Luận văn thạc sỹ - Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thực trạng và các giải pháp

85 186 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:01

MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết và ý nghĩa thực hiện đề tài Ngân hàng là một trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn quan trọng trong nền kinh tế. Ngân hàng còn là một công cụ quan trọng trong việc ổn định thị trường tài chính và quản lý kinh tế của nhà nước. Ngân hàng cũng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung và SCB nói riêng đang hoạt động trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Ở Việt Nam, lộ trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới đã được khẳng định thông qua việc ký kết khu vực tự do thương mại AFTA, chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ASEAN ngày 28/7/1995, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ ngày 13/7/2000 và đã được Quốc hội hai nước thông qua vào cuối năm 2001. Ngoài ra, Việt Nam cũng tham gia diễn dàn hợp tác Á- Âu (1996), diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC (1998), và ngày 7/11/2013 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, thời điểm hội nhập chính thức là vào năm 2008. Vào thời điểm này, các ngân hàng nước ngoài được hoạt động như ngân hàng nội địa. Cộng với các ngân hàng thương mại quốc doanh đang từng bước triển khai cổ phần hoá… Điều đó có nghĩa là các chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, sản phẩm dịch vụ đa dạng, và trình độ quản trị cao và các ngân hàng thương mại quốc doanh được cổ phần hoá với một sức mạnh mới sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh khổng lồ của các ngân hàng cỡ trung như SCB. Ngoài sức ép của lộ trình hội nhập, xét về mặt thực lực, bản thân hầu hết SCB nói chung và SCB nói riêng đều thiếu khả năng phát triển mạnh các nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ, mở rộng địa bàn ... dẫn tới kết quả cạnh tranh yếu kém. Trong bối cảnh như thế, việc tìm hiểu và đánh giá lại thực trạng năng lực cạnh tranh của SCB để từ đó đưa ra những bước đi phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, qui mô SCB trên địa bàn cả nước trong quá trình hội nhập là một vấn đề cấp thiết đang đặt ra. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu là: “năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp sài gòn-thực trạng và các giải pháp”. 2.Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sẽ vận dụng phương pháp phương pháp phân tích thống kê và phương pháp điều tra khảo sát. 3.Mục tiêu nghiên cứu của đề án Làm rõ lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá, làm rõ hiện trạng năng lực cạnh tranh của SCB. Đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của SCB 4.Phạm vi nghiên cứu Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2012 cho đến 2014. 5. Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận đề tài gồm 3 phần sau: Chương một : Năng lực cạnh tranh và hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại cổ phần. Chương hai: Hiện trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương Chương Ba: Giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRƯỜNG ĐOÀN QUỐC DŨNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HỒNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả TRẦN HỒNG VIỆT MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHẦN 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh .3 1.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần 1.2.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội ngân hàng thương mại .5 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) 15 (SCB) 2.1 Quá trình hình thành phát triển SCB .15 2.1.1 Giới thiệu chung SCB 15 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 16 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh SCB 21 2.2.1 Năng lực tài 21 2.2.2 Năng lực công nghệ 31 2.2.3.Nguồn nhân lực .33 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 37 2.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng .43 2.2.6 Tình hình cạnh tranh hợp tác SCB với ngân hàng thương mại nước 44 2.2.7 Phân tích tác động hội nhập đến lực cạnh tranh SCB 45 2.2.8 Những lợi thách thức mặt cạnh tranh trình hội nhập 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 56 GÒN 3.1 Tăng vốn điều lệ 56 3.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 58 3.2.1 Đẩy mạnh giải nợ xấu 58 3.2.2 Tăng cường chất lượng tài sản có, đặc biệt chất lượng tín dụng nâng cao chất lượng hoạt động quản tín dụng 59 3.2.3 Nâng cao mức sinh lời 60 3.3 Tăng cường khả khoản .61 3.4 Nâng cao lực công nghệ .62 3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63 3.5.1 Xây dựng hệ thống phương pháp luận, công cụ, phương tiện đánh giá tuyển dụng nhân minh bạch khoa học 64 3.5.2 Xây dựng chế dãi ngộ minh bạch nhằm khuyến khích nhân tố tích cực giảm thiểu rủi ro 65 3.5.3 Nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo nghiên cứu khoa học ứng dụng 65 3.5.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 66 3.5.5 Xây dựng văn hóa ngân hàng thân thiện 67 3.6 Nâng cao lực quản lý 68 3.6.1 Nâng cao chất lượng độ ngũ nhân quản lý .68 3.6.2 Nâng cao chất lượng hiệu công tác điều hành 69 3.7 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 71 3.7.1 Đa dạng hóa sản phẩm 71 3.7.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng .72 3.8 Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN CHUNG 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Mức vốn chủ sở hữu số NHTMCP 22 Bảng 2.2: Hệ số CAR số NHTMCP 23 Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ hạn SCB số NH TMCP 24 Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng tổng tài sản có SCB số NH TMCP 25 Bảng 2.5: Tỷ trọng thu nhập có nguồn gốc tín dụng SCB số NH TMCP 27 Bảng 2.6: ROE SCB số NH TMCP 27 Bảng 2.7: ROA SCB số NH TMCP .28 Bảng 2.8: Tỷ lệ khả chi trả SCB thực theo định số 457 thời điểm 31/12/2014 .29 Bảng 2.9: Cơ cấu trình độ chun mơn SCB 33 HÌNH Hình 2.1: Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ tổng dư nợ 26 Hình 2.1: Kết kinh doanh SCB 28 Hình 2.3: Tỷ lệ chi phí so với thu nhập SCB .29 Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức Hội sở SCB .38 MỞ ĐẦU Sự cần thiết ý nghĩa thực đề tài Ngân hàng kênh huy động điều hòa nguồn vốn quan trọng kinh tế Ngân hàng công cụ quan trọng việc ổn định thị trường tài quản lý kinh tế nhà nước Ngân hàng có vai trò quan trọng kinh tế tồn cầu hóa Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung SCB nói riêng hoạt động bối cảnh hội nhập tồn cầu hóa Ở Việt Nam, lộ trình hội nhập kinh tế khu vực giới khẳng định thông qua việc ký kết khu vực tự thương mại AFTA, chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ASEAN ngày 28/7/1995, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ ngày 13/7/2000 Quốc hội hai nước thông qua vào cuối năm 2001 Ngoài ra, Việt Nam tham gia diễn dàn hợp tác Á- Âu (1996), diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC (1998), ngày 7/11/2013 Việt Nam trở thành thành viên thức WTO Riêng lĩnh vực ngân hàng, thời điểm hội nhập thức vào năm 2008 Vào thời điểm này, ngân hàng nước hoạt động ngân hàng nội địa Cộng với ngân hàng thương mại quốc doanh bước triển khai cổ phần hố… Điều có nghĩa chi nhánh ngân hàng nước ngồi với tiềm lực tài mạnh, sản phẩm dịch vụ đa dạng, trình độ quản trị cao ngân hàng thương mại quốc doanh cổ phần hoá với sức mạnh trở thành đối thủ cạnh tranh khổng lồ ngân hàng cỡ trung SCB Ngoài sức ép lộ trình hội nhập, xét mặt thực lực, thân hầu hết SCB nói chung SCB nói riêng thiếu khả phát triển mạnh nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ, mở rộng địa bàn dẫn tới kết cạnh tranh yếu Trong bối cảnh thế, việc tìm hiểu đánh giá lại thực trạng lực cạnh tranh SCB để từ đưa bước phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế, qui mô SCB địa bàn nước trình hội nhập vấn đề cấp thiết đặt Trên sở đó, chúng tơi đề xuất đề tài nghiên cứu là: “ lực cạnh tranh ngân hàng tmcp sài gòn -thực trạng giải pháp” pháp Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vận dụng phương pháp phương pháp phân tích thống kê phương pháp điều tra khảo sát Mục tiêu nghiên cứu đề án Làm rõ lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Phân tích, đánh giá, làm rõ trạng lực cạnh tranh SCB Đề xuất giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh SCB Phạm vi nghiên cứu Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2012 2014 Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận đề tài gồm phần sau: Chương : Năng lực cạnh tranh hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Chương hai : Hiện trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương Chương Ba : Giải pháp cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Trên thực tế có doanh nghiệp mạnh doanh nghiệp khác, có quốc gia giàu có quốc gia khác Liệu quốc gia phát triển rút ngắn khoảng cách đuổi kịp trình độ phát triển với quốc gia phát triển hay khơng? Các cơng ty nhỏ, non trẻ cạnh tranh với cơng ty lớn, tập đồn danh tiếng hay không? Làm để nâng cao lực cạnh tranh? Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu giới tìm cách trả lời câu hỏi Nhà kinh tế học Adam Smith nêu lý thuyết lợi tuyệt đối tác phẩm “Sự giàu có quốc gia” Kế thừa phát triển lý thuyết Adam Smith, nhà kinh tế học David Ricardo xây dựng lý thuyết lợi so sánh Lý thuyết lý giải lợi ích thương mại quốc tế, quốc gia nhỏ khai thác lợi so sánh đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế đất nước Ngày nay, với xu toàn cầu hóa kinh tế diễn sâu rộng, lý thuyết kinh tế cổ điển lợi so sánh thể diểm không phù hợp Các nhà kinh tế học đại đưa cơng trình nghiên cứu đề cập đến khái niệm lợi cạnh tranh, lực cạnh tranh nhằm lý giải cách thuyết phục câu hỏi đặt Trong lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh công bố gần đây, bật lên có lý thuyết nhà kinh tế học Michael Porter Các lý thuyết lực cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, lợi cạnh tranh doanh nghiệp, ngành kinh tế, quốc gia Michael Porter đề cập sâu tồn diện cơng trình nghiên cứu Trong cơng trình nghiên cứu mình, Michael Porter thừa nhận khó đưa định nghĩa tuyệt đối lực cạnh tranh Trong tác phẩm “Lợi cạnh tranh quốc gia”, Michael Porter phát biểu: “Để đạt thành công cạnh tranh, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có giá vốn sản phẩm thấp có sản phẩm có tính khác biệt hóa nhằm đạt mức giá bán cao mức trung bình Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải có lợi cạnh tranh tinh vi trì cách liên tục thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao trình sản xuất phải hiệu hơn.” Quan điểm Michael Porter lực cạnh tranh đề cập đến việc doanh nghiệp phải có khả trì liên tục lợi cạnh tranh Nói cách cụ thể doanh nghiệp phải trì liên tục tăng trưởng bền vững lợi nhuận hoàn cảnh biến động thị trường cần phải thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường Michael Porter không ủng hộ biện pháp để tăng lợi nhuận cắt giảm lương người lao động, giảm khoản chi cho phúc lợi người lao động, cắt giảm khoản chi bảo hộ lao động, cắt giảm khoản chi phí để xứ lý tác động tiêu cực đến môi trường sống trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gây Quan điểm lực cạnh tranh phải gắn liền với khái niệm phát triển bền vững sử dụng cách tối ưu nguồn lực xã hội Hiện tại, nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu chưa đến thống khái niệm chuẩn cạnh tranh, lực cạnh tranh Có điểm cần quan tâm khái niệm lực cạnh tranh môt khái niệm động tiêu đánh giá lực cạnh tranh hệ thống tiêu cố định Việc xây dựng công nhận hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh không đơn dừng lại việc phản ánh lực cạnh tranh mà phản ánh khả trì phát triển liên tục lực cạnh tranh tương lai doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp ngành kinh tế cần thiết phải xây dựng cho hệ thống chi tiêu để định hướng xây dựng, phát triển khai thác tối đa lợi cạnh tranh nhằm nâng lực cạnh tranh, đảm bảo tồn phát triển lâu dài bền vững thân Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tạm hiểu sau: “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển liên tục lợi nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cổ đơng sở mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, lành mạnh có khả chống đỡ rủi ro cao vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh” 1.