Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN đến nhập khẩu của việt nam

27 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ ÁNH TUYẾT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ASEAN ĐẾN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TMTẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Phạm Văn Đồng vào ngày 24 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đa Nẵng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề Tham gia Hiệp định thương mại tự ngày khơng q xa lạ việc phát triển kinh tế quốc gia Các hiệp định tạo điều kiện cho quốc gia giao thương với thông qua việc giảm thuế, gỡ bỏ hàng rào phi quan tác động góp phần mở rộng phạm vi thị trường, gia tăng đầu tư mở rộng sản xuất đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng xuất Việt Nam sang đối tác AFTA ký kết vào năm 1992 Singpore chương trình thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) Hiệp định có ý nghĩa quan trọng nước khu vực ASEAN nhằm mục đích thể hóa thị trường, sở sản xuất bước gỡ bỏ hàng rào thương mại phi thuế quan nhằm tạo thị trường chung khu vực ASEAN với 651 triệu dân Việt Nam bắt đầu gia nhập ASEAN (AFTA) vào năm 1995 xem khởi đầu cho hội lớn phát triển kinh tế đất nước Có thể nói, việc tham gia vào AFTA tạo cho Việt Nam nhiều hội đầu tư, thị trường xuất nhập vào nước ASEAN mở rộng đa dạng hóa, thị trường tài phát triển Trong tự hóa thương mại, hoạt động nhập yếu tố quan trọng q trình chuyển giao cơng nghệ, hàng hóa, gia tăng vốn đầu tư Theo lộ trình hiệp định thương mại tự ASEAN hoàn tất lộ trình cắt giảm thuế khối, thúc đẩy hoạt động nhập từ nước ASEAN vào Việt Nam làm cho kim ngạch nhập quốc gia vào Việt Nam tăng đáng kể, với tổng kim ngạch nhập năm 2016 24.09 tỷ USD, tăng 14.35% so với năm 2015, đứng thứ sau Trung Quốc Bên cạnh lợi ích tạo từ tự hóa thương mại, Việt Nam gặp khơng khó khăn thách thức q trình hội nhập với khu vực ASEAN việc giảm thuế làm cho hàng hóa nước ASEAN có độ tương đồng với hàng hóa Việt Nam tràn vào thị trường nội địa, doanh nghiệp không chuẩn bị sẵn sàng lực chủ động cạnh tranh mặt hàng mà Việt Nam có lợi hàng nông sản, hàng tiêu dùng, thủy sản, dệt may, da giày… bị sức ép cạnh tranh lớn; đồng thời tình trạng hàng giả, hàng chất lượng ngày diễn biến phức tạp Mặt khác, doanh nghiệp nước chưa nắm bắt kịp thời biến động giá cả, thị trường, dự báo sách để phù hợp với tiến trình hội nhập chủ động đón đầu sức ép cạnh tranh từ doanh nghiệp lớn nước thành viên, việc tăng kim ngạch nhập nhanh chóng gây tình trạng thâm hụt cán cân thương mại Điển hình giá trị nhập siêu năm 2007 – 2008 gấp 1.27 lần giai đoạn 2000 – 2006 tiếp tục nhập siêu Việt Nam mức cao vào giai đoạn 2009-2011 Sau cán cân thương mại thặng dư giai đoạn 2012-2014 Năm 2015, cán cân thương mại lại rơi vào thâm hụt 3.55 tỷ USD Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế, với mong muốn tìm giải pháp nhằm nắm bắt, tận dụng thời đánh giá tác động AFTA hoạt động nhập Việt Nam, xin chọn đề tài “Nghiên cứu tác động hiệp định thương mại tự ASEAN đến nhập Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Phân tích, dự báo tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN đến hoạt động nhập Việt Nam đề xuất hàm ý sách nhằm tối ưu hóa tác động tích cực hạn chế tác động tiêu cực từ việc gia nhập AFTA nhập Việt Nam 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống sở lý luận hiệp định thương mại tự tác động hiệp định thương mại tự đến nhập - Nghiên cứu thực trạng tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN (AFTA) đến nhập Việt Nam - Đưa số hàm ý sách cho Chính phủ, Doanh nghiệp lựa chọn, tận dụng lợi hạn chế tác động tiêu cực từ việc gia nhập AFTA nhập Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Sử dụng phương pháp, tiêu để nghiên cứu tác động Hiệp định thương mại tự đến nhập khẩu? - Hiệp định thương mại tự AFTA có tác động đến nhập Việt Nam? - Việt Nam cần phải làm để khai thác lợi hạn chế tác động tiêu cực Hiệp định thương mại tự mang lại? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tác động AFTA đến nhập Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung nghiên cứu: giới hạn nghiên cứu tác động Hiệp định thương mại tự đến tổng qui mơ nhập khẩu, chi tiết đến số nhóm ngành sản phẩm có giá trị tỷ trọng lớn tổng quy mô nhập Việt Nam nước ASEAN Đề tài không nghiên cứu chi tiết đến cấp ngành sản phẩm + Không gian nghiên cứu: nghiên cứu cấp độ quốc gia Việt Nam nước khối ASEAN, không chi tiết nghiên cứu cấp độ vùng địa phương quốc gia + Phạm vi thời gian: giai đoạn 2000 đến 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu định tính tác giả sử dụng nhằm hệ thống hóa cở sở lý thuyết, liệt kê, đối chiếu so sánh mặt nội dung, phương pháp phân tích, kết nghiên cứu thực nghiệm nước nhằm hình thành nên sở lý thuyết khung phân tích đề tài - Phương pháp nghiên cứu định lượng tác giả sử dụng thông qua tiêu thống kê mô tả theo chuỗi thời gian nhằm đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự đến nhập Việt Nam ASEAN so với trước thực Hiệp định thương mại tự quy mô, cấu theo thị trường quốc gia, theo nhóm hàng hóa Ngồi đề tài sử dụng mơ hình lực hấp dẫn (Gravity model) - Nguồn liệu: Trong phạm vi đề tài luận văn này, tác giả chủ yếu sử dụng nguồn liệu thứ cấp Ý nghĩa khoa học đề tài - Về mặt lý luận, đề tài hệ thống hóa q trình phát triển lý thuyết Hiệp định thương mại tự biện giải chế tác động Hiệp định thương mại tư đến nhập Đề tài hỗ trợ cho người nghiên cứu sau thương mại tư có nhìn tổng quát hệ thống trình phát triển lý thuyết vấn đề nghiên cứu - Về mặt thực nghiệm, đề tài trình bày cách hệ thống mặt định lượng thực tiễn tác động Hiệp định tự đến tổng quy mô nhập khẩu, số nhóm ngành sản phẩm chủ yếu Việt Nam ASEAN Từ nhận diện hội thách thức Việt Nam với nước ASEAN việc thực thi Hiệp định thương mại tự Trên sở kết phân tích định lượng, đề tài đề xuất số hàm ý sách mà bên có liên quan quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp… - Về mặt đào tạo, đề tài tài liệu có giá trị tham khảo việc đào tạo bậc đại học sau đại học khối ngành Kinh tế, Ngoại thương trường đại học Hiệp định thương mại, tác động Hiệp định thương mại tự đến kinh tế nói chung nhập nói riêng Sơ lƣợc tài liệu sử dụng nghiên cứu Từ Thúy Anh (2013), Giáo trình “Kinh tế học quốc tế”, Đại học Ngoại Thương, NXB Thống kê; Đỗ Đức Bình Nguyễn Thường Lạng (2012), Giáo trình “Kinh tế học quốc tế”, Đại học Kinh tế Quốc dân; Tổng cục thống kê (2018) Bùi Trường Giang (2010) Tổng quan đề tài nghiên cứu 8.1 Các nghiên cứu giới Anuar Ariffior (2007), Urata Okabe (2007), Gulhot (2010) Basri & Hill, (2008) Misa OKABE Shujiro URATA (2014) 8.2 Nghiên cứu nước Từ Thúy Anh Đào Nguyên Thắng (2008); MUTRAP III (2010); Nguyễn Anh Thu (2012) ;Vũ Thanh Hương (2014); Bùi Hồng Cường (2016) Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệp định thương mại tự tác động hiệp định thương mại tự đến nhập Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tác động AFTA đến nhập Việt Nam Chương 3: Tác động AFTA đến nhập Việt Nam Chương 4: Một số hàm ý sách CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT VỀ TỰ DO H A THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tự hóa thƣơng mại Tự hóa thương mại chế độ thương mại khơng có phân biệt đối xử việc bán