Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số sinh lời kế toán và giá trị gia tăng thêm kinh tế (EVA) lên giá trị thị trường tăng thêm (MVA) của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

32 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:35

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  HỒ THỊ CẨM LÊ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SỐ SINH LỜI KẾ TOÁN VÀ GIÁ TRỊ TĂNG THÊM KINH TẾ (EVA) LÊN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG TĂNG THÊM (MVA) CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số : 834.03.01 Đà Nẵng, Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngư hư ng n h h GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS TS Đ àn Ng c Phi Anh Phản biện 2: TS Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ trư c Hộ đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạ sĩ Kế toán h p tạ Trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – H c liệu, Đại h - Thư v ện trư ng Đạ h K nh tế, Đạ h Đà Nẵng Đà Nẵng Tính cấp thiết đề tài Sau gần 20 năm hình thành khốn Việt N m quốc tế, ngày l đối v i nhà đầu tư tr ng ng có tổng cộng 2,062 n êm yết Sở Giao dịch Chứng giao dịch UPCOM, 79 công ty chứng khốn, 49 cơng ty quản lý quỹ 1.9 triệu tài khoản nhà đầu tư tr ng ng nư c Các tỷ số sinh l i kế toán nhà quản lý sử dụng để đánh giá thành hoạt động doanh nghiệp nhiều khía cạnh khác nh u Tuy nh ên, tr ng đ ều kiện cạnh tranh khốc liệt h ện ngồi mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu giá trị, vậy, sử dụng tỷ số sinh l i để đánh giá thành doanh nghiệp bộc lộ số hạn chế Phân tí h EVA thu hút nhiều ý tạ nư phương Tây, nhiên, việc nhận diện thư đ EVA thư c đ đánh g thành hoạt động doanh nghiệp v n m i mẻ đối v i doanh nghiệp Việt Nam Sự phát triển thị trư ng vốn Việt N m gia tăng áp lực lên công ty phải thực tốt Khơng có doanh nghiệp tồn phát triển khơng tạo cải cho bên liên quan Trong th đại tồn cầu hóa, cơng ty khu vực Việt N m đ ng ần dần nhận tầm quan tr ng EVA kết số cơng ty Việt N m bắt đầu tính tốn EVA cho thuyết m nh bá hàng năm h sử dụng cho mục đí h quản lý EVA khác Tất đ ều tạ động lự để tác giả tiến hành nghiên cứu “Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ số inh gi ăng hêm kinh tế ( VA) ên gi h i ế n ng ăng hêm (MVA) cổ phiếu niêm yết th ng chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ số sinh l i kế toán EVA lên biến động giá trị thị trư ng cổ phiếu đượ đ lư ng tiêu MVA, từ tìm r yếu tố ảnh hưởng lên MVA rút biện pháp, khuyến nghị g úp nhà đầu tư ó h ến lượ đầu tư hợp lý nhà quản lý doanh nghiệp có cách thức giúp tố đ hó g trị doanh nghiệp  Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu tổng quát nêu trên, luận văn đư r số mục tiêu cụ thể s u - Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ tố sinh l i kế toán (ROS, ROA, ROE, ROI, ROCE) giá trị kinh tế tăng thêm (EVA) đến giá trị thị trư ng tăng thêm (MVA) cổ phiếu công ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam - Đánh g khác biệt tỷ số sinh l i kế toán yếu tố giá trị kinh tế tăng thêm t i giá trị thị trư ng tăng thêm (MVA) cổ phiếu công ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu nêu trên, câu hỏi nghiên cứu cần giải s u - Các tỷ số sinh l i kế toán giá trị tăng thêm kinh tế (EVA) i có ảnh hưởng đáng ể t giá trị thị trư ng tăng thêm (MVA) cổ phiếu công ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam hay không? - Thư đ G trị tăng thêm kinh tế (EVA) có thật tốt so v i thư đ tỷ số sinh l i kế toán việ đ lư ng biến động giá trị thị trư ng (MVA) cổ phiếu công ty phi tài niêm yết TTCK Việt Nam? Đối ượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu Ảnh hưởng tỷ số sinh l i kế toán EVA lên MVA cổ phiếu niêm yết TTCK Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi không gian: Phạm vi không gian cơng ty phi tài niêm yết có liệu hợp lệ TTCK Việt Nam - Về phạm vi thời gian: Nghiên cứu sử dụng số liệu tài hính the năm ủ ơng ty ph tà hính đ ng n êm yết Sở GDCK TP Hồ Chí Minh Sở GDCK Hà Nội g đ ạn từ năm 2015 đến năm 2017 Phương ph p nghiên cứu Luận văn sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo tài chính, s u sử dụng phương pháp phân tí h định lượng, xây dựng giả thuyết nghiên cứu, mơ hình nghiên cứu từ lý thuyết tảng nghiên cứu thực nghiệm có liên quan Ch n lựa biến phù hợp v i vấn đề nghiên cứu dùng mơ hình kinh tế lượng để xây dựng mơ hình hồi quy Ý nghĩa nghiên cứu Việc nghiên cứu giải câu hỏi ảnh hưởng tỷ số s nh l ế t án g trị nh tế tăng thêm tá động lên g trị thị trư ng tăng thêm ủ ổ phiếu Nghiên cứu g úp nhà đầu tư ó thêm thơng t n bổ ích để dự đ án lợi nhuận cổ phiếu tr ng tương l , từ h h định chiến lượ đầu tư hợp lý để ó lợi nhuận tố ưu từ cổ phiếu Bố cục luận ăn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm hương Chương Cơ sở lý thuyết nghiên cứu Chương Th ết kế nghiên cứu Chương Thảo luận kết nghiên cứu hàm ý sách Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các tài liệu nghiên cứu l ên qu n đến ảnh hưởng tỷ số sinh l ế t án EVA lên MVA ủ ổ phiếu niêm yết thị trư ng chứng khoán Việt Nam tổng hợp từ giáo trình, nghiên cứu đượ đăng tạp chí Khoa h tr ng ng nư c, luận văn số tác giả nghiên cứu EVA, MVA  Tổng quan cơng trình nghiên cứu giới - Nghiên cứu Stewart (1991), nghiên cứu Stern (1993), Lehn Makhija (1996), Uyemura ctg (1996), Milunovich Tsuei (1996), Hall (1998), Dewet (2005), Nghiên cứu Gilles Chaouki (2011), Nghiên ứu ủ Kum r h rm (2011), Saeid (2012), Bhargav (2014) • Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước - Luận văn Trần Thị Thu Dung (2009), Mối quan hệ giá trị kinh tế g tăng EVA thư đ truyền thống v i biến động giá trị thị trư ng MVA - Luận văn Nguyễn Thị Bích Nhi (2015), Tá số tài (ROA, ROI, NOPAT, DY, PE, EPS) g trị động tỷ nh tế tăng thêm (EVA) lên g trị thị trư ng tăng thêm (MVA) ủ ổ phiếu niêm yết thị trư ng chứng khốn Việt Nam - Cơng trình nghiên cứu khoa h c giảng viên Nguyễn Thị Bảo Ng c (2016), Vận dụng thư đ EVA đánh g thành hoạt động Công ty cổ phần tư vấn xây dựng đ ện Khánh Hò đ ều chỉnh theo chế độ kế toán Việt Nam  Khoảng trống nghiên cứu Kết tổng hợp từ tổng quan nghiên cứu cho thấy hầu hết nghiên cứu ảnh hưởng tỷ số sinh l i kế toán EVA lên MVA thực nư c có kinh tế thị trư ng phát triển lâu đ Mỹ, Anh, Ấn Độ…và có nghiên cứu thực nghiệm EVA cho công ty nư đ ng phát tr ển Việc nhận diện thư đ EVA thư đ đánh g thành hoạt động doanh nghiệp v n m i mẻ đối v i doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ số sinh sinh l i kế toán EVA lên MVA cổ phiếu niêm yết TTCK Việt Nam m i bắt đầu vào năm gần v i số lượng nghiên cứu hạn chế D tá g ả tiến hành nghiên cứu để xem đề xuất vượt trội củ thư đ g trị kinh tế gia tăng (EVA) thành tài so v i tỷ số sinh l i kế toán truyền thống doanh nghiệp Việt N m đồng th i cung cấp chứng thực nghiệm Để đạt đượ đ ều này, tác giả tiến hành kiểm định nộ ung thông t n g tăng tương đối thư đ há nh u đồng th ũng ểm tra mối quan hệ thư đ v i giá trị thị trư ng tăng thêm (MVA) CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC TỶ SỐ SINH LỜI KẾ TOÁN Các tỷ số sinh l là: tỷ suất sinh l i doanh thu (ROS), tỷ suất sinh l i tài sản (ROA), tỷ suất sinh l i vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh l i vốn đầu tư (ROI), tỷ suất sinh l i vốn sử dụng (ROCE) 1.1.1 Tỷ suất sinh l i doanh thu (ROS - Return on sales) Tỷ suất sinh l i doanh thu (ROS) tỷ lệ sử dụng rộng rã để đánh g h ệu suất hoạt động doanh nghiệp Nó g i "lợi nhuận hoạt động" ROS cho biết kỳ phân tích, doanh nghiệp nhận đồng doanh thu thu đượ b nh đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều, 2012) 1.1.2 Tỷ suất sinh l i tài sản (ROA - Return on Assets) Tỷ suất sinh l i tài sản (ROA) tỷ số tà hính ùng để đ lư ng khả s nh lợi mỗ đồng tài sản doanh nghiệp Tỷ số cho biết hiệu quản lý sử dụng tài sản để tạo thu nhập doanh nghiệp nhà đầu tư ó thể sử ụng để đánh g g trị ủ nh ngh ệp (Nguyễn Minh Kiều, 2012) 1.1.3 Tỷ suất sinh l i vốn chủ sỡ hữu (ROE - Return on equity) Tỷ suất sinh l i vốn chủ sở hữu (ROE) đ lư ng khả sinh lợi mỗ đồng