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Hiện nay, giới chưa có phương pháp luận chung để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng riêng lẻ hay hệ thống ngành ngân hàng Việc nghiên cứu để đưa hệ thống tiêu đáng tin cậy để đánh giá lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng việc làm dễ dàng Trong giới hạn nội dung đề tài này, hệ thống đánh giá ngân hàng theo mơ hình CAMEL lý thuyết lực cạnh tranh Michael Porter sở lý thuyết để tác giả sử dụng hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Trên sở lý thuyết Michael Porter lực cạnh tranh, đề tài tập trung nghiên cứu đánh đánh giá nguồn lực có ngân hàng, tiêu hoạt động ngân hàng nhằm mục đích đưa đánh giá đáng tin cậy lực cạnh tranh lẫn khả trì phát triển vị lợi cạnh tranh tương lai Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bao gồm hai phận: tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội ngân hàng thương mại nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Tiềm lực tài Tiềm lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thương mại nhiệm vụ đặt Việc làm cần thiết trước mắt phải nhanh chóng cải tổ chấn chỉnh lại hoạt động trung tâm đào tạo Nếu trung tâm đào tạo hoạt động thực hiệu góp phần nâng cao kiến thức kỹ làm việc nhân viên đáng kể Để đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động công tác đào tạo, SCB cần trọng số điểm sau: + Trên sở chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn nhằm đảm bảo công tác đào tạo tiến hành thống + Định kỳ (hàng quý, nửa năm, hàng năm) phải xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết nhằm đảm bảo tính chủ động việc đảm bảo nguồn ngân sách việc sếp, bố trí nhân viên tham gia chương trình đào tạo + Đối với khóa học ngân hàng tự tổ chức, thực chuẩn hóa nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo theo hướng gắn liền với công việc thực tế trong tương lai + Đối với khóa học đơn vị ngồi ngân hàng tổ chức cần phải xem xét cần thiết phù hợp khóa học, chất lượng quan tổ chức chương trình học đặc biệt chất lượng giảng viên + Thực việc đánh giá kết đào tạo cách khoa học nghiêm túc + Thường xuyên tổ chức thi sát hạch tay nghề cho toàn nhân viên SCB cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nêu sáng kiến, giải pháp hữu ích Có thể khuyến khích tồn thể cán nhân viên tham gia phong trào chế thưởng, nâng lương trước hạn…Cũng nên phối hợp chặt chẽ với Đại học Ngân hàng TP.HCM Đại học Kinh tế TP.HCM để đặt hàng đề tài nghiên cứu phối hợp nghiên cứu để có đề tài khoa học thật có chất lượng độ ứng dụng cao 3.5.4 Các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Trên sở kế hoạch chiến lược kinh doanh, SCB cần cân đối, xem xét nhu cầu tuyển dụng yêu cầu tuyển dụng cụ thể vị trí cơng việc Các u cầu kiến thức chuyên môn, kỹ phẩm chất khác vị trí có 66 thể xây dựng sở khung lực toàn diện Tùy thuộc vào số lượng yêu cầu vị trí cơng việc mà thiết kế quy trình tuyển dụng với hình thức thi nội dung thi phù hợp Quy trình tuyển dụng áp dụng SCB thực qua hai vòng: vòng thi viết vòng vấn hình thức tuyển dụng truyền thống tập trung chủ yếu vào việc đánh giá kiến thức kỹ ứng viên Tuy nhiên, nhiều vị trí lãnh đạo đòi hỏi khơng kiến thức, kỹ mà còng nhiều yếu tố khác kỹ lãnh đạo, kỹ xử lý tình huống, kỹ làm việc nhóm…Với quy trình tuyển dụng đánh giá kiểm tra Để khắc phục nhược điểm cần phải bổ sung hình thức thi tuyển khác thảo luận tình theo nhóm Một yếu tố khác khơng phần quan trọng có tác động đến chất lượng tuyển dụng cơng tác tun truyền, quảng cáo để đưa thông tin nhu cầu tuyển dụng rộng rãi đến ứng viên Ngồi kênh thơng tin truyền thống đăng thông tin báo, website ngân hàng, khoa chuyên ngành có liên quan trường đại học cần bổ sung thêm kênh qua cơng ty tuyển dụng chun nghiệp nhằm tìm kiếm ứng viên có lực phẩm chất tốt Các vị trí quan trọng nhờ công ty “săn đầu người” tuyển dụng Trong công tác tuyển dụng, bên cạnh việc xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ, khoa học cần hạn chế đến mức tối đa việc nhận con, em người thân lãnh đạo, cổ đông lớn ngân hàng mà bỏ quên lực chuyên môn phẩm chất đạo đức 3.5.5 Xây dựng văn hóa ngân hàng thân thiện Môi trường làm việc ngày trở thành điều kiện quan trọng yếu tố lựa chọn đơn vị công tác người lao động bên cạnh yếu tố khác thu nhập, hội thăng tiến Một ngân hàng có mơi trường văn hóa thân thiện giúp cho người lao động trở nên vui vẻ, tự hào công việc sẵn sàng cống hiến, nỗ lực lao động cam kết gắn bó lâu dài 67 Để xây dựng mơi trường văn hóa đòi hỏi nỗ lực lớn tập thể từ lãnh đạo cao ngân hàng đến nhân viên thấp Ngân hàng cần xây dựng minh bạch công khai sách, quy trình làm việc chế độ đãi ngộ bình xét thi đua nhằm nhận biết động viên kịp thời nỗ lực cá nhân, tập thể tích cực, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh cá nhân, tập thể ngân hàng không ngừng phấn đấu vươn lên SCB cần xác định giá trị văn hóa cốt lõi ngân hàng mình, tạo phong cách khác biệt cho nhân viên ngân hàng cách để tạo niềm tự hào riêng nho nhân viên trước ngân hàng khác Cần trọng công tác tuyên truyền truyền thống, thành tích bật ngân hàng để từ thấm sâu vào tư tưởng thành viên biến thành niềm tự hào họ Lòng tự hào yêu quý ngân hàng nhân viên ngân hàng chất keo kết gắn họ lại với ngân hàng thêm bền chặt tài sản vô quý báu Một tạo tin tưởng tự hào tồn thể nhân viên ngân hàng họ có rời ngân hàng họ tìm đến dối thủ cạnh tranh ngân hàng 3.6 Nâng cao lực quản lý 3.6.1 Nâng cao chất lượng độ ngũ nhân quản lý SCB cần nhanh chóng xây dựng chế tuyển dụng bổ nhiệm nhân quản lý cách công khai, minh bạch khoa học Các tiêu chí để lựa chọn nhân quản lý phải theo khung lực tồn diện Bên cạnh đó, SCB cần phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhân quản lý nguồn nhằm đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây xáo trộn không cần thiết có biến động nhân quản lý, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu hoạt động toàn hàng Một điểm yếu đội ngũ ban lãnh đạo SCB kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ ngân hàng đại kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý tài chính-ngân hàng đại đặc biệt kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro Để khắc phục điểm yếu này, việc tự lũy kinh nghiệm theo thời 68 gian thân lãnh đạo phải tích cực học tập, nghiên cứu để trang bị cho kiến thức nhũng kỹ quản lý cần thiết SCB tổ chức khóa đào tạo riêng cho cấp quản lý mà giảng viên mời từ ngân hàng danh tiếng nước ngoài, chuyên gia tư vấn nước ngồi am hiểu có nhiều kinh nghiệm mảng nghiệp vụ mà ngân hàng quan tâm Các khóa đào tạo cần đặc biệt trọng đến xu phát triển ngành dịch vụ tài - ngân hàng nước, khu vực giới, xu thay đổi danh mục tài sản ngân hàng thương mại, vấn đề quản trị rủi ro kiến thức tài cao cấp cơng cụ phái sinh, quản trị rủi ro…Xây dựng dội ngũ lãnh đạo đủ tầm để chủ động hội nhập điều kiện quan để SCB thành cơng cạnh tranh 3.6.2 Nâng cao chất lượng hiệu công tác điều hành Để nâng cao chất lượng hiệu công tác điều hành hoạt động thường xuyên ngân hàng, SCB cần phải thực việc phân công phân nhiệm rõ ràng thành viên ban điều hành thực xếp lại mơ hình tổ chức phòng ban hội sở theo hướng tinh gọn hiệu Đây điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo cho điều hành minh bạch, thông suốt Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công cụ quản lý bao gồm: + Xây dựng hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo thông luồng thông tin từ cấp ban điều hành ngược lại SCB cần tập trung xây dựng hệ thống thông quản lý thông tin điện tử Đây hệ thống quản lý đại, hiệu đảm bảo nhanh chóng, thơng suốt an tồn luồng thơng tin nội việc tiếp cận xử lý luồng thông tin từ bên ngồi Hệ thống thơng tin quản lý nâng cao chất lượng góp phần nâng cao lực xử lý thông tin định ban lãnh đạo ngân hàng + Hoàn thiện việc thiết kế sử dụng mẫu báo cáo phù hợp nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời thơng tin tình hình hoạt động ngân hàng biến động thị trường để phục vụ cho vệc định ban điều hành Đặc biệt trọng đến báo cáo phục vụ công tác quan trị rủi ro 69 + Cần bổ sung hoàn thiện quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định an toàn hiệu tồn hàng SCB phải nhanh chóng triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9000-2001 tất nghiệp vụ + Tăng cường giám sát kiểm sốt thơng qua vai trò phòng kiểm trakiểm sốt nội bộ, ban kiểm sốt hội đồng quản trị, phận kiểm toán nội thực nghiêm túc cơng tác kiểm tốn độc lập hàng năm Đối với phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ, ban kiểm soát hội đồng quản trị phận kiểm toán nội cần cải thiện chất lượng nhân bổ sung thêm nhân cho phận Đối với cơng tác kiểm tốn độc lập nên th cơng ty kiểm tốn danh tiếng có uy tín tín tốt thị trường giới KPMG, E&Y,…để mặt vừa đảm bảo độ tin cậy trung thực báo cáo tài chính, mặt khác khai thác học hỏi kinh nghiệm cơng ty kiểm tốn việc kiểm tra, đánh giá quy trình nghiệp vụ ngân hàng, thơng qua ngân hàng khắc phục nhược điểm Trên sở đẩy mạnh áp dụng công nghệ công cụ quản lý đại, SCB nên chuyển từ cấu tổ chức phân theo chức vị trí địa lý (hệ thống chi nhánh cấp) sang cấu tổ chức theo mảng khách hàng nhóm dịch vụ Điều giúp cho ngân hàng cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt Việc phát triển mạng lưới cần phải tính tốn kỹ lưỡng sở điều tra khảo sát kỹ tình hình đặc điểm thị trường tiền gửi, thị trường tín dụng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đối tượng mà ngân hàng nhắm tới địa bàn mục tiêu xu hướng phát triển tương lai Chấm dứt việc phát triển mạng lưới theo cảm tính thiếu sở Cần tập trung phát triển mạng lưới địa bàn trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương…Riêng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tối thiểu quận phải có chi nhánh cấp số phòng giao dịch, hạn chế phát triển chi nhánh tỉnh nghèo miền Trung miền Tây 70 Song song với chiến lược phát triển mạng lưới cần phát triển số lượng máy ATM gia tăng tiện ích kèm theo thẻ ATM 3.7 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 3.7.1 Đa dạng hóa sản phẩm Theo nghiên cứu chuyên gia ngân hàng giới, cách dây chứng hai thập niên, nguồn thu nhập ngân hàng Hoa Kỳ châu Âu từ hoạt động tín dụng, chiếm khoảng 90% tổng thu nhập Đến tỷ lệ giảm xuống khoảng 60%, cá biệt có trường hợp giảm xuống 40% Những nguồn thu nhập ngân hàng kể đến nguồn thu từ dịch vụ phí Ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn phát triển thời kỳ đầu với trình hội nhập kinh tế quốc tế, xu chắn tác động đến Việt Nam Khi Việt Nam thực việc mở cửa hoàn toàn lĩnh vực ngân hàng-tài chính, ngân hàng nước ngồi nhanh chóng phát triển sản phẩm dịch vụ thu phí cạnh tranh mạnh mẽ với ngân hàng nước (trong có SCB) Do đó, việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cơng tác mang tính chiến lược dài hạn cần phải có chuẩn bị từ SCB cần trọng công tác nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đối thủ kể ngân hàng nước triển khai, song song cần phải nghiên cứu cụ thể nhu cầu nước để thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp Trên sở đó, bước xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ với bước cụ thể, có định hướng nhằm tránh việc đầu tư không hiệu Việc nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ cần tiến hành đồng với kế hoạch marketing nhằm quảng bá sản phẩm dịch vụ rộng rãi, đồng thời đo lường phản ứng khách hàng để có điều chỉnh định đầu tư đắn Tìm hiểu sản phẩm ngân hàng khác cung ứng bước ban đầu giúp SCB theo kịp với ngân hàng đối thủ, việc nâng cao lực để tự nghiên cứu để cung ứng sản phẩm mang tiện ích cao chưa có vấn đề có ý nghĩa then chốt Để thực giải pháp đòi hỏi phải có đầu tư đáng kể công nghệ, người Đây định hướng cần tính đến chiến lược phát triển dài hạn SCB 71 3.7.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Mức độ cạnh tranh ngân hàng ngày gia tăng, khách hàng ngày có nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp cho hơn, mức độ trung thành khách hàng ngân hàng ngày có xu hướng giảm dần Theo điều tra công bố năm 2003 Đại học OULU, Phần Lan: khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng đại thường có xu hướng trung thành so với khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống Do đó, việc thu hút giữ chân khách hàng yếu tố quan trọng để đảm bảo phát triển ổn định cho ngân hàng SCB cần trọng việc cải thiện chất lượng hoạt động giao tiếp trực tiếp với khách hàng, đảm bảo tất khách hàng có cảm giác hài lòng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp Điều phụ thuộc nhiều vào tác phong làm việc văn hóa giao dịch tất nhân viên ngân hàng SCB cần nhanh chóng quy định tổ chức tập huấn kỹ giao tiếp với khách hàng, trọng đến cách nói năng, chào hỏi, cách trả lời điện thoại nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng nhằm cải thiện hình ảnh ngân hàng nâng cao tính chuyên nghiệp nhân viên Việc kéo dài thời gian giao dịch cách góp phần phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Thu hút thêm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng chưa đủ SCB cần có chiến lược khách hàng hiệu để thu thập thơng tin cần thiết khách hàng, tổ chức lưu trữ thơng tin cách có hệ thống, khoa học tập trung để sử dụng thông tin xây dựng nên tranh đầy đủ nhu cầu khách hàng trong tương lai Từ đó, ngân hàng xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, tăng cường mối quan hệ gắn bó ngân hàng khách hàng mục tiêu Nếu ngân hàng sở hữu thống sở liệu khách hàng đầy đủ cập nhật liên tục giúp ngân hàng tìm kiếm nhanh chóng hội kinh doanh, giải pháp để phát triển sản phẩm thay đổi cách thức phục vụ theo hướng tốt với chi phí hợp lý Giải pháp cho vấn đề này: SCB sử dụng hệ thống 72 giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (CRM) Hệ thống CRM hệ thống xây dựng sở ứng dụng công nghệ thông tin cho phép thu thập, lưu trữ xử lý thơng tin khách hàng cách có hệ thống hiệu Do đặc thù ngành ngân hàng có sở khách hàng phong phú đa dạng với số lượng lớn nên việc quản trị quan hệ khách hàng ngân hàng khó khăn phức tạp Vì thế, CRM hữu ích với ngân hàng Hệ thống triển khai Techcombank bước đầu đạt thành cơng đáng kể SCB nghiên cứu áp dụng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng công tác quản trị khách hàng 3.8 Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng SCB cần xây dựng cho chiến lược cạnh tranh rõ ràng mang tính khả thi cao dựa việc phân tích ma trận SWOT Nội dung chiến lược cạnh tranh được xây dựng việc trả lời hai câu hỏi sau: “Vị cạnh tranh SCB?”, “Các mục tiêu chiến lược mà SCB mong muốn đạt được?” “ Làm cách để SCB đạt mục tiêu đó?” Câu hỏi : “Vị cạnh tranh SCB?” Trả lời : + Lợi nhuận SCB mang lại chủ yếu từ hoạt động nào, từ nhóm khách hàng nào? + Lợi nhuận ngành ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động nào? + Đối thủ SCB ai? Lợi nhuận chủ yếu họ đến từ đâu? Chiến lược phát triển cạnh tranh họ nào? + Tình hình kinh tế vĩ mô dự báo xu hướng biến động tương lai nào? + Khách hàng mục tiêu SCB nhóm khách hàng nào? Nhu cầu họ sản phẩm tài chính-ngân hàng tạ tương lai nào? + Hiện nay, SCB sử dụng kênh phân phối sản phẩm hiệu kênh phân phối nào? + Sự khác biệt sản phẩm dịch vụ SCB cung cấp so với đối thủ khác gì? 73 + Thị phần tiền gửi, cho vay sản phẩm khác SCB toàn ngành bao nhiêu? Câu hỏi: “Các mục tiêu chiến lược mà SCB mong muốn đạt được?”: Trả lời: + Thị phần mà SCB cố gắng đạt trì bao nhiêu? + Làm để SCB tối đa hóa lợi nhuận cách bền vững? + Làm để tối đa hóa giá trị SCB? Câu hỏi: “ Làm cách để SCB đạt mục tiêu đó?” Trả lời: Trả lời câu hỏi theo phương châm: “Phục vụ tốt nhu cầu khách hàng” 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG Xuất phát từ mục tiêu kết đạt nghiên cứu phương diện lý thuyết thực tiễn đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh SCB Trong tập trung vào bốn giải pháp lớn sau: Giải pháp vốn; giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng; giải pháp công nghệ giải pháp nguồn nhân lực Những giải pháp đề tài đề nghị kế hoạch thực giải pháp mang tính chất đồng nhằm đảm bảo hoạt động SCB phát triển bền vững, ổn định, an toàn hiệu quả, tham gia tích cực chủ động vào trình hội nhập quốc tế 75 KẾT LUẬN CHUNG Với mục đích, mục tiêu nghiên cứu xác định đề tài nêu tổng quan lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP; Phân tích, đánh giá, làm rõ trạng lực cạnh tranh SCB, sở đề tài đề xuất giải pháp, chế, sách để nâng cao lực cạnh tranh SCB; đề tài thực nội dung sau: Đề tài đề cập vấn đề lý thuyết cạnh tranh kinh tế thị trường; vận dụng lý thuyết cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Trên sở đề tài xây dựng tiêu đánh giá lực cạnh tranh SCB Đề tài phân tích đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh SCB thông qua hệ thống tiêu phản ánh: vốn; hiệu kinh doanh, hoạt động dịch vụ ngân hàng ; công nghệ; nguồn nhân lực hệ thống tổ chức mạng lưới Đề tài