hàng nước, xuất nhập 1.1.2 Lý thuyết tự hóa thƣơng mại Chủ nghĩa trọng thương; Lý thuyết “Lợi tuyệt đối” Adam Smith; Lý thuyết “ Lợi so sánh” David Ricacdo; Lý thuyết Hecksher – Ohli 1.2 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TỰ DO H A THƢƠNG MẠI Cắt giảm dần thuế quan; Giảm dần tiến tới loại bỏ hàng rào phi thuế quan; Đảm bảo cạnh tranh công không phân biệt đối xử; Những nội dung khác 1.3 TỔNG QUAN HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO 1.3.1 Khái niệm Hiệp định thƣơng mại tự Hiệp định thương mại tự hiệp định mà nước tham gia ký kết thỏa thuận dành cho ưu đãi, hàng rào thương mại kể thuế quan phi thuế quan loại bỏ, nước thành viên tự định sách thương mại độc lập nước thành viên hiệp định 1.3.2 Quá trình hình thành phát triển Hiệp định thƣơng mại tự giới 1.3.3.Các Hiệp định thƣơng mại tự mà Việt Nam tham gia Từ Việt Nam trở thành thành viên thức ASEAN năm 1995 Năm 2018, Việt Nam ký kết, thực thi đàm phán tổng cộng 16 FTA Trong số 16 FTA có 10 FTA thực thi 1.3.4 Phân loại Hiệp định thƣơng mại tự FTA song phương, FTA đa phương FTA hỗn hợp 1.4 TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN KINH TẾ CỦA MỘT QUỐC GIA - Tác động tới quy mô: Quy mô FTA thể số lượng quy mô thành viên tham gia FTA - Tác động tới cấu mặt hàng: Cơ cấu mặt hàng tạo thúc đẩy quốc gia phải tiếp cận công nghệ đại hỗ trợ cho sản xuất nước hàng hóa có chất lượng, cấu xuất nhập hàng hoá phù hợp với nhu cầu thị trường nước - Tác động tới thị trường: Mọi quốc gia nên tham gia Hiệp định thương mại tự làm tác động đến mở rộng thị trường xuất nhập nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tác động tích cực tạo nhiều cơng việc cho người lao động 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO Thể chế, chuẩn bị quốc gia chuẩn bị doanh nghiệp CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA AFTA ĐẾN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 2.1 HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – ASEAN 2.1.1 Sự đời trình hình thành Hội nghị thượng đỉnh nước ASEAN tháng 1-1992 ký kết Singapore Ban đầu có sáu nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore Thái Lan(ASEAN-6) Các nước Campuchia, Lào, Myanma Việt Nam (CLMV) yêu cầu tham gia AFTA kết nạp vào khối ASEAN ngày 1/1/1996 Việt Nam thức gia nhập AFTA.Theo hiệp định tiến trình giảm dần thuế quan theo CEPT xuống từ 0% đến 5%, loại bỏ dần hàng rào phi thuế quan đa phần nhóm hàng hài hòa hóa thủ tục hải quan nước 2.1.2 Mục tiêu: Thúc đẩy thương mại nước khu vực nhờ CEFT ưu đãi khác; Tự hóa thường mại gỡ bỏ hàng rào thuế quan phi thuế quan; Tạo thị trường chung rộng lớn phải kết nối kinh tế nước ASEAN; Xây dựng chế điều kiện chung thúc đẩy phát triển kinh tế nước thành viên 2.1.3 Lộ trình cắt giảm thuế Hiệp định Thuế quan Ưu đãi có Hiệu lực chung (CEPT), sáu quốc gia gia nhập ASEAN trước xóa bỏ khoảng 98% tổng số dòng thuế quốc gia thành viên khác vào năm 2006 Thời hạn dành cho bốn quốc gia gia nhập sau (CLMV) năm 2013 xóa bỏ hồn tồn thuế quan vào năm 2015 Bao gồm sản phẩm công nghiệp nông nghiệp, phân thành bốn danh mục: Danh mục cắt giảm thuế ngay; danh mục loại trừ tạm thời; danh mục hàng 10 giá trị kim ngạch nhập bình quân năm % - Tốc độ tăng liên hồn: a= i Cơng thức (2.03) phản ánh giá trị kim ngạch nhập năm i tăng giảm % so với năm i-1 - Tốc độ tăng bình quân: t = t −100% Công thức (2.04) phản ánh giá trị kim ngạch nhập bình quân hàng năm giai đoạn nghiên cứu tăng giảm % - Phân tích cấu theo cơng thức sau: Yi: Giá trị kim ngạch nhập phận I (Quốc gia i; ngành kinh tế i) 2.3 MƠ HÌNH TRỌNG LỰC Phương trình mơ hình lực hấp dẫn nghiên cứu cụ thể sau: Mijt = β10 + β11Yjt + β12POPjt + β13Dij + β14ERijt + β15FTAijt + ε1t Trong đó: Mijt: giá trị nhập Việt Nam từ nước ASEAN j thời gian t; Yjt: GDP nước ASEAN j thời gian t; POPjt: dân số nước ASEAN j thời gian t; Dij: khoảng cách Việt Nam nước ASEAN j thời gian t; ERijt: tỷ giá hối đoái đồng tiền Việt Nam so với đồng tiền nước ASEAN; FTAijt: hiệp định thương mại tự mà Việt Nam nước ASEAN j thành viên thời gian t, cụ thể nghiên cứu AFTA; i: đại diện cho Việt Nam; j: đại diện cho 11 nước ASEAN j; t: thời gian; ε1t: sai số phương trình 2.4 LỢI ÍCH CỦA VIỆC KÝ KẾT AFTA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƢỜI TIÊU DÙNG - Đối với doanh nghiệp: Với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế doang nghiệp có hội tiếp cận nhiều thị trường lớn quốc tế Hiệp định thương mại tự mang lại lợi ích kinh tế lớn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường chung khu vực ASEAN với 651 triệu dân đặt cho doanh nghiệp nước trước sức ép cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp nước ngồi buộc doanh nghiệp khơng ngừng đổi mới, cải tiến, chuyển giao công nghệ tiên tiến, nâng cao lực quản lý lực cạnh tranh doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hàng hóa đảm bảo giá cả, chất lượng, mẫu mã mức cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi Ngồi ra, doanh nghệp thu hút nguồn lao động chất lượng cao từ nước thành viên - Đối với người tiêu dùng: Việc tham gia Hiệp định thương mại tự AFTA mang lợi ích cho người tiêu dùng tiếp cận với nhiều thị trường loại hàng hóa, chất lượng dịch vụ tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, giá rẻ hơn, chủng loại hàng hóa phong phú Cho nên người tiêu dùng quyền lựa chọn mức độ thảo mãn tiêu dùng cao Ngồi ra, người tiêu dùng có quyền bảo vệ1 lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, quyền cung cấp thông tin sản phẩm, quyền bảo vệ, đòi bồi thường thiện hại, khởi kiện, phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm doanh nghiệp, sở sản xuất… 12 CHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA AFTA ĐẾN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 3.1 TỔNG QUANVỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM – ASEAN 13 Qua thống kê ta thấy dân số Việt Nam đứng thứ khu vực ASEAN, Việt Nam thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn hội cho nước khu vực nhập vào Việt Nam nhiều Bên cạnh đó, thu nhập người Việt Nam có khoảng cách thấp so với nước khu vực, đứng thứ trước Myanma Vì thị trường Việt Nam phù hợp với hàng hóa giá rẻ, chất lượng trung bình Từ gia nhập ASEAN, kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006-2013 gặp nhiều khó khăn, nhận thức tình hình Việt Nam sử dụng gói kích cầu đề hàng loạt sách hỗ trợ cho doanh nghiệp người dân nhằm thoát khoải suy thoái kinh tế kéo mức lạm phát năm 2013 xuống 6,6% Sau năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP cho thấy dấu hiệu tích cực tăng mạnh vào năm 2015 đạt 6,68%, năm 2016 6,21% xếp hạng đứng thứ khu vực 3.2 CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ASEAN ĐẾN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 14 3.3 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN NHẬP KHẨU VIỆT NAM – ASEAN 15 16 Nhìn vào bảng ta thấy Hiệp định thương mại tự tác động mạnh đến quy mô nhập hàng hóa Việt Nam, đến cấu hàng hóa nhập giảm thuế theo CEPT, qua tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh Việt Nam 17 khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam với hàng hóa nước khu vực ASEAN Bên cạnh đó, làm cho hàng hóa nước ASEAN nhập tăng mạnh vào Việt Nam, tăng nhiều từ thị trường Thailand với 10 mặt