Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh đà nẵng (tt)

25 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng trung gian tài chính, kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn kinh tế.Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, việc hoàn thiện mở rộng hoạt động hướng phương châm cho Ngân hàng tồn phát triển Với phương châm “đi vay vay” hoạt động kinh doanh tiền tệ mình, ngành ngân hàng quan tâm hàng đầu để ngày phát triển doanh số, yếu tố định hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Thực tế cho thấy, năm qua số ngân hàng thương mại quốc doanh chạy theo doanh số, tăng cường đầu tư mở rộng tín dụng mà xem nhẹ chất lượng tín dụng, đầu tư vào dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, vào khách hàng yếu kém, thua lỗ, lừa đảo… dẫn đến rủi ro vốn, nợ tồn đọng cao, ảnh hưởng hiệu quả, chất lượng kinh doanh, uy tín khả cạnh tranh ngành ngân hàng nói chung, hệ thống NHTM nói riêng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng (LPB – Đà Nẵng) với xu hướng trung toàn hệ thống với định hướng trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng người”, LPB – Đà Nẵng cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, đặc biệt hoạt động cho vay KHCN kinh doanh Trong thời gian qua, phải chịu sức ép cạnh tranh lớn từ thị trường chất lượng tín dụng LPB nói chung LPB – Đà Nẵng nói riêng, tiếp tục cải thiện với tỷ lệ nợ xấu giảm dần, hiệu sử dụng vốn tăng, bảo đảm an tồn nguồn vốn nhờ lợi nhận tăng trưởng ổn định Mặt khác, thành phố Đà Nẵng thành phố phát triển, nhu cầu vay kinh doanh với đối tượng khách cá nhân cao Dựa vào thực tế đó, NHTM địa bàn trọng phát triển hoạt động cho vay KHCN kinh doanh, đồng nghĩa với việc LPB – Đà Nẵng nhiều hạn chế mở rộng quy mơ cho vay phải cạnh tranh với nhiều NHTM địa bàn, công tác xử lý khoản nợ xấu lâu năm gặp khơng khó khăn Nhận thấy việc tăng quy mô, thu hút lượng khách hàng lớn, nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động cho vay KHCN kinh doanh vấn đề mà LPB – Đà Nẵng đặc biệt trọng để thực tốt định hướng ban đầu Vì vậy, việc nghiên cứu thực tế phát mặt hạn chế hoạt động cho vay KHCN kinh doanh LPB – Đà Nẵng nhằm đưa khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN kinh doanh LPB – Đà Nẵng Đó lý tác giả định chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cuối đề tài đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NH TMCP Bưu Điện Liên Việt phù hợp định hướng chiến lược kinh doanh NH Để hồn thành mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài phải giải số nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng  Câu hỏi nghiên cứu - Về lý luận, hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh bao gồm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM gì? - Thực trang hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng nào? Có thành cơng hạn chế gì? Ngun nhân ảnh hưởng đến thực trạng đó? - Cần đề xuất khuyến nghị với quan có thẩm quyền liên quan nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng mình? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinhdoanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng Về đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng + Các cán quản lý khách hàng phụ trách cho vay đối tượng khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài xác định phạm vi nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh theo tính thần quy định pháp lý - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: liệu sử dụng để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tập trung giai đoạn năm từ năm 2016 - 2018.Các khuyến nghị đề xuất cho giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng q trình nghiên cứu là: a Để hệ thống hóa bổ sung, phát triển sở lý luận, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, diễn dịch quy nạp, so sánh, đối chiếu, khái quát hóa hệ thống hóa Các phương pháp vận dụng phân tích thực trạng xây dựng khuyến nghị b Phương pháp thống kê Các phương pháp thống kê sử dụng bao gồm : số bình quân, số tương đối, phân tích biến động theo thời gian; phân tích kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua để phân tích thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵngtrong thời gian qua Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bố cục thành ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng - Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Các báo khoa học (1)Tô Ngọc Hưng Nguyễn Đức Trung, “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu tín dụng hộ gia đình nơng thơn: Từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số 21 - 2017 (2) Lê Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Đức Anh “Đánh giá khả tiếp cận tín dụng hộ gia đình nơng thơn số khuyến nghị”, Tạp chí Ngân hàng số năm 2017 (3) Bùi Đức Giang (2017), “Bàn chủ thể giao kết hợp đồng tài theo quy định mới”, Tạp chí Ngân hàng, số 22 (4) ThS Nguyễn Thành Nam, Ths Nguyễn Thanh Nhàn, “Nhận thức người dân nơng thơn Việt Nam tín dụng thức”, Tại chí ngân hàng số – 2017 (5) TS Lê Hoằng Bá Huyền, “Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Ngọc Lặc – Thanh Hóa”,Tạp chí tài chính, ngày 01/02/2019 Các tạp chí: Kinh tế phát triển, Phát triển Kinh tế, Khoa học Công nghệ, Khoa học kinh tế, năm từ 2015 đến 2017 khơng tìm thấy viết liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu 6.2 Các đề tài luận văn thạc sỹ (1) Đào Thị Bích Liên (2015),“Mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Phú Tài”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng (2) Nguyễn Trung Xơ (2016) “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đăk Nông”, Luận văn Thạc sĩ , Đại học Đà Nẵng (3) Nguyễn Duy Ngọc (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Sacombank, Chi nhánh Daklak”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng (4) Phạm Nguyễn Dũng Nguyên (2018) “Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (5) Nguyễn Tuấn Anh (2018) “Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Qua tổng quan tình hình nghiên cứu trên, thấy khoảng trống nghiên cứu mà đề tài học viên đáp ứng là: - Thống tư 39/TT-NHNN có quy định chủ thể giao kết hợp đồng tín dụng Theo đó, cá nhân kinh doanh chủ thể giao kết hợp đồng đối vứoi accs trường hợp cá nhân, hộ doanh nghiệp tư nhân.Cho đến chưa có nghiên cứu đề cập đến cách tiếp cận - Về khơng gian nghiên cứu: Chưa có nghiên cứu chủ đề Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: Các nghiên cứu chưa cập nhật liệu đến thời điểm 7 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAYCÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam năm 2010: “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi.” Hoạt động cho vay NHTM phân loại theo nhiều tiêu thức Sau cách phân loại bản:  Căn vào phương thức cho vay  Căn vào hình thức bảo đảm  Căn vào thời hạn cho vay  Căn vào mục đích sử dụng tiền vay  Căn vào phương pháp hồn trả  Căn vào tính chất trực tiếp hay gián tiếp 1.1.2 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho vay cá nhân kinh doanh định nghĩa hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cá nhân vay vốn nhu cầu vốn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân Hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM có đặc điểm bật sau đây: - Về mục đích vay vốn: Mục đích vay vốn hộ kinh doanh khác với cho vay tiêu dùng giống với cho vay doanh nghiệp - Dư nợ vay bình quân đặc biệt cho vay cá nhân hộ kinhdoanh nhỏ so với cho vay pháp nhân kinh doanh số lượng vay nhiều - Độ phân tán cao - Thơng tin KH cá nhân kinh doanh thường không đầy đủ, thiếu hệ thống chuẩn xác - Chi phí vay vốn, đối vứoi cho vay cá nhân hộ thường cao tương đối so với cho vay DN 1.1.3 Những hoạt động mà NHTM thường vận dụng để triển khai cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh a Củng cố và phát triển KHCN kinh doanh b Hoạch định và thực thi chính sách marketing c Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh 1.2 TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quy mô cho vay 1.2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN kinh doanh 1.2.3 Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN kinh doanh 1.2.4 Rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh 1.2.5 Thu nhập từ cho vay KHCN kinh doanh 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  Nhân tố bên - Quy mơ uy tín ngân hàng thương mại - Chính sách tín dụng ngân hàng - Cơng tác tổ chức hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng - Chất lượng đội ngũ cán ngân hàng - Trình độ khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin ngân hàng - Hoạt động marketing ngân hàng  Nhân tố bên ngồi - Mơi trường kinh tế - Mơi trường văn hóa xã hội - Môi trường pháp lý - Sự cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng tài - Các yếu tố từ phía khách hàng vay vốn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh, đó, tập trung vào vấn đề sau: Đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh đặc điểm cho vay KHCN kinh doanh NHTM Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay KHCN kinh doanh củaNHTM Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN kinh doanh củaNHTM 10 Những nội dung lý luận chương sở để tác giả phân tích đánh giá thực trạng chương đề xuất khuyến nghị chương 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổ chức hệ thống thống từ Hội sở đến chi nhánh tỉnh, thành 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Chi nhánh LPB Đà Nẵng Hội sở ủy quyền thực chức năng, nhiệm vụ kinh doanh 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Chi nhánhtrong năm qua a Nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2016 – 2018 Chi nhánh LPB Đà Nẵng đời năm 2010, muộn so với Ngân hàng bạn.Vì Chi nhánh LPB Đà Nẵng khơng ngừng đẩy mạnh công tác huy động vốn để củng cố lực Năm 2017 tăng 19,3% so với năm 2016, năm 2018 tăng 32,1% so với năm 2017 Tình hình huy động vốn Chi nhánh LPB Đà Nẵng thời điểm 31/12/2018 đạt: 1189,8 tỷ đồng, tăng 32,1% so với năm 2017 Trong cấu nguồn vốn, tiền gửi kỳ hạn ngắn chiếm tỷ lệ lớn, mức dao động 90% tổng nguồn vốn 12 b Kết cho vay Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2016 – 2018 Dư nợ tín dụng năm 2018 đạt 1061,1 tỷ đồng, tăng 209,8 tỷ đồng (tương đương 24,6%) so với năm 2017 Dư nợ cho vay trung dài hạn qua năm tăng dần, đạt 574,4 tỷ đồng vào năm 2018, chiếm 54,1% tổng dư nợ vay c Kết tài của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2016 – 2018 Được lãnh đạo Ban Giám đốc nỗ lực tập thể cán nhân viên Chi nhánh, lợi nhuận năm gần Chi nhánh tương đối cao so với tiêu HSC giao phó Cụ thể, Chi nhánh ln hoàn thành vượt mức tiêu năm 2017 (102,2%) năm 2018 (101,4%) so với tiêu HSC giao Tuy Chi nhánh ngân hàng mới, gặp nhiều khó khăn LPB Đà Nẵng nhìn thấy nắm bắt hội để phát triển tương đối tốt 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Đặc điểm môi trường cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh a Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng bền vững Thành phố Đà Nẵng nằm vị trí trung độ Việt Nam, nằm trục giao thông Bắc – Nam quốc gia đường bộ, đường sắt, đường hàng không; cách thành phố Hà Nội 764 km phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 13 964 km phía Nam Đà Nẵng có vị trí thuận lợi tuyến đường biển, đường hàng không quốc tế b Đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh của Chi nhánh Một phận lớn người dân chưa tiếp cận với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thị trường tập trung vào đối tượng có thu nhập cao ổn định Trong đó, với mặt lương thành phố, hầu hết khách hàng khó chứng minh nguồn thu nhập đủ cao ổn định để tiếp cận dịch vụ ngân hàng bán lẻ thẻ tín dụng Bên cạnh đó, khách hàng thường nghĩ đến Ngân hàng vay mang nợ Do vậy, khách hàng thường sử dụng nguồn vốn tự có, vốn tích lũy để thực Ngân hàng cần thông tin rõ dịch vụ cho vay để từ tiếp cận loại bỏ tâm lý lo sợ vay vốn Ngân hàng 2.2.2 Mục tiêu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh thời gian qua Chi nhánh - Đối tượng khách hàng tiềm năng: cá nhân có thu nhập ổn định, có nhu cầu vay thật sự, sử dụng vốn vay mục đích, có khả trả nợ đặn hạn, đảm bảo tính an tồn, hiệu cho khoản vay - Về dư nợ cho vay KHCN kinh doanh: tiêu dư nợ cho vay KHCN kinh doanh năm tăng 10% - Về cấu cho vay KHCN kinh doanh: tiêu tăng cho vay hạn mức cho vay trung dài hạn - Về lợi nhuận từ cho vay KHCN kinh doanh: chiếm 30% lợi nhuận hoạt động cho vay - Về tỷ lệ nợ xấu: 0,5% tổng dư nợ 14 Nhìn chung mục tiêu Chi nhánh phù hợp với chiến lược kinh doanh định hướng bán lẻ HSC phù hợp với xu chung thị trường 2.2.3 Thực trạng tổ chức quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh thời gian qua Chi nhánh Hiện nay, theo Quyết định số 7027/2018/QT- LienVietPostBank ngày 31/7/2018 việc ban hành Quy trình nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh nước khách hàng cá nhântrong hệ thống LPB Trên sở đó, Chi nhánh phân công cụ thể khâu vay cho phận 2.2.4 Những hoạt động mà Chi nhánh triển khai vay khách hàng cá nhân kinh doanh a Phát triển củng cố khách hàng - Gia tăng số lượng khách hàng - Gia tăng mức dư nợ bình quân/khách hàng b Thực thi giải pháp marketing - Sản phẩm triển khai hệ thống Ngân hàng - Lãi suất cho vay - Về kênh phân phối - Về sách quảng bá - Về cơng nghệ c Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh Công tác đôn đốc, thu hồi nợ xấu triển khai liệt với nhiều biện pháp đồng Tình hình nợ xấu ln kiểm sốt mức thấp Thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín 15 dụng theo quy định, phản ảnh tình trạng chất lượng tín dụng 2.2.5 Kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh a Quy mô cho vay - Dư nợ cho vay KHCN kinh doanh: Dư nợ qua năm có xu hướng tăng mạnh Dư nợ cho vay KHCN kinh doanh Chi nhánh so với tổng dư nợ dao động từ 20%-40% Cụ thể, năm 2016 dự nợ CNKD đạt 143,5 tỷ đồng chiếm, chiếm 22,3% tổng dư nợ Năm 2018, dư nợ CNKD tiếp tục tăng lên, đạt mức 387,3 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng dư nợ tăng 52,1% so với năm 2017 - Dư nợ cho vay bình quân KHCN kinh doanh Năm 2017 so với năm 2016 dư nợ cho vay bình quân cho KHCN tăng 100 triệu đồng với tỷ lệ tăng trưởng 25% Tuy nhiên dự nợ cho vay bình quân KHCN năm 2018 so với năm 2017 thay đổi b Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN kinh doanh - Số lượng khách hàng phân theo kỳ hạn vay: Cơ cấu số lượng khách hàng phân theo kỳ hạn có xu hướng dịch chuyển nhanh từ trung dài hạn sang ngắn hạn qua năm định hướng không trọng cho vay trung dài hạn mục tiêu ban đầu Chi nhánh Dư nợ cho vay CNKD chiến tỷ trọng cao mức 80% tăng qua năm - Dư nợ cho vay KHCN kinh doanh theo ngành nghề có xu hướng ngày căng tăng Nổi bật dự nợ ngành thương mại, dịch vụ ngành vận tải, xây dựng chiếm tỷ trọng cao suốt năm gần đây, dao động khoảng từ 53%-64% Các ngành lại chiếm từ 8%-30% 16 - Dư nợ cho vay CNKD theo phương thức cho vay: Trong hai phương thức cho vay Chi nhánh phương thức cho vay lần ln chiếm tỷ trọng cao năm 2016 dự nợ 97,9 tỷ đồng, chiếm 68,2% tổng dư nợ cho vay CNKD, dư nợ HMTD đạt 45,6 tỷ đồng, chiếm 31,8% Kể từ Thông tư 39 ban hành dư nợ tăng lên đáng kể, Năm 2018 đạt 290,6 tỷ đồng, với tỷ trọng 75%, dư nợ HMTD tăng lên, đạt 96,7 tỷ đồng tương đương với tỷ trọng 25% tổng dư nợ cho vay CNKD chi nhánh - Dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo: Đối với cho vay không bảo đảm tài sản chiếm từ 9%-13%, đối tượng KHCN kinh doanh thường khách hàng vay lâu năm, có uy tín, Chi nhánh đánh giá phương án sản xuất khách hàng qua thẩm định phương án khả thi chi nhánh tài trợ 50% tín chấp 50% nhu cầu vốn TSBĐ khách hàng Bên cạnh đó, chi nhánh tập trung cho vay khách hàng có TSBĐ Điều thể tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm chiếm 86 - 90% dư nợ chovay CNKD c Chất lượng dịch vụ cho vay KHCN kinh doanh Chi nhánh ln khơng ngừng hồn thiện, phát triển chất lượng dịch vụ cho KHCN kinh doanh Tại Chi nhánh nói riêng tồn hrrj thống LPB nói chung định kỳ tổ chức đợt kiểm tra, giám sát chất lượng thái độ phục vụ nhân viên để đảm bảo khách hàng tiếp đón chu đáo với thái độ ân cần, niềm nở Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng tuyển dụng đầu vào q trình cơng tác Chi nhánh thường xuyên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán 17 Trụ sở Chi nhánh bố trí xếp ngăn nắp, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp, gây ấn tượng tốt với khách hàng từ nhìn đầu tiên.Đồng thời ngày trọng vào quy trình cho vay KHCN kinh doanh để tạo thuận tiện tối đa cho khách hàng đến vay vốn ngân hàng d Rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh Năm 2018 cho thấy công tác kiểm sốt nợ q hạn chi nhánh ln trọng, nợ hạn xấp xỉ mức 0,5%, tỉ lệ dự phòng XLRR dao động mức 0,06 – 0,14% Dư nợ chi nhánh ngày tăng, tỉ lệ nợ xấu giảm mức kiểm soát dấu hiệu lựa chọn khách hàng đầu tư tín dụng hiệu e Thu nhập từ cho vay KHCN kinh doanh Tổng thu từ lãi cho vay CNKD ngân hàng chiếm tỉ tọng bình quân từ 20%-23% thể thu nhập từ cho vay CNKD chiếm tỉ trọng cao thu nhập chi nhánh Tốc độ tăng trưởng thu lãi từ cho vay khách hàng CNKD, năm 2017 tăng 20,6% so với năm 2016 năm 2018 tăng 23,2% so với năm 2017 Để tập trung thu hút khách hàng CNKD vay vốn ngân hàng nên lãi suất vay vốn khách hàng thấp so với lãi suất cho vay tiêu dùng Nhưng hoạt động cho vay CNKD đảm bảo tăng qua năm năm 2016; năm 2017 năm 2018 45,6%; 39,8 % 44,5% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công 2.3.2 Tồn nguyên nhân 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay KHCN kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Đà Nẵng từ năm 2016-2018, tập trung vào nội dung sau: Giới thiệu chung trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Đà Nẵng, đánh giá trình hoạt động giai đoạn (2016-2018) Nêu lên đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh, trình bày thực trạng đánh giá kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh giai đoạn 2016-2018 Đánh giá tổng quan thành công đạt hạn chế nguyên nhân việc triển khai hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi Nhánh Đà Nẵng 19 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Xây dựng mơ hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp dịch vụ đa năng, theo hướng trở thành "Ngân hàng gia đình Việt Nam"; Cổ tức chia cho Cổ đông đạt mức năm 2010 (từ 15% trở lên) Đặc biệt chăm lo đến đời sống Cán - Nhân viên, tâm thực mục tiêu "Sống lương, giàu thưởng", thực chế khoán theo hướng quyền lợi gắn liền trách nhiệm hiệu công việc Gắn xã hội kinh doanh, đổi hoạt động xã hội - từ thiện, thay tập trung dàn đều, mở rộng đối tượng thông qua việc cho vay hộ nông dân với mức lãi suất giảm, thực sách Tam Nơng (Nơng nghiệp - Nơng thơn - Nơng dân) Tiếp tục đại hóa trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ quản trị điều hành nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro, nâng cao suất lao động, tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Phát triển văn hóa Liên Việt chuẩn mực, đảm bảo: Hiệu pháp quản lý - Hiệu lực chấp hành - Hiệu ứng hệ thống - Hiệu kinh doanh sở tất từ người, người, làm việc với phong cách Chuyên nghiệp - Hiện đại - Đổi - Uy tín Hiệu - An tồn 20 Mở rộng quan hệ liên doanh, liên kết, bước hội nhập quốc tế 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Chi nhánh - Dựa tảng định hướng chung LPB xu hướng phát triển kinh tế thành phố - Nâng tầm vị LPB nói chung Chi nhánh LPB Đà Nẵng nói riêng so với NHTM khác nước địa bàn hoạt động - Tập trung đẩy mạnh phát triển khách hàng khu vực thị trường mục tiêu NH - Nâng cao lực tài quy mơ chất lượng - Kiểm soát chất lượng tài sản, đặc biệt nợ xấu, tăng cường xử lý, thu hồi nợ nội bảng, nợ bán cho Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), đảm bảo trì nợ xấu mức thấp - Đẩy mạnh khai thác, mở rộng kênh phát triển đối tác, đồng thời thắt chặt quan hệ với khách hàng - Chuyển đổi mơ hình kinh doanh Ngân hàng theo hướng kinh doanh đa dịch vụ, đa dạng hóa nguồn thu tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kĩ tiếp thị, bán hàng - Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền quảng cáo nhằm thu hút thêm khách hàng đến chi nhánh 3.1.3 Định hướng hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh - Định hướng Chi nhánh theo định hướng bán lẻ nên Chi nhánh tập trung phát triển mạnh hoạt động cho vay KHCN 21 kinh doanh - Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên 25%-30% so với năm qua - Tăng trưởng số KHCN kinh doanh năm 2019 dự kiến đạt tỷ trọng KHCN kinh doanh tổng số khách hàng Chi nhánh 40% - Đi sâu vào nhận xét đánh giá cách tồn diện kỹ lưỡng mục đích sử dụng khoản vay khách hàng - Quyết liệt công tác thu hồi nợ, giảm tỉ lệ nợ xấu hoạt động cho vay KHCN kinh doanh - Đa dạng hóa danh mục ngành nghề cho vay nhằm đổi cấu cho vay KHCN kinh doanh để gia tăng khách hàng tiềm lĩnh vực khác - Đơn giản hóa thủ tục, soát chế nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải vay q trình thẩm định - Thường xuyên tổ chức buổi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu; cập nhật kiến thức pháp luật, văn ban hành, kiến thức kinh tế, kỹ thuật mới, 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 3.2.2 Chú trọng cho vay HMTD, cho vay trung dài hạn và cho vay TSBĐ 3.2.3 Tiếp tục quan tâm mức cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN kinh doanh 3.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing 3.2.5 Nâng cao lực quản trị nguồn nhân lực và đào 22 tạo 3.2.6 Ứng dụng khai thác tốt công nghệ ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CẤP 3.3.1 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 3.3.2 Đối với Chính quyền Thành phố Đà Nẵng 3.3.3 Khuyến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng hoạt động, tồn nguyên nhân tồn hoạt động cho vay cá nhânkinh doanhtạiLPBĐàNẵngđãtìmraởchương2vàchương3đãnêuranhữngtồ n nguyên nhân Từ đưa đề xuất nhằm góp phần hồn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tạiLPB Đà Nẵng thời giantới Tác giả đề xuất giải pháp bao gồm: Đa dạng hóa sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu vay vốn khách hàng CNKD; Nghiên cứu thị trường đưa lãi suất cạnh tranh; Tăng cường truyền thơng, quảng bá hình ảnh ngân hàng hoạt động cho vay CNKD; Tăng cường trọngchất lượng dịch cho vay CNKD; Phối hợp với cấp quyền địa phương làm cầu nối gắn kết khách hàng với ngân hàng; Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát cho vay kiểm tra sau vay Nhằm hoàn thiện hoạt động này, tác giải đề xuất số khuyến nghị Chính phủ ban ngành có liên quan; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành phố Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Đà Nẵng 23 KẾT LUẬN Trong điều kiện ngành ngân hàng cạnh tranh gay gắt nay, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng ln đòi hỏi cấp thiết mối quan tâm hàng đầu NHNN ngân hàng thươngmại Đối với NHTM nói chung LPB nói riêng đối tượng KHCN kinh doanh lượng khách hàng lớn Việc nghiên cứu để hoàn thiện hoạt động cho vay đối tượng quan trọng cần thiết Từ việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu lý luận, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu, luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện iên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng” có đóng góp chủ yếusau: Luận văn hệ thống trình tự sở lý luận kinh tế cá nhân kinh doanh, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế CNKD, đặc điểm cho vay CNKD NHTM Luận văn tập trung làm rõ cho vay CNKD, tiêu chí phản ánh kết nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay CNKD NHTM Luận văn phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay LPB Đà Nẵng, đồng thời thành công đạt được, tồn cần khắc phục Trên sở lý luận thực tiễn hoạt động cho vay khách hàng CNKD LPB Đà Nẵng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng CNKD thời gian tới Luận văn đưa ý tưởng quan điểm cá nhân, 24 việc thực có thành cơng hay khơng phụ thuộc vào đạo định hướng lãnh đạo LPB Đà Nẵng, quan liên quan từ trung ương đến địa phương kết hợp nhịp nhàng phận có liên quan 25 Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Tóm tắt luận văn trình bày theo đúng quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá... Khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng + Các cán quản lý khách hàng phụ trách cho vay đối tượng khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu. .. khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng  Câu hỏi nghiên cứu - Về lý luận, hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh đà nẵng (tt) , Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt – chi nhánh đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan