng tỏ nhiều thông tin rủi ro doanh nghiệp chư công bố mức độ công bố thơng tin rủi ro thấp nhiều doanh nghiệp chư cơng bố Bên cạnh mức độ cơng bố thông tin rủi ro doanh nghiệp chư đồng nhất, chư có quy định quy định rõ công bố thông tin rủi ro Điều thúc đẩy việc iểm chứng nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp nói chung yếu tố thuộc quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 17 3.2 CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CBTTRR 3.2.1 Thống kê mô tả biến độc lập - Theo thống kê m u, số lượng thành viên trung bình 5,23; giá trị nhỏ thành viên giá trị l n thành viên; Mức độ độc lập thành viên HĐQT trung bình 0,3053 ( tương đương v i 31%)có chênh lệch l n doanh nghiệp giá trị cao 100% giá trị nhỏ 0% Trong 200 doanh nghiệp có 142 doanh nghiệp (chiếm 71,0%) khơng có chủ tịch HĐQT iêm GĐ 58 doanh nghiệp (chiếm 29,0%) có chủ tịch HĐQT iêm GĐ Có đến 102 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 51,0%) khơng có thành viên nữ HĐQT, có 78 o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 39,0%) có thành viên nữ HĐQT, có 15 o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 7,5%) có thành viên nữ HĐQT, có o nh nghiệp (chiếm tỷ lệ 1,5%) có thành viên nữ HĐQT có doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 1,0%) có thành viên nữ HĐQT Gía trị trung bình tỷ lệ sở hữu nư c ngồi 7,61% Trong tỷ lệ sở hữu nư c thấp 0% cao 49% Trong có 21 doanh nghiệp khơng có sở hữu nư c Số tuối thấp thành viên HĐQT 29 tuổi cao 58 tuổi số tuổi HĐQT trunh bình doanh nghiệp 40,0477 tuổi/ doanh nghiệp Và có 162 doanh nghiệp (chiếm 81,0%) khơng kiểm tốn Big4 38 doanh nghiệp (chiếm 29,0%) kiểm tốn Big4 Trong hi đó, tổng tài sản bình quân doanh nghiệp vào khoảng 1.376,89 tỷ ND; nhiên có o nh nghiệp có tổng tài sản vào mức 15,14 tỷ VND doanh nghiệp có tổng tài sản cao 23.872,05 tỷ VND Các doanh nghiệp có năm tối thiểu năm c o 48 năm, tổng thể 200 doanh nghiệp bình quân số năm thành lập vào khoảng 14,9 năm 18 3.2.2 Phân tích tương quan biến mơ hình Kết phân tích tương qu n cho thấy, biến B-SIZE (Quy mơ HĐQT), B-AGE (Tuổi bình qn HĐQT), Quy mô công ty (FSIZE) F-AGE (Số năm thành lập cơng ty) hơng có ý nghĩ hi x t đến mối tương qu n v i RD (Mức độ công bố thông tin rủi ro) Điều thể qua hệ số Sig biến B-SIZE (Quy mô HĐQT), B-AGE (Tuổi bình quân HĐQT), F-AGE (Số năm thành lập công ty) 0,780; 0,259; 0,874 l n 0,05 (tức l n 5%) Do đó, tác giả tiến hành loại bỏ biến tiếp tục phân tích tương quan v i biến lại B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4), F-SIZE (Quy mơ cơng ty) 3.2.3 Phân tích mơ hình hồi quy a Kết mơ hình Bảng 3.2 Kết phân tích tương uan Model (Constant) Mức độ độc lập thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT iêm GĐ Số lượng nữ HĐQT Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi Cơng ty có kiểm tốn Big4 Quy mơ cơng ty Nguồn: Kết phân tích liệu 19 Căn kết phân tích hồi quy lần cho thấy, giá trị Sig biến F-SIZE (Quy mô công ty) 0,983 l n 0,05 (tức l n 5%), điều cho thấy biến F-SIZE (Quy mơ cơng ty) khơng có ý nghĩ mơ hình hồi quy, o đó, tác giả tiến hành loại bỏ biến F-SIZE (Quy mô công ty) thực phân tích hồi quy v i biến lại B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4) Như vậy, phương trình hồi quy (theo hệ số chư chuẩn hóa) mơ hình thể mối quan hệ biến B-IND (Mức độ độc lập thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4) ảnh hưởng đến biến RD (Mức độ công bố thông tin rủi ro) là: Mức độ công bố thông tin rủi ro = 9,031 + 1,840*B-IND + 2,447*DUAL + 1,259*WOM + 1,750*FO – 8,065*BIG4 + Ei Mức độ ảnh hưởng cao đến biến Mức độ công bố thông tin rủi ro biến Cơng ty kiểm tốn Big4 (beta chuẩn hóa 0,434, tác động ngược chiều), cơng ty có kiểm tốn Big4 Mức độ cơng bố thông tin rủi ro thấp công ty hông có iểm tốn Big4 0,434 đơn vị 20 b Đánh giá kiểm định mức độ phù hợp mơ hình Bảng 3.8 Độ phù hợp mơ hình R2 R Giá trị 0,520 0,270 0,251 14,348 194 0,000 1,990 Nguồn: Kết phân tích liệu Kết phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mơ hình có R2 0,270 R2 hiệu chỉnh 0,251 Kết cho thấy độ thích hợp mơ hình 27,0%, hay nói cách khác 27,0% biến thiên biến Mức độ công bố thơng tin rủi ro giải thích biến: B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngoài), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4) 3.2.4 Kiểm tra đa cộng tuyến Ở đây, tác giả lựa ch n sử dụng hệ số VIF, VIF l n 10 xảy tượng đ cộng tuyến (Nguyễn Đình Th , 2011) Kết cho thấy, hệ số VIF biến B-IND (Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT), DUAL (Chủ tịch HĐQT iêm GĐ), WOM (Số lượng nữ HĐQT), FO (Tỷ lệ sở hữu nư c ngồi), Big4 (Cơng ty có kiểm tốn Big4) 1,033; 1,339; 1,312; 1,004 nằm mức cho phép (tức nhỏ 10), cho thấy mơ hình khơng bị đa cộng tuyến, nghĩ tượng đ cộng tuyến không xảy 3.2.5 Kiểm định tự tương quan Theo kết mơ hình hồi quy cho thấy, giá trị d = 1,990 nằm vùng chấp nhận, nghĩ khơng có tự tương uan chuỗi bậc h y nói cách hác hơng có tương qu n phần 21 3.2.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư Tác giả tiến hành kiểm định phần có phân phối chuẩn hay khơng, phần khơng tn theo phân phối chuẩn lý o sử dụng s i mơ hình, phương s i hơng phải số, số lượng phần hông đủ nhiều để phân tích, Vì vậy, tác giả định khảo sát phân phối phần việc xây dựng biểu đồ tần số phần histogr m đồ thị P-P plot 3.2.7 Kiểm định mơ hình hồi quy tuyến tính Như vậy, sau thực phân tích hồi quy, tác giả cho thấy biến tác động đến Mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp, đó, biến Cơng ty có kiểm tốn Big4 tác động mạnh nhất, biến quản trị công ty Chủ tịch HĐQT iêm GD, Số lượng nữ HĐQT, Mức độ độc lập thành viên HĐQT Tỷ lệ sở hữu nư c 3.2.8 Đánh giá kết nghiên cứu Kết nghiên cứu chứng tỏ biến nghiên cứu đư r để đánh giá mức độ ảnh hưởng quản trị công ty biến kiểm sốt có liên quan biến Quy mơ HĐQT (B-SIZE), Tuổi bình qn củ HĐQT (B-AGE), quy mơ công ty (F-SIZE), Số năm thành lập công ty (F-AGE) hơng có ý nghĩ tương quan v i mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp 22 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1.1 Về mức độ độc lập thành viên HĐ T Để đảm bảo có tách r i giữ giám sát điều hành doanh nghiệp, doanh nghiệp cần hạn chế mức độ thành viên HĐQT iêm nhiêm điều hành DN, làm cho bán giám đốc độc lập Do đó, DN nên tr ng gi tăng số lượng thành viên HĐQT hông th m gi điều hành DN Mức độ độc lập củ thành viên HĐQT nhân tố góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng CBTTRR DN 4.1.2 Về kiêm nhiệm Chủ tịch HĐ T GĐĐH Theo kết iểm chứng chương cơng ty có chủ tịch HĐQT hơng iêm nhiệm GĐĐH mức độ CBTT rủi ro 4.1.3 Về tỷ lệ thành viên nữ có HĐ T Theo kết iểm chứng luận văn số lượng thành viên nữ có HĐQT c o mức độ cơng bố TTRR l n 4.1.4 Về tỷ lệ sở hữu nước Kết kiểm định mơ hình hồi quy cho thấy tỷ lệ Sở hữu nư c ngồi có tác động thuận chiều đến mức độ CBTTRR doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2017 4.1.5 Các kiến nghị khác a Đối với nhà nước - Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý công bố TTRR - Tuyên truyền rộng rãi đến Doanh nghiệp mức độ, tầm quan tr ng việc CBTTRR Bên cạnh nhà nư c qu n quản lý cần chủ động thư ng xuyên rà soát quy định CBTTRR nhằm nâng cao chất lượng CBTTRR doanh nghiệp, nâng cao hiệu giám sát 23 b Đối với công ty niêm yết - Các nhà quản lý, quản trị DN cần phải hiểu rõ vai trò, yêu cầu, tầm quan tr ng việc CBTTRR làm sở cho việc CBTTRR doanh nghiệp - Các doanh nghiệp nên tr ng CBTTRR có chất lượng số lượng để dảm bảo thông tin cơng bố khơng bị che dấu, từ ngư i sử dụng thơng tin có thơng tin hữu ích nhằm đư r định 4.2 KẾT LUẬN 4.2.1 Kết đạt Nghiên cứu thực v i mục đích gi tăng hiểu biết ảnh hưởng quản trị doanh nghiệp đến mức độ CBTTRR công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà nội xây dựng chế quản trị cơng ty nói chung cấu trúc Hội đồng quản trị nói riêng Do đó, công ty nên th m hảo kết nghiên cứu để áp dụng thích hợp xây dựng chế quản trị công ty cách linh hoạt, động hiệu 4.2.2 Hạn chế M u nghiên cứu củ đề tài lựa ch n phạm vi 200 doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, số liệu phân tích gi i hạn năm 2017 nên ết chư thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể V i kết mơ hình nghien cứu , hệ số R 0,27 tương đương v i 27% Như nhân tố đư vào mơ hình giải thích có 27% biến thiên nhân tố thuốcj quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ CBTTRR doanh nghiệp Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách 24 - Mức độ CBTTRR vấn đề phức tạp tác động số nhân tố ảnh hưởng đến Mức độ CBTTRR theo hư ng hác nh u chư giải thích sâu ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng - Từ kết hạn chế nêu trên, luận văn sở mở hư ng nghiên cứu hác, sâu hơn, toàn iện hơn, hác phục hạn chế để hoàn thiện nghiên cứu đề tài tương lai ... nghiên cứu Ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội b Phạm vi nghiên cứu Các cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội, ... thuyết quản trị công ty thông tin rủi ro doanh nghiệp, ảnh hưởng quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng quản trị công. .. cách chủ thể công bố thông tin Từ lý o trên, để làm rõ nhân tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro doanh nghiệp , tác giả ch n đề tài: Ảnh hưởng quản trị công ty đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội , Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội

Từ khóa liên quan