hàng nhập chiếm tỷ trọng lớn vào Việt Nam Như gia nhập ASEAN đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam mua hàng hóa chất lượng tốt hơn, giá rẻ nhiều thị trường khác khu vực 3.4 KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH TRỌNG LỰC 3.4.1 Mơ hình Mơ hình sử dụng đề tài cụ thể sau: Mijt = β10 + β11Yjt + β12POPjt + β13Dij + β14ERijt + β15FTAijt + ε1t (1) Trong đó:Mijt: giá trị nhập Việt Nam từ nước ASEAN j thời gian t, cụ thể từ năm 1998 đến 2017 Yjt: GDP nước ASEAN j thời gian t Biến thể kích thước kinh tế đối tác thương mại Việt Nam POPjt : dân số nước ASEANj thời gian t Biến thể quy mô dân số nước đối tác thương mại Việt Nam Dij: khoảng cách Việt Nam nước ASEAN j Trong mơ hình lực hấp dẫn biến khoảng cách thể phần chi phí thương mại hai quốc gia FTAijt: hiệp định thương mại tự mà Việt Nam nước ASEAN j thành viên thời gian t, cụ thể nghiên cứu Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) cho khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA) Đây biến giả có giá trị năm mà hiệp định CEPT có hiệu lực (miễn giảm thuế cho 18 nước thành viên), năm lại có giá trị ERijt : tỷ giá hối đoái đồng tiền Việt Nam đồng tiền nước ASEAN từ năm 1998 đến 2017 Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, thể đồng Việt Nam giá so với đồng tiền khu vực ASEAN, điều làm cho hàng hóa nhập Việt Nam từ ASEAN có xu hướng tăng giá cách tương đối thị trường giới Vì chúng tơi dự đốn biến có tác động tiêu cực đến biến nhập (Mijt) - biến phụ thuộc mô hình; i: đại diện cho Việt Nam; j: đại diện cho nước ASEAN j; t: thời gian, cụ thể từ 1998 đến 2017; ε1t: sai số phương trình 3.4.2 Kết ƣớc lƣợng mơ hình trọng lực Sử dụng phương pháp pooled OLS để ước lượng phương trình (1), kết mơ hình trọng lực trình bày bảng sau: Kết ước lượng cho thấy tất biến có ý nghĩa thống kê phù hợp với giả thuyết mô hình trọng lực đề cập phần Chỉ số R2 cho thấy mơ hình giúp giải thích khoảng 56% dao động kim ngạch nhập Việt Nam đối tác thương mại khối ASEAN giai đoạn 1998 – 2017 19 Cụ thể, CEPT cho thấy có tác động tích cực đến nhập Việt Nam từ nước ASEAN Kết phù hợp với dự đốn mà Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung ASEAN Kết ước lượng cho thấy Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực làm Việt Nam tăng khoảng 0,7% kim ngạch nhập từ quốc gia ASEAN với độ tin cậy 95% Cũng dự đốn mơ hình trọng lực, kết ước lượng cho thấy GDP nước ASEAN tăng thêm 1% làm tăng nhập Việt Nam từ nước thêm 1,99% Điều quy mô kinh tế nước ASEAN tăng lên, đa dạng sản xuất hàng hóa cao Bên cạnh đó, kinh tế lớn khai thác lợi quy mô sản xuất dẫn đến việc hạ giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh thị trường quốc tế Vì vậy, hàng hóa xuất từ ASEAN sang Việt Nam có xu hướng tăng lên, hay nói cách khác hàng hóa nhập Việt Nam từ nước ASEAN dự đoán tăng lên với tăng lên GDP nước ASEAN Tương tự vậy, kết ước lượng cho thấy dân số nước ASEAN tăng lên 1% nhập Việt Nam từ nước giảm khoảng 0,53% Kết phù hợp với dự đoán dân số nước đối tác có tác động tiêu cực đến khả xuất nước vào Việt Nam Vì dân số tăng lên nhu cầu tiêu dùng nhiều phần dành cho xuất (trong có xuất sang Việt Nam) giảm Kết ước lượng có độ tin cậy 99% Phù hợp với dự đốn mơ hình trọng lực kết ước lượng cho thấy khoảng cách Việt Nam nước đối tác tăng thêm 1%, nhập Việt Nam từ nước giảm 20 khoảng 2.7%, với độ tin cậy ước lượng 99% Điều khoảng cách thể phần chi phí thương mại hai quốc gia, nên buôn bán quốc gia có khoảng cách xa chi phí thương mại cao Kết ước lượng biến tỷ giá mơ hình cho thấy đồng Việt Nam giá so với đồng tiền khu vực ASEAN, điều làm cho hàng hóa nhập Việt Nam từ ASEAN có xu hướng tăng giá cách tương đối thị trường giới Điều có nghĩa hàng hóa ASEAN nhập vào Việt Nam lợi cạnh tranh giá so với hàng hóa khác thị trường này, nhập Việt Nam có khuynh hướng giảm từ thị trường Cụ thể, đồng Việt Nam giá 1% so với đồng tiền nước ASEAN tác động làm giảm khoảng 0.16% giá trị hàng hóa nước ASEAN nhập vào Việt Nam 3.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 3.5.1 Tác động tích cực - Sau gia nhập AFTA, Việt Nam cam kết thực lộ trình giảm thuế nhập giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, đổi hưởng lợi từ việc nhập với mức thuế thấp làm giảm chi phí sản xuất, chi phí giao dịch, chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm từ mở rộng thị trường thu hút nguồn lao động có trình độ cao từ nước thành viên - Việc gia nhập AFTA thúc đẩy nhập hàng hóa tiêu dùng Người tiêu dùng có nhiều hội tiếp cận sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt hơn, đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp, giả rẻ hơn, chủng loại hàng hóa phong phú nhờ người tiêu dùng quyền lựa chọn lớn mức độ thỏa mãn tiêu dùng cao 21 - Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo chiến lược công nghiệp hướng xuất tăng lên cán cân thương mại thặng dự vào năm 2016, mở rộng thị trường sang nước khu vực giới mặt hàng mà Việt Nam có lợi so sánh máy móc, thiết bị, nhựa cao su, hóa chất… 3.5.2 Tác động tiêu cực - Gia nhập AFTA, Việt Nam đứng trước thách thức vô lớn áp dung mức ưu đãi thuế quan tạo tạo điều kiện thuận lơi cho nước ASEAN nhập hàng hóa vào Việt Nam - Theo lộ trình cắt giảm thuế gỡ bỏ hàng rào thuế quan doanh nghiệp gặp khó khăn phải cạnh tranh với hàng nhập có giá rẻ, chất lượng tốt đến từ nước Sigapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia Ngồi Việt Nam phải cạnh tranh với nước khu vực việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi lớn - Trình độ, lực sản xuất sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam yếu cơng nghệ lạc hậu, trình độ quản lý nên chất lượng hàng hóa thấp, giá thành cao Dẫn đến khó cạnh tranh giá cả, chất lượng gia nhập mái nhà chung - Khi thực CEPT làm giảm mức thu thuế nhập từ nước ASEAN vào Việt Nam Do đó, xu hướng cắt giảm thuế quan ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, nước khu vực xảy biến động không thuận lợi kinh tế nước dễ bị tác động xấu 22 CHƢƠNG MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM nh t doanh nghiệp cần phải chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ quản lý, đổi cơng nghệ tiên tiến, áp dụng khoa học k thuật đại vào sản xuất kinh doanh mặt hàng chủ lực, có lợi Việt Nam rau quả, giày dép, máy móc thiết bị điện, nhiên liêu… hai doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập thị trường khu vực thị trường quốc tế cần có phương án thích ứng kịp thời hàng hóa nước ASEAN tràn ngập vào Việt Nam Đồng thời, nâng cao lực cạnh tranh với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ưu tiên lộ trình CEPT/AFTA để hàng hóa nước chiếm ưu thị trường khu vực a doanh nghiệp cần nắm r tận dung ưu đãi từ hiệp định nhằm tăng cường xuất sang thị trường ASEAN hạn chế nhập hay thay hàng hóa nhập có xuất xứ từ nước ASEAN tư, dựa kết phân tích mơ hình, doanh nghiệp Việt Nam phải linh hoạt, nhạy bén, nhận diện nắm thông tin nước đối tác, tình hình phát triển kinh tế họ nhu cầu nhập Việt Nam để đưa định hướng chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp mình, phù hợp với xu Hiệp định thương mại tự 4.2 VỀ PHÍA CHÍNH PHỦ nh t Việt Nam phải tập trung cải cách thể chế, cải cách hệ thống hành phù hợp với phát triển chung đất nước có khả cạnh tranh cao khu vực 23 hai cần phải có chế đãi ngộ, thu hút tài tư vấn, chuyên gia đẳng cấp quốc tế giới khu vực để đội ngũ giúp thu hẹp khoảng cách thể chế với nước khu vực a quan quản lý nhà nước cần cải cách hành chính, rà sốt giảm thiểu thủ tục không cần thiết, loại bỏ loại giấy phép con, minh bạch thủ tục cổng thông tin điện tử, thực kê khai thủ tục hành điện tử tư, tăng cường phối hợp Bộ, Ngành việc xây dựng, triển khai chiến lược, chương trình hành động, đề án phát triển nhằm tận dụng nguồn vốn từ nước ASEAN để nhập khoa học công nghệ cao, tăng khả cung ứng đầu vào cho sản xuất, dịch vụ với chi phí thấp chất lượng cao lĩnh vực giao thơng, tài - ngân hàng, điện lực, viễn thơng, thương mại,… n m nâng cao lực sản xuất lực lượng sản xuất nước nhằm đối phó với điều chỉnh lộ trình cắt giảm thuế phát sinh nhiều khả nhập siêu mặt hàng trước lợi Việt Nam Bên cạnh đó, cần xây dựng hàng rào k thuật thương mại bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng tiêu chuẩn hàng nhập khẩu, xây dựng lộ trình hạn chế nhập hàng hóa gây tác hại đến môi trường, sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam sáu xây dựng sách chủ động điều tiết nhập hợp lý hoàn thiện sách thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, Thuế TTĐB) theo hướng có lợi cho doanh nghiệp nước, tăng nguồn thu Chính phủ phù hợp với cam kết Hiệp định thương mại tự Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, hạn chế phụ thuộc mức vào số 24 thị trường khu vực châu Á mà mở rộng nhập từ thị trường M , EU để có cơng nghệ đại, suất, hiệu kinh tế cao KẾT LUẬN Tham gia ASEAN bước Việt Nam đường hội nhập khu vực kinh tế giới Điều mở cho Việt Nam nhiều hội nhiều thách thức lớn Cơ hội mà thách thức nhiều gia nhập ASEAN, Việt Nam có nhiều yếu so với nước khu vực công nghệ lạc hậu, thiếu nguồn lao động có tay nghề cao dẫn đến suất lao động chất lượng sản phẩm thấp, làm giá thành sản phẩm cao hơn, mẫu mã, bao bì khơng bắt mắt so với nước khu vực có mặt hàng Bên cạnh trình độ lực quản lý chất lượng yếu lực chiến lược Marketing chưa quan tâm, Việt Nam chưa vận dụng ưu đãi từ AFTA … Cho nên đòi hỏi Chính phủ doanh nghiệp cần phải nổ lực để khai thác triệt để hội hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng tiêu cực thách thức mang đến khắc phục tình trạng nhập siêu cách áp dụng giải pháp hiệu đẩy mạnh xuất Tóm lại, Trong 16 năm qua Việt Nam tích cực tham gia hội nhập với nước khu vực giới khai thác tối đa lợi ích, nâng cao hiệu trình tham gia Hiệp định thương mại tự bước tạo dựng lợi nâng cao lực, vị hội nhập quốc tế Với xu hướng tự hóa thương mại nước khu vực đặt vấn đề cho Việt Nam cần đẩy nhanh trình cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao khả ứng phó với thay đổi nhanh mơi trường kinh doanh thị trường khu vực nói riêng, thị trường giới nói chung ... nghiên cứu cụ thể - Hệ thống sở lý luận hiệp định thương mại tự tác động hiệp định thương mại tự đến nhập - Nghiên cứu thực trạng tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN (AFTA) đến nhập Việt Nam. .. sở lý luận hiệp định thương mại tự tác động hiệp định thương mại tự đến nhập Chương 2: Phương pháp nghiên cứu tác động AFTA đến nhập Việt Nam Chương 3: Tác động AFTA đến nhập Việt Nam Chương... 3.2 CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ASEAN ĐẾN NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 14 3.3 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO ĐẾN NHẬP KHẨU VIỆT NAM – ASEAN 15 16 Nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN đến nhập khẩu của việt nam , Nghiên cứu tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN đến nhập khẩu của việt nam

Từ khóa liên quan