vốn cổ đông (Nguyễn Minh Kiều, 2012) 1.1.4 Tỷ suất sinh l i vốn đầu (ROI - Return on Investment) đ òng Tỷ suất sinh l i vốn đầu tư (ROI) thư tiền tạo bị tổn thất đầu tư Nó thể mỗ đồng vốn 14 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu cụ thể Dự sở kế thừa nghiên cứu thực nghiệm của Stewart (1991), Hall (1998), Trần Thị Thu Dung (2009), hay Saeid (2012) tác giả đư r mơ hình ngh ên ứu luận văn đượ xá định s u MVAit = β0 + β1EVAit + β2ROSit + β3ROAit + β4ROEit + β5ROIit + β6ROCEit+ εit 2.3 MẪU NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phương ph p hu hập thông tin Nội dung luận văn nhìn ết báo cáo tài chính: bảng ân đối kế tốn báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài cơng ty phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nộ g đ ạn 2015 – 2017 u đó, tá giả tiến hành tính t án số liệu hoàn chỉnh tiêu MVA, EVA, RO , ROA, ROI, ROE, ROCE để tiếp tục nghiên cứu 2.3.2 Kích hước mẫu nghiên cứu Vì th i gian công ty gia nhập TTCK khác v i mụ đí h ngh ên ứu ảnh hưởng tỷ số sinh l i kế toán EVA lên MVA nên luận văn cần thu thập nhiều tiêu thống kê Việc thu thập khó tránh khỏi cơng ty niêm yết cung cấp báo cáo tài hính hơng đẩy đủ số liệu số liệu có bất thư ng, dị biệt D đó, để thể tính thống nhất, tác giả ch n công ty gia nhập TTCK trư c 31/12/2015 cơng ty phả ó đầy đủ báo cáo gồm: BCTC riêng (hoặc BCTC công ty mẹ) kiểm toán liên tụ tr ng năm từ 201 đến 2017 có sẵn trang trang web: www.cafef.vn, www.hnx.vn, www.hsx.vn, www.stockbiz.vn, www.vietstock.vn, www.cophieu68.com.vn đặc biệt website thức cơng ty, tác giả sử dụng số 15 liệu BCTC củ CTNY ó n ên độ kế tốn the năm ương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) V đ ều kiện trên, TTCK Việt Nam có tổng cộng 597 CTNY đáp ứng đ ều kiện ch n m u, tr ng ó 317 công ty niêm yết sàn HNX, 280 công ty niêm yết HO E D đó, ngh ên ứu tiến hành m u 597 công ty, bao gồm số liệu BCTC năm từ 201 đến 2017 2.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Nghiên cứu sử dụng liệu bảng v i số liệu thu thập 597 ông ty ch n m u Nghiên cứu định lượng thực nhằm kiểm chứng biến số mối quan hệ biến số mơ hình nghiên cứu, phương pháp bình phương bé thơng thư ng (OLS - Ordinary Least Square), thông qua nguồn liệu thu thập tác giả tiến hành chạy số liệu phần mềm P 20.0 kết hồi quy phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu Phân tích hồ quy đ b ến sử dụng để phân tích mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập Mục tiêu việc phân tích hồ quy đ b ến mơ tả hình thức mối liên hệ, qu g úp dự báo giá trị biến phụ thuộc biết trư c giá trị biến độc lập Mứ ý nghĩ xác lập cho kiểm định phân tích 5% (độ tin cậy 95%) 16 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 THẢO LUẬN VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CỦA TỶ SỐ SINH LỜI KẾ TOÁN VÀ GIÁ TRỊ TĂNG THÊM KINH TẾ (EVA) LÊN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG TĂNG THÊM (MVA) CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng số liệu của 597 doanh nghiệp thu thập tr ng năm 201 -2017 Tổng số liệu qu n sát 1791 quan sát Sau dựa vào nguồn liệu thu thập được, tác giả tính tốn số liệu hoàn chỉnh bảy tiêu, tác giả tổng hợp thành bảng mô tả thống kê tiêu MVA, EVA, ROS, ROA, ROE, ROI, ROCE cơng ty phi tài niêm yết s u Bảng 3.1 Bảng thống kê mô tả nhân tố mơ hình nghiên cứu Biến MVA EVA ROS ROA ROE ROI ROCE 17 3.1.2 Phân ích ương quan Bảng 3.2 Ma trận tương quan Pearson yếu tố mơ hình hồi quy tuyến tính bội MVA EVA ROS ROA ROE ROI ROCE (**) Tương qu n mứ (Nguồn: Tính tốn tác giả) Dựa vào kết bảng cho thấy biến độc lập EVA, ROA, RO , ROE, ROI, ROCE đề có giá trị Pe rs n ≠ 0, g trị Sig (2-tailed)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số sinh lời kế toán và giá trị gia tăng thêm kinh tế (EVA) lên giá trị thị trường tăng thêm (MVA) của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số sinh lời kế toán và giá trị gia tăng thêm kinh tế (EVA) lên giá trị thị trường tăng thêm (MVA) của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan