Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp neomycin sufate tạo ra từ gluconacetobacter xilinus nuôi trong một số môi trường

44 31 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH –KTNN ====== TRẦN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP NEOMYCIN SUFATE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XILINUS NUÔI CẤY TRONG MỘT SỐ MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật HÀ NỘI, 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH –KTNN ====== TRẦN THỊ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE NẠP NEOMYCIN SUFATE TẠO RA TỪ GLUCONACETOBACTER XILINUS NUÔI CẤY TRONG MỘT SỐ MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người động vật Người hướng dẫn khoa học ThS Hà Thị Minh Tâm HÀ NỘI, 2019 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Hà Thị Minh Tâm cô quan tâm, hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận với đề tài: “Nghiên cứu so sánh khả giải phóng thuốc vật liệu Cellulose nạp Neomycin sufate tạo từ Gluconacetobacter xilinus nuôi số môi trường.” Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô giáo làm việc Viện Nghiên cứu khoa học Ứng dụng- Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, bạn sinh viên truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho em để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin cảm ơn người thân bạn bè giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu khoa học Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Trần Thị Thùy Trang LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nội dung trình bày khóa luận khơng chép hay trùng lặp đề tài khóa luận Kết quả, số liệu nghiên cứu thu từ thực nghiệm em xử lý thống kê, đảm bảo tính trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học tạo chí chuyên ngành hay hội thảo khoa học, sách chuyên khảo,… khác Em có tham khảo số tài liệu tác giả để hoàn thành đề tài khóa luận Nếu lời cam đoan sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên Trần Thị Thùy Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ đầy đủ CVK Màng cellulose khuẩn CNM Cao nấm men ĐHSP Đại học sư phạm KTNN Kỹ thuật nông nghiệp NS Neomycin sulfate PBS Phosphate buffered saline NCKH & CGCN MT1 Môi trường MT2 Môi trường 10 MT3 Môi trường 11 G.xylinus Glyconacetobacter xylinus Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn NỘI DUNG .4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Gluconacetobacter xylinus 1.1.1 Vị trí phân loại .4 1.1.2 Đặc điểm vi khuẩn G.xylinus 1.1.3 Nhu cầu dinh dưỡng vi khuẩn G xylinus 1.1.4 Môi trường nuôi cấy Gluconacetobacter xylinus 1.2 Neomycin Sulfate .6 1.3 Lịch sử nghiên cứu đề tài 1.3.1 Tình hình nước .7 1.3.2 Tình hình giới CHƯƠNG VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.2 Nguyên liệu hóa chất .9 2.1.3 Thiết bị dụng cụ 2.2 Phương pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Chuẩn bị màng CVK 10 2.2.1.1 Lên men thu màng CVK thô .10 2.2.1.2 Tạo màng CVK tinh chế 11 2.2.1.3 Kiểm tra độ tinh khiết màng CVK tinh chế .11 2.2.1.4 Phương trình đường chuẩn NS PBS (pH = 7,4) .11 2.2.3 Phương pháp xác định khối lượng CVK tạo thành .12 2.2.4 Phương pháp xác định lượng thuốc hấp thụ vào màng CVK 12 2.2.5 Phương pháp pha môi trường đệm PBS 13 2.2.6 Phương pháp xác định lượng thuốc giải phóng thơng qua hệ thống thiết kế 14 2.2.7 Phương pháp xử lí thống kê 15 2.3 Địa điểm nghiên cứu .15 2.4 Cách bố trí thí nghiệm 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 3.1 Thu màng CVK tinh chế màng 16 3.1.1 Thu màng CVK từ môi trường lên men 16 3.1.2 Quá trình xử lý màng CVK trước hấp thu thuốc 17 3.1.3 Xác định điều kiện ni cấy để có độ dày màng CVK thích hợp 17 3.1.2 Tinh chế màng CVK 18 3.1.3 Xác định lượng thuốc giải phóng màng CVK 18 3.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng CVK .19 3.2.1 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng cao nấm men 19 3.2.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng nước dừa già 23 3.2.3 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng nước vo gạo .25 3.3 So sánh tỉ lệ giải phóng thuốc màng CVK độ dày khác 24 pH=6,8 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .30 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1 Quy trình ni cấy thu nhận CVK 11 Hình 2.2 Phương trình đường chuẩn NS mơi trường PBS (pH=7,4) 12 Hình 3.1 Ni màng CVK Phòng thí nghiệm Trung tâm NCKH&CGCN trường ĐHSP Hà Nội 16 Hình 3.2 Môi trường dinh dưỡng lên men thu màng .16 Hình 3.3 Màng CVK xả vòi nước 17 Hình 3.4 Màng CVK tinh chế 18 Hình 3.5 Mẫu rút để đo quang phổ lúc 19 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng chuẩn pH thời gian khác .22 Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng nước dừa già pH thời gian khác .24 Hình 3.8 Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng nước vo gạo pH thời gian khác .27 Hình 3.9: Tỷ lệ (%) giải phóng thuốc từ màng CVK độ dày khác 24 pH = 6,8 .28 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần môi trường chuẩn Bảng 1.2: Thành phần môi trường nước vo gạo .6 Bảng 1.3: Thành phần nước dừa già Bảng 2.1 Thành phần môi trường thu màng CVK 10 Bảng 2.2 Môi trường đệm với pH=2; pH=4,5; pH=6,8 13 Bảng 3.2 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc mơi trường chuẩn pH khác thời điểm khác (n = 3) 20 Bảng 3.3 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm mơi trường chuẩn có pH thời gian khác (n=3) 21 Bảng 3.4 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc mơi trường nước dừa già pH khác thời điểm khác (n = 3) .23 Bảng 3.5 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm mơi trường nước dừa già có pH thời gian khác (n=3) 24 Bảng 3.6 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc mơi trường nước vo gạo pH khác thời điểm khác (n = 3) 25 Bảng 3.7 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm mơi trường nước vo gạo có pH thời gian khác (n=3) 26 Bảng 3.8 Tỷ lệ (%) giải phóng thuốc từ màng CVK dày 0,3 cm 0,5 cm 24 pH = 6,8 27 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bảng 3.2 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc mơi trường chuẩn pH khác thời điểm khác (n = 3) Thời gian pH 0,5 giờ 0,0178 ± 0,0012 0,0207 ± 0,0017 0,0155 0,0185 ± 0,0022 0,0018 0,018 ± 0,3 cm 0,001 Độ dày màng 0,3 cm pH=2 0,5 cm giờ giờ 0,0398 0,097± ± 0,0015 0,116 ± 0,0037 0,132 ± 0,0012 0,143 ± 0,0012 0,162 ± 0,0017 0,0025 0,028 0,076 ± ± 0,0008 0,0012 0,102 ± 0,0017 0,124 ± 0,0014 0,127 ± 0,0031 0,138 ± 0,0012 0,023 ± 0,0012 0,045 ± 0,0019 0,109 ± 0,0003 0,128 ± 0,0015 0,141 ± 0,0021 0,154 ± 0,0002 0,178 ± 0,0014 0,016 ± 0,0021 0,028 ± 0,0014 0,02 ± 0,0017 0,051 ± 0,0015 0,035 ± 0,0009 0,096 ± 0,0012 0,101 ± 0,0023 0,153 ± 0,0013 0,113 ± 0,0012 0,171 ± 0,001 0,129 ± 0,001 0,197 ± 0,0021 0,145 ± 0,0018 0,211 ± 0,0009 0,164 ± 0,0011 0,218 ± 0,001 0,025 ± 0,0014 0,034 ± 0,0011 0,075 ± 0,003 0,131 ± 0,0014 0,145 ± 0,0031 0,171 ± 0,0014 0,181 ± 0,0032 0,191 ± 0,0013 ± 12 24 pH=4,5 0,5 cm 0,3 cm pH = 6,8 0,5 cm 20 Bảng 3.3 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm mơi trường chuẩn có pH thời gian khác (n=3) Thời gian pH 0,5giờ giờ giờ 12 24 6,45 7,40 13,45 31,53 37,68 42,92 46,62 Độ dày màng 0,3cm 0,5cm 52,82 ± 0,0036 ± 0,0027 ± 0,0053 ± 0,0033 ± 0,0011 ± 0,0021 ± 0,0013 ± 0,0024 5,80 6,78 9,85 25,19 33,60 40,79 41,97 45,71 ± 0,0021 ± 0,0016 ± 0,0091 ± 0,0039 ± 0,013 ± 0,087 ± 0,0038 ± 0,0061 0,3cm 6,51 8,12 15,09 35,32 41,49 45,81 50,15 57,94 ± 0,013 ± 0,0057 ± 0,016 ± 0,056 ± 0,068 ± 0,013 ± 0,0021 ± 0,0053 4,5 0,5cm 5,95 7,26 12,08 33,16 37,17 42,47 47,79 54,11 ± 0,0024 ± 0,0019 ± 0,036 ± 0,0086 ± 0,0019 ± 0,0028 ± 0,0017 ± 0,0052 0,3cm 9,66 16,95 31,21 49,32 55,25 63,74 68,49 71,02 ± 0,0023 ± 0,0071 ± 0,0041 ± 0,0067 ± 0,0021 ± 0,0027 ± 0,0082 ± 0,0091 0,5cm 8,82 11,74 24,86 42,83 47,52 56,06 59,55 63,06 ± 0,0021 ± 0,0051 ± 0,0056 ± 0,016 ± 0,0106 ± 0,0065 ± 0,019 ± 0,0056 6,8 21 80.00 Tỷ lệ giải phóng thuốc (%) 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 0.5 thời gian(giờ) 0,3cm(ph2) 0,5cm(ph2) 0,3cm(ph4,5) 0,5cm(ph4,5) 0,3cm(ph6,8) 0,5cm(ph6,8) 12 24 Hình 3.6 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng chuẩn pH thời gian khác Từ kết tính bảng 3.2, sử dụng phần mềm Excel 2013 vẽ đồ thị biểu diễn tỷ lệ thuốc giải phóng qua màng thời gian lấy mẫu từ màng MTC Tỷ lệ (%) thuốc giải phóng từ màng MTC biểu diễn Bảng 3.3 Hình 3.6 Theo số liệu từ Bảng 3.3 ta thấy tỉ lệ giải phóng thuốc tăng dần, theo khảo sát thấy mơi trường đệm pH = 6,8 màng có khả giải phóng thuốc tốt pH = pH = 4,5 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng CVK đạt cực đại 24 giờ: - Với pH=2 màng dày 0,3 cm (52,82%) cao màng có độ dày 0,5 cm (45,71%) - Với pH=4,5 màng dày 0,3 cm (57,94%) cao màng có độ dày 0,5 cm (54,11%) - Với pH=6,8 màng dày 0,3 cm (71,02%) cao màng có độ dày 0,5 cm (63,06%) => Vậy từ kết cho ta thấy môi trường chuẩn tỷ lệ thuốc giải phóng cao 24 Màng có độ dày 0,3 cm giải phóng tốt màng 0,5 cm Tỷ lệ giải phóng thuốc giá trị OD trung bình pH=6,8 cao 22 3.2.2 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng nước dừa già Bảng 3.4 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc mơi trường nước dừa già pH khác thời điểm khác (n = 3) Thời pHM1 M1:V2 gian 0,5 giờ giờ giờ 12 24 Độ dày màng 0,0171 0,0199 ± ± 0,3 cm 0,0015 0,0019 Ph=2 0,0150 0,0178 0,5 cm ± 0,0019 0,0176 0,3 cm pH=4,5 0,0375 0,092± 0,112 0,129 0,140 0,159 ± ± ± ± ± 0,0022 0,0028 0,0014 0,0013 0,0011 0,0011 0,026 0,074 0,100 0,120 0,125 0,135 ± ± ± ± ± ± ± 0,0014 0,0018 0,0007 0,0019 0,0014 0,0029 0,0013 0,021 0,043 0,106 0,125 0,138 0,151 0,171 ± ± ± ± ± ± ± ± 0,0009 0,0025 0,0014 0,0026 0,0071 0,0018 0,0004 0,0018 0,019 0,030 0,098 0,108 0,123 0,141 0,161 0,5 cm ± ± ± ± ± ± ± ± 0,0013 0,0017 0,0011 0,0017 0,0012 0,0014 0,0012 0,0009 0,0156 0,021 0,3 cm pH=6,8 0,095 0,149 0,168 0,192 0,198 0,212 ± ± ± ± ± ± ± ± 0,0020 0,0019 0,0009 0,0022 0,0017 0,0019 0,0011 0,0009 0,024 0,5 cm 0,050 0,033 0,073 0,130 0,144 0,170 0,174 0,186 ± ± ± ± ± ± ± ± 0,0012 0,0021 0,0023 0,0016 0,0028 0,0014 0,0030 0,0013 23 Bảng 3.5 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm môi trường nước dừa già có pH thời gian khác (n=3) Thời gian pH 0,5giờ giờ giờ 12 24 13,11 ± 0,064 9,52 ± 0,072 14,91 ± 0,016 11,94 ± 0,022 31,27 ± 0,035 24,71 ± 0,045 31,11 ± 0,023 24,99 ± 0,026 35,01 ± 0,037 32,61 ± 0,015 48,92 ± 0,065 44,76 ± 0,014 37,02 ± 0,021 33,51 ± 0,014 41,42 ± 0,028 35,96 ± 0,009 54,88 ± 0,041 47,01 ± 0,011 42,88 46,21 52,61 ± 0,0017 ± 0,0015 ± 0,0019 40,41 41,52 45,62 ± 0,055 ± 0,031 ± 0,072 45,51 50,11 57,41 ± 0,012 ± 0,0017 ± 0,022 41,85 46,92 53,96 ± 0,0018 ± 0,0019 ± 0,042 63,16 66,47 70.09 ± 0,0027 ± 0,051 ± 0,0091 58,02 59,01 62,09 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,0016 Độ dày màng 0,3 cm 0,5 cm 0,3 cm 4,5 0,5 cm 0,3 cm 6,8 0,5 cm 6,35 7,36 ± 0,0024 ± 0,0025 5,75 6,70 ± 0,0018 ± 0,0016 6,50 7,86 ± 0,013 ± 0,0047 5,91 7,23 ± 0,0023 ± 0,0019 9,45 16,79 ± 0,0023 ± 0,0056 8,58 11,65 ± 0,0017 ± 0,032 80.00 Tỷ lệ giải phóng thuốc (%) 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 0.5 thời gian(giờ) 0,3cm(ph2) 0,5cm(ph2) 0,3cm(ph4,5) 0,5cm(ph4,5) 0,3cm(ph6,8) 0,5cm(ph6,8) 12 24 Hình 3.7 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng nước dừa già pH thời gian khác 24 Qua Bảng 3.5 Hình 3.7 ta thấy mơi trường nước dừa già tỷ lệ thuốc giải phóng cao 24 Màng có độ dày 0,3 cm giải phóng tốt màng 0,5 cm Tỷ lệ thuốc giải phóng giá trị OD pH=6,8 cao 3.2.3 Tỷ lệ giải phóng thuốc màng nước vo gạo Bảng 3.6 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc môi trường nước vo gạo pH khác thời điểm khác (n = 3) Thời gian Độ pH dày màng 0,5 0, 0165 giờ 0,036 0,091 ±0,0021 ±0,0007 0,0173 0,025 0,072 ±0,0007 ±0,0021 0,02 0,109 12 24 0,127 0,136 0,155 ±0,0016 ±0,0014 ±0,0004 0,098 0,118 0,121 0,133 ±0,0007 ±0,0021 ±0,0014 ±0,0028 ±0,0014 0,042 0,104 0,123 0,134 0,148 0,169 ±0,0037 ±0,0005 ±0,0021 ±0,0064 ±0,0014 ±0,0006 ±0,0022 0,0191 0,028 0,093 0,102 0,12 0,133 0.157 ±0,0017 ±0,0015 ±0,0013 ±0,0012 ±0,0024 ±0,0003 ±0,0007 0,0215 0,048 0,093 0,145 0,162 0,187 0,19 0,205 ±0,0028 ±0,0021 ±0,0007 ±0,0031 ±0,0021 0,0016 ±0,0014 ±0,0008 0,023 ±0,0011 0,032 ±0,0035 0,071 ±0,0021 0,129 0,0007 0,143 ±0,0021 0,169 ±0,0014 0,167 ±0,0028 0,181 ±0,0014 0,3 cm ±0,0028 0,0194 ±0,0031 ±0,0021 0,0147 0,5 cm ±0,0020 0,0172 0,3cm ±0,0007 0,0151 4,5 0,5cm ±0,0008 0,3cm 6,8 0,5cm 25 Bảng 3.7 Tỉ lệ (%) giải phóng thuốc Neomycin Sulfate từ màng CVK độ dày 0,3 cm 0,5 cm mơi trường nước vo gạo có pH thời gian khác (n=3) Thời pH gian độ dày màng 0,3 cm 0,5 cm 0,5 0,5 cm giờ 12 24 ±0,013 ± 0,017 ±0,022 ±0,024 ±0,015 ±0,009 ±0,026 ±0,026 7.44 14.67 34.98 41.38 45.19 50.01 57.14 ± 0,013 ± 0,021 ±0,016 ±0,023 ±0,012 ±0,011 ±0,015 ±0,015 5.86 4,5 6.27± 7.25 12.71 30.73 36.77 42.85 46.02 52.47 0,009 ±0,024 ±0,012 ±0,008 ±0,011 ±0,015 ±0,017 ±0,017 5.73 6.62 9.19 24.72 33.42 40.2 41.4 45.58 6.49 0,3 cm 7.21 10.18 31.65 34.79 40.91 45.42 53.57 ± 0,022 ± 0,018 ±0,013 ±0,002 ±0,004 ±0,017 ±0,022 ±0,019 9.04 16.6 31.38 48.68 54.34 62.79 64.12 69.36 0,3 cm ±0,023 ±0,009 ±0,012 ±0,021 ±0,014 ±0,025 ±0,011 ±0,011 6,8 0,5 cm 8.46 11.48 24.39 43.62 48.48 57.31 56.96 61.88 ±0,013 ±0,021 ±0,015 ±0,018 ±0,019 ±0,022 ±0,009 ±0,009 26 80.00 Tỷ lệ giải phóng thuốc (%) 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 0.5 thời gian(giờ) 12 0,3cm(ph2) 0,5cm(ph2) 0,3cm(ph4,5) 0,5cm(ph4,5) 0,3cm(ph6,8) 0,5cm(ph6,8) 24 Hình 3.8 Biểu đồ biếu diễn tỉ lệ giải phóng thuốc màng nước vo gạo pH thời gian khác Qua Bảng 3.7 Hình 3.8 ta thấy mơi trường nước vo gạo tỷ lệ thuốc giải phóng cao 24 Màng có độ dày 0,3 cm giải phóng tốt màng 0,5 cm Tỷ lệ thuốc giải phóng giá trị OD pH=6,8 cao 3.3 So sánh tỉ lệ giải phóng thuốc màng CVK độ dày khác 24 pH=6,8 Bảng 3.8 Tỷ lệ giải phóng thuốc từ màng CVK dày 0,3cm 0,5cm 24 pH = 6,8 Thời Giải phóng thuốc Giải phóng thuốc Giải phóng gian màng thuốc (giờ) màng nước dừa chuẩn(%) già (%) màng nước vo gạo (%) 0,3 cm 0,5 cm 0,3 cm 0,5 cm 0,3 cm 0,5 cm 24 71,02 63,06 70,09 62,09 69,36 61,38 ±0,001 ± 0,0027 ±0,0009 ±0,0022 ±0,002 ±0,007 27 90 80 70 60 50 40 30 20 10 màng chuẩn màng dừa 0,3cm màng gạo 0,5cm Hình 3.9 Tỷ lệ giải phóng thuốc từ màng CVK độ dày khác 24 pH = 6,8 Nhận xét: qua Bảng 3.8 Hình 3.9 nhận thấy tỷ lệ giải phóng thuốc màng 0,3 cm nhiều màng 0,5 cm Cụ thể: pH = 6,8 độ dày màng 0,3 cm 0,5 cm tỷ lệ giải phóng thuốc màng chuẩn cao màng dừa cao màng gạo Như vậy, tỷ lệ giải phóng ba loại màng độ dày khác màng chuẩn giải phóng thuốc tốt Tỉ lệ giải phóng thuốc loại màng chuẩn nhiều Điều chứng tỏ rằng, độ dày màng khác nhau, đặc tính khác khả giải phóng thuốc khác Tóm lại: Qua Bảng 3.7, cho thấy mơ hình vận chuyển khuếch tán qua trung gian giải phóng thuốc Có thể giá trị n nhỏ liên quan đến khuếch tán thuốc hay khuếch tán liên quan đến trương nở màng tính chất bên vật liệu CVK phần độ tan hay nhiều thuốc Việc giải phóng thuốc màng 0,3 cm lớn màng 0,5 cm giải thích trương nở màng CVK môi trường pH khác Qua Bảng 3.7 cho ta thấy tốc độ giải phóng thuốc qua màng CVK phụ thuộc vào độ 28 dày màng, màng có độ dày cao tốc độ giải phóng chậm ngược lại màng có độ dày mỏng tốc độ giải phóng nhanh Ở mơi trường pH = 6,8 có trương nở nhiều dẫn đến tạo khe hở nhiều hơn, liên kết màng trở nên lỏng lẻo hơn, đó, lượng thuốcgiải phóng qua sợi cellulose nhiều nhanh Màng CVK cấu tạo polime cao phân tử bền nên khơng có ăn mòn xảy q trình giải phóng thuốc 29 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận 30 Sau trình nghiên cứu em thu kết sau: - Thu màng CVK tinh khiết độ dày 0,3 cm 0,5 cm - Kết thuốc giải phóng từ màng CVK pH = 6,8 có khả giải phóng thuốc lớn pH = pH = 4,5 Màng có độ dày 0, 3cm có khả giải phóng thuốc cao màng có độ dày 0,5cm Lượng thuốc giải phóng từ loại màng CVK môi trường nuôi cấy khác mơi trường chuẩn giải phóng tốt sau mơi trường dừa mơi trường nước vo gạo Kiến nghị Cần tiếp tục khảo sát thêm khả giải phóng thuốc Neomycin Sufate màng CVK từ loại môi trường tự nhiên khác để mở rộng nguồn nguyên liệu Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng thuốc màng CVK với số lượng mẫu lớn nhằm cung cấp liệu để phục vụ cho nghiên cứu 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y tế, “Dược thư quốc gia Việt Nam”, Nxb Y học, 2007 Diêm Thị Thùy Dung (2016), “Nghiên cứu vận tải phân phối thuốc curcumin màng bacterial celullose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua da”, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngô Thị Duyên (2016), “Nghiên cứu vận tải phân phối thuốc curcumin màng bacterial celullose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua da”, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đặng Thị Hồng (2007), Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạo màng sinh học (BC).Luận án thạc sỹ Sinh học ĐHSP Hà Nội Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh (2006), “Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng” Tạp chí Dược học số 361/2006, trang 18-20 Nguyễn Văn Mùi (2001), Thực hành Hóa sinh học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Đinh Thị Kim Nhung (2012), “Nghiên cứu vi khuẩn A.Xylinum tạo màng bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 50 (4), 453462 Nguyễn Văn Thanh (2006), Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylium, đề tài cấp bộ, Bộ Y tế Trần Thị Kim Thoa (2016), “Nghiên cứu vận tải phân phối thuốc berberin màng bacterial celullose lên men từ môi trường cao nấm men định hướng sử dụng qua da”, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tiếng Anh 10 Alguacil J et al (2015), “Binding thermodynamics of paromomycin, neomycin, neomycin-dinucleotide and - diPNA conjugates to bacterial and human rRNA”, J Mol Recognit 11 Almeida I.F et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 86(3), 332-336 12 Armando JD et al (2014),”Do bacterial cellulose membranes have potential in drug-delivery systems”, Expert Opin 13 Bhavana V et al.(2016) , Study on the drug loading and release potential of bacterial cellulose, Cellulose Chem Technol, 50 (2), 219-223 14 Blanchard C et al (2015), “Neomycin Sulfate Improves the Antimicrobial Activity of Mupirocin-based Antibacterial Ointments”, Antimicrob Agents Chemother, pii: AAC,02083-15 15 Choi Y et al (2004), “Preparation and characterization of acrylic acid-treated bacterial cellulose cation-exchange membrane”, J Chem Technol Biotechnol, 79,79– 84 16 Czaja W., Romanovicz D., Brown R.M (2004) “Structural investigations of microbial cellulose produced in stationary and agitated culture”, Cellulose, 11:403– 411 17 Hai-Peng Cheng, et al (2002), “Cultivation of Acetobacter xylinum for Bacterial cellulose production in a modified airlift reactor”, Biotechnol, Appl, Biochem, 35, 125-132 18 Helenius G et al (2006), “In vivo biocompatibility of bacterial cellulose”, JBiomed Mater Res, A 76A:431–438 19 Huang L et al (2013), “Nano-cellulose 3D-networks as controlled-release drug carriers”, J Mater Chem B, 1(23),2976-2984 20 Klemm D et al (2001), “Bacterial synthesized cellulose – artificial blood vessels for microsurgery”, Prog Polym Sci, 26, 1561–1603 ... số mơi trường Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu quy trình chế tạo màng - Nghiên cứu so sánh khả giải phóng thuốc vật liệu Cellulose nạp Neomycin sufate tạo từ Gluconacetobacter xilinus nuôi số. .. môi trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: So sánh khả giải phóng thuốc vật liệu cellulose nạp neomycin sulfate tạo từ Gluconacetobacter xylinus số môi trường. ” - Vật liệu nghiên cứu: ... tài: Nghiên cứu so sánh khả giải phóng thuốc vật liệu Cellulose nạp Neomycin sufate tạo từ Gluconacetobacter xilinus nuôi số môi trường. ” Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp neomycin sufate tạo ra từ gluconacetobacter xilinus nuôi trong một số môi trường , Nghiên cứu so sánh khả năng giải phóng thuốc của vật liệu cellulose nạp neomycin sufate tạo ra từ gluconacetobacter xilinus nuôi trong một số môi trường