đánh giá, phân tích cho thấy thực trạng lực cạnh tranh SCB Đề tài đề cập đến thành tựu tồn tại, nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh SCB Trong bật vấn đề: hạn chế vốn; hạn chế chất lượng hoạt động; hạn chế trình độ quản lý, quản trị ngân hàng nguồn nhân lực, hạn chế lớn đến lực cạnh tranh SCB Đề tài kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh SCB Trong tập trung vào bốn giải pháp lớn sau: Giải pháp vốn; giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng; giải pháp công nghệ giải pháp nguồn nhân lực Tuy có nhiều cố gắng nghiên cứu thực đề tài, nhiên cạnh tranh ngân hàng thương mại kinh tế thị trường hội nhập nói chung lực cạnh tranh SCB vấn đề mới, khơng tránh khỏi hạn chế định, mong nhận góp ý người quan tâm để hòan thiện cơng trình nghiên cứu sau 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Allen, P.H, Nguyễn Tiến Dũng Lê Ngọc Liên biên dịch (2003), Tái lập ngân hàng, NXB Thanh Niên, Hà Nội CEIM UNDP (2003), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia (dự án VIE 01/025), NXB Giao thông vận Tải, Hà Nội Peter Rose, (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Phạm Văn Năng (chủ biên, 2003), Kỷ yếu hội thảo khoa học Tự hóa tài chánh hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam, Cục xuất bản, Bộ văn hóa thơng tin, Hà Nội Võ Trí Thanh (2003), Khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam: cách tiếp cận từ khuôn khổ sức mạnh cạnh tranh tổng thể, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế”, Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội Trương Quang Thông (2012), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế Porter, M.E (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Quy (2012), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo thường niên (2012, 2013, 2014) kết hoạt động năm 2012 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 PHỤ LỤC NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KHUNG NĂNG LỰC TOÀN DIỆN Nhóm nguyên tắc Một khung lực toàn diện khung tiêu định trước (dưới dạng cấu trúc hình cây) rõ phẩm chất rõ phẩm chất chung gọi mảng lực (competency areas), mảng thường bao gồm không phẩm chất, kỹ cần thiết cho vị trí ngân hàng (thường gọi khối kỹ năng-competency cluster) Một khung lực tồn diện khơng mơ tả u cầu cơng việc vị trí cơng tác ngân hàng mà phản ảnh tập quán tốt nhất, xu phát triển cập nhật lĩnh vực ngân hàng chiến lược phát triển ngân hàng nhằm đảm bảo phù hợp ổn định lâu dài khung tiêu Nhóm nguyên tắc Đối với vị trí cơng việc cần phải xây dựng hồ sơ lực (competency profile) mà phải mơ tả chi tiết cơng việc vị trí cấu tổ chức ngân hàng Những phẩm chất cụ thể liên quan đến kiến thức, kỹ hành vi ứng xử mà nhân viên vị trí cụ thể cần có sở yêu cầu chức tính chất cơng việc Tổng kết quy trình xây dựng khung lực tồn diện mơ hình hóa cách tổng qt sơ đồ sơ đồ sau Sơ đồ 1: Khái quát quy trình xây dựng khung lực toàn diện Những Những lực Những lực xây cần có theo yêu lực cần có dựng hệ cầu nhằm đáp ứng thống lực xu yêu cầu cốt lõi ngân hàng hàng đầu Danh mục tổng hợp tương chiến lược lực lai lĩnh kinh doanh Thiết kế nhóm lực từ danh vực mục ngân hàng ngân hàng tổng hợp đồ 2: Quy trình cụ thể xây dựng khung lực toàn diện C c m ả n g n nK l ăhự ốnc gi H ồT sơ r nă ê ng n lự cc củ aơ ms ỗi cá m nh ân ô ă - Trên sở tập n quán tốt t - Trên sở xu g phát triển thị trường ả l kinh doanh - Trên sở chiến lược ngân hàng c ự ô c n g v i ệ c c ụ t h ể ... lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Chương hai : Hiện trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương Chương Ba : Giải pháp cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn CHƯƠNG NĂNG... hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hợp tự nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng 17 TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân. .. nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) thức vào hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thực trạng và các giải pháp, Luận văn thạc sỹ - Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thực trạng